72 ICm 1149/2015
č.j. 72 ICm 1149/2015-69 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 72 INS 20480/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci žalobkyně: CASHDEBT EU s.r.o., IČO: 01722522, se sídlem Nákupní 1127, 252 42 Jesenice, zast. Mgr. Radomilem Kožuským, advokátem se sídlem Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8, proti žalovaným: 1) JUDr. Jiří Vlasák, IČ: 73456837, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, insolvenční správce dlužnice: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40056937, bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, a 2) Vlasta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40056937, bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany

o žalobě na určení popřené pohledávky,

takto:

I. Určuje se, že žalobkynina dílčí pohledávka č. 2, z titulu kapitalizovaného zákonného úroku z prodlení, ve výši 916.043,64 Kč, přihlášená žalobkyní do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 20480/2014 za dlužnicí Vlastou anonymizovano , IČ: 40056937, anonymizovano , bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, je po právu.

II. Žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 18.600,- Kč. Náhrada nákladů řízení se pokládá za přihlášenou v insolvenčním řízení žalované 2) vedeném Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 72 INS 20480/2014 a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka žalobkyně, o kterou se vedl spor.

III. Ve vztahu k žalovanému 1) nemá žalobkyně právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobkyně

Žalobou doručenou soudu dne 20. 3. 2015 se žalobkyně domáhala určení, že má za žalovanou 2) dílčí pohledávku č. 2 ve výši 916.043,64 Kč z titulu kapitalizovaného zákonného úroku z prodlení.

Žalobkyně přihlásila do insolvenčního řízení žalované 2) dvě dílčí pohledávky. Dílčí pohledávka č. 1 byla přihlášena jako zajištěná a vykonatelná na základě notářského zápisu ze dne 16. 11. 2011, N 294/2011, NZ 259/2011 sepsaného notářkou JUDr. Věrou Sáblíkovou, se sídlem Vodičkova 33, 110 00 Praha 1. Dílčí pohledávka č. 2, která je zákonným úrokem z prodlení dílčí pohledávky č. 1, byla přihlášena jako nevykonatelná.

Obě dílčí pohledávky byly při přezkumném jednání konaném dne 24. 2. 2015 popřeny insolvenčním správcem a žalovanou 2), ačkoli je insolvenční správce bezprostředně před přezkumným jednáním uznával. Pohledávky byly popřeny s odůvodněním, že žalovaná 2) předložila listinu, ze které vyplývá, že část přihlášené pohledávky postoupila právní předchůdkyně žalobkyně dne 27. 9. 2010 na svého jednatele a jediného společníka Ing. Karla Prese.

Žalobkyně tvrdila, že skutečně došlo k postoupení pohledávek na Ing. Prese, nicméně dne 30. 10. 2010 došlo ke zpětnému postoupení pohledávek z Ing. Prese na právní předchůdkyni žalobkyně.

Ke vzniku pohledávek žalobkyně uvedla, že dílčí pohledávka č. 1 vznikla z titulu dohody o narovnání uzavřené dne 6. 4. 2011 mezi společností URBAN TRADE spol. s r.o., IČO: 49549715, se sídlem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, jako dlužníkem, a společností PRESIZA s.r.o., IČO: 26884321, se sídlem Na Záhonech 1367, 686 04 Kunovice, jako věřitelem. Strany se dohodly, že namísto sporných práv z uvedených nezaplacených faktur, se URBAN TRADE spol. s r.o. zavazuje PRESIZA s.r.o. zaplatit částku 5.153.387,-Kč.

K utvrzení dluhu byla dne 16. 11. 201 mezi URBAN TRADE spol. s r.o. jako dlužníkem a PRESIZA s.r.o. jako věřitelem uzavřena dohoda o uznání závazu a dohoda o splátkách. URBAN TRADE spol. s r.o. v této dohodě uznala svůj závazek vůči PRESIZA s.r.o. z dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč.

Dne 16. 11. 2011 pak současně došlo k uzavření dohody o přistoupení k závazku mezi PRESIZA s.r.o. a žalovanou 2). Žalovaná 2) přistoupila k závazku URBAN TRADE spol. s r.o. z dohody o narovnání a z dohody o uznání závazu a dohody o splátkách.

Dne 16. 11. 2011 byl notářkou JUDr. Věrou Sáblíkovou sepsán notářský zápis N 294/2011, NZ 259/2011 mezi společností URBAN TRADE spol. s r.o., právní předchůdkyní žalobkyně, žalovanou 2), synem žalované 2) a jeho manželkou. V návaznosti na sepsání notářského zápisu došlo ke zpětvzetí žalob podaných proti společnosti URBAN TRADE spol. s r.o. a žalované 2) a ke zpětvzetí předběžného opatření na majetek ve vlastnictví žalované 2).

V důsledku těchto zpětvzetí pak byly sepsány zástavní smlouvy, které zajišťují pohledávky žalobkyně.

K tvrzením žalované 2) o okolnostech uzavření dohod o přistoupení k závazku URBAN TRADE spol. s r.o. žalobkyně uvedla, že Ing. Pres skutečně se žalovanou 2) jednal o koupi jejího pozemku, nicméně v mezidobí se ukázalo, že zamýšlený projekt na pozemku nebude možné realizovat. Žalovaná 2) byla po celou dobu jednání s právní předchůdkyní žalobkyně právně zastoupena.

II. Tvrzení žalovaných

Žalovaní s podanou žalobou nesouhlasili a navrhli jí zamítnout. Žalovaný 1) uvedl, že v dohodě o narovnání ze dne 6. 4. 2011 není uveden žádný konkrétní právní důvod, ale toliko výčet jednotlivých faktur. Uzavřená dohoda o narovnání tak neobsahuje podstatné náležitosti narovnání a je z tohoto důvodu neurčitá a tedy neplatná. V této souvislosti žalovaný 1) odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2004, sp. zn. 32 Odo 228/2003 a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Odo 1712/2006. Ohledně tvrzeného zpětného postoupení pohledávky z Ing. Prese na právní předchůdkyni žalobkyně žalovaný 1) uvedl, že ponechává na posouzení soudu, zdali skutečně došlo k řádnému zpětnému postoupení pohledávky. Dle žalovaného 1) neměla právní předchůdkyně žalobkyně oprávnění disponovat s pohledávkou a uzavřít dohodu o narovnání, neboť pohledávku nabyl dne 27. 9. 2010 Ing. Pres.

Žalovaná 2) uvedla, že právní předchůdkyni žalobkyně nikdy nic nedlužila, nic od ní neobjednávala a ani nepřebírala žádné zboží. Právní předchůdkyně žalobkyně spolupracovala se společností URBAN TRADE spol. s r.o., jejíž hlavní činností byla výroba, dodávka a montáž zimních zahrad. S právní předchůdkyní žalobkyně přišla do styku jen jako administrativní pracovnice, když po smrti svého manžela vypomáhala synovi. V období od 28. 9. 1993 do 5. 6. 2001 a od 30. 7. 2008 do 17. 5. 2010 pak byla jednatelkou URBAN TRADE spol. s r.o., a to pouze kvůli výběrovému řízení Ministerstva dopravy. V roce 2010 se na ní obrátili Ing. Pres a její syn s tím, zda by jim mohla pomoci vyřešit dluh URBAN TRADE spol. s r.o. vůči právní předchůdkyni žalobkyně, o kterém předtím téměř nevěděla . V té době byla žalovaná 2) pod velkým tlakem a proto Ing. Presovi nabídla svůj vlastní soukromý pozemek. Ing. Pres žalované 2) nabídl, že po odkoupení tohoto pozemku odečte od dluhu URBAN TRADE spol. s r.o. 3 miliony Kč. Byl vypracován návrh kupní smlouvy. K podpisu kupní smlouvy však již nedošlo. Žalovaná 2) se domnívá, že nabídka na odkup pozemku za velmi výhodnou cenu byla jen záminkou, jak od ní dostat podpis na závazky URBAN TRADE spol. s r.o. Na notářském zápisu se dohodli právníci právní předchůdkyně žalobkyně a URBAN TRADE spol. s r.o. Před přezkumným jednáním doma objevila dokument, ze kterého vyplývá, že sporné pohledávky byly postoupeny na Ing. Prese. Není právník, je seniorka, vdova v důchodu, ale připadá jí podivné, že právní předchůdkyně žalobkyně nechala zvyšovat dluh až na částku téměř 5 milionů Kč. Kdyby jí Ing. Pres nenabídl odkoupení pozemku s možností zápočtu, nikdy by s Ing. anonymizovano nic nepodepisovala. Dluh nebyl její. Chtěla jen pomoci synovi, protože se obávala o jeho život.

III. Skutková zjištění

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 72 INS 20480/2014 vzal soud za prokázané, že: usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-A-11 ze dne 12. 9. 2014 byl zjištěn úpadek žalované 2) a soud povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Martin Koubek, IČ: 65908481, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc,

přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P2 doručenou insolvenčnímu soudu dne 17. 9. 2014 přihlásila společnost PRESIZA s.r.o., IČO: 26884321, se sídlem Na Záhonech 1367, 686 04 Kunovice (dále jen PRESIZA ) do insolvenčního řízení 2 zajištěné pohledávky za žalovanou 2) v celkové výši 5.179.430,64 Kč, dílčí pohledávka, ve výši 4.263.387,00 Kč, byla přihlášena jako vykonatelná, zatímco dílčí pohledávka č. 2, ve výši 916.043,64 Kč, byla přihlášena jako nevykonatelná,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-P2-4 ze dne 10. 10. 2014 bylo připuštěno, aby na místo věřitele PRESIZA vstoupila do řízení žalobkyně,

při přezkumném jednání konaném dne 20. 2. 2015 popřeli insolvenční správce i žalovaná 2) obě pohledávky žalobkyně co do pravosti,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-B-21 ze dne 24. 2. 2015 bylo potvrzeno usnesení schůze věřitelů o ustanovení žalovaného 1) insolvenčním správcem,

dne 5. 3. 2015 bylo žalobkyni doručeno vyrozumění žalovaného 1) o popření nevykonatelné pohledávky,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-B-34 ze dne 19. 3. 2015 bylo schváleno oddlužení žalované 2), a to plněním splátkového kalendáře,

insolvenční řízení nebylo dosud skončeno a

dne 20. 3. 2015 podala žalobkyně u soudu žalobu na určení, že má za žalovanou nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 2.

Při jednání soudu konaném dne 13. 11. 2014 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: dne 27. 9. 2010 byla mezi PRESIZA jako postupitelem a Ing. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště, jako

postupníkem, uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, vč. jejich příslušenství, vyplývajících z obchodně právních vztahů, které byly vyúčtovány v této smlouvě uvedenými fakturami. dne 6. 4. 2011 byla mezi společnostmi URBAN TRADE spol. s r.o., IČO: 49549715, se sídlem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany (dále jen URBAN TRADE ) jako dlužníkem a PRESIZA jako věřitelem uzavřena dohoda o narovnání dne 16. 11. 2011 uzavřeli společnost URBAN TRADE, žalovaná 2), Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, Šárka anonymizovano , nar. 8. 5. 1978, bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany a společnost PRESIZA, dohodu se svolením k vykonatelnosti podle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve formě notářského zápisu N 294/2011, NZ 259/2011, sepsaného JUDr. Věrou Sáblíkovou, notářkou se sídlem Vodičkova 33, Praha 1 (dále jen Notářský zápis ), Mezi účastníky tak zůstaly spornými následující skutečnosti: zda je žalobkyně, s ohledem na postoupení pohledávek na Ing. Prese, věřitelem dílčí pohledávky č. 2 a zda je dohoda o narovnání uzavřená dne 6. 4. 2011 dostatečně určitá a platná.

Soud provedl dokazování následujícími listinami: oznámení o zpětném postoupení pohledávky ze dne 31. 10. 2010 (č.l. 5), smlouva o zpětném postoupení pohledávek ze dne 31. 10. 2010 (č.l. 6), protokol č.j. KSPH 71 INS 22742/2014 (č.l. 7), seznam faktur za roky 2009, 2010 a 2011 (č.l. 11), emailová komunikace (č.l. 23 a 67), návrh na zahájení řízení o povolení vkladu (č.l. 25), návrh kupní smlouvy (č.l. 26), návrh na zahájení řízení o povolení vkladu ze dne 29. 10. 2010 (č.l. 30), dohodu o přistoupení k narovnání (závazku) ze dne 29. 10. 2010 (č.l. 31), oznámení o postoupení pohledávky ze dne 30. 9. 2010 (č.l. 32) a dohoda o narovnání ze dne 6. 4. 2011 (č.l. 33). ze souvisejícího spisu sp. zn. 72 ICm 1148/2015 byly provedeny následující důkazy: dohoda o přistoupení k závazku ze dne 16. 11. 2011 (čl. 12), notářský zápis NZ 259/2011 ze dne 16. 11. 2011 (č.l. 14), uznání závazku a dohoda o splátkách ze dne 16. 11. 2011 (č.l. 27), dohoda o přistoupení k narovnání (závazku) ze dne 5. 5. 2011 (č.l. 87), faktura č. 290100058, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 131), faktura č. 290100065, vč. dodacího listu (č.l. 135), faktura č. 290100070, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 137), faktura č. 290100078, vč. dodacího listu a cenové nabídky (č.l. 142), faktura č. 290100090, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 146),

faktura č. 290100096, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 151), faktura č. 100100001, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 156), faktura č. 100100017, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (čl. 161), faktura č. 100100018, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 165), faktura č. 100100024, vč. dodacího listu a předávacího protokolu (č.l. 170), faktura č. 100100045, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 173), faktura č. 100100048, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 178), faktura č. 270100075, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 183), faktura č. 270100081, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 188), faktura č. 280100004, vč. předávacího protokolu a cenové nabídky (č.l. 193), faktura č. 280100037, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 197), faktura č. 280100050, vč. dodacího listu a cenové nabídky (č.l. 200), faktura č. 280100058, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 204), faktura č. 280100076, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 207), faktura č. 280100101, vč. dodacího listu (č.l. 210), faktura č. 290100007, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 212), faktura č. 290100012, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 215), faktura č. 290100013, vč. dodacího listu (č.l. 220), faktura č. 290100019, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 222), faktura č. 290100023, vč. dodacího listu (č.l. 227), faktura č. 290100024, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 229), faktura č. 290100033, vč. dodacího listu, objednávky a cenové nabídky (č.l. 234) faktura č. 290100047, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 239) a

Ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobkyně včas, tj. ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, uplatnila své právo na určení popřených pohledávek podle ustanovení § 198 odst. 1 a § 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a že žaloba směřuje správně proti insolvenčnímu správci a dlužnici, kteří pohledávku popřeli. Soud se proto mohl zabývat vlastním popřením pravosti pohledávek žalobkyně.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že: mezi společnostmi URBAN TRADE a PRESIZA existoval obchodní vztah. Společnost PRESIZA dodávala společnosti URBAN TRADE na základě objednávek materiál, příp. byly mezi těmito společnostmi uzavírány smlouvy o dílo, na základě dodávek pak společnost PRESIZA vystavovala jednotlivé faktury, mimo jiné též faktury č. 290100058, 290100065, 290100070, 290100078, 290100090, 290100096, 100100001, 100100017, 100100018, 100100024, 100100045, 100100048, 270100075, 270100081, 280100004, 280100037, 280100050, 280100058, 280100076, 280100101, 290100007, 290100012,

290100013, 290100019, 290100023, 290100024, 290100033 a 290100047 (dále jen Faktury ), dne 27. 9. 2010 byla mezi společností PRESIZA jako postupitelem a Ing. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště, jako postupníkem, uzavřena smlouva o postoupení pohledávek vyplývajících z obchodně právních vztahů, které byly vyúčtovány fakturami č. 270100075, 270100081, 280100004, 280100037, 280100050, 280100058, 280100076, 280100101, 290100007, 290100012, 290100013, 290100019, 290100023, 290100024, 290100033 a 290100047, vč. jejich příslušenství (dále jen Smlouva o postoupení pohledávek ), dne 1. 10. 2010 převzala společnost URBAN TRADE oznámení postupitele o postoupení pohledávek na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, dne 29. 10. 2010 byla mezi Ing. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště, a žalovanou 2) uzavřena dohoda o přistoupení k narovnání (závazku), ve které žalovaná 2) přistoupila k závazku URBAN TRADE ve výši 3.000.000,-Kč a zavázala se tento peněžitý závazek splnit za URBAN TRADE ve výši 3.000.000,-Kč, pro případ, že dojde k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 565/5 zapsaný na LV č. 1967, k.ú. Chrást u Tišic, se účastníci dohodli, že kupní cena bude započtena vůči závazku dlužnice vůči Ing. Presovi ve výši 3.000.000,-Kč (dále jen Dohoda o přistoupení k závazku 1 ) dne 31. 10. 2010 byla mezi Ing. Karlem anonymizovano jako postupitelem a společností PRESIZA jako postupníkem uzavřena smlouva o zpětném postoupení pohledávek, na základě které byly na společnost PRESIZA postoupeny pohledávky, které byly dříve postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen Smlouva o zpětném postoupení pohledávek ), dne 31. 10. 2010 převzala společnost URBAN TRADE oznámení postupitele o postoupení pohledávek na základě Smlouvy o zpětném postoupení pohledávek, dne 6. 4. 2011 byla mezi společnostmi URBAN TRADE jako dlužníkem a PRESIZA jako věřitelem uzavřena dohoda o narovnání, ve které strany prohlásily, že mezi nimi existuje spor o pohledávky, které byly vyúčtovány Fakturami a že namísto sporných práv vyplývajících z nezaplacených Faktur, je dlužník povinen a výslovně se zavazuje věřiteli uhradit částku ve výši 5.153.387,-Kč, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 60.000,-Kč, splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce, počínaje měsícem květen 2011 (dále jen Dohoda o narovnání ), dne 5. 5. 2011 byla mezi společností PRESIZA a žalovanou 2) uzavřena dohoda o přistoupení k narovnání (závazku), ve které žalovaná 2) přistoupila k závazku URBAN TRADE dle Dohody o narovnání ve výši 3.000.000,-Kč a zavázala tento peněžitý závazek splnit za URBAN TRADE ve výši 3.000.000,-Kč, pro případ, že dojde k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 565/5 zapsaný na LV č. 1967, k.ú. Chrást u Tišic, se účastníci dohodli, že kupní cena bude započtena vůči závazku dlužnice vůči PRESIZA ve výši 3.000.000,-Kč (dále jen Dohoda o přistoupení k závazku 2 ) dne 16. 11. 2011 bylo mezi společnostmi URBAN TRADE jako dlužníkem a PRESIZA jako věřitelem uzavřeno uznání závazku a dohoda o splátkách, dlužník

uznal dluh vyplývající z Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč a zavázal se jej uhradit v dohodnutých splátkách, dne 16. 11. 2011 byla mezi společností PRESIZA a žalovanou 2) uzavřena dohoda o přistoupení k závazku, ve které žalovaná 2) přistoupila k závazku URBAN TRADE dle Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč a zavázala se jej splnit společně a nerozdílně s URBAN TRADE (dále jen Dohoda o přistoupení k závazku 3 ), dne 16. 11. 2011 byl současně sepsán Notářský zápis, v němž se žalovaná 2), společnost URBAN TRADE, Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany a Šárka anonymizovano , nar. 8. 5. 1978, bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, zavázali společně a nerozdílně uhradit pohledávku společnosti PRESIZA vyplývající z Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč a dne 8. 10. 2014 byla mezi společnosti PRESIZA jako postupitelem a žalobkyní jako postupníkem uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, na základě které byly na žalobkyni postoupeny pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení žalované 2).

IV. Právní úprava

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 198 odst. 1 IZ platí, že věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení platí, že v žalobě podle odstavce 1 může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku.

Podle ustanovení § 410 odst. 2 IZ platí, že popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ustanovení § 533 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření Dohod o přistoupení k závazku (dále jen ObčZ ) kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

Podle ustanovení § 585 odst. 1 ObčZ mohou účastníci upravit dohodou o narovnání práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva, netýká se práv, na něž účastník nemohl pomýšlet.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o narovnání uzavřena písemně; totéž platí, týká-li se dohoda promlčeného závazku.

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je dosavadní závazek nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání.

Podle ustanovení § 524 odst. 1 a 2 ObčZ může věřitel svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.

Podle ustanovení § 526 odst. 1 a 2 je postupitel povinen postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli. Oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení.

V. Právní posouzení věci

Žalovaný 1) v prvé řadě poukazoval na skutečnost, že žalobkyně není věřitelkou dílčí pohledávky č. 2, a to s ohledem na uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek. Žalovaný 1) taktéž namítl, že nebylo prokázáno, že by URBAN TRADE bylo doručeno oznámení o zpětném postoupení pohledávky.

Žalobkyně tvrdila a prokázala, že po uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky došlo k uzavření Smlouvy o zpětném postoupení pohledávek, na základě které byly sporné pohledávky postoupeny zpět na společnost PRESIZA. Žalobkyně dále předložila oznámení postupitele o zpětném postoupení pohledávky ze dne 31. 10. 2010, jehož převzetí bylo potvrzeno společností URBAN TRADE.

Žalovaný 1) dále namítal, že Dohoda o narovnání je neplatná pro neurčitost, neboť v ní je uveden pouze výčet faktur a zcela chybí právní důvod sporného závazku. Žalovaný 1) odkázal na výše citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v těchto rozhodnutích vyslovil závěr, že uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž, za případné pomoci výkladu podle § 35 ObčZ, důvod dluhu nepochybně vyplývá; stejně tak uznání dluhu co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně zjistitelná a že podmínkou uznání závazku podle ustanovení § 323 odst. 1 Obchodního zákoníku, je, že musí jít o závazek určitý, tj. že musí být jednoznačně identifikován. Způsob takové identifikace zákon neurčuje, lze ji tedy provést jakýmkoli jednoznačným způsobem.

K určitosti vymezení závazku v uznávacím prohlášení se pak vyjádřil Nejvyšší soud též v rozsudku ze dne 29. srpna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3664/2011, ve kterém uvedl, že mu plně vyhovuje i odkaz na jinou listinu, z níž je předmět úkonu (uznávaný závazek) objektivně seznatelný, tj. je-li v této (odkazované) listině identifikován zcela nezaměnitelným způsobem. Soudy by proto měly zkoumat, zda zvolený způsob určení jednotlivých uznávaných závazků (ve fakturách označených v uznání závazku) je způsobilý tyto závazky nezaměnitelným způsobem identifikovat. Lze-li prostřednictvím obsahu faktury označené v uznání závazku uzavřít, že je takto identifikován určitý závazek ve smyslu § 323 odst. 1 Obchodního zákoníku, pak nastávají účinky uznání závazku předjímané ustanovením § 323 Obchodního zákoníku. Soud má za to, že závěry vyslovené Nejvyšším soudem v tomto rozhodnutí lze vztáhnout i na posouzení určitosti Dohody o narovnání. Soud tedy zkoumal, zda lze prostřednictvím obsahu Faktur, které byly označeny v Dohodě o narovnání, uzavřít, že byly takto identifikovány určité závazky. V předložených Fakturách je dle soudu vždy dostatečně určitě vymezen závazek, na základě kterého jsou jednotlivé Faktury vystaveny a proto je dle soudu Dohoda o narovnání určitá a nelze tak dospět k závěru, že by byla neplatná pro neurčitost.

Žalovaní pak konečně namítali, že žalovaná 2) neměla žádný podíl na dluzích URBAN TRADE. V rozhodné době společnost URBAN TRADE neovládala. K závazku URBAN TRADE žalovaná přistoupila pouze proto, že se domnívala, že byla domluvena s Ing. anonymizovano na prodeji pozemku a následném zápočtu kupní ceny na pohledávku právní předchůdkyně žalobkyně. Žalovaná 2) se pouze snažila pomoci synovi, ale namísto toho byla lstivě uvedena v omyl a vlákána do pasti, aby přistoupila k závazku URBAN TRADE. Žalobkyně k tomuto tvrzení uvedla, že koupě pozemku byla jednou z variant řešení vzniklé situace. Později se ukázalo, že pozemek není vhodný k záměrům Ing. Prese a proto nedošlo k uzavření kupní smlouvy. Žalovaná 2) se situuje do role poškozené starší dámy, ačkoli po jistou dobu byla jednatelkou i společníkem společnosti URBAN TRADE a mezi právní předchůdkyní žalobkyně a žalovanou proběhlo několik jednání a nejednalo se tak o jeden dílčí úkon žalované 2). Žalovaná 2) opakovaně v několika různých dokumentech projevila vůli přistoupit k dluhu společnosti URBAN TRADE.

Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti URBAN TRADE vyplývá, že žalovaná 2) byla v období od 28. 9. 1993 do 14. 2. 2002 a v období od 11. 8. 2008 do 19. 8. 2010 zapsána jako jednatelka této společnosti, a v období od 28. 9. 1993 do 19. 11. 2014 jako společník této společnosti.

Z emailové komunikace předložené samotnou žalovanou 2) vyplývá, že sepsání Notářského zápisu a řešení dluhu společnosti URBAN TRADE konzultovala s advokátem Mgr. Petrem Vodehnalem.

V Dohodách o přistoupení k závazku bylo výslovně sjednáno, že jsou uzavřeny svobodně a vážně a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a pokládají se za určité a srozumitelné a zcela prosté omylu.

V praxi není nijak neobvyklé, že jednatel či společník přistoupí k závazku společnosti tak, aby byla zvýšena jistota věřitele, že mu bude plněno.

Úplná či částečná neznalost právní normy na straně příslušného subjektu je pro posuzování platnosti právního jednání zcela irelevantní. Z předložených důkazů nevyplývá, že by přistoupení k závazku, ke kterým došlo dne 29. 10. 2010, 5. 5. 2011 a 16. 11. 2011 byla podmíněna uzavřením kupní smlouvy. Strany se pouze dohodly, že pro případ, že by došlo k uzavření kupní smlouvy, bude kupní cena za pozemek započtena vůči závazku přistupujícího dlužníka. Dle soudu nebylo prokázáno, že by žalovaná 2) přistoupila k závazku URBAN TRADE v omylu či v tísni, když důkazní břemeno ohledně těchto skutečností nese ten, kdo je tvrdí.

S ohledem na vše výše uvedené soud žalobě na určení pravosti popřené pohledávky (kapitalizovaného zákonného úroku z prodlení ve výši 916.043,64 Kč za období od 29. 11. 2011 do 12. 9. 2014) v celém rozsahu vyhověl.

VI. Náklady řízení

Podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ) platí, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ však platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Mezi žalobkyní a žalovaným 1) rozhodl soud o náhradě nákladů řízení podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ tak, že žalobkyně nemá vůči žalovanému 1) právo na náhradu nákladů řízení (výrok III.).

O nákladech řízení mezi žalobkyní a žalovanou 2) rozhodl soud podle ustanovení § 151 odst. l za použití ustanovení § 142 odst. 1 OSŘ tak, že žalovaná 2) je povinna zaplatit žalobkyni náhradu nákladů řízení ve výši 18.600,-Kč sestávající z mimosmluvní odměny za čtyři úkony právní služby z částky 50.000,-Kč dle ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), tedy čtyřikrát úkon po 3.100,-Kč (1. převzetí zastoupení, 2. podání žaloby, 3. replika a 4. účast na jednání), ze čtyř režijních paušálů po 300,-Kč za náhradu hotových výdajů advokáta podle ustanovení § 13 odst. 3 advokátního tarifu, a ze zaplaceného soudního poplatku ve výši 5.000,-Kč. Tato náhrada nákladů řízení se podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ pokládá za přihlášenou podle IZ a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor (výrok II.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 OSŘ). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 OSŘ). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 OSŘ) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 1).

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v. r. soudkyně

Za správnost vyhotovení: Marcela Engelová

1 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů