74 ICm 3470/2017
č. j. 74 ICm 3470/2017-43 (KSBR 37 INS 4083/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Klárou Vašákovou v právní věci

žalobce: Bohemia Faktoring, a.s., IČO 27242617 sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1-Malá Strana zastoupený advokátem JUDr. Ing. Karlem Goláňem, Ph.D. sídlem Letenská 121/8, 118 00 Praha 1

proti žalovanému: Zdeněk anonymizovano , anonymizovano bytem Libušino údolí 515/154, 623 00 Brno

o určení pravosti nevykonatelné pohledávky

jako incidenční spor v insolvenčním řízení dlužníka Zdeňka anonymizovano , na anonymizovano , bytem Libušino údolí 515/154, 623 00 Brno, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 4083/2017

rozsudkem pro uznání

takto: I. Určuje se, že žalobce jako věřitel č. 1 má za žalovaným Zdeňkem anonymizovano , n anonymizovano , bytem Libušino údolí 515/154, 623 00 Brno, část jeho pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného na jeho majetek u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 4083/2017 přihláškou P1 doručenou soudu dne 11. 4. 2017 ve výši 13 826,14 Kč, a to vedle zbývající části téže pohledávky ve výši 25 682 Kč, o níž již bylo rozhodnuto částečným rozsudkem pro uznání Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2018, č. j.-32 (KSBR 37 INS 4083/2017).

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. isir.justi ce.cz (KSBR 37 INS 4083/2017)

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci k rukám jeho zástupce na náhradě nákladů tohoto řízení částku 15 200 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto rozsudku, s tím, že tato pohledávka se pokládá za přihlášenou do insolvenčního řízení a uspokojí se ve stejném pořadí jako pohledávka žalobce specifikovaná ve výroku I. rozsudku.

Odůvodnění: 1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 27. 7. 2017 se žalobce domáhal určení, že jeho dílčí pohledávka č. 2 za žalovaným přihlášená do insolvenčního řízení vedeného na jeho majetek u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 37 INS 4083/2017 přihláškou P1 doručenou soudu dne 11. 4. 2017 ve výši 39 508,14 Kč, je po právu v celé výši. Uvedl, že se jedná o nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku z titulu smlouvy o půjčce č. 506259254 ze dne 25. 5. 2012, která byla dlužníkem při přezkumném jednání dne 24. 5. 2017 popřena zcela co do pravosti s tím, že pohledávka zanikla splněním. Insolvenční správce pohledávku uznal zcela.

2. Vzhledem k tomu, že žalovaný ve svém vyjádření doručeném soudu dne 10. 1. 2018 částečně výslovně uznal nárok žalobce ve výši 25 682 Kč, a to pro nemožnost dohledat doklady o splacení půjčky, a žalobce navrhl podáním ze dne 2. 2. 2018 vydání částečného rozsudku pro uznání, vyhlásil soud dne 15. 2. 2018 částečný rozsudek pro uznání č. j.-32 (KSBR 37 INS 4083/2017); rozsudek nabyl právní moc dne 28. 3. 2018.

3. Žalovaný dlužník dále dne 20. 3. 2018 doručil soudu své vyjádření označené jako Uznání nároku, v němž uvedl, že základ nároku žalobce uznává.

4. Podle § 153a odst. 1, věta první o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Podle § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2 o.s.ř.).

5. Vzhledem k tomu, že žalovaný uznal zbylou část uplatněného nároku žalobce, který po částečném uznání v rozsahu 25 682 Kč představoval částku 13 826,14 Kč, soud vydal rozsudek pro uznání ve zbylém rozsahu, tj. v rozsahu zbytku pohledávky žalobce s tím, že podmínky pro vydání rozsudku pro uznání byly splněny. Hmotněprávní posouzení má oporu v § 198 insolvenčního zákona. Pouze za účelem vyhlášení rozsudku pro uznání soud jednání ve smyslu § 153a odst. 4 o.s.ř. nenařizoval.

6. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 163 InsZ, podle kterého soud přiznal úspěšnému žalobci právo na náhradu nákladů řízení vůči žalovanému, který úspěch neměl. Vedle vynaloženého soudního poplatku v částce 5 000 Kč jsou účelně vynaloženými náklady v tomto řízení náklady právního zastoupení sestávající se z odměny ve výši 15 200 Kč podle § 1 odst. 2 ve spojení s § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (dále jen advokátní tarif ) po 3 100 Kč za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, sepis žaloby, vyjádření z 1. 2. 2018 spojené se souhlasem s vyhlášením částečného rozsudku pro uznání) a částku 900 Kč, která představuje náhradu hotových výdajů podle § 13 odst. 3 advokátního tarifu za tyto tři úkony právní služby. Zástupce žalobce není plátcem DPH (zástupce žalobce předložil soudu pouze Rozhodnutí o registraci k dani z přidané hodnoty pro AK G legal, s.r.o., která však u soudu žalobce zastupovat nemůže, když zástupcem může být pouze osoba fyzická-viz. § 24 odst. 1 o.s.ř.). Jiné náklady nebyly žalobcem tvrzeny ani

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková. (KSBR 37 INS 4083/2017)

prokazovány. Celkem tedy dospěl soud k celkové částce nákladů řízení ve výši 15 200 Kč. Tuto částku považuje soud za účelně vynaloženou žalobcem k uplatnění jeho práva v soudním řízení.

7. Podle § 202 odst. 1 IZ věty druhé náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních.

Pravomocný rozsudek vydaný v incidenčním sporu je závazný pro všechny procesní subjekty (§ 164 insolvenčního zákona).

Odvolání do výroku ve věci samé lze podat pouze pro vady spočívající v tom, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí soudu prvního stupně vydal vyloučený soudce (přísedící) nebo soud prvního stupně byl nesprávně obsazen, ledaže místo samosoudce rozhodoval senát, případně že existují skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání.

Brno 10. dubna 2018

Mgr. Klára Vašáková v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Blanka Andrýsková.