71 INS 7420/2016


mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-.vu-..v-VII-Ivlvv v . l Ivv vvvv vvvlvv JI'

71INS 7420/2016 A-22-Usnesení o vydání předběžného opatření SO Lhůta: 01.08.2016

RP, tisková skupina 35706-6/2016

7420-16 Dibnelkovi, povol 2016/06/10 10:32:48

Mgr. Tunkl Martin, IČ: 66248574, obch.náz.-Exekutorský úřad v Plzni-město, exekutor, ID: TUNKL MART 1

Typ DS: OVM_EXEKUT

Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor, Palackého 28, 30100 Plzeň, CZ

ID DS: 7pig84c

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

10.06.2016 15:21 :52 10.06.2016 15:21:52

Zprávu vypravil: Bc. Radka Povejšilová

Doručeno: 11.06.2016 06:00:00

10.06.2016 15:21:52 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

10.06.2016 15:21:52 11.06.2016 06:00:00

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 30.06.2016 09:39 Kontrolu provedl:

12.06.2016 00:58

Kraková lvaSpisová značka:711NS 7420/2016 Identifikace dotazuz35706-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:10.06.2016 14:18 Kontrolu provedlach. Povejšilová Radka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů

DS hledána proz3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:l adresátůAdresátzMgr. Tunkl Martin, IČ: 66248574, Typľexekutor lD:TUNKL MART 1 obch.náz.-Exekutorský úřad v Plzni-město, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID DS:7pig84c Stav DS Přístupná Název DS firma: Tunkl Martin, Mgr.-soudní exekutor IČ: 66248574 Adresa: Palackého 28, BOlOO Plzeň, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzDibelka Miloslav, nar. TST fyzická lDleBELKAMlL023l05O l 23.10.1950, obch.náz. nar. 1950, fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Dibelka, Miloslav, 23.lO.l95O Dotaz proveden na tyto typy DS: FO AdresátzDibelková anonymizovano , anonymizovano , TST podnikajíc ID DIBELKOIVAN271064 1 IČ: 87541343, obch.náz. nar. í FO 1964, podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Dibelková, anonymizovano , 27.lO.l964, 8754l343 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPRKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 z 1 AAM112R

Kancelář:

1.

2.

4.

5.

Zveřejni usnesení V IR (oddíl A) Doruč usnesení do DS, pokud není obálkou typ I. I Dlužníkům + návrh na předběžné opatření (č.1. A-21) I Mgr. Martin Tunk, soudní exekutor, Exekutorský úřad Plzeň-město (navrhovatel předběžného opatření) Kontroluj zaplacení SOP (výrok II.), V případě nezaplacení předej účtárně k vymáhání

Spis předlož VSÚ po právní moci usnesení k dalšímu postupu

Lhůta: právní moc

V Ústí nad Labem dne 10. června 2016

JUDr. Irena Lacinová samosoudkyně