72 ICm 1148/2015
č.j. 72 ICm 1148/2015-254 sp. zn. insolvenčního řízení: KSPH 72 INS 20480/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl soudkyní JUDr. Jitkou Bartákovou ve věci žalobce: JUDr. Jiří Vlasák, IČ: 73456837, se sídlem Jankovcova 1518/2, 170 00 Praha 7, insolvenční správce dlužnice: Vlasta anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40056937, bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, proti žalované: CASHDEBT EU s.r.o., IČO: 01722522, se sídlem Nákupní 1127, 252 42 Jesenice, zast. Mgr. Radomilem Kožuským, advokátem se sídlem Sokolovská 68/105, 186 00 Praha 8,

o žalobě na popření vykonatelné pohledávky,

takto:

I. Žaloba, aby bylo určeno, že dílčí pohledávka č. 1 žalované ve výši 4.263.387,00 Kč přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 72 INS 20480/2014 za dlužnicí Vlastou anonymizovano , IČ: 40056937, anonymizovano , bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, byla co do pravosti popřena po právu, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

I. Tvrzení žalobce

Žalobou doručenou soudu dne 19. 3. 2015 se žalobce domáhal určení, že dílčí pohledávka žalované za dlužnicí Vlastou anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40056937, bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, ve výši 4.263.387,00 Kč, byla při přezkumném jednání konaném dne 20. 2. 2015 popřena co do pravosti po právu.

Dílčí pohledávka č. 1 byla uplatněna jako vykonatelná na základě notářského zápisu ze dne 16. 11. 2011, N 294/2011, NZ 259/2011 sepsaného notářkou Věrou Sáblíkovou, se sídlem Vodičkova 33, 110 00 Praha 1.

Dílčí pohledávka č. 1 vznikla z titulu dohody o narovnání uzavřené dne 6. 4. 2011 mezi společností URBAN TRADE spol. s r.o., IČO: 49549715, se sídlem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, jako dlužníkem, a společností PRESIZA s.r.o., IČO: 26884321, se sídlem Na Záhonech 1367, 686 04 Kunovice, jako věřitelem. V této dohodě je uvedeno, že mezi stranami existují sporná práva vyplývající z obchodněprávních vztahů a je připojen výčet faktur. Strany se dohodly, že namísto sporných práv z uvedených nezaplacených faktur, se URBAN TRADE spol. s r.o. zavazuje PRESIZA s.r.o. zaplatit částku 5.153.387,-Kč.

K utvrzení dluhu byla dne 16. 11. 201 mezi URBAN TRADE spol. s r.o. jako dlužníkem a PRESIZA s.r.o. jako věřitelem uzavřena dohoda o uznání závazu a dohoda o splátkách. URBAN TRADE spol. s r.o. v této dohodě uznala svůj závazek vůči PRESIZA s.r.o. z dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč.

Dne 16. 11. 2011 pak současně došlo k uzavření dohody o přistoupení k závazku mezi PRESIZA s.r.o. a dlužnicí Vlastou anonymizovano . Vlasta anonymizovano přistoupila k závazku URBAN TRADE spol. s r.o. z dohody o narovnání a z dohody o uznání závazu a dohody o splátkách.

Žalobce uvedl, že dílčí pohledávka č. 1 byla popřena, neboť v dohodě o narovnání zcela absentuje konkrétní právní důvod, resp. dohoda o narovnání neobsahuje podstatné náležitosti narovnání a z tohoto důvodu je pro neurčitost neplatná. V této souvislosti žalobce odkázal na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. března 2004, sp. zn. 32 Odo 228/2003 a na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 26. listopadu 2008, sp. zn. 32 Odo 1712/2006.

Druhým důvodem pro popření pohledávky, je skutečnost, že dne 27. 9. 2010 byla totožná pohledávka, jako ta z dohody o narovnání, postoupena na Ing. Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště. Mezi URBAN TRADE spol. s r.o. a PRESIZA s.r.o. pak následně nemohlo dojít k platnému narovnání vztahů, když v době uzavírání dohod byl jednatelem PRESIZA s.r.o. Ing. Karel Pres.

II. Tvrzení žalované

Žalovaná s podanou žalobou nesouhlasila a navrhla jí zamítnout. Ve svém vyjádření žalovaná namítla nedostatek aktivní legitimace žalobce, když dle jejího názoru měla být žaloba podána jak popírajícím insolvenčním správcem, tak popírající dlužnicí. Tím, že dlužnice žalobu nepodala, dala najevo, že na popěrném úkonu netrvá.

Žalovaná dále uvedla, že bezprostředně před přezkumným jednáním insolvenční správce Ing. Martin Koubek pohledávku uznával. K popření pohledávky došlo k překvapení žalované až při přezkumném jednání na základě fotokopie listiny předložené insolvenčnímu správci dlužnicí.

K tvrzení žalobce, že sporná pohledávka byla dne 27. 9. 2010 postoupena na Ing. Karla anonymizovano , žalovaná uvedla, že tomu tak skutečně bylo. Nicméně následně, dne 30. 10. 2010, došlo ke zpětnému postoupení pohledávky opět na společnost PRESIZA s.r.o.

K tvrzení o neurčitosti a neplatnosti dohody o narovnání žalovaná uvedla, že je považuje za nedůvodné. Mezi URBAN TRADE spol. s r.o. a PRESIZA s.r.o. existovaly dlouhodobé pohledávky vyplývající ze vzájemných obchodních vztahů, které byly vyúčtovány jednotlivými fakturami. Konkrétně se jednalo o práce provedené společností PRESIZA s.r.o. Podklady byly dodány insolvenčnímu správci. Odkazy žalobce na rozhodnutí Nejvyššího soudu nejsou zcela přiléhavé, neboť se týkají uznání závazku a nikoli dohody o narovnání, současně nemohou být přiléhavé, když dohoda o narovnání je určitým a srozumitelným právním úkonem/jednáním.

III. Skutková zjištění

Ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 72 INS 20480/2014 vzal soud za prokázané, že: usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-A-11 ze dne 12. 9. 2014 byl zjištěn úpadek dlužnice Vlasty anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40056937, bytem Okružní 634, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany a soud povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Insolvenčním správcem byl ustanoven Ing. Martin Koubek, IČ: 65908481, se sídlem Na Střelnici 1212/39, 779 00 Olomouc,

přihláškou pohledávky evidovanou pod č. P2 doručenou insolvenčnímu soudu dne 17. 9. 2014 přihlásila společnost PRESIZA s.r.o., IČO: 26884321, se sídlem Na Záhonech 1367, 686 04 Kunovice (dále jen PRESIZA ) do insolvenčního řízení 2 zajištěné pohledávky za dlužnicí v celkové výši 5.179.430,64 Kč, dílčí pohledávka, ve výši 4.263.387,00 Kč, byla přihlášena jako vykonatelná, zatímco dílčí pohledávka č. 2, ve výši 916.043,64 Kč, byla přihlášena jako nevykonatelná,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-P2-4 ze dne 10. 10. 2014 bylo připuštěno, aby na místo věřitele PRESIZA vstoupila do řízení žalovaná,

při přezkumném jednání konaném dne 20. 2. 2015 popřeli insolvenční správce i dlužnice obě pohledávky žalované co do pravosti,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-B-21 ze dne 24. 2. 2015 bylo potvrzeno usnesení schůze věřitelů o ustanovení žalobce insolvenčním správcem,

usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 72 INS 20480/2014-B-34 ze dne 19. 3. 2015 bylo schváleno oddlužení dlužnice, a to plněním splátkového kalendáře,

insolvenční řízení nebylo dosud skončeno a

dne 19. 3. 2015 podal žalobce u soudu žalobu na určení, že vykonatelná pohledávka žalované byla popřena po právu.

