74 ICm 3791/2012
č.j. 74 ICm 3791/2012-28 (sp.zn. KSUL 74 INS 10028/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v právní věci žalobce Mgr. Martina Koláře, sídlem Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín I, insolvenční správce dlužnice Heleny anonymizovano , anonymizovano , bytem Hlavní 88, 439 81 Kryry, právně zastoupen Mgr. Martinou Knickou, advokátkou se sídlem AK Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín 1, č. ev. ČAK 14138, proti žalovanému GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, o žalobě na popření pravosti vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 10028/2012 pod číslem přihlášky P9, ve výši 27.517,69 Kč, není pohledávkou po právu.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení částku 10.600,00 Kč do tří dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 21.12.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem téhož dne, se žalobce domáhal proti žalovanému určení, že pohledávka žalovaného GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 10028/2012 pod číslem přihlášky P9, ve výši 27.517,69 Kč, není pohledávkou po právu. K žalobě žalobce připojil plnou moc k zastoupení při podání žaloby a v řízení o této žalobě. Žalobce navrhl provést důkaz spisem vedeným u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 10028/2012 v části týkající se přihlášky pohledávek žalovaného č. P9 a to zejména formulářem přihlášky pohledávek, Smlouvou o úvěru ze dne 17.5.2000 uzavřenou mezi dlužnicí a žalovaným, rozsudkem vydaným Okresním soudem v Novém Jičíně ze dne 18.12.2003, č.j. 60 Ro 3433/2003, tabulkou s výpočtem úroků přiložené věřitelem k přihlášce pohledávky.

K podané žalobě se žalovaný vyjádřil písemným podáním, doručeným soudu dne 30.01.2013 tak, že uznává nárok uplatněný žalobou v plné výši.

Podle ust. § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen o.s.ř. ), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaný GE Money Bank, a.s., IČ: 25672720, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, výslovným (písemným) projevem vůle doručeným soudu dne 30.01.2013 zcela uznal uplatněný nárok žalobce, rozhodl soud po-dle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 10028/2012 pod číslem přihlášky P9, ve výši 27.517,69 Kč, není pohledávkou po právu.

Podle ust. § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Soud proto nepostupoval dle ust. § 115a o.s.ř., který stanoví, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; a nevyzýval účastníky ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, neboť v daném případě takového souhlasu účastníků není třeba.

Rozsudek byl v souladu s ust. § 156 odst. 1 o.s.ř. veřejně vyhlášen dne 25.02.2013, když tam, kde soud vydává rozsudek bez jednání (např. právě dle ust. § 153a o.s.ř.) není třeba o veřejném vyhlášení rozsudku vyrozumívat účastníky řízení, popřípadě jiné osoby. Seznam věcí, v nichž bude vyhlášen rozsudek, musí být pouze vyvěšen na dveřích jednací síně, ve které k vyhlášení dojde.

Podle výsledku řízení by pak měl mít v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř. nárok na náhradu nákladů řízení žalobce, neboť účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Žalobce je v řízení zastoupen advokátem-Mgr. Martinou Knickou, se sídlem AK Masarykovo nám. 3/3, 405 01 Děčín 1 a vyúčtoval náklady řízení v celkové výši 10.600,-Kč

(odměna advokáta dle vyhlášky 484/2000 Sb., ve výši 10.000,-Kč, 2x režijní paušál dle vyhlášky č. 177/1996 Sb., po á 300,-Kč za úkon).

Žalovaný ve svém podání doručeném soudu dne 30.01.2013 výslovně uvedl, že nesouhlasí s tím, aby žalobci jakožto osobě s ukončeným vysokoškolským vzděláním v oboru právo, která složila zvláštní odbornou zkoušku, aby mohla vykonávat funkci insolvenčního správce, byla přiznána požadovaná náhrada nákladů řízení. Žalovaný vyjádřil nesouhlas s tím, že se žalobce-přestože je sám advokátem-nechal ve sporu zastoupit jiným advokátem, ačkoli v rámci konaného přezkumného jednání byl schopen učinit popěrný úkon vůči pohledávce žalovaného a tento popěrný úkon odůvodnit. Dále namítal, že v žalobě se nevyskytuje rozšíření popěrných důvodů oproti odůvodnění uvedenému v seznamu přihlášených pohledávek. Žalovaný tak neshledal důvod k právnímu zastoupení žalobce a má za to, že případné náklady tohoto zastoupení má nést žalobce sám.

K námitce žalovaného týkající se právního zastoupení žalobce soud odkazuje na konstantní rozhodovací praxi Vrchního soudu v Praze (např. viz rozhodnutí č.j. 45 ICm 1360/2010, 102 VSPH 33/2011-54 ze dne 14.04.2011), dle které je insolvenční správce oprávněn v incidenčních sporech dát se zastupovat zástupcem, jehož si zvolí. Je tomu tak proto, že v souladu s ust. § 7 a § 20 IZ mu přísluší stejná práva a povinnosti, jaká mají jiní účastníci občanského soudního řízení. Takovým zástupcem může být i advokát, okolnost, že (ohlášený) společník insolvenčního správce, jenž je veřejnou obchodní společností, je sám advokátem (jež ostatně vždy neplatí), nemá na tento závěr žádný vliv.

Žalobce měl právní zastoupení, tedy vynaložil náklady za řízení v jednom stupni, tj. dle § 8 zák.č. 484/2000 Sb. částka 10.000,00 Kč a dvě náhrady hotových výdajů po 300,-Kč podle § 13 odst. 1 a 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. Soud v bodě II. výroku usnesení proto přiznal žalobci nárok na náhradu nákladů řízení v souhrnné výši 10.600,-Kč, sestávající z odměny advokáta za zastupování účastníka řízení před soudem dle ust. § 8 vyhl. č. 484/2000 Sb. ve výši 10.000,-Kč a dvou režijních paušálů po á 300,-Kč dle § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., (1. příprava a převzetí, 2. žaloba) a uložil žalovanému povinnost k náhradě nákladů řízení do tří dnů ode dne právní moci rozsudku k rukám žalobce.

Nad výše uvedené soud k námitce žalovaného, že v žalobě se nevyskytuje rozšíření popěrných důvodů oproti odůvodnění uvedenému v seznamu přihlášených pohledávek, podotýká, že dle ust. § 199 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších právních předpisů, žalobce (insolvenční správce) může v žalobě proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel, tj. tak jak jím byly uvedeny právě v žalovaným zmíněném seznamu přihlášených pohledávek.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

Odvolání proti výroku I. lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

V Ústí nad Labem dne 25. února 2013 Mgr. Iva Černá v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Jana Kůstková