74 ICm 3981/2015
1 74ICm 3981/2015

74 ICm 3981/2015-17 (KSUL 74 INS 11447/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Andreou Esterkovou v právní věci:

žalobce: JUDr. Josef Cupka, insolvenční správce dlužníků Lenky anonymizovano , anonymizovano a Zdeňka anonymizovano , narozeného dne 24.12.1978 se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2 proti žalované: Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001 se sídlem náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5 zastoupené advokátkou Mgr. Petrou Novotnou se sídlem Tolstého 1062/19, 101 00 Praha 10

o žalobě na určení, že popření vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 3.643,96 Kč bylo učiněno po právu

takto:

I. Žaloba na určení, že popření pravosti vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 3 643,96 Kč v insolvenčním řízení ve věci dlužníka anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Louny, Mírové náměstí 35, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 11447/2015 učiněné žalobcem co do pravosti a výše je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

1. Žalobou ze dne 16. 10. 2015 se žalobce domáhal proti žalovanému určení, že popření pravosti vykonatelné pohledávky žalovaného ve výši 3 643,96 Kč v insolvenčním řízení ve věci dlužníka anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , bytem Louny, Mírové náměstí 35, učiněné žalobcem co do pravosti a výše je po právu.

2. Žalobce uvedl, že žalovaný je jako přihlášený věřitel č. 11 účastníkem insolvenčního řízení dlužnice. Přihláškou č. 11, pohledávkou č. 1 doručenou soudu dne 17. 7. 2015 uplatnil v insolvenčním řízení svoji pohledávku ve výši 3 669,96 Kč, která byla uplatněna jako vykonatelná ve výši 3 643,96 Kč. Žalobce při přezkumném jednání dne 12. 10. 2015 přihlášenou pohledávku co do pravosti a výše popřel z důvodu promlčení.

3. K podané žalobě se podáním ze dne 9. 5. 2017 vyjádřil rovněž žalovaný. Uvedl, že přihlášená vykonatelná pohledávka ve výši 3 643,96 Kč dosud promlčena nebyla, neboť byla žalovanému přiznána pravomocným a vykonatelným rozhodnutím Českého telekomunikačního úřadu, odbor pro severočeskou oblast ze dne 14. 5. 2012, č.j. ČTÚ- 16728/2011-635/LiH, žalovaný pak navíc tuto vykonatelnou pohledávku aktivně vymáhá v rámci exekučního řízení vedeného soudním exekutorem.

4. Účastníci souhlasili s tím, aby soud ve věci žalobního návrhu rozhodl bez nařízení jednání ve smyslu ust. § 115a o.s.ř.

5. Soud konstatuje, že předně zkoumal, zda jsou splněny všechny formální předpoklady po projednání žaloby tak, jak vyplývají z ust. § 199 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon, dále jen IZ ), a to zejména s ohledem k předmětu žaloby, včasnosti žaloby a okruhu účastníků řízení.

6. Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání nebo od právní moci rozhodnutí o schválení zprávy o přezkumu podle § 410 odst. 3 písm.a) u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Odstavec druhý citovaného ustanovení stanoví, že jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Odstavec třetí citovaného ustanovení dále stanoví, že v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

7. Soud dále konstatuje, že provedl všechny důkazy předložené nebo navržené oběma stranami. Z insolvenčního spisu vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 11447/2015 soud provedl důkaz rozhodnutím o zjištění úpadku dlužníka č. j. A-10 ze dne 24. 6. 2015, z něhož je zřejmé, že žalobce je insolvenčním správcem dlužníka a byl tedy jakožto osoba v postavení insolvenčního správce aktivně legitimován k popěrnému úkonu a je rovněž v souladu s ust. § 199 IZ osobou aktivně legitimovanou k podání této incidenční žaloby. Z usnesení o schválení oddlužení č. l. B-11 ze dne 10. 11. 2015 vyplývá současný stav insolvenčního řízení, kdy zjištěný úpadek dlužníka je řešen společným oddlužením manželů ve formě plnění splátkového kalendáře.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová

Z insolvenčního rejstříku je zřejmé, že přezkumné jednání se konalo dne 12. 10. 2015. Žaloba byla podána 16. 10. 2015, tedy včas ve 30 denní lhůtě stanovené v § 199 odst. 1 IZ.

8. Výsledek přezkoumání pohledávek žalobce byl prokázán protokolem o přezkumném jednání č. l. B-8 ze dne 12. 10. 2015, z něhož a jeho příloh, které jsou nedílnou součástí protokolu z přezkumného jednání, je zřejmé, které pohledávky byly uznány, které popřeny, kým popřeny a jaký byl důvod jejich popření. Při přezkumném jednání dne 12. 10. 2015 byla pohledávka evidovaná pod č.P11 správcem popřena v přihlášené vykonatelné části a to z důvodu promlčení. Pohledávka představuje dlužné vyúčtování ceny za poskytnutou elektronickou komunikaci.

9. Rozhodující důkazy pak byly soudem provedeny z přihlášky pohledávky žalovaného, která je evidována pod č. P11 a z jejich příloh. Z formuláře přihlášky pohledávky č. P11 je zřejmé, že uvedená přihláška byla soudu doručena dne 17. 7. 2015. Přihláškou pohledávky č. P11 byla žalovaným do insolvenčního řízení uplatněna nezajištěná, v rozsahu 3 643,96 Kč vykonatelná pohledávka vůči dlužníku Lence anonymizovano v celkové přihlášené výši 3 669,96 Kč. Soud dále provedl důkaz relevantními přílohami přihlášky pohledávky.

10. Z faktury č. 106239896 vystavené žalovaným dne 10. 12. 2009 se podává vyúčtovaná částka za období 10. 11. 2009-9. 12. 2009 ve výši 966 Kč splatná dne 28. 12. 2009.

11. Z faktury č. 107629450 vystavené žalovaným dne 31. 12. 2009 se podává vyúčtovaná částka za období 10. 12. 2009-31. 12. 2009 ve výši 927 Kč splatná dne 28. 1. 2010.

12. Z faktury č. 108996824 vystavené žalovaným dne 10. 2. 2010 se podává vyúčtovaná částka za období 10. 1. 2010-9. 2. 2010 ve výši 896 Kč splatná dne 28. 2. 2010.

13. Z faktury č. 110388040 vystavené žalovaným dne 10. 3. 2010 se podává vyúčtovaná částka za období 10. 2. 2010-9. 3. 2010 ve výši 881 Kč splatná dne 28. 3. 2010.

14. Z příkazu Českého telekomunikačního úřadu z 14. 5. 2012, č.j. ČTÚ-16 728/2011-635- LiH bylo zjištěno, že bylo vyhověno návrhu žalovaného a dlužnici bylo uloženo zaplatit 3 643,96 Kč do 15 dnů ode dne nabytí právní moci toho příkazu. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 5. 6. 2012.

15. Jak již bylo shora uvedeno, v projednávaném případě se uvedené poplatky staly splatnými k 28. 12. 2009, 28. 1. 2010, 10. 2. 2010 a 10. 3. 2010. Z důvodu jejich neuhrazení zahájil následně věřitel správní řízení, jehož výsledkem byl příkaz k úhradě, který nabyl právní moci dne 5. 6. 2012.

16. Soud má za to, že v případě přihlášené pohledávky ve výši 3 643,96 Kč není námitka promlčení relevantní s ohledem na shora citované pravomocné a vykonatelné rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu.

17. Je nepochybné, že právo na úhradu za poskytnuté telekomunikační služby podléhá promlčení. Jde-li o vztah občanskoprávní, je promlčecí doba tříletá a běží ode dne, kdy právo mohlo být vykonáno poprvé (§ 101 občanského zákoníku č.40/1964 Sb.); bylo-li právo přiznáno pravomocným rozhodnutím soudu nebo jiného orgánu, promlčuje se za deset let ode dne, kdy mělo být podle rozhodnutí plněno (§ 110 odst. 1 věta první občanského zákoníku).

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová

18. Soud s ohledem na uvedené závěry, ve vazbě na skutečnost, že v projednávané věci označené rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu nabylo právní moci dne 5. 6. 2012, uzavřel, že v době podání přihlášky do insolvenčního řízení nebyla pohledávka promlčena a přistoupil tak k zamítnutí žaloby.

19. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 202 odst. 1 IZ.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu podepsaného

Ústí nad Labem dne 30. 1. 2018

JUDr. Andrea Esterková v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Iveta Korndörferová