Při jednání soudu konaném dne 13. 11. 2014 učinili účastníci nespornými tyto skutečnosti: dne 27. 9. 2010 byla mezi PRESIZA jako postupitelem a Ing. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště, jako postupníkem, uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, vč. jejich příslušenství, vyplývajících z obchodně právních vztahů, které byly vyúčtovány v této smlouvě uvedenými fakturami. dne 5. 5. 2011 uzavřeli PRESIZA a dlužnice Vlasta anonymizovano dohodu o přistoupení k narovnání (závazku), dle které dlužnice přistoupila k závazku URBAN TRADE spol. s r.o., IČO: 49549715, se sídlem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany (dále jen URBAN TRADE ) dle dohody o narovnání ze dne 6. 4. 2011, a to ve výši 3.000.000,-Kč a dne 16. 11. 2011 uzavřeli společnost URBAN TRADE, dlužnice Vlasta anonymizovano , Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 691, 252 44 Psáry- Dolní Jirčany, Šárka anonymizovano , nar. 8. 5. 1978, bytem Okružní 691, 252 44 Psáry -Dolní Jirčany a společnost PRESIZA, dohodu se svolením k vykonatelnosti podle § 71b zákona č. 358/1992 Sb., notářského řádu, ve znění pozdějších předpisů, ve formě notářského zápisu N 294/2011, NZ 259/2011, sepsaného JUDr. Věrou Sáblíkovou, notářkou se sídlem Vodičkova 33, Praha 1 (dále jen Notářský zápis ), Mezi účastníky tak zůstaly spornými následující skutečnosti: zda je žalovaná, s ohledem na postoupení pohledávek na Ing. anonymizovano , věřitelem dílčí pohledávky č. 1 a zda je dohoda o narovnání uzavřená dne 6. 4. 2011 dostatečně určitá a platná.

Soud provedl dokazování následujícími listinami: oznámení o postoupení pohledávky ze dne 30. 9. 2010 (č.l. 4), dohoda o narovnání ze dne 6. 4. 2011 (č.l. 11), dohoda o přistoupení k závazku ze dne 16. 11. 2011 (čl. 12), notářský zápis NZ 259/2011 (č.l. 14), přihláška pohledávky (č.l. 20), usnesení o změně věřitele (č.l. 25), seznam přihlášených pohledávek (č.l. 26), uznání závazku a dohoda o splátkách (č.l. 27), protokol z přezkumného jednání (č.l. 28), výpis z KN, LV č. 2433, k.ú. Dolní Jirčany (č.l. 61), výpis z KN, LV č. 2434, k.ú. Dolní Jirčany (č.l. 63), smlouva o zřízení zástavního práva (LV 2434) ze dne 16. 2. 2012 (č.l. 65), smlouva o zřízení zástavního práva (LV 2433) ze dne 16. 2. 2012 (č.l. 71), smlouva o zpětném postoupení pohledávek ze dne 31. 10. 2010 (č.l. 79),

