74 ICm 3238/2012
č.j.74 ICm 3238/2012-29 (KSUL 74 INS 5032/2012)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v právní věci žalobce: Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 27221971, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, právně zastoupen JUDr. Ervínem Perthenem, advokátem AK Perthen, Perthenová, Švadlena a partneři s.r.o., se sídlem AK Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalované: VRŠANSKÝ a spol., v.o.s., IČ 25466763, sídlem Kollárova 1879/11, 415 01 Teplice, insolvenční správce dlužníků a) Claudie anonymizovano , anonymizovano , a b) Stanislava anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Libušina 2358/10, 415 01 Teplice, právně zastoupen Mgr. Martin Sobek, advokát se sídlem Rokycanova 379/5, 415 01 Teplice, o žalobě na určení pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobce Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 27221971, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 5032/2012 pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

II. Určuje se, že pohledávka žalobce Intrum Justitia Czech, s.r.o., IČ 27221971, sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 5032/2012 pod poř.č. P1/2 ve výši 116.792,86 Kč je pohledávkou po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 5.11.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 6.11.2012, se žalobce domáhal proti žalované určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 5032/2012 pod poř.č. P1/1 ve výši 107.982,22 Kč je pohledávkou po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná a dále určení, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 5032/2012 pod poř.č. P1/2 ve výši 116.792,86 Kč je pohledávkou po právu, a to jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná.

Žalobce sporoval popěrný úkon žalovaného (insolvenčního správce dlužníků), když měl za to, že aktivní legitimaci k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení za dlužníky doložil řádně a dostatečným způsobem vymezil vznik (přechod) pohledávky. Vznik pohledávky specifikoval žalobce identifikací Smlouvy o úvěru uzavřené mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce a současně doložil postoupení pohledávky za dlužníky Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek, jakož i seznamem postupovaných pohledávek za jednotlivými dlužníky včetně specifikace výše pohledávek. Žalobce dále dohodu o uznání dluhu uzavřenou již mezi dlužníkem a žalobcem.

Žalovaný dle vyjádření ze dne 25.2.2013 a dne 23.5.2014 setrval na stanovisku popěrného úkonu, že pohledávka žalobce byla nedostatečně vymezena, když byla doložena pouze Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek, pročež nedošlo k prokázání aktivní legitimace žalobce jako věřitele v insolvenčním řízení. Pohledávka žalobce tak byla dle žalovaného naprosto nedostatečně vymezena k uspokojení v insolvenčním řízení.

Soud se pokusil o smírné vyřešení sporu a konstatuje, že k uzavření smíru mezi účastníky ke dni jednání nedošlo.

Soud konstatuje, že podle ust. § 132 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen o.s.ř. ), hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti; přitom Zákon vychází ze zásady volného hodnocení důkazů, která nahradila zásadu formálního hodnocení důkazů a která vyjadřuje, že závěr, který soudce učiní o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených skutečností vzhledem ke zprávám získaným z provedených důkazů je věcí vnitřního soudcova přesvědčení a jeho logického myšlenkového postupu. Při hodnocení důkazů postupoval soud v souladu s výše uvedeným; kdy se nejprve zabýval podmínkami řízení, vypořádal se s jednotlivými námitkami žalobce, zhodnotil meritum věci, jakož i posoudil oprávněnost popěrných důvodů insolvenčního správce-žalovaného, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

Projednávaný spor je sporem incidenčním, jehož věcné projednání je podmíněno splněním podmínek vyplývajících ze zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále jen IZ ).

Podle ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění insolvenčního správce dle § 197 odst. 2 téhož zákona. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci.

Soud uzavírá, že předmětná žaloba byla podána včasně, osobou k podání žaloby aktivně legitimovanou proti osobě pasivně legitimované, jsou tedy splněny formální předpoklady pro věcné projednání žaloby.

Soud přezkoumal důkazy navrhované oběma stranami, především obsah přihlášky pohledávek žalobce vedené pod sp. zn. KSUL 74 INS 5032/2012 pod poř.č. P1/1 a P1/2, včetně přiložených listin a má za to, že žalobce aktivní legitimaci k přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení za dlužníky doložil řádně, dostatečným způsobem vymezil vznik i postoupení pohledávky.

Vznik pohledávky specifikoval identifikací Smlouvy o úvěru uzavřené mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce č. 0193614323 ze dne 29.5.2009 a č. 0189292712 ze dne 3.10.2008. Dále postoupení pohledávky za dlužníkem doložil Rámcovou smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 7.2.2011, jakož i Seznamem postupovaných pohledávek za jednotlivými dlužníky včetně specifikace výše pohledávek ze dne 19.07.2011, Seznamem postupovaných pohledávek za jednotlivými dlužníky včetně specifikace výše pohledávek ze dne 17.08.2011 a dále Dohodami o uznání dluhu uzavřenými již mezi dlužníkem a žalobcem dne 19.12.2011 č. 1097166113 a č. 1108249115.

Soud má na základě tvrzení žalobce a všech předložených listin za to, že sporované pohledávky žalobce jsou po právu a byly v řízení řádně identifikovány, jakož i doloženy, pročež žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Soud dále rozhodl o nákladech řízení. O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. § 202 odst. 1 věty první IZ, dle něhož nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, přistoupí soud k vymáhání poplatku.

V Ústí nad Labem dne 06. srpna 2015 Mgr. Iva Černá, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana