74 ICm 204/2016
č. j. 74 ICm 204/2016-33 (KSUL 74 INS 26088/2015-C1-8)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. René Příhodou, samosoudcem, v insolvenční věci

žalobce: JUDr. Daniela Kaplana, LL.M., insolvenčního správce dlužníka Josefa anonymizovano , anonymizovano sídlem Brozany nad Ohří, Palackého nám. 75, PSČ 411 81 právně zastoupený JUDr. Václavem Mlnáříkem, Ph.D., IČ 714 58 972, advokátem sídlem 110 00 Praha 1, Politických vězňů 1597/19 proti žalovanému: Alspirata s.r.o., IČO: 027 56 421 141 00 Praha 4, Choceradská 3046/12 právně zastoupený JUDr. Pavlem Budilem, advokátem sídlem Masarykovo nám. 4, 256 01 Benešov

o popření vykonatelné pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalovaného věřitele č. 1 Alspirata s.r.o., IČO: 027 56 421, se sídlem Praha 4, Choceradská 3046/12, 141 00 ve výši 12.796,-Kč přihlášená přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu dne 30.10.2017 v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 26088/2015 není po právu, se z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

O d ů v o d n ě n í:

1. Žalobou doručenou insolvenčnímu soudu dne 20.01.2016 se žalobce domáhal určení, že pohledávka žalovaného věřitele č. 1 Alspirata s.r.o., IČO: 027 56 421, se sídlem Praha 4, Choceradská 3046/12, 141 00 ve výši 12.796,-Kč přihlášená přihláškou pohledávky doručenou insolvenčnímu soudu dne 30.10.2017 v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Ústí

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek isir.justi ce.cz č. j. (KSUL 74 INS 26088/2015)

nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 26088/2015 není po právu. Žalobce coby insolvenční správce dne 11.1.2016 na přezkumném jednání ve shora uvedené insolvenční věci popřel pohledávku žalovaného evidovanou pod č.P1 v částce 12.796,-Kč co do pravosti a výše. Jako důvod popření uvedl žalobce skutečnost, že pohledávka existuje vůči manželce dlužníka a dlužník tedy není pasivně věcně legitimován. Pohledávka byla přihlášená jako vykonatelná dle rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích pod č.j. 17 C 306/2007-27 ze dne 17.06.2008 a pod č.j. 30 C 1380/2010-28 ze dne 11.08.2011.V závěru žalobce uvedl, že dlužník nebyl zavázán z uzavřených smluv mezi Danou Zabákovou coby jeho manželkou a žalovanou společností Alspirata, když dluh existuje vůči dlužnici, manželce dlužníka shora a nikoliv vůči dlužníkovi.

2. Žalovaný neuznal žalobu v celém jejím rozsahu a uvedl, že manželství Dany Zabákové a Josefa anonymizovano ke dni vzniku závazku trvalo, přičemž závazek spočívající v uzavřené smlouvě o propagaci reklamní plochy č. 15210 uzavřené dne 28.09.2006 mezi Danou Zabákovou s právním předchůdcem žalobce byl zjištěn rozhodnutím obecného soudu v uplatněné výši a v uplatněné pohledávce věřitelem v insolvenčním řízení. Žalovaný odkazuje na právní úpravu problematiky, ve znění tehdy platného zákona číslo 40/1964 Sb., občanský zákoník; s odkazem zejména na právní úpravu ustanovení §§ 143 až 151 občanského zákoníku a s přihlédnutím k výši smluvního závazku; tento tvořil součást SJM manželů Josefa a Dany Zabákových a dospěl k přesvědčení, že je tedy možné požadovat a vymáhat závazek po kterémkoliv z manželů. Ze smlouvy o propagaci reklamní plochy nepřesahoval závazek Dany Zabákové ani částku 3.000,-Kč; a tedy do SJM manželů Zabákových výslovně tento závazek patří.

3. Soud v prvé řadě zkoumal skutečnost, zda-li žaloba byla podána oprávněnou osobou a ve stanovené lhůtě. 4. Insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil (ust. § 196 odst. 1 Ins. zákona).

5. Žaloba byla žalobcem doručena insolvenčnímu soudu dne 20.01.2016, když přezkumné jednání insolvenčního soudu se konalo dne 11.01.2016, na kterém žalobce popřel vykonatelnou pohledávku žalovaného; žaloba je včasná.

6. Na přezkumném jednání insolvenčního soudu konané dne 11.01.2016 popřel žalobce coby insolvenčním soudem ustanovený insolvenční správce přihlášenou vykonatelnou pohledávku žalovaného; žaloba byla doručena insolvenčnímu soudu osobou oprávněnou.

7. Z Usnesení č.j. KSUL 74 INS 26088/2015-A-9 ze dne 11.11.2015 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Josefa anonymizovano , povolil řešení úpadku oddlužením a ustanovil insolvenčním správcem žalobce za dále uvedených dalších výroků rozhodnutí.

8. Z rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 30 C 1380/2010-28 ze dne 20.05.2014 vzal soud za prokázané, že žalovaná Dana Zabáková nar. 01.05.1979, bytem Palackého nám. 75, Brozany nad Ohří byla soudem zavázána zaplatit žalobci UP PROMOTION s.r.o., částku 1.990,-Kč spolu s úrokem z prodlení z uvedené částky od 12.10.2007 do zaplacení a k úhradě nákladů soudního řízení ve výši 8.520,-Kč a současně v řízení před stejným soudem rozsudkem č.j. 17 C 306/2007- 27 ze dne 17.06.2008 byla zavázaná zaplatit částku 1.000,-Kč; na jistině částku celkem 2990,-Kč a s příslušenstvím cekem 9.806,-Kč; úhrnem 12.796,-Kč. O uvedené skutečnosti co do výše a právního důvodu není mezi účastníky sporu.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 26088/2015)

9. Spornou skutečností zůstává pouze otázka, zda žalobce byl oprávněn uvedenou částku uplatnit vůči dlužníku Josefu Zabákovi, když kontraktačním dlužníkem je Dana Zabáková, manželka dlužníka Josefa anonymizovano , za existence jejich společného a nevypořádaného SJM.

10. Soud rozhodl o věci bez nařízeného soudního jednání s ohledem na právní úpravu dle ust. § 115a o.s.ř., neboť k rozhodnutí měl dostatečný podklad pro rozhodnutí ve věci samé, bez nutnosti nařizovat soudní projednání věci před procesním soudem. Usnesením č.j.-26 ze dne 7.12.2016 procesní soud vyzval účastníky řízení, aby ve stanovené lhůtě sdělili svá souhlasná stanoviska s projednáním věci bez nařízení jednání, jinak bude předpokládat, že s takovým postupem souhlasí. Žalobce podáním ze dne 30.12.2016 se postupem soudu souhlasil žalovaný se nevyjádřil, ač mu výzva byla doručena dne 13.12.2016.

11. Soud provedl dokazování listinami spisu, dále provedl dokazování obsahem insolvenčního rejstříku a přílohami spisu.

12. Ze zprávy insolvenčního správce-soupisu majetkové podstaty má soud za prokázané, že ke dni 11.1.2016 svolal soud schůzi věřitelů kde se mimo jiné projednala i hospodářská situace dlužníka, včetně informace o hodnotě zajištěné majetkové podstaty a projednala informace o celkové výši přihlášených pohledávek. Majetková podstata dlužníka je charakterizována vlastnictvím k bytové jednotce č. 985/2 v budově Lovosice č.p. 984, 985, 986, 987 na pozemku p. č. st. 224 a podílem na společných částech domu a pozemku o velkosti 3175/263186, zapsáno na LV č.4734(byt) a LV č. 4692 (budova, pozemek) v k. ú. Lovosice u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, oceněný insolvenčním správcem na částku 700.000,-Kč se zajištěním ve prospěch věřitelů. Insolvenční správce uvedl, že dlužník není, a ani v posledních pěti letech nebyl vlastníkem motorových vozidel, podílů v obchodních společnostech či cenných papírů. Vlastní pouze předměty osobní potřeby, které v jejich bagatelní hodnotě insolvenční správce do soupisu majetkové podstaty nepojal. Žádný jiný majetek dlužníka, mimo uvedený, správce nezjistil. Dlužník se dostal do úpadkové situace především kvůli půjčkám, když dluhy vznikly i za doby trvání manželství, přičemž většina závazků byla uzavřena dlužníkem. Do insolvenčního řízení se přihlásilo celkem 24 věřitelů, z nichž 5 věřitelů uplatnilo zajištěnou pohledávku v celkové výši 2 924.580,92 Kč. Nezajištění věřitelé přihlásili pohledávky ve výši 1 442.178,54 Kč; celková výše přihlášených pohledávek činila částku 3 909.801,85 Kč. Celková hodnota majetkové podstaty byla insolvenčním správcem odhadnuta na 950.000,-Kč, když čistý výtěžek lze očekávat ve výši 800.000,-Kč, což nestačí na uspokojení zajištěných věřitelů a na nezajištěné věřitele se nedostane ničeho.

