72 ICm 2761/2014
č.j.: 72 ICm 2761/2014-46 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 42 INS 23656/2013

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci žalobkyně: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , bytem Bělá 104, 511 01 Turnov, zast. Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem Jindřicha Plachty 28, 150 00 Praha 5, proti žalovanému: JUDr. Jan Zůbek, insolvenční správce a společník společnosti LIQUIDATORS v.o.s., IČO: 24817465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3,

o určení pravosti a pořadí popřené pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že pohledávka žalobkyně ve výši 1.071.342,00 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS 23656/2013 za dlužnicí Vlastou anonymizovano , anonymizovano , byte m Nová 144, PSČ 294 28 Chotětov, je po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Od ůvo d ně n í:

Žalobou doručenou soudu dne 18. 8. 2014 se žalobkyně domáhala určení, že její pohledávka za dlužnicí přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 42 INS 23656/2013 je po právu. V žalobě uvedla, že přihláškou pohledávky ze dne 12. 3. 2014 přihlásila do insolvenčního řízení dlužnice pohledávku č. 1 ve výši 891.342,-Kč, tvořenou jistou ve výši 496.000,-Kč, zákonným úrokem z prodlení ve výši 69.133,-Kč, smluvním úrokem z prodlení ve výši 198.209,-Kč a odměnou za půjčení jistiny ve výši 128.000,-Kč, a pohledávku č. 2 ve výši 180.000,-Kč z titulu smluvní pokuty. Při přezkumném jednání konaném dne 18. 7. 2014 byly pohledávky žalobkyně přihlášené v celkové výši 1.071.342,-Kč žalovaným popřeny co do pravosti, výše a pořadí. Vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobkyni doručeno dne 24. 7. 2014.

Žalovaný se k žalobě vyjádřil tak, že namítl nedostatek pasivní legitimace, když insolvenčním správcem byla ustanovena právnická osoba-společnost LIQUIDATORS v.o.s., tedy subjekt odlišný od žalovaného a navrhl žalobu zamítnout.

Protože ve věci bylo možné rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů, soud ve smyslu ust. § 115a o.s.ř. 1 , vyzval usnesením č.j. 72 ICm 2761/2014-40 ze dne 11. 5. 2015 účastníky, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání s tím, že pokud se nevyjádří, bude mít soud za to, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí (§ 101 odst. 4 o.s.ř.). Žalobkyně se k tomuto usnesení soudu nevyjádřila. Žalovaný s tímto postupem výslovně souhlasil podáním ze dne 17. 6. 2015 (č.l. 43). Soud proto věc rozhodl, aniž by nařizoval jednání, pouze na základě předložených listinných důkazů a tvrzení.

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 42 INS 23656/2013 a z důkazů předložených žalobkyní soud zjistil níže uvedené skutečnosti týkající se insolvenčního řízení dlužnice, a to že:

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23656/2013-A-20 ze dne 10. 3. 2014 byl zjištěn úpadek dlužnice a soud povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byla ustanovena společnost LIQUIDATORS v.o.s., IČO: 24817465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3 (viz usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23656/2013-A- 20 ze dne 10. 3. 2014),

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23656/2013-B-11 ze dne 27. 10. 2014 bylo schváleno oddlužení dlužnice, a to plněním splátkového kalendáře (viz usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 42 INS 23656/2013- B-11 ze dne 27. 10. 2014),

přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P3 doručenou insolvenčnímu soudu dne 20. 3. 2014 přihlásila žalobkyně do insolvenčního řízení 2 zajištěné pohledávky za dlužnicí v celkové výši 1.071.342,00 Kč, dílčí pohledávka č. 1 byla co do částky 496.000,00 Kč přihlášena jako vykonatelná a co do částky 395.342,00 Kč jako nevykonatelná, dílčí pohledávka č. 2 ve výši 180.000,00 Kč byla přihlášena jako vykonatelná (viz přihláška pohledávky žalobkyně),

pohledávky byly insolvenčním správcem přezkoumány jako nevykonatelné, neboť žalobkyně nedoložila jejich vykonatelnost (viz upravený seznam přihlášených pohledávek a protokol z přezkumného jednání),

při přezkumném jednání konaném dne 18. 7. 2014 popřel insolvenční správce pohledávky žalobkyně co do pravosti, výše i pořadí (viz upravený seznam přihlášených pohledávek a protokol z přezkumného jednání),

1 zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. )

dne 24. 7. 2014 bylo žalobkyni doručeno vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávek co do pravosti, výše a pořadí (viz vyrozumění o popření pohledávky a dodejka),

insolvenční řízení nebylo dosud skončeno a

dne 18. 8. 2014 podala žalobkyně u soudu žalobu na určení popřených pohledávek; žaloba byla podána proti JUDr. Janu Zůbkovi, insolvenčnímu správci a společníkovi společnosti LIQUIDATORS v.o.s., IČO: 24817465, se sídlem Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení vyjde-li v průběhu řízení o žalobě podle odstavce 1 najevo, že popřená pohledávka je pohledávkou vykonatelnou, není to důvodem k zamítnutí žaloby, žalovaný je však v takovém případě povinen prokázat důvod popření podle § 199.

Z výše uvedeného je zřejmé, že žalobkyně byla řádně vyrozuměna o popření své pohledávky, která byla insolvenčním správcem přezkoumána jako nevykonatelná. Žalobkyně podala včas u insolvenčního soudu žalobu na určení své popřené pohledávky. Žaloba však nebyla podána proti insolvenčnímu správci, ale proti ohlášenému společníkovi insolvenčního správce JUDr. Janu Zůbkovi.

Žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí popřené nevykonatelné přihlášené pohledávky podává věřitel proti insolvenčnímu správci, jestliže insolvenční správce pohledávku popřel. Žalovaný tak v daném případě není s ohledem na výše uvedené pasivně legitimován.

Soud tak nezbylo než žalobu pro nedostatek pasivní legitimace žalovaného zamítnout (výrok I.).

Podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ) platí, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

O nákladech řízení soud tedy soud rozhodl podle ustanovení § 151 odst. l za použití ustanovení § 142 odst. 1 IZ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když žalovanému dle obsahu spisu žádné náklady nevznikly (výrok II.).

Po uče ní : Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítá vá den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 o.s.ř.) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu2 ).

V Praze dne 7. září 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová

2 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů