74 ICm 2229/2012
č.j. 74 ICm 2229/2012-32

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl soudkyní Mgr. Ivou Černou ve věci

žalobce: Česká spořitelna, a.s., IČO: 45244782, sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4

proti

žalovanému 1): Mgr. Narcis Tomášek, sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín a žalovanému 2): Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín

o žalobě o určení pravosti popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. KSUL 74 INS 12317/2011 přihláškou P1 v dílčím nároku č. 1, je v popřené výši 29 411,69 Kč pohledávkou po právu.

II. Určuje se, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. KSUL 74 INS 12317/2011 přihláškou P1 v dílčím nároku č. 2, je v popřené výši 18 825,95 Kč pohledávkou po právu.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Martin Jungmann. isir.justi ce.cz

sp.zn.

III. Žalobkyně nemá proti žalovaným právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

1 Žalobou doručenou soudu dne 30. 7. 2012 se žalobkyně domáhala určení, že má v insolvenčním řízení sp. zn. KSUL 74 INS 12317/2011 vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem vůči dlužníkovi Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín, pohledávku na příslušenství k pohledávce z úvěrové smlouvy č. 3839601833 ve výši 29 411,69 Kč a pohledávku na příslušenství k pohledávce z úvěrové smlouvy č. 4142881833 ve výši 18 825,95 Kč. Konkrétně se jednalo o úroky z prodlení ve výši 29 167,14 Kč a poplatky ve výši 245,00 Kč a v případě druhého uplatněného nároku o úroky z prodlení ve výši 18 629,46 Kč a poplatky ve výši 196,00 Kč.

2 Žalobkyně uvedla, že s žalovanou 2) Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín, uzavřela úvěrovou smlouvu č. 3839601833 ze dne 27. 5. 2008, přičemž tato pohledávku z úvěrové smlouvy byla ke dni zahájení insolvenčního řízení, v němž žalobkyně uplatnila svůj nárok, více než rok nesplácena (poslední splátka byla uhrazena dne 13. 9. 2010). Pohledávka z úvěrové smlouvy se stala splatnou ke dni 16. 1. 2011 a to na základě třetí upomínky, která byla žalované 2) odeslána dne 10. 12. 2010. V souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou byly uplatněny úroky z prodlení ve výši 23,06 %. K dílčímu nároku č. 2 žalobkyně uvedla, že s žalovanou 2) Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín, uzavřela úvěrovou smlouvu č. 4142881833 ze dne 3. 2. 2009, přičemž tato pohledávku z úvěrové smlouvy byla ke dni zahájení insolvenčního řízení, v němž žalobkyně uplatnila svůj nárok, více než rok nesplácena (poslední splátka byla uhrazena dne 13. 9. 2010). Pohledávka z úvěrové smlouvy se stala splatnou ke dni 21. 12. 2010 a to na základě třetí upomínky, která byla žalované 2) odeslána dne 10. 12. 2010. V souladu s uzavřenou úvěrovou smlouvou byly uplatněny úroky z prodlení ve výši 24,03 %. Co do uplatněného nároku má žalobkyně za to, že je po právu a žádala aby ji byl přiznán v uplatněné výši.

3 Žalovaný 1) Mgr. Narcis Tomášek, sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín, ve svém vyjádření ze dne 26. 5. 2015 zdůraznil, že nárok uplatněný žalobkyní nesporuje a uznává je v plném rozsahu co do pravosti i výše, což učinil již na přezkumném jednání dne 12. 3. 2012.

4 Žalovaná 2) Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín, se k žalobě vyjádřila dne 30. 1. 2015 a dále dne 6. 6. 2017 a dne 25. 1. 2018 shodně s tím, že na popření trvá a podklady k pohledávkám uplatněným žalobkyní předala insolvenčnímu správci. Bez věcného vyjádření.

5 Podle ust. § 7 zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon- dále jen IZ), nestanoví-li tento zákon jinak, nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Martin Jungmann.

sp.zn.

rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

6 V prvé řadě soud konstatuje, že podaná žaloba je žalobou včasnou dle ust. § 199 odst. 2 IZ, neboť byla podána ve lhůtě 30 dnů od doručení vyrozumění insolvenčního správce o popření, které žalobkyně převzala dne 16. 7. 2012 (viz soudní spis č.d B-16).

7 Soud ve věci rozhodl bez nařízení jednání na základě účastníky předložených listinných důkazů, neboť všichni účastníci s tímto postupem soudu vyslovili souhlas (§ 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen o.s.ř. ) ve spojení s ust. § 7 odst. 1 a 161 odst. 1 IZ).

8 Před soudem byly provedeny listinné důkazy, a to: Z listin ze spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem sp.zn. KSUL 74 INS 12317/2011 soud zjistil:-z vyhlášky Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 7. 2011, že insolvenční soud oznámil, že bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín;-z usnesení ze dne 12. 10. 2011, že byl zjištěn úpadek dlužníka Borislava anonymizovano , anonymizovano , bytem Pivovarská 621/14, 405 02 Děčín a insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Narcis Tomášek, sídlem U Starého mostu 111/4, 405 02 Děčín;-z usnesení ze dne 7. 6. 2012, že soud schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře;-z přihlášky P1, doručené insolvenčnímu soudu 13. 10. 2011, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku z titulu úvěrových smluv č. 3839601833 ze dne 27. 5. 2008 a č. 4142881833 ze dne 3. 2. 2009 v celkové výši 306 837,64 Kč.-dle protokolu z přezkumného jednání na přezkumném jednání dne 12. 3. 2012 insolvenční správce uznal pohledávku žalobkyně co do pravosti i výše a dlužnice uplatněnou pohledávku popřela pro pravost co do částky 29 411,69 Kč a 18 825,95 Kč na příslušenství k pohledávce s argumentací, že úroky z prodlení byly uhrazeny.

9 Soud dále provedl důkaz -Smlouvou o úvěru č. 3839601833 ze dne 27. 5. 2008 uzavřenou mezi žalobkyní na straně jedné a žalovanou 2) na straně druhé, z níž je zřejmé že žalované 2) byl poskytnut úvěr ve výši 200.000,00 Kč, který bude žalovaná 2) splácet v měsíčních splátkách ve výši 3 653,00 Kč. Mezi stranami byl sjednán řádný úrok ve výši 13,06 %. Strany Smlouvy se dohodly dle čl. 8 odrážka 1 Smlouvy, že žalobkyně je oprávněna k zesplatnění celého úvěru včetně příslušenství, je-li žalovaná 2) v prodlení se splácením jedné splátky po dobu delší tři měsíce. Ze seznamu splátek předloženého žalobkyní soud zjistil, že úvěr byl žalovanou 2) splácen řádně od první splátky dne 16. 6. 2008 do 13.9.2010, kdy byla uhrazena poslední splátka (27. v pořadí). Dle výpisu ze seznamu splátek bylo v průběhu předmětného období hrazeno žalovanou 2) celkem sedmkrát po splatnosti, pročež byl odečten úrok z prodlení. Od 13. 9. 2010 nebylo hrazeno. Současně byl žalobkyní účtován poplatek za tři upomínky v celkové výši 245,00 Kč. -Smlouvou o úvěru č. 4142881833 ze dne 3. 2. 2009 uzavřenou mezi žalobkyní na straně jedné a žalovanou 2) na straně druhé, z níž je zřejmé že žalované 2) byl poskytnut úvěr ve výši 100.000,00 Kč, který bude žalovaná 2) splácet v měsíčních splátkách ve výši 1 900,00 Kč. Mezi stranami byl sjednán řádný úrok ve výši 14,03 %. Strany Smlouvy se dohodly dle čl. 8 odrážka 1 Smlouvy, že žalobkyně je oprávněna k zesplatnění celého úvěru včetně příslušenství, je-li žalovaná 2) v prodlení se splácením jedné splátky po dobu delší tři měsíce.

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Martin Jungmann.

sp.zn.

Ze seznamu splátek předloženého žalobkyní soud zjistil, že úvěr byl žalovanou 2) splácen řádně od první splátky dne 20. 3. 2009 do 13.9.2010, kdy byla uhrazena poslední splátka (18. v pořadí). Dle výpisu ze seznamu splátek bylo v průběhu předmětného období hrazeno žalovanou 2) celkem desetkrát po splatnosti, pročež byl odečten úrok z prodlení. Od 13. 9. 2010 nebylo hrazeno. Současně byl žalobkyní účtován poplatek za tři upomínky v celkové výši 196,00 Kč.

10 Soud konstatuje, že podle ust. § 132 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen o.s.ř. ), soud hodnotí důkazy podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Zákon vychází ze zásady volného hodnocení důkazů, která nahradila zásadu formálního hodnocení důkazů a která vyjadřuje, že závěr, který soudce učiní o pravdivosti či nepravdivosti tvrzených skutečností vzhledem ke zprávám získaným z provedených důkazů je věcí vnitřního soudcova přesvědčení a jeho logického myšlenkového postupu. Při hodnocení důkazů postupoval soud v souladu s výše uvedeným; kdy se nejprve zabýval podmínkami řízení, vypořádal se s jednotlivými námitkami žalobce, zhodnotil meritum věci, přičemž dospěl k následujícím závěrům.

11 Mezi stranami nebylo sporu o tom, že mezi žalobkyní a žalovanou 2) byly uzavřeny Smlouvy o úvěru č. 3839601833 ze dne 27. 5. 2008 a č. 4142881833 ze dne 3. 2. 2009, na základě kterých byly žalovanou 2) čerpány finanční prostředky ve výši 200 000,00 Kč a 100 000,00 Kč. Tyto byly žalovanou 2) řádně spláceny do 13. 9. 2010, kdy byly uhrazeny poslední splátky obou úvěrů. Žalovaná 2) rovněž nesporovala nedoplatek na jistině úvěru č. 3839601833 ve výši 165 144,55 Kč a nedoplatek na jistině úvěru č. 4142881833 ve výši 93 455,49 Kč.

12 Sporovány byly pouze částky úroku z prodlení Smlouvy o úvěru č. 3839601833 ze dne 27. 5. 2008 ve výši 29 167,14 Kč a poplatek za tři upomínky ve výši 245,00 Kč a dále částky úroku z prodlení Smlouvy o úvěru č. 4142881833 ze dne 3. 2. 2009 ve výši 18 629,46 Kč a poplatek za tři upomínky ve výši 196,00 Kč.

13 Žalobkyně v řízení předložila výpis z úvěrového účtu č. 3839601833 s podrobným rozpisem plateb žalované 2) včetně zaúčtování úroků z prodlení v případě dílčích splátek hrazených po splatnosti a zaúčtování plateb na jistinu úvěru do 13. 9. 2010. Současně bylo řádně předloženo a nebylo v řízení ani sporováno, že žalovaná 2) uhradila poslední splátku úvěru dne 13. 9. 2010 a dále již hrazeno ničehož nebylo. Žalobkyně pak účtovala žalované 2) úrok z prodlení v dohodnuté výši 23,06% a za podmínek dle Smlouvy o úvěru č. 3839601833 (dle čl. 8 odrážky 1) a to za období od 16.1.2011, kdy došlo k zesplatnění úvěru po třetí upomínce, do 12.10.2011, kdy insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku žalované 2). Současně poplatky byly účtovány dle Smlouvy o úvěru a VOP žalobkyně.

14 U dílčího nároku č. 2 žalobkyně v řízení předložila výpis z úvěrového účtu č. 4142881833 s podrobným rozpisem plateb žalované 2) včetně zaúčtování úroků z prodlení v případě dílčích splátek hrazených po splatnosti a zaúčtování plateb na jistinu úvěru do 13. 9. 2010. Současně bylo řádně předloženo a nebylo v řízení ani sporováno, že žalovaná 2) uhradila poslední splátku úvěru dne 13. 9. 2010 a dále již hrazeno ničehož nebylo. Žalobkyně pak účtovala žalované 2) úrok z prodlení v dohodnuté výši 23,06% a za podmínek dle Smlouvy o úvěru č. 4142881833 (dle čl. 8 odrážky 1) a to za období od 21. 12. 2010, kdy došlo

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Martin Jungmann.

sp.zn.

k zesplatnění úvěru po třetí upomínce, do 12.10.2011, kdy insolvenční soud rozhodl o zjištění úpadku žalované 2). Současně poplatky byly účtovány dle Smlouvy o úvěru a VOP žalobkyně.

15 Soud konstatuje, že žalobkyně uzavřel s žalovanou 2) řádně smlouvu o poskytnutí finančních prostředků, které byly fakticky poskytnuty a žalovanou 2) převzaty a spotřebovány, a zůstaly z větší části nesplaceny. To doložila žalobkyně obratovou historií splácení obou úvěrů. Jestliže žalovaná 2) neplnila a ocitla se v prodlení, měla žalobkyně právo požadovat splacení celého dluhu najednou. Dluh byl tedy sesplatněn a sankcionován příslušnými úroky z prodlení, které byly mezi stranami řádně sjednány a účtovány v dohodnuté výši, která je dle názoru soudu přiměřená a jako takové nebyla žalovanou 2) sporována. Poplatky za upomínky byly též účtovány řádně.

16 V řízení nebylo žalovanou 2) soudu předloženo, že by oprávněně účtované příslušenství pohledávky žalobkyně bylo u obou úvěrů uhrazeno. Žalovaná 2) toto své tvrzení v řízení neprokázala.

17 Na základě výše uvedené argumentace soud dospěl k závěru, že nároky uplatněné žalobkyní v insolvenčním řízení jsou po právu a určil, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. KSUL 74 INS 12317/2011 přihláškou P1 v dílčím nároku č. 1, je v popřené výši 29 411,69 Kč pohledávkou po právu a pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod spis. zn. KSUL 74 INS 12317/2011 přihláškou P1 v dílčím nároku č. 2, je v popřené výši 18 825,95 Kč pohledávkou po právu.

18 O nákladech řízení bylo rozhodnuto tak, že žalobkyně nemá nárok na náhradu nákladů, když tato žádné náklady v řízení neuplatnila.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15ti dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 1. února 2018

Mgr. Iva Černá v. r. soudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Ing. Martin Jungmann.