13. Z Protokolu o prvním přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 11.01.2016 se podává standartní průběh řízení a pohledávka číslo 1, číslo věřitele 1-žalovaný se podává v přihlášené výši 12.796,-Kč, když insolvenční správce popřel pohledávku žalovaného v plné výši, coby pohledávku nezajištěnou, peněžitou, splatnou, vykonatelnou.

14. Z přihlášky pohledávky žalované společnosti do insolvenčního řízení dlužníka Josefa anonymizovano ze dne 29.10.2015 se podává celkový výše přihlášené pohledávky 12.796,-Kč pro částku 1.000,-Kč dle pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 17 C 306/2007-27 ze dne 17.06.2008 a pravomocného a vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích č.j. 30 C 1380/2010-28 ze dne 11.08.2011.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 26088/2015)

15. Z usnesení č.j. KSUL 74 INS 26088/2015-B-6 ze dne 18.01.2016 se podává soudem schválený způsob oddlužení dlužníka Josefa anonymizovano plněním splátkového kalendáře.

16. Z usnesení č.j. KSUL 74 INS 6076/2016-A-10 ze dne 7.6.2016 se podává zjištěný úpadek manželky dlužníka Dany Zabákové s povolením oddlužení s účinky rozhodnutí o úpadku dne 11.05.2016.

17. Z návrhu na povolení oddlužení podaný Danou Zabákovou, manželkou dlužníka ze dne 14.03.2016 se podává insolvenční návrh na povolení oddlužení.

18. Ze zprávy insolvenčního správce dlužnice Dany Zabákové ze dne 28.06.2016 se podává celkové saldo přihlášených pohledávek ve výši 2 423 776,98 Kč, když zajištěné pohledávky činí částku 1 734 860,12 Kč a nezajištěné pohledávky částku 688 916,86 Kč.

19. Je-li dlužník spoluvlastníkem majetku dle (§205 Ins. zákona) odstavců 1 a 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. Majetek podle odstavců 1 a 2 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela (§205 odst. 3 Ins. zákona).

20. Nelze-li provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky dlužníka, které z něj mohou být uspokojeny, jsou vyšší než majetek, který náleží do společného jmění manželů, zahrne se c e l ý majetek náležející do společného jmění manželů do majetkové podstaty (§ 274 Ins. zákona).

21. Z provedeného zjištění (dokazování) soud dospěl k závěru, že žaloba důvodná není. Soud zjistil ze své úřední činnosti, že manželství manželů Josefa a Dany Zabákových bylo rozvedeno v září 2015. Společné jmění manželů tedy zaniklo rozvodem manželství, leč ke dni 15.10.2015, ani ke dni 11.11.2015 nebylo vypořádáno.

22. Dne 15.10.2015 podal dlužník návrh na zahájení insolvenčního řízení a dne 29.10.2015 si žalovaný přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení shora. Dne 11.11.2015 insolvenční soud zjistil úpadek dlužníka Josefa anonymizovano . Insolvenční soud dne 1.3.2016 obdržel dlužnický návrh manželky dlužníka Dany Zabákové na zahájení insolvenčního řízení. Právní úprava majetkové podstaty v § 205 Ins. zákona stojí na zásadě, že majetek, který je v SJM dlužníka a jeho manžela (viz § 143 odst. 1 písm. a) občanského zákoníku) náleží do majetkové podstaty. To musí dlužníkův manžel (oba manželé) respektovat také v režimu oddlužení, neboť právní úprava tohoto způsobu řešení dlužníkova úpadku žádného podkladu pro jinou právní konstrukci majetkové podstaty nedává. Není-li zjištěn jiný stav věci, je rozhodující zákonné vymezení SJM (srovnej KSLB 76 INS 12605/2010, 3 VSPH 76/2011).

23. Dlužník podal návrh na zahájení insolvenčního řízení tedy až poté co zaniklo společné jmění manželů a žalovaný coby věřitel podal dne 29.10.2015 přihlášku pohledávky do insolvenčního řízení dlužníka Josefa anonymizovano . Ze shora provedených důkazů, zejména z přehledu majetkové nedostatečnosti obou manželů (a tedy jejich SJM) má soud za prokázané, že ke dni rozvodu manželství dlužníků v září 2015 bylo společné jmění manželů značně předlužené v řádu miliónů korun. Ve smyslu ust. § 274 Ins. zákona nebylo možno provést vypořádání společného jmění manželů proto, že závazky obou dlužníků, které z něj mohou být uspokojeny, byly vyšší než majetek, který náležel do společného jmění manželů. V insolvenčním řízení dlužníka tedy c e l ý majetek společného jmění manželů patřil do majetkové podstaty (§ 274 Ins. zákona). Dlužnice

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 26088/2015)

Dana Zabáková v této době nebyla (dle rozhodnutí soudu) v úpadku, to až o několik měsíců později (květem 2016), ale úpadková situace u ní v době zjištění úpadku manžela Josefa anonymizovano jistotně existovala. V řízení se prokázala majetková nedostatečnost společného jmění manželů, a proto přicházelo v úvahu řešení dle ust. § 274 Ins. zákona. Základní obligační dluh dlužnice Dany Zábákové činil částku 2 990,-Kč s příslušenstvím, což ustálená judikatura a soudní praxe jednoznačně hovoří o závazku (dluhu), jehož povaha a výše je znakem závazku spadající do SJM manželů a jedná se o běžnou činnost jednoho z manželů, dotýkající se jejich majetkového SJM. V daném případě se nejednalo o dluh manželky dlužníka, který vznikl na základě nikoliv běžného obligačního závazku. Nutno takové jednání a závazek jednoho z manželů posoudit jako běžné jednání se závazkem spadajícím do jejich SJM. S ohledem na ust. § 274 Ins. zákona pak bylo nutno celý majetek spadající do jejich SJM zahrnout do majetkové podstaty SJM dlužníka (dlužníků), neboť dluhy obou manželů značně převyšovaly (převyšují) hodnotu společného jmění manželů Zabákových.

24. Ani případné následné vypořádání SJM nezbavuje věřitele práva domáhat se uspokojení své pohledávky i z majetku patřícího (původně) do SJM (srov. rozsudky NS ČR sp. zn. 20 Cdo 2085/2006 či sp. zn. 22 Cdo 1725/2006).

25. Právní posouzení věci žalobcem není přiléhavé s odkazem na rozsudek NS 29 Cdo 32/2013, kde odkazuje na princip formulovaný v R 24/2004 (že splnění závazku smluvně přijatého pouze jedním z manželů nelze vymáhat na druhém manželovi, přesto, že tento závazek náleží do SJM) se plně uplatní i v insolvenčních poměrech. Postavení věřitele s pohledávkou za jedním z manželů, která je (coby závazek) součástí SJM (do něhož majetkové podstaty jsou zahrnuta aktiva SJM) nemění tak, aby na něj bylo možno pohlížet jako na věřitele s pohledávkou vůči druhému manželu.

26. V projednávané věci dlužníka Josefa anonymizovano se jednalo se o otázku, kdy obligační věřitel (coby žalovaný) uplatnil v dané věci svoji pohledávku vůči jednomu z manželů do jejich m a j e t k o v é podstaty nevypořádaného a zaniklého SJM, v insolvenční věci úpadce dlužníka Josefa anonymizovano . Z uvedeného principu, kdy nebylo vypořádáno zaniklé SJM manželů Zabákových, které tvořilo majetkovou podstatu v insolvenčním řízení dlužníka Josefa anonymizovano (byt) a s ohledem na ustanovení § 274 Ins. zákona, nezbylo žalovanému, než postupovat tak, že přihlásil pohledávku do insolvenčního řízení vedeného ve věci dlužníka Josefa anonymizovano , vedoucí k oddlužení společného jmění manželů, byť za aktivní účasti pouze jednoho z nich. Žalovaný tak uplatnil a přihlásil pohledávku do upadlého společného jmění manželů. Později, v roce 2016 (květen 2016) byl soudem zjištěn úpadek manželky dlužníka Dany Zabákové, což žalovaný předpokládat nemohl (leč i tam později pohledávku přihlásil). S ohledem na skutečnost, že společné jmění manželů bylo značně předluženo jednáním obou účastníků, bylo nutno postupovat ve smyslu ust. § 274 Ins. zákona a postup žalovaného jinou alternativu řešení, než přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení dlužníka Josefa anonymizovano neměl, neboť jím přihlášená pohledávka byla a je součástí upadlého společného jmění manželů Zabákových. S ohledem na shora uvedené soud žalobu zamítnul.

27. Nákladový výrok opřel o ustanovení § 142 o.s.ř. a § 164 a § 202 odst. 1, věta první, Ins. zákona, když ve sporech o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Žalobce úspěch v řízení neměl, a proto mu soud právo na náhradu nákladů řízení nepřiznal.

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek č. j. (KSUL 74 INS 26088/2015)

P o u č e n í:

Proti tomuto rozsudku se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Ústí nad Labem 20. prosince 2017

JUDr. René P ř í h o d a v. r. soudce

Shodu s prvopisem potvrzuje: Bc. Petr Kulhánek