72 ICm 1887/2016
č.j.: KSPH 72 ICm 1887/2016-30 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 72 INS 4141/2016

USNESENÍ

Krajský soud v Praze rozhodl asistentem soudce Mgr. Tomášem Písaříkem ve věci žalobkyně Mgr. Ireny Jonákové, IČ 71469621, se sídlem Horní 14, 580 01 Havlíčkův Brod, insolvenční správkyně dlužníků Michala anonymizovano , anonymizovano , a Kateřiny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem V Kaštánkách 1073, 289 11 Kolín, zastoupené Mgr. Janou Denemarkovou, advokátkou se sídlem Dolní 105, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ 66257336, proti žalovanému JUD. Ing. Petru Kučerovi, IČ 65402367, se sídlem nám. Starosty Pavla 5, 272 01 Kladno, o odvolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze č.j. 72 ICm 1887/2016-15 ze dne 13.9.2016

takto:

R u š í s e usnesení Krajského soudu v Praze č.j.-26 ze dne 25.11.2016.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozhodl usnesením č.j.-26 ze dne 25.11.2016 o zastavení řízení z důvodu nezaplacení soudního poplatku ve lhůtě stanovené usnesením č.j. -25 ze dne 4.11.2016. Usnesení o zastavení řízení bylo žalovanému doručeno dne 28.11.2016.

Dle ust. § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích platí, že usnesení o zastavení řízení pro nezaplacení poplatku zruší soud, který usnesení vydal, je-li poplatek zaplacen ve věcech správního soudnictví dříve, než usnesení nabylo právní moci, a v ostatních věcech nejpozději do konce lhůty k odvolání proti tomuto usnesení.

Soudní poplatek byl žalovaným uhrazen dne 6.12.2016, tedy během lhůty k podání odvolání proti usnesení o zastavení řízení, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku.

Poučení: Proti tomuto usnesení l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 9. prosince 2016

Mgr. Tomáš Písařík, v. r. asistent soudce Za správnost vyhotovení: Lukáš Gocala isir.justi ce.cz