71 ICm 4664/2015
Jednací číslo: 71 ICm 4664/2015-84 KSPH 71 INS 11485/2015

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, proti žalovaným: 1) Štefan anonymizovano , anonymizovano , IČ: 67287387, bytem Višňová 1241, 268 01 Hořovice, zastoupen: JUDr. Davidem Sedláčkem, advokátem se sídlem Sady 5.května 308, 301 00 Plzeň a 2) Alena anonymizovano , anonymizovano , bytem Višňová 1241/8, 268 01 Hořovice, o určení pravosti pohledávky

takto :

I. Určuje se, že dílčí pohledávka žalobce č.1 ve výši 2,866.127,73 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 0230335199 ze dne 25. 9. 2006 a dílčí pohledávka č. 2 ve výši 268.233,69 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 2686837823 ze dne 25. 9. 2006, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Štefana Radoviče, anonymizovano a dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Višňová 1241/8, Hořovice, vedeném Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 11485/2015, je po p r á v u.

II. Žalovaní jsou povinni zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 5.000,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozhodnutí, společně a nerozdílně.

Odůvodnění : Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že má za dlužníky Štefanem Radovičem, anonymizovano , bytem Lipová 150, Cheb a Alenou anonymizovano , anonymizovano , bytem Višňová 1241/8, Hořovice nezajištěnou, nevykonatelnou dílčí pohledávku č. 1) ve výši 2,866.127,73 Kč ( jistina v částce 2,368.001,90 Kč a příslušenství (úroky z úvěru ve výši 4,24% p.a. a zákonné úroky z prodlení ke dni úpadku tj. 8.7.2015) ve výši 498.125,83 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 02130335199 ze dne 25.9.2006 a dílčí pohledávku č. 2) ve výši 268.233,69 Kč (jistina 196.637,72 Kč a příslušenství (úroky z úvěru ve výši 4,27% p.a. a zákonné úroky z prodlení ke dni úpadku tj. ke dni 8.7.2015) ve výši 71.595,97 Kč, z titulu smlouvy o úvěru č. 2686837823 ze dne 25.9.2015, přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků, vedeném Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 11485/2015.

Žalobce přihlásil svou pohledávku za dlužníky (manžely) do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 11485/2015 přihláškou pohledávky č. 2 ze dne 24.7.2015, v celkové částce 3,134.361,42 Kč.

Při přezkumném jednání konaném dne 23.11.2015 insolvenční správce pohledávku žalobce nepopřel. Pohledávka byla popřena dlužníky co do pravosti s tím, že pohledávky zanikly započtením, případě, že jsou promlčeny. O popření pohledávek byl žalobce vyrozuměn insolvenčním správcem dopisem ze dne 1.12.2015, doručen 3.12.2015.

K rozhodným skutečnostem žalobce uvedl, že uzavřel s dlužníky dvě smlouvy o úvěru, a to smlouvu o úvěru č. 0230335199 ze dne 25.9.2006 a smlouvu o úvěru č. 2686837823 ze dne 25.9.2006, obě smlouvy o úvěru byly z důvodu porušení smluvních podmínek ze strany dlužníků sesplatněny ke dni 6.11.2013. Smlouvy o úvěru jsou absolutními obchody a byly uzavřeny dle obchodního zákoníku, kdy promlčecí doba je čtyřletá. Přihláška pohledávky do insolvenčního řízení byla podána 27.4.2015, tj. včas v průběhu čtyřleté promlčecí doby. Námitka promlčení vznesená dlužníky je tedy neoprávněná. Dále uvedl, že vede s dlužníky sporné řízení ohledně zaplacení nedoplatku úvěrů, ve věci byly vydány platební rozkazy, které nejsou v právní, moci.

V případě popření pohledávky z důvodu jejího zániku započtením uvedl, že dlužníci nikdy ve vztahu k žalobci neučinili právní úkon směřující k započtení. Žalobce nemá vůči dlužníkům žádný dluh, proto nebylo možno právní úkon započtení provést. V daném případě k žádnému vzniku škody na straně dlužníků nedošlo. Prodej nemovitosti byl uskutečněn u soudního exekutora, tzv. exekutorskou dražbou, rozvrh vydražené částky předložil soudu. Prodej nebylo možno napadnout žalobou na neplatnost dražby, neboť se jednalo o exekuci třetích osob a žalobce nebyl legitimován k podání žaloby. Podotýká, že ve prospěch žalobce byla zajištěna pouze nemovitost č. 251. Nemovitost zatížila pravděpodobně věcným břemenem paní Králová, o této skutečnost nebyl žalobce vyrozuměn a ani žalovaní žalobci nesdělili, že zástavu převedli na třetí osobu. Žalobce je názoru, že žalovaní v případě popření pohledávky z důvodu započtení neunesli břemeno tvrzení o tom, že jim vznikla škoda, v jaké výši, že byla zaviněna žalobcem, a že vznik škody je v příčinné souvislosti se zaviněním žalobce. V insolvenčním návrhu žalovaní neuvedli ani netvrdili, že mají pohledávku z titulu náhrady škody za žalobcem a v jaké výši. Naopak v seznamu závazků uvedli obě pohledávky žalobce s tím, že je nepopírají.