oznámení o zpětném postoupení pohledávky ze dne 31. 10. 2010 (č.l. 81) dohoda o přistoupení k narovnání (závazku) ze dne 5. 5. 2011 (č.l. 87), seznam faktur za roky 2009, 2010 a 2011 (č.l. 98), usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4Cmo 153/2010-50 ze dne 16. 8. 2010 (č.l. 101), žaloba na zaplacení 142.850,-Kč s příslušenstvím (č.l. 105), usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 1 Cmo 77/2012-91 ze dne 28. 6. 2012 (č.l. 109), platební rozkaz č.j. 26Cm 56/2011-66 ze dne 3. 10. 2011 (č.l. 114), usnesení Městského soudu v Praze č.j. 26 Cm 56/2011-65 ze dne 3. 10. 2011 (č.l. 116), faktura č. 290100058, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 131), faktura č. 290100065, vč. dodacího listu (č.l. 135), faktura č. 290100070, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 137), faktura č. 290100078, vč. dodacího listu a cenové nabídky (č.l. 142), faktura č. 290100090, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 146), faktura č. 290100096, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 151), faktura č. 100100001, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 156), faktura č. 100100017, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (čl. 161), faktura č. 100100018, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 165), faktura č. 100100024, vč. dodacího listu a předávacího protokolu (č.l. 170), faktura č. 100100045, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 173), faktura č. 100100048, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 178), faktura č. 270100075, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 183), faktura č. 270100081, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 188), faktura č. 280100004, vč. předávacího protokolu a cenové nabídky (č.l. 193), faktura č. 280100037, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 197), faktura č. 280100050, vč. dodacího listu a cenové nabídky (č.l. 200), faktura č. 280100058, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 204), faktura č. 280100076, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 207), faktura č. 280100101, vč. dodacího listu (č.l. 210), faktura č. 290100007, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 212), faktura č. 290100012, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 215), faktura č. 290100013, vč. dodacího listu (č.l. 220), faktura č. 290100019, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 222), faktura č. 290100023, vč. dodacího listu (č.l. 227), faktura č. 290100024, vč. smlouvy o dílo a předávacího protokolu (č.l. 229), faktura č. 290100033, vč. dodacího listu, objednávky a cenové nabídky (č.l. 234) faktura č. 290100047, vč. dodacího listu a objednávky (č.l. 239) a

vyrozumění o zahájení exekuce (č.l. 242)

Ze shora uvedeného je zřejmé, že žalobce včas, tj. ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, uplatnil své popření proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil podle ustanovení § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ). Soud se s ohledem na toto zákonné ustanovení neztotožňuje s názorem žalované, že insolvenční správce sám není aktivně legitimován k podání takové žaloby. Soud se proto dále zabýval vlastním popřením pravosti pohledávek žalované.

Na základě shora provedených důkazů dospěl soud k závěru o skutkovém stavu (ději), a to že: mezi společnostmi URBAN TRADE a PRESIZA existoval obchodní vztah. Společnost PRESIZA dodávala společnosti URBAN TRADE na základě objednávek materiál, příp. byly mezi těmito společnostmi uzavírány smlouvy o dílo, na základě dodávek pak společnost PRESIZA vystavovala jednotlivé faktury, mimo jiné též faktury č. 290100058, 290100065, 290100070, 290100078, 290100090, 290100096, 100100001, 100100017, 100100018, 100100024, 100100045, 100100048, 270100075, 270100081, 280100004, 280100037, 280100050, 280100058, 280100076, 280100101, 290100007, 290100012, 290100013, 290100019, 290100023, 290100024, 290100033 a 290100047 (dále jen Faktury ), dne 27. 9. 2010 byla mezi společností PRESIZA jako postupitelem a Ing. Karlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Pplk. Vladimíra Štěrby 1322, 686 05 Uherské Hradiště, jako postupníkem, uzavřena smlouva o postoupení pohledávek vyplývajících z obchodně právních vztahů, které byly vyúčtovány fakturami č. 270100075, 270100081, 280100004, 280100037, 280100050, 280100058, 280100076, 280100101, 290100007, 290100012, 290100013, 290100019, 290100023, 290100024, 290100033 a 290100047, vč. jejich příslušenství (dále jen Smlouva o postoupení pohledávek ), dne 1. 10. 2010 převzala společnost URBAN TRADE oznámení postupitele o postoupení pohledávek na základě Smlouvy o postoupení pohledávek, dne 31. 10. 2010 byla mezi Ing. Karlem anonymizovano jako postupitelem a společností PRESIZA jako postupníkem uzavřena smlouva o zpětném postoupení pohledávek, na základě které byly na společnost PRESIZA postoupeny pohledávky, které byly dříve postoupeny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek (dále jen Smlouva o zpětném postoupení pohledávek ), dne 31. 10. 2010 převzala společnost URBAN TRADE oznámení postupitele o postoupení pohledávek na základě Smlouvy o zpětném postoupení pohledávek, dne 6. 4. 2011 byla mezi společnostmi URBAN TRADE jako dlužníkem a PRESIZA jako věřitelem uzavřena dohoda o narovnání, ve které strany prohlásily, že mezi nimi existuje spor o pohledávky, které byly vyúčtovány Fakturami a že namísto sporných práv vyplývajících z nezaplacených Faktur, je dlužník povinen a výslovně se zavazuje věřiteli uhradit částku ve výši 5.153.387,-Kč, a to v pravidelných měsíčních splátkách ve výši 60.000,-Kč, splatných vždy k 15. dni příslušného měsíce, počínaje měsícem květen 2011 (dále jen Dohoda o narovnání ),

dne 5. 5. 2011 byla mezi společností PRESIZA a dlužnicí Vlastou anonymizovano uzavřena dohoda o přistoupení k narovnání (závazku), ve které dlužnice přistoupila k závazku URBAN TRADE dle Dohody o narovnání ve výši 3.000.000,-Kč a zavázala tento peněžitý závazek splnit za URBAN TRADE ve výši 3.000.000,-Kč, pro případ, že dojde k uzavření kupní smlouvy na pozemek parc. č. 565/5 zapsaný na LV č. 1967, k.ú. Chrást u Tišic, se účastníci dohodli, že kupní cena bude započtena vůči závazku dlužnice vůči PRESIZA ve výši 3.000.000,-Kč (dále jen Dohoda o přistoupení k závazku 1 ) dne 16. 11. 2011 bylo mezi společnostmi URBAN TRADE jako dlužníkem a PRESIZA jako věřitelem uzavřeno uznání závazku a dohoda o splátkách, dlužník uznal dluh vyplývající z Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč a zavázal se jej uhradit v dohodnutých splátkách, dne 16. 11. 2011 byla mezi společností PRESIZA a dlužnicí Vlastou anonymizovano uzavřena dohoda o přistoupení k závazku, ve které dlužnice přistoupila k závazku URBAN TRADE dle Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč a zavázala se jej splnit společně a nerozdílně s URBAN TRADE (dále jen Dohoda o přistoupení k závazku 2 ), dne 16. 11. 2011 byl současně sepsán Notářský zápis, v němž se dlužnice Vlasta anonymizovano , společnost URBAN TRADE, Miloš anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany a Šárka anonymizovano , nar. 8. 5. 1978, bytem Okružní 691, 252 44 Psáry-Dolní Jirčany, zavázali společně a nerozdílně uhradit pohledávku společnosti PRESIZA vyplývající z Dohody o narovnání ve výši 4.993.387,-Kč, dne 28. 4. 2014 vydal soudní exekutor JUDr. Ondřej Hanák, Ph.D., Exekutorský úřad Praha 5, IČ: 43914624, se sídlem Malátova 645/18, 150 00 Praha 5, vyrozumění o zahájení exekuce č.j. 147 EX 1353/14-11 na základě pověření Okresního soudu Praha-západ a dne 8. 10. 2014 byla mezi společnosti PRESIZA jako postupitelem a žalovanou jako postupníkem uzavřena smlouva o postoupení pohledávek, na základě které byly na žalovanou postoupeny pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužnice.

IV. Právní úprava

Podle ustanovení § 7 IZ platí, že nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení, použijí se pro insolvenční řízení a pro incidenční spory přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu týkající se sporného řízení, a není-li to možné, ustanovení zákona o zvláštních řízeních soudních; ustanovení týkající se výkonu rozhodnutí nebo exekuce se však použijí přiměřeně jen tehdy, jestliže na ně tento zákon odkazuje.

Podle ustanovení § 199 odst. 1 IZ platí, že insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle ustanovení § 533 zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, ve znění účinném v době uzavření Dohody o přistoupení k závazku (dále jen ObčZ ) kdo bez souhlasu dlužníka dohodne písemně s věřitelem, že splní za dlužníka jeho peněžitý závazek, stává se dlužníkem vedle původního dlužníka a oba dlužníci jsou zavázáni společně a nerozdílně. Ustanovení § 531 odst. 4 zde platí obdobně.

Podle ustanovení § 585 odst. 1 ObčZ mohou účastníci upravit dohodou o narovnání práva mezi nimi sporná nebo pochybná. Dohoda, kterou mají být mezi účastníky upravena veškerá práva, netýká se práv, na něž účastník nemohl pomýšlet.

Podle odstavce 2 citovaného ustanovení byl-li dosavadní závazek zřízen písemnou formou, musí být dohoda o narovnání uzavřena písemně; totéž platí, týká-li se dohoda promlčeného závazku.

Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je dosavadní závazek nahrazen závazkem, který vyplývá z narovnání.

Podle ustanovení § 524 odst. 1 a 2 ObčZ může věřitel svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému. S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená.

Podle ustanovení § 526 odst. 1 a 2 je postupitel povinen postoupení pohledávky bez zbytečného odkladu oznámit dlužníkovi. Dokud postoupení pohledávky není oznámeno dlužníkovi nebo dokud postupník postoupení pohledávky dlužníkovi neprokáže, zprostí se dlužník závazku plněním postupiteli. Oznámí-li dlužníku postoupení pohledávky postupitel, není dlužník oprávněn se dožadovat prokázání smlouvy o postoupení.

V. Právní posouzení věci

Žalobce v prvé řadě poukazoval na skutečnost, že žalovaná není věřitelkou dílčí pohledávky č. 1, a to s ohledem na uzavření Smlouvy o postoupení pohledávek. Při jednání soudu dne 13. 11. 2015 pak s odkazem na ustanovení § 198 odst. 2 IZ namítal, že není možné, aby žalovaná tvrdila nové skutečnosti a dokládala nové důkazy s ohledem na koncentraci tvrzení a důkazů ke dni přezkumného jednání. Žalobce taktéž namítl, že nebylo prokázáno, že by URBAN TRADE bylo doručeno oznámení o zpětném postoupení pohledávky.

Soud uvádí, že ustanovení § 198 odst. 2 IZ se vztahuje na případy, kdy dojde k popření nevykonatelné pohledávky insolvenčním správcem. Pakliže žalobce namítal, že sporné pohledávky byly postoupeny na jinou osobu a připojil k žalobě oznámení o postoupení pohledávky na Ing. Karla anonymizovano , musí být žalované umožněno tvrdit rozhodné skutečnosti a označit důkazy, jimiž hodlá zpochybnit závěry vyplývající z této listiny. Žalovaná tvrdila a prokázala, že po uzavření Smlouvy o postoupení pohledávky došlo k uzavření Smlouvy o zpětném postoupení pohledávek, na základě které byly sporné pohledávky postoupeny zpět na společnost PRESIZA. Žalovaná dále předložila oznámení postupitele o zpětném postoupení pohledávky ze dne 31. 10. 2010, jehož převzetí bylo potvrzeno společností URBAN TRADE.

Žalobce dále namítal, že Dohoda o narovnání je neplatná pro neurčitost, neboť v ní je uveden pouze výčet faktur a zcela chybí právní důvod sporného závazku. Žalobce odkázal na výše citovaná rozhodnutí Nejvyššího soudu. Nejvyšší soud v těchto rozhodnutích vyslovil závěr, že uznávací projev musí obsahovat takové údaje, z nichž, za případné pomoci výkladu podle § 35 ObčZ, důvod dluhu nepochybně vyplývá; stejně tak uznání dluhu co do jeho výše musí být vyjádřeno tak, aby výše byla objektivně zjistitelná a že podmínkou uznání závazku podle ustanovení § 323 odst. 1 Obchodního zákoníku, je, že musí jít o závazek určitý, tj. že musí být jednoznačně identifikován. Způsob takové identifikace zákon neurčuje, lze ji tedy provést jakýmkoli jednoznačným způsobem.

