74 ICm 2359/2012
Spisová značka: 74 ICm 2359/2012-47 (KSUL 74 INS 18341/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudcem Mgr. Ivou Černou v právní věci žalobce GE Money Auto, s.r.o., IČ 60112743, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4, právně zastoupen JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, č. ev. ČAK 03015, proti žalované mu Mgr. et Mgr. Milan Svoboda, sídlem kanceláře Tyršova 1434/4, 405 02 Děčín, insolvenční správce dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 86807200, sídlem Labské nábřeží 1072/69, 405 02 Děčín, právně zastoupen Mgr. Martinou Knickou, advokátkou, č. ev. ČAK 14138, sídlem Tyršova 434/4, 405 01 Děčín I, o určení, že pohledávky žalobce jsou pohledávkami po právu

tak to :

I. Žaloba ze dne 9.8.2012, kterou se žalobce domáhal určení, že jím uplatněná nevykonatelná pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 18341/2011 je v částce 22.161,83 Kč pohledávkou po právu, se zamítá co do částky 14.774,53 Kč.

II. Určuje se, že nevykonatelná pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 18341/2011 je v částce 7.387,30 Kč pohledávkou po právu. 7.148,-Kč a to do tří dnů od právní moci rozsudku k rukám právního zástupce Mgr. Martiny Knické, advokátky, č. ev. ČAK 14138, sídlem AK Tyršova 434/4, 405 01 Děčín I.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou ze dne 9.8.2012, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem téhož dne, se žalobce GE Money Auto, s.r.o., IČ 60112743, sídlem Vyskočilova 1422/1a, 140 00 Praha 4,právně zastoupen JUDr. Miroslavem Nyplem, advokátem advokátní kanceláře Nypl, Novák, Kavalírová a partneři, sídlem Dukelská třída 15/16, 500 02 Hradec Králové, č. ev. ČAK 03015, domáhala proti žalovanému Mgr. et Mgr. Milanu Svobodovi, sídlem Na Hrázi 195/13a, 405 02 Děčín VII., insolvenčnímu správci dlužníka Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 86807200, sídlem Labské nábřeží 1072/69, 405 02 Děčín, určení, že pohledávka žalované, přihlášená jako pohledávka č. 7 je v částce 22.161,83 Kč pohledávkou po právu.

Žalovaný insolvenční správce pohledávku popřel co do částky 22.161,83 Kč na přezkumném jednání dne 16.7.2012 a k důvodům popření kumulativně uvedl, že smluvní pokuta v žalobcem nárokované výši je nepřiměřeným ujednáním, případně ujednáním absolutně neplatným, když byla stanovena ve výši 4.000,-Kč při prodlení dlužníka s plněním povinností déle než 14 dnů (viz bod 2.8 VOP žalobce, při zajištění povinnosti hradit měsíční splátky ve výši 4.543,50 Kč. Smluvní pokuta je dle čl. 2.8. VOP ve výši 5.87% z dlužné částky za jeden den prodlení.

Podle § 198 odst. 1 insolvenčního zákona věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Předmětná žaloba byla podána včas.

Při jednání dne 23.07.2015 v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze se shodly obě strany na tom a následně učinily nesporným, že insolvenční správce při přezkumném jednání nepopřel přihlášenou pohledávku žalobce ve výši 108.934,60 Kč a popřel co do pravosti a výše částku 22.161,83 Kč. Popřená část pohledávky je nevykonatelná. Dále účastníci učinili nesporným, že strany uzavřely předmětnou úvěrovou smlouvu na úhradu kupní ceny vozidla č. 33508940 ze dne 12.10.2007 dle zákona č. 513/1991 Sb., ObchZ, ve znění účinném do 31.12.2013, když dlužník uzavřel tuto smlouvu při výkonu své podnikatelské činnosti pod IČ 86807200-vystupoval tedy jako podnikatel.

Mezi stranami zůstalo sporným, zda-li je smluvní pokuta ze smlouvy o úvěru na úhradu kupní ceny vozidla č. 33508940 ze dne 12.10.2007 uplatněná žalobcem v insolvenčním řízení co do částky 19.914,76 Kč včetně odpovídajícího úroku z prodlení ve výši 2.247,07 Kč neplatnost citovaného ujednání, jakož to důvodu kumulativní.

