71 INS 2550/2015
minutamvusmlmnumu iůůiřłnił-Ilii-I*

Hmmth

Elvýhradnüjauadreaát

TI [NS ZSSDEÚIS B-Il-Ruzhndnutí ::odvolání-odmíhmto RPSáľ'mm Krmüuhm-á

Emmmmm-30anan H2 uummmnmuu. 435 33 Louka u Linhnm'I minimu-1mm IIIISpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v-vlvvvvvll VÚV-v l-Iv lvvvv vvvll .vv-vv

71INS 2550/2015 B-11-Rozhodnutí o odvolání-odmítnuto RP, tisková skupina 66193-5/2016 LHŮTA Lhůta: 22.06.2016

4 VSPH 880-2016 odmítnutí 2016/05/18 13:52:20 JUDr. Karásková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01338161, ins. správce, ID: KARÁSKOHANA835416 1 Typ DS: PFO_INSSPR

anonymizovano Karásková-JUDr. anonymizovano Karásková, Chotěšovská 680/3, 19000 Praha 9, CZ ID DS: i5v6dqy

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 01.06.2016 09:57:02

Zprávu vypravil: Bc. Radka Povejšilová

Doručeno: 01.06.2016 09:57:28

01.06.2016 09:57:02

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

01.06.2016 09:57:28 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

06.06.2016 13:04 Kontrolu provedl: Kraková lva

02.06.2016 01 :11Spisová značka:7lľNS 2550/2015 Identifikace dotazu:66193-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 08:52 Kontrolu proved JŠBC. Povejšilová Radka

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:l adresátů přístupná DS:1 adresátůTypľins. správce

Adresát: JUDr. Karásková anonymizovano , anonymizovano , IČ: 01338161, ins. správce

Údaje o schránce: typzpFo INSSPR Název DS anonymizovano Karásková, rodné příjmení: Karásková-Insolvenční správce 01338161

1D DS:i5v6dqy

Karásková, lČ:

Adresa: Chotěšovská 3/680, 19000 Praha 9, CZ anonymizovano1D:KARÁSKOHANA835416

Stav DS Přístupná firma: JUDr. anonymizovano

1nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

AdresátzKronich Ladislav, nar. T31 fyzická 03.08.1955, fyzická Hledáno V DS:typ: FO, Kronich,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Ladislav, 03.08.1955

AdresátzKronichová Monika, nar. T31 fyzická 23.01.1966, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Kronichová,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Monika, 23.01.1966IDzKRONlCHLAD1030855

ID:KRONICHMON1230166

1

1

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSCEUL Strana 1 Z 1

AAM112R