72 ICm 1156/2016
č.j.: 72 ICm 1156/2016-84 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 72 INS 31789/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci žalobkyně: AB 4 B.V., reg.č. 34186049, se sídlem Strawinskylaan 933,1077XX, Amsterdam, Nizozemsko, zast. Mgr. Ing. Jaromírem Škárou, advokátem se sídlem Blatného 1885/36, 616 00 Brno, proti žalovanému: Mgr. Bc. Igor Tomášek, IČ 71463461, se sídlem Sudoměřská 1550/6, 130 00 Praha, insolvenční správce dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Vítězná 2959, 272 04 Kladno

o určení pravosti nevykonatelné pohledávky rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že dílčí pohledávka č. 2 přihlášená žalobkyní do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 72 INS 31789/2015 ve výši 44 066,86 Kč je po právu. II. Určuje se, že dílčí pohledávka č. 5 přihlášená žalobkyní do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 72 INS 31789/2015 ve výši 70 160,88 Kč je po právu. III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Předmětem řízení je určení pravosti dílčí pohledávky č. 2 ve výši 44 066,86 Kč a dílčí pohledávky č. 5 ve výši 70 160,88 Kč, přihlášených žalobkyní do insolvenčního řízení dlužnice Anny anonymizovano , anonymizovano , bytem Vítězná 2959, 272 04 Kladno (dále jen Dlužník ) a popřených co do pravosti žalovaným. isir.justi ce.cz

Podáním doručeným soudu dne 30.05.2016 sdělil žalovaný (insolvenční správce), že vzal své popření dílčí pohledávky č. 2 i dílčí pohledávky č. 5 žalobkyně v plné výši zpět a navrhl zastavení řízení.

Jelikož zpětvzetím popření pohledávek žalovaný uznal nárok žalobkyně v plném rozsahu, rozhodl soud dle ust. § 153a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudkem pro uznání, aniž by ve věci nařizoval jednání (ust. § 153a odst. 4 o.s.ř.).

Podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. platí, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně má sice ve věci plný úspěch, nicméně dle ust. § 202 odst. 1 insolvenčního zákona nemá ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci, proto soud rozhodl, jak je uvedeno ve výroku III.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 1. června 2016

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Zdeňka Kameníková