74 ICm 1611/2012
74 ICm 1611/2012-19 (KSUL 74 INS 21172/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní Mgr. Ivou Černou v právní věci žalobce Ing. Václava Dlouhého, sídlem Jirkovská 174, 431 41 Údlice, okr. Chomutov, insolvenční správce dlužníků Zdenko anonymizovano , anonymizovano a Lenky anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Jirkovská 5004, 430 04 Chomutov, proti žalované HP Invest a.s., IČ 60732792, sídle m Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné, právně zastoupena JUDr. Radomírem Pospíšilem, sídlem Lískovecká 2508, 738 01 Frýdek-Místek, o žalobě na určení pořadí pohledávky

t a k t o:

I. Podle ust. § 7 odst. 1 insolvenčního zákona a ust. § 96 odst. 2, odst. 4 o.s.ř. se řízení co do částky 45.830,97 Kč zastavuje.

II. Určuje se, že popření pořadí pohledávek žalované HP Invest a.s., IČ 60732792, sídlem Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 21172/2011 pod číslem přihlášky P6, bylo po právu a pohledávky žalované v celkové výši 731,-Kč ne jsou pohledávkami zajištěnými.

III. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobou ze dne 11.6.2012 se žalobce Ing. Václav Dlouhý, sídlem Jirkovská 174, 431 41 Údlice, okr. Chomutov, insolvenční správce dlužníků Zdenko anonymizovano , anonymizovano a Lenky anonymizovano , anonymizovano , oba trvale bytem Jirkovská 5004, 430 04 Chomutov, domáhal proti žalované HP Invest a.s., IČ 60732792, sídlem Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné, určení, že pohledávka žalované přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp.zn. KSUL 74 INS 21172/2011 pod č. P6 je zjištěna jako pohledávka nezajištěná.

Do insolvenčního řízení dlužníků žalovaná přihlásila pohledávku v celkové výši 46.561,97 Kč sestávající z jistiny ve výši 731,00 Kč a příslušenství ve výši 35.676,00 Kč, z toho náklady právního zastoupení v částce 11.676,00 Kč, rozhodčí poplatek v částce 24.000,00 Kč dle rozhodčího nálezu, který nabyl právní moci dne 14.12.2011. Pohledávka žalované byla přihlášena jako pohledávka zajištěná majetkem dlužníků na základě zástavní smlouvy č. 11308 ze dne 14.3.2007 k nemovitostem zapsaným na LV č. 4467 pro k.ú. Chomutov I., obec a okres Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov. Konkrétně se jednalo o bytovou jednotku č. 5004/23 v budově č.p. 5000, 5001, 5002, 5003 a 5004 (bytový dům) v části obce Chomutov, stojící na pozemku p.č.st. 5772/40, 5772/41, 5772/42, 5772/43 a 5772/44, v obci Chomutov a katastrálním území Chomutov I., vše zapsáno na LV č. 4467 pro k.ú. Chomutov I., obec a okres Chomutov, u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Chomutov, dále spoluvlastnický podíl ve výši 601/62462 na společných částech budovy č.p. 5000, 5001, 5002, 5003 a 5004 (bytový dům) v části obce Chomutov, stojící na pozemku p.č.st. 5772/40, 5772/41, 5772/42, 5772/43 a 5772/44 a spoluvlastnický podíl ve výši 601/62462 na pozemku p.č.st. 5772/40 (zastavěná plocha a nádvoří), 5772/41 (zastavěná plocha a nádvoří), 5772/42 (zastavěná plocha a nádvoří), 5772/43 (zastavěná plocha a nádvoří) a 5772/44 (zastavěná plocha a nádvoří). Okamžik vzniku zástavního práva vkladem ke dni 21.3.2007.

Pohledávka žalované byla při přezkumném jednání dne 21.5.2012 žalobcem (insolvenčním správcem dlužníka) uznána co do pravosti a výše 46.561,97 Kč, žalobce popřel pořadí pohledávky (zajištění) s odůvodněním, že zástavní právo k nemovitostem, včetně bytů a nebytových prostorů ve vlastnictví podle zvláštního právního předpisu vzniká vkladem do katastru nemovitostí v souladu ust. § 157 odst. 1 zákona .č 40/1964 Sb., ve znění účinném do 31.12.2013. dle výpisu z evidence katastru nemovitostí k LV č. 4467 bylo zjištěno, že v části C Omezení vlastnického práva není vznik tvrzeného zástavního práva jako titulu pro vznik zajištění přihlašované pohledávky vyznačen.

K podané žalobě se vyjádřila podáním ze dne 21.3.2014 žalovaná, která uvedla, že svoji pohledávku uplatněnou za dlužníky bere částečně a to co do celkové částky 45.830,97 Kč, konkrétně co do nákladů řízení ve výši 35.676,00 Kč, co do smluvní pokuty ve výši 10.000,-Kč, a co do smluvní pokuty ve výši 154,97 Kč. dlužníky pohledávky zajištěnou zástavním právem a proto souhlasí s tím, aby žalobě bylo v celém rozsahu vyhověno.

Soud konstatuje, že před vlastním meritorním projednáním žaloby na uplatnění popření pohledávky přihlášeného věřitele zkoumal, zda jsou splněny všechny formální předpoklady po projednání žaloby tak, jak vyplývají z ust. § 199 IZ, a to zejména s ohledem k předmětu žaloby, včasnosti žaloby a okruhu účastníků řízení. Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Odstavec druhý citovaného ustanovení stanovuje, že jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Odstavec třetí citovaného ustanovení dále stanovuje, že v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 132 o.s.ř. důkazy hodnotí soud podle své úvahy, a to každý důkaz jednotlivě a všechny v jejich vzájemné souvislosti; přitom pečlivě přihlíží ke všemu, co vyšlo za řízení najevo, včetně toho, co uvedli účastníci. Zákon vychází ze zásady volného hodnocení důkazů, která nahradila zásadu formálního hodnocení a která vyjadřuje, že závěr, který soudce učiní o pravdivosti i či nepravdivosti tvrzených skutečností vzhledem ke zprávám získaným z provedených důkazů, je věcí vnitřního soudcova přesvědčení a jeho logického myšlenkového postupu. Při hodnocení důkazů postupoval soud v souladu s výše uvedeným; kdy se nejprve zabýval podmínkami řízení, poté se vypořádal s jednotlivými námitkami žalované a následně se zabýval meritem věci, jakož i oprávněností popěrných důvodů insolvenčního správce-žalobce a dospěl k následujícím závěrům.

Zpětvzetí části pohledávky č. P6 vzal insolvenční soud na vědomí.

V důsledku zpětvzetí poměrné části pohledávky žalovanou došlo k ukončení účasti žalované v insolvenčním řízení co do sporovaného nároku ve výši 45.830,97 Kč ve smyslu ust. § 184 IZ. Tímto došlo zároveň k vytvoření nedostatku podmínky řízení v incidenčním sporu, neboť žalovaná již není co do popřené pohledávky ve výši 45.830,97 Kč věřitelem úpadce a není tedy v této věci pasivně legitimována. Především však soud konstatuje, že zpětvzetím pohledávky věřitele v částce 45.830,97 Kč odpadl v této poměrné části sporovaného nároku předmět sporu.

Soud dospěl s ohledem na výše uvedené k závěru, že se jedná o takový nedostatek podmínky řízení, který nelze odstranit, a proto v souladu s § 160 odst. 5 IZ přistoupil v části sporovaného nároku žalované (tj. do částky 45.830,97 Kč) k zastavení řízení (bod I. výroku). sdělila, že uznává nárok uplatněný žalobou, že nemá za dlužníky pohledávky zajištěnou zástavním právem a proto souhlasí s tím, aby žalobě bylo v celém rozsahu vyhověno.

Podle ust. § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen o.s.ř. ), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Vzhledem k tomu, že žalovaná výslovným (písemným) projevem vůle zcela uznala uplatněný nárok žalobce, rozhodl soud podle § 153a odst. 1 občanského soudního řádu rozsudkem pro uznání tak, že popření pořadí pohledávek žalované HP Invest a.s., IČ 60732792, sídlem Kútiky 637, 760 01 Zlín-Prštné, přihlášených do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 74 INS 21172/2011 pod číslem přihlášky P6, bylo po právu a pohledávky žalované v celkové výši 731,-Kč nejsou pohledávkami zajištěnými.

Podle ust. § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání. Soud proto nepostupoval dle ust. § 115a o.s.ř., který stanoví, že k projednání věci samé není třeba nařizovat jednání, jestliže ve věci lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí; a nevyzýval účastníky ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, neboť v daném případě takového souhlasu účastníků není třeba.

Rozsudek byl v souladu s ust. § 156 odst. 1 o.s.ř. veřejně vyhlášen dne 23.07.2015.

Soud dále rozhodoval o nákladech řízení s poukazem na ust. § 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 os.ř. (s použitím § 202 odst. 1 IZ), kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle výsledku řízení má náležet v souladu s ustanovením § 142 odst. 1 občanského soudního řádu náhrada nákladů řízení žalobci. Žalobce na jednání dne 23.7.2015 výslovně uvedl, že náhradu nákladů řízení nepožaduje, pročež soud rozhodl tak, že náhradu nákladů řízení nepřiznal žádnému účastníku.

Poučení: Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 23. července 2015 Mgr. Iva Černá, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Černá Jana