Při jednání byly provedeny následující důkazy z insolvenčního spisu vedeného pod sp. zn. KSUL 74 INS 18341/2011: rozhodnutí o úpadku č.j. 74 INS 18341/2011-A-12 ze dne 28.3.2012, protokol z přezkumného jednání ze dne 16.7.2012, přihláška č. 7 včetně příloh.

Podle ust. § 132 o.s.ř. důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Zákon vychází ze zásady volného hodnocení důkazů, která nahradila zásadu formálního hodnocení a která vyjadřuje, že závěr, který soudce učiní o pravdivosti i či nepravdivosti tvrzených skutečností vzhledem ke zprávám získaným z provedených důkazů, je věcí vnitřního soudcova přesvědčení a jeho logického myšlenkového postupu. Při hodnocení důkazů postupoval soud v souladu s výše uvedeným; kdy se nejprve zabýval podmínkami řízení, vypořádal se s jednotlivými námitkami žalobce, zhodnotil meritum věci, jakož i posoudil oprávněnost popěrných důvodů insolvenčního správce-žalovaného a dospěl k následujícím závěrům.

Dle ust. § 301 obchodního zákoníku nepřiměřeně vysokou smluvní pokutu může soud snížit s přihlédnutím k hodnotě a významu zajišťované povinnosti, a to až do výše škody vzniklé do doby soudního rozhodnutí porušením smluvní povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta.

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů soud shledal přihlášenou smluvní pokutu a úrok ze smluvní pokuty v celkové výši 22.161,83 Kč nepřiměřenými, když má za to, že v případě smluvní pokuty je vždy třeba posuzovat její konstrukci. V předmětném ustanovení o smluvní pokutě zcela chybí zohlednění aktuální výše dlužné částky, se kterou je dlužník v prodlení. S tvrzením žalobce, kdy tento uvádí, že dlužník si mohl vybrat mezi poskytovateli a vybral si právě žalobce a s jeho VOP souhlasil, čímž akceptoval výši smluvní pokuty, tak nelze souhlasit. Pokud zákon něco zakazuje, popřípadě stanoví absolutní neplatnost, nelze vůlí stran toto překlenout. Proto nárok žalobce v souladu s ust. § 301 ObchZ snížil na výši jedné třetiny a rozhodl-s přihlédnutím ke všem okolnostem -že se žaloba co do částky 14.774,53 Kč zamítá (bod I. výroku), a pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 18341/2011 je v částce 7.387,30 Kč pohledávkou po právu (bod II. výroku).

Dále soud rozhodoval o nákladech řízení.

Podle výsledku řízení v souladu s ust. § 142 odst. 2 občanského soudního řádu měl-li účastník ve věci úspěch jen částečný, soud náhradu nákladů poměrně rozdělí, popřípadě vysloví, že žádný z účastníků nemá na náhradu nákladů právo .

Úspěšnějším účastníkem byl žalovaný, když uplatněný nárok žalobce byl co do 2/3 zamítnut. Žalovaný v řízení uplatnil náklady řízení v celkové výši 10.723,00 Kč; sestávající se z odměny advokáta dle ust. § 9 odst. 4 ve spojení s ust. § 7 bod 5 vyhl.č. 177/1996 Sb., ve výši 3.100,-Kč za úkon, tj. v daném případě 9.300,-Kč a 3x režijní paušál dle vyhl.č. 23.7.2015, tj. celkem 900,-Kč. Dále pak 1x cestovné (Děčín-Ústí nad Labem-Děčín) na soudní jednání dne 23.7.2015 ve výši 323,00 Kč a náhradu za ztrátu času-2x půl hodiny-celkem 200,00 Kč. Právní zástupce žalovaného není plátcem DPH. Celkem tak nárokoval částku 10.723,-Kč. Soud s ohledem na částečný úspěch žalovaného (co do 2/3 žalobou uplatněného nároku) nárok žalovaného na náhradu nákladů řízení snížil na 2/3 uplatněné částky.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.)

V Ústí nad Labem dne 23. července 2015 Mgr. Iva Černá, v. r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Černá Jana