Žalobce je názoru, že jeho pohledávka není promlčena ani nezanikla započtením, popření pohledávky je nedůvodné.

Žalovaní ve vyjádření k žalobě uvedli, že v roce 2006 zakoupili nemovitost v obci Cheznovice za kupní cenu 5,550.000,-Kč, kdy částka 1,500.000,-Kč byla zaplacena v hotovosti, částka 4,000.000,-Kč prostřednictvím úvěru od žalobce. Od kupní smlouvy bylo následně odstoupeno. Prodávající podal u Okresního soudu v Rokycanech žalobu na určení vlastnického práva. Kupující, aby nemusel nemovitost vracet prodávajícím zatížil nemovitost věcným břemenem doživotního užívání ve prospěch třetí osoby a exekucemi. To vše v rozporu s kupní smlouvou a smlouvami o úvěru za nečinnosti zástavce (žalobce). Nemovitost byla v roce 2013 prodána soudním exekutorem v dražbě za cenu 760.000,-Kč (odhad činil 7,500.000,-Kč). I přes nečinnost zástavního věřitele podal prodávající žalobu na vyloučení nemovitosti ze soupisu, žalobě nebylo vyhověno. Žalobce neučinil žádné kroky, které by tento stav zvrátily, kdy bylo soudům i soudnímu exekutorovi zjevné, že veškerý majetek z dražby bude náležet pouze zástavnímu věřiteli. Dražba postrádala jakýkoliv smysl a ani následné žaloby nezměnily tento protiprávní stav, a byly zamítnuty. Zástavní věřitel připustil stav, kdy zástavní právo k nemovitosti neuplatnil a nezabránil nesmyslné a neopodstatněné dražbě. Podle žalovaných zástavní věřitel neměl připustit znehodnocení nemovitosti zřízením věcného břemene, neboť tím se snížila cena nemovitosti. Podle žalovaným tímto žalobce způsobil dlužníkům škodu ve výši 5,500.000,-Kč, což odpovídá kupní ceně nemovitosti. Dlužníci se ocitli v tíživé finanční situaci, kdy přišli o nemovitost i peníze.

K nařízenému jednání se žalovaní nedostavili, o odročení jednání žalovaná nepožádala, neomluvila se. Den před nařízeným jednání požádal právní zástupce žalovaného o odročení jednání na jiný den resp. hodinu, z důvodu dopravního rizika ve špičce a dále ze zdravotních důvodů žalovaného, které nedoložil. Pokud se jedná o omluvu právního zástupce žalovaného shledal tuto soud včasnou, nikoliv však řádnou. Důležitost důvodu, pro který účastník žádá o odročení jednání soud posuzuje se zřetelem ke všem okolnostem a ve sporném řízení jde zásadně k tíži nedostavivšího se účastníka. V posuzovaném případě nelze za řádnou omluvu považovat právním zástupcem dlužníka tvrzené dopravní riziko v ranní špičce , je na účastníkovi řízení, aby se k jednání dostavil včas a zvážil jaký způsob dopravy použije. Pokud se jedná o omluvu dlužníka (operace žlučníku) ta nebyla soudu řádně ani včas doložena. Soud věc projednal a rozhodl podle ust. § 101 odst. 3 o.s.ř., v nepřítomnosti žalovaných.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům. Žaloba byla podána včas ( pohledávka byla přezkoumána při přezkumném jednání dne 23.11.2015, žaloba byla podána dne 11.12.2015), oprávněnou osobou (žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla u přezkumného jednání dlužníky popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání a popěrném listě. Vyrozumění insolvenčního správce o popření pohledávky dlužníky ze dne 1.12.2015 bylo žalobci dle doručenky doručeno dne 3.12.2015.

Podle ustanovení § 192 odst.1 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ) v platném znění dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla a nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela.

Dle § 198 odstavec 2 IZ věřitel, kterému byla účinně popřena jeho pohledávka může v incidenční žalobě podané dle §198 odstavec 1 IZ uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o který se žalobce dozvěděl později, proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dluhu.

Dle ust.§ 261 odst. 2 písm. d) obch.zák. se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru.

Dle ust.§ 269 odst. 2 obch.zák. účastníci mohou uzavřít i takovou smlouvu, která není upravena jako typ smlouvy. Jestliže však účastníci dostatečně neurčí předmět svých závazků, smlouva uzavřena není.

Dle ust.§ 497 obch.zák. se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Dle ust.§ 502 odst. 1 věta prvá obch.zák. od doby poskytnutí peněženích prostředků je dlužník povinen platit z nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona.

Dle ust.§ 397 obch.zák. nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky.

Soud se zabýval nejprve vznesenou námitkou promlčení nároku uplatněného žalobcem.

Soud po provedeném dokazování zjistil a má za prokázány tyto pro rozhodnutí ve věci rozhodné skutečnosti :

1) Zdejším soudem bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice Aleny anonymizovano , anonymizovano a