71 ICm 704/2011
71 ICm 704/2011-17 (KSUL 71 INS 6727/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci žalobce: SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, se sídlem Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, zastoupen: JUDr. Jan Rudolf, advokát, se sídlem Jungmannova 34, 110 00 Praha 1, proti žalovanému: GRM Insolvence v.o.s., IČ 28716671, insolvenční správce, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem, insolvenční správce dlužníka Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Fojtovice 165, 417 41 Krupka, zastoupen: Mgr. Jan Faltejsek, advokát, se sídlem Mírové nám. 101/25, 400 01 Ústí nad Labem, o určení pravosti pohledávek ve výši 134.729,91 Kčč

takto:

I. Určuje se, že pohledávky žalobce z přihlášky č. P9 v celkové výši 134.729,91 Kč, jsou po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: (KSUL 71 INS 6727/2010)

Žalobou ze dne 28.02.2011 (doručenou soudu dne 03.03.2011) se původní žalobce AVALON CONTINENTAL S.A., se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy (nyní žalobce uvedený v záhlaví tohoto rozsudku) domáhal proti žalovanému určení, že pohledávky žalobce za dlužníkem v celkové výši 134.729,91 Kč jsou po právu, tedy, že žalobce má proti dlužníku nevykonatelné pohledávky uplatněné přihláškou pohledávky č. P9 v celkové (popřené) výši 134.729,91 Kč, kterou žalovaný popřel na zvlášním přezkumném jednání dne 10.02.2011, jako insolvenční správce dlužníka. Žalobce přihlásil do insolvenčního řízení KSUL 71 INS 6727/2010 čtyři pohledávky v celkové výši 134.729,91 Kč s tím, že se jedná o postoupené pohledávky původního věřitele Česká spořitelna, a.s., poté Asset Portfolio Servicing Czech Republic, a.s., které vznikly na základě čtyř úvěrových smluv (č. 2180574843 ze dne 21.01.2003, č. 2180694853 ze dne 04.02.2003, č. 2180971873 ze dne 28.02.2003), č. 2303924883 ze dne 19.11.2004). Pohledávky byly popřeny insolvenčním správcem při zvláštním přezkumném jednání dne 10.02.2011. Důvodem popření pro pravost a výši bylo promlčení pohledávek žalobce. Žalobce se domnívá, že pohledávky nejsou promlčeny, neboť promlčení lhůta je čtyřletá. Dle ust. § 261 odst. 3 obch. zák. se bez ohledu na povahu účastníků řídí obchodním zákoníkem závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru (§ 497 obch. zák.). Smlouva o úvěru představuje absolutní obchod. Obecná promlčecí doba dle obchodního zákoníku je čtyřletá. Dlužník byl k zaplacení dlužných splátek úvěrů vyzván dopisy: ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 06.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180574843); ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 04.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180694853); ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 06.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180971873); ze dne 02.10.2006, a to nejpozději do 30.10.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 03.09.2010 (ohledně smlouvy č. 2303924883).

Žalovaný se k žalobě vyjádřil v podání ze dne 29.04.2011 (soudu došlo dne 02.05.2011). V něm uvádí, že promlčecí doba je tříletá dle § 101 občanského zákoníku, neboť je to pro spotřebitele (dlužník), který není podnikatelem výhodnější. Žalovaný pak obsáhleji srovnává úpravu promlčení a promlčení coby v občanském zákoníku a obchodním zákoníku. Použití právní úpravy promlčení podle občanského zákoníku na daný případ lépe odráží povahu a účel obou právních úprav i jejich postavení v právním řádu, kdy dotčená ustanovení třeba vykládat ve vzájemné souvislosti. Navrhuje, aby žaloba byla zamítnuta.

Z insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 71 INS 6727/2010 je zřejmé, že dlužník se domáhal insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení vydání rozhodnutí, kterým by soud zjistil jeho úpadek a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením.

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.11.2010, č.j. KSUL 71 INS 6727/2010-A-21, soud zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Tímto usnesením byl rovněž ustanoven insolvenční správce GRM Insolvence v.o.s., IČ (KSUL 71 INS 6727/2010)

28716671, insolvenční správce, se sídlem Vaníčkova 1070/29, 400 01 Ústí nad Labem. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 07.01.2011, č.j. KSUL 71 INS 6727/2010-B-7, soud schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře. Původní žalobce (AVALON CONTINENTAL S.A., se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy) jako věřitel č. 9 přihlásil dne 14.12.2010 přihláškou č. P9 do insolvenčního řízení dlužníka nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku (celkem čtyři) v celkové výši 134.729,91 Kč. Jedná o postoupené pohledávky původního věřitele Česká spořitelna, a.s., poté Asset Portfolio Servicing Czech Republic, a.s., které vznikly na základě čtyř úvěrových smluv (č. 2180574843 ze dne 21.01.2003, č. 2180694853 ze dne 04.02.2003, č. 2180971873 ze dne 28.02.2003), č. 2303924883 ze dne 19.11.2004). Dlužník byl k zaplacení dlužných splátek úvěrů vyzván dopisy: ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 06.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180574843); ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 04.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180694853); ze dne 03.08.2006, a to nejpozději do 30.08.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 06.08.2010 (ohledně smlouvy č. 2180971873); ze dne 02.10.2006, a to nejpozději do 30.10.2006, návrh na vydání elektronického platebního rozkazu byl podán dne 03.09.2010 (ohledně smlouvy č. 2303924883). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 02.07.2012, č.j. KSUL 71 INS 6727/2010-P9-7, bylo rozhodnuto, že soud připouští, aby na místo věřitele č. 9 AVALON CONTINENTAL S.A., se sídlem Porter Road 33, Road Town, Tortola, Britské Panenské ostrovy, registrační číslo 1421886, vstoupil do insolvenčního řízení nabyvatel pohledávky SERRAGHIS LOAN MANAGEMENT LTD, se sídlem Afentrikas, 4, Afentrika Court, Office 2, 6018, Larnaca, Kypr, registrační číslo HE 257931 (ust. § 18 IZ). Usnesení nabylo právní moci dne 03.07.2012. Dne 10.02.2011 se ve věci konalo zvláštní přezkumné jednání, při němž byla přezkoumána přihláška č. P9 žalobce (věřitel č. 9), která byla insolvenčním správcem přezkoumána jako nezajištěná a nevykonatelná a byla insolvenčním správcem zcela popřena co do pravosti a výše z důvodu promlčení. Podáním ze dne 15.02.2011 insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 9 (žalobce) o popření nevykonatelné pohledávky a poučil jej o nutnosti podat incidenční žalobu (vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 18.02.2011).

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět (v oddlužení též § 410 IZ). Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím (KSUL 71 INS 6727/2010) popření. Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 392 odst .1 obch. zákoníku u práva na plnění závazku běží promlčecí doba ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti). Podle odstavce 2 téhož ustanovení u práva na dílčí plnění běží promlčecí doba pro každé plnění samostatně. Stane-li se pro nesplnění některého dílčího závazku splatný závazek celý, běží promlčecí doba od doby splatnosti nesplněného závazku. Podle § 391 odst. 1 obch. zákoníku u práv vymahatelných u soudu začíná běžet promlčecí doba ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno u soudu, nestanoví-li tento zákon něco jiného.

Podle § 397 obch. zákoníku nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky. Soud uvádí, že se jedná o obecnou promlčecí dobu.

Podle § 261 odst. 3 písm. d) obch. zákoníku touto částí zákona se řídí bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru (§ 497). Soud uvádí, že obchodní charakter závazkového vztahu podle úpravy obchodního zákoníku vyplývá též z povahy věci samé-z povahy určitých typicky obchodních nebo jiných podnikatelských jednání, z určitých smluv, kterým byl na základě jejich povahy tento charakter přiznán (tzv. absolutní obchody).

Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba je důvodná, právo na plnění závazku je vymahatelné u soudu a bylo uplatněno včas v obecné čtyřleté promlčecí lhůtě dle obchodního zákoníku.

Soud ohledně délky promlčecí doby (čtyřleté) odkazuje na rozhodnutí Vrchního soudu v Praze ze dne 24.03.2015, č.j. 71 ICm 169/2011, 104 VSPH 13/2015-77 (KSUL 71 INS 6727/2010).

S ohledem na výše uvedené soud v bodě I. výroku tohoto rozsudku žalobě vyhověl.

Účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř. (resp. žalobce se k usnesení soudu ze dne 03.05.2011 na č.l. 12 spisu ohledně souhlasu s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, nevyjádřil; žalovaný vyslovil souhlas v podání doručeném soudu dne 11.05.2011 na č.l. 13 spisu).

Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 16.07.2015.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto řízení vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o (KSUL 71 INS 6727/2010) kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

V Ústí nad Labem dne 16. července 2015

JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Kraková