72 ICm 635/2016
č.j.: KSPH 72 ICm 635/2016-38 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 42 INS 35504/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci žalobkyně: ESSOX s.r.o., se sídlem České Budějovice, Senovážné nám. 231/7, PSČ 37021, IČ 26764652, proti žalované: Institut pro řešení úpadku v.o.s., se sídlem Pardubice, Na Spravedlnosti 121, PSČ 530 02, IČ 01781448, insolvenčnímu správci dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Byšice, Boženy Němcové 135, PSČ 277 32, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že pohledávka žalobkyně přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 42 INS 35504/2013, ve výši 95 247,36 Kč je po právu, s e z a m í t á p r o p ř e d č a s n o s t . II. Žalovaná do 10 dnů od právní moci tohoto rozsudku vyzve žalobkyni k opravě či doplnění přihlášky pohledávky žalobkyně do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 42 INS 35504/2013, a to v souladu s ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou soudu dne 26.2.2016 se žalobkyně domáhala určení, že její pohledávka ve výši 95 247,36 Kč přihlášená do insolvenčního řízení úpadce Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Byšice, Boženy Němcové 135, PSČ 277 32 (dále jen Dlužník ), je oprávněná, důvodná a co do právního důvodu opodstatněná a že tedy existuje právo žalobkyně na úhradu její pohledávky.

Soud vyzval účastníky usnesením č.j.-32 ze dne 5.5.2016, aby soudu sdělili ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení, zda souhlasí s tím, aby bylo ve věci rozhodnuto bez nařízení jednání, s upozorněním, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, soud bude isir.justi ce.cz předpokládat, že souhlasí. Žalovaná soudu sdělila, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí, podáním ze dne 11.5.2016 doručeným soudu téhož dne, žalobkyně svůj souhlas s rozhodnutím věci bez nařízení jednání vyjádřila podáním ze dne 11.5.2016 doručeným soudu dne 23.5.2016. Soud tedy rozhodl ve věci bez nařízení jednání dle ust. § 115a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ). I. Tvrzení žalobkyně

Ve zdůvodnění své žaloby žalobkyně uvedla, že s Dlužníkem uzavřela na základě žádosti ze dne 19.5.2005 (dále jen Žádost ) smlouvu o úvěru č. 850194, jejímž předmětem bylo poskytnutí úvěru ve výši 15 520,-Kč (dále též jen Úvěrová smlouva ), že pohledávka z Úvěrové smlouvy byla splacena a není předmětem přihlášky pohledávky, nicméně Úvěrová smlouva je dle žalobkyně prvotním důvodem vzniku pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení. Na základě Úvěrové smlouvy, resp. Žádosti byl totiž Dlužník zařazen do seznamu žadatelů o poskytnutí úvěrového rámce a následně byla mezi Žalobkyní a Dlužníkem uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru č. 0101301304 (správně zřejmě č. 0101453543; dále též jen Revolvingová smlouva ) a Dlužníku poskytnut úvěr ve výši 60 000,-Kč. Dále žalobkyně uvádí, že se Dlužník dostal do prodlení se splácením úvěru, úvěr byl zesplatněn a pohledávka byla následně přihlášena do insolvenčního řízení. Žalobkyně pak konstatuje, že dopisem ze dne 8.2.2016 byla vyrozuměna žalovanou (insolvenční správkyní) o tom, že její přihlášená pohledávka byla popřena v celé výši. Žalobkyně dále popisuje důvody, proč se domnívá, že popření její pohledávky není po právu. II. Vyjádření žalované

Žalovaná ve svém vyjádření k žalobě ze dne 29.4.2016 konstatovala, že na přezkumném jednání konaném dne 5.2.2016 popřela pohledávku žalobkyně z Úvěrové smlouvy z důvodu promlčení. Žalovaná dále uvedla, že nesouhlasí s námitkou žalobkyně, že Úvěrová smlouva byla prvotním důvodem vzniku pohledávky z Revolvingové smlouvy a že další argumentace žalobkyně týkající se pohledávky z Revolvingové smlouvy je irelevantní, neboť do insolvenčního řízení nebyla přihlášena pohledávka z Revolvingové smlouvy, nýbrž pohledávka z Úvěrové smlouvy. Na závěr žalovaná navrhla, aby žaloba byla zamítnuta a žalované byla přiznána náhrada nákladů řízení. III. Vyjádření žalobkyně

Žalobkyně zareagovala na vyjádření žalované podáním ze dne 11.5.2016, v němž uvedla, že nesouhlasí s názorem žalované o promlčení přihlášené pohledávky, argumentovala zejména sepsáním exekutorského zápisu sp.zn. 081 EZ 00113/2011 ze dne 22.7.2011, v němž Dlužník uznal svůj dluh. Zopakovala své tvrzení, že pohledávka z Revolvingové smlouvy by bez uzavření Úvěrové smlouvy nikdy nevznikla a že důvod vzniku pohledávky v podobě Úvěrové smlouvy je tedy v přihlášce pohledávky uveden správně. Pro případ, že by soud dospěl k závěru, že pohledávka žalobkyně je promlčena, domnívá se žalobkyně, že žalovaná jako insolvenční správkyně měla postupovat dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona a vyzvat žalobkyni k opravě či doplnění přihlášky pohledávky. Žalobkyně poté odkázala na usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 103 VSPH 168/2011-39 ze dne 26.9.2012, usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 104 VSPH 479/2014-95 ze dne 2.2.2015 a usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 3 VSPH 2396/2015-P17-10 ze dne 16.12.2015. Závěrem zopakovala svůj návrh, aby soud určil, že její přihlášená pohledávka je po právu.

Soud nevyzýval žalovanou k podání repliky k vyjádření žalobkyně, neboť takové vyjádření by nemohlo změnit právní posouzení věci, k němuž soud dospěl. IV. Skutková zjištění

Mezi účastníky není sporu o těchto skutečnostech:

-dne 19.5.2005 byla mezi žalobkyní a Dlužníkem uzavřena Úvěrová smlouva

-mezi žalobkyní a Dlužníkem byla uzavřena Revolvingová smlouva

-mezi žalobkyní a Dlužníkem byl sepsán exekutorský zápis 081 EZ 00113/2011

Z listinných důkazů učinil soud následující skutková zjištění:

Z přihlášky pohledávky žalobkyně ze dne 8.4.2015 soud zjistil, že žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení pohledávku v celkové výši 95 247,36 Kč a jako důvod vzniku této pohledávky je v přihlášce uvedena Úvěrová smlouva č. 850194 ze dne 19.5.2005, včetně obchodních podmínek, uzavřená mezi žalobkyní a Dlužníkem. V rubrice další okolnosti je uveden exekutorský zápis 081 EZ 00113/2011 sepsaný mezi Dlužníkem a žalobkyní. Přílohami přihlášky pohledávky je Úvěrová smlouva, exekutorský zápis 081 EZ 00113/2011, plná moc a výpis z obchodního rejstříku žalobkyně. Z přihlášky pohledávky není zejména zřejmé, jakým způsobem dospěla žalobkyně k výši přihlášené jistiny, když Úvěrová smlouva zní na částku 15 520,-Kč, RPSN je 26,62 % a přihlášená jistina činí pětinásobek poskytnuté částky. Z exekutorského zápisu přiloženého k přihlášce sp.zn. 081 EZ 00113/2011 sepsaného dne 22.7.2011 exekutorským koncipientem soudního exekutora JUDr. Marcela Smékala soud zjistil, že Dlužník uznal svůj závazek z důvodu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 0101453543 ze dne 8.11.2005. Je tedy zřejmé, že exekutorský zápis se vztahuje k pohledávce mající původ v jiné úvěrové smlouvě, než je smlouva uvedená jako důvod vzniku pohledávky.

Z vyrozumění věřitele o popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem ze dne 8.2.2016 v soud zjistil, že žalovaná žalobkyni vyrozuměla o popření její pohledávky z důvodu promlčení a poučila žalobkyni o nutnosti podat určovací žalobu.

Z přezkumného listu k pohledávce žalobkyně soud zjistil, že žalovaná zde jako důvod popření přihlášené pohledávky uvedla, že pohledávka z Úvěrové smlouvy je promlčena a vykonatelnost dle označeného exekutorského zápisu se vztahuje k jiné úvěrové smlouvě, jež však není jako důvod přihlášky (pozn. správně důvod pohledávky ) uvedena.

V. Právní posouzení věci

Podstatou věci je dle soudu pouze otázka, zda chybně uvedený důvod vzniku pohledávky, resp. zřejmý rozpor mezi uvedeným důvodem vzniku pohledávky a dalšími skutečnostmi uvedenými v přihlášce pohledávky měl vést žalovanou jako insolvenční správkyni k postupu dle ust. § 188 odst. 2 insolvenčního zákona (dále též jen IZ ), tedy k výzvě k opravě či doplnění přihlášky, jak tvrdí žalobkyně, nebo zda je taková chyba v přihlášce důvodem popření přihlášené pohledávky.

Dle ust. § 188 odst. 2 IZ platí, že nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen.

Dle názoru soudu jsou výše popsané vady přihlášky pohledávky žalobkyně důvodem pro postup dle ust. § 188 odst. 2 IZ, neboť přihláška žalobkyně je dle soudu zcela zřejmě vnitřně rozporná a tedy nepřezkoumatelná, když zejména přiložený exekutorský zápis se vztahuje k jiné úvěrové smlouvě, než jaká je uvedena jako důvod vzniku pohledávky, a přihlašovaná jistina pohledávky na první pohled neodpovídá částce poskytnuté na základě Úvěrové smlouvy. Z důkazu provedeného přezkumným listem k přihlášené pohledávce žalobkyně vyplývá, že žalovaná si rozporu mezi jednotlivými částmi přihlášky pohledávky byla vědoma, tedy byla si vědoma vad přihlášky, avšak k opravě či doplnění přihlášky žalobkyni nevyzvala. Dle názoru soudu proto žalovaná postupovala v rozporu s ust. § 188 odst. 2 IZ.

S ohledem na výše uvedené soud dospěl k závěru, že žaloba je předčasná, a proto ji zamítl a uložil žalované, aby vyzvala žalobkyni k doplnění přihlášky v souladu s ust. § 188 odst. 2 IZ. Pokud přihláška nebude včas a řádně doplněna, předloží ji žalovaná soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce nepřihlíží.

VI. Náklady řízení

Podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. platí, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalovaná má sice ve věci plný úspěch, nicméně tento úspěch je pouze formální, neboť žaloba byla podána v důsledku postupu žalované v rozporu s insolvenčním zákonem. Proto soud rozhodl v souladu s ust. § 150 o.s.ř. a nepřiznal žalované náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 27. května 2016

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Klára Dvořáková