72 INS 24187/2014


:imitan---_~__ ammmsmla-Inum mm .4 . .

HllNlJIHLMLHl!IWH ||M1||llljl|l|üllllýlljWW

5 _ . zn. 72 [NS 2413712014 13-32 usn. ü mímutí vrhu na před. opatření, klIng. Ladislav Pelc, [13.09.1971

Zahradní 158 25D 84 Sibřina

:mmmmpłm

um mamma-mal. mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-

72INS 24187/2014

B-32 usn. o zamítnutí návrhu na před. opatření, kl, tisková skupina 20315-5/2016 LHŮTA Lhůta: 13.06.2016

72 INS 24187-2014-B-32-z 2016/05/10 10:06:03 Mgr. Rychnovská anonymizovano , anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce, ID: KLEIBLOIVAN785605 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Rychnovská-Mgr. anonymizovano Rychnovská, Dobrovského 824/50, 61200 Brno, CZ ID DS: 58ukpbv

Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.201613:31:06

Klára Dvořáková 10.05.2016 15:09:06

Zprávu vypravil:

Doručeno:

10.05.2016 13:31 :06 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.05.2016 13:31 :06 10.05.2016 15:09:06

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 07:23 Kontrolu provedl:

11.05.2016 01 :54

Kameníková Zdeňka

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-v-le-vvv vvlv Ivvlv v lv l vl-vvlvvlvl .vv

72INS 24187/2014 B-32 usn. o zamítnutí návrhu na před. opatření, kl, tisková skupina 20315-5/2016 LHŮTA Lhůta: 13.06.2016

72 INS 24187-2014-B-32-z 2016/05/10 10:06:03 FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o., IČ: 27614832, právnická, ID: FELIX A S27614832 1 Typ DS: P0

K rukám JUDr. Tomáš Homola FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o., U Nikolajky 833/5, 15000 Praha 5, CZ

ID DS: 22f525p Do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 10.05.201613:31:01

Klára Dvořáková 11.05.2016 08:42:18

Zprávu vypravil: Doručeno:

10.05.201613:31:01

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

11.05.2016 08:42:18 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 03.06.2016 07:23 Kontrolu provedl:

12.05.2016 00:35

Kameníková ZdeňkaSpisová značkaz72INS 24187/2014 Identifikace dotazu:20315-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:10.05.2016 10:14 Kontrolu provedl: Dvořáková Klára

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzFELIX A SPOL. advokátní TYpľprávnická IDzFELIX A 827614832 l kancelář, s.r.o., IČ: 27614832, právnická Údaje o schránce: tyszO ID DS:22f525p Stav DS Přístupná

Název DS firma: FELIX A SPOL. advokátní kancelář, s.r.o. 1Č: 27614832 Adresa: U Nikolajky /5, l5000 Praha 5, CZ

Adresátzer. Rychnovská anonymizovano , nar. TYPľins. ID:KLEIBLOIVAN7856 anonymizovano , IČ: 71464514, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_lNSSPR ID DS:58ukpbv Stav DS Přístupná Název DS lvana Rychnovská, rodné příjmení: Rychnovská, firma: Mgr. lvana Rychnovská-insolvenční správce 1Č: 71464514

Adresa: Palackého tř. l86/2203, 6l200 Brno, CZnar. 05.06.l978

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS prozl adresátů z toho DS nalezena prozo adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzľng. Pelc Ladislav, nar. T31 podnikajíc IDzPELC LADIO30971 l 03.09.1971, IC: 46877941, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Pelc, Ladislav, 03.09.l97l, 4687794l Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB Strana 1 z 1 AAM112R