K určitosti vymezení závazku v uznávacím prohlášení se pak vyjádřil Nejvyšší soud též v rozsudku ze dne 29. srpna 2012, sp. zn. 29 Cdo 3664/2011, ve kterém uvedl, že mu plně vyhovuje i odkaz na jinou listinu, z níž je předmět úkonu (uznávaný závazek) objektivně seznatelný, tj. je-li v této (odkazované) listině identifikován zcela nezaměnitelným způsobem. Soudy by proto měly zkoumat, zda zvolený způsob určení jednotlivých uznávaných závazků (ve fakturách označených v uznání závazku) je způsobilý tyto závazky nezaměnitelným způsobem identifikovat. Lze-li prostřednictvím obsahu faktury označené v uznání závazku uzavřít, že je takto identifikován určitý závazek ve smyslu § 323 odst. 1 Obchodního zákoníku, pak nastávají účinky uznání závazku předjímané ustanovením § 323 Obchodního zákoníku. Soud má za to, že závěry vyslovené Nejvyšším soudem v tomto rozhodnutí lze vztáhnout i na posouzení určitosti Dohody o narovnání. Soud tedy zkoumal, zda lze prostřednictvím obsahu Faktur, které byly označeny v Dohodě o narovnání, uzavřít, že byly takto identifikovány určité závazky. V předložených Fakturách je dle soudu vždy dostatečně určitě vymezen závazek, na základě kterého jsou jednotlivé Faktury vystaveny a proto je dle soudu Dohoda o narovnání určitá a nelze tak dospět k závěru, že by byla neplatná pro neurčitost.

Při jednání konaném dne 13. 11. 2015 pak žalobce konečně namítal, že dlužnice byla k uzavření Dohod o přistoupení k závazku a Notářského zápisu vmanipulována , když je vyššího věku, bez právnického vzdělání, nebylo s ní jednáno zcela na rovinu a nikdy nebyla společnicí ani jednatelkou URBAN TRADE, ale pouze manželkou zemřelého původního majitele.

Tato tvrzení nebyla dle soudu nijak prokázána. Z výpisu z obchodního rejstříku společnosti URBAN TRADE naopak vyplývá, že dlužnice byla v období od 28. 9. 1993 do 14. 2. 2002 a v období od 11. 8. 2008 do 19. 8. 2010 zapsána jako jednatelka této společnosti, a v období od 28. 9. 1993 do 19. 11. 2014 jako společník této společnosti. V Dohodách o přistoupení k závazku bylo výslovně sjednáno, že jsou uzavřeny svobodně a vážně a nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a pokládají se za určité a srozumitelné a zcela prosté omylu. V praxi není nijak neobvyklé, že jednatel či společník přistoupí k závazku společnosti tak, aby byla zvýšena jistota věřitele, že mu bude plněno. Úplná či částečná neznalost právní normy na straně příslušného subjektu je pak pro posuzování platnosti právního jednání zcela irelevantní. Z emailové komunikace, která byla provedena jako důkaz v souvisejícím řízení vedeném pod sp. zn. 72 ICm 1149/2015 (č.l. 23) pak vyplývá, že dlužnice byla při jednání se společností PRESIZA zastoupena advokátem Mgr. Petrem Vodehnalem.

S ohledem na vše výše uvedené soud žalobu, kterou se žalobce domáhal určení, že vykonatelná pohledávka žalované byla co do pravosti popřena po právu, zamítl.

VI. Náklady řízení

Podle ustanovení § 142 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen OSŘ ) platí, že účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle ustanovení § 202 odst. 1 IZ však platí, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

O nákladech řízení soud tedy soud rozhodl podle ustanovení § 151 odst. l za použití ustanovení § 202 odst. 1 IZ tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí, a to k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze, a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je- li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 1 a 3 OSŘ). Podání učiněné tele- faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 OSŘ). Nebude-li povinnost stanovená rozsudkem splněna dobrovolně, může oprávněný podat návrh na soudní výkon rozhodnutí (§ 251 OSŘ) nebo exekuční návrh (§ 37 exekučního řádu 1).

V Praze dne 13. listopadu 2015

JUDr. Jitka Bartáková, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Lucie Benešová 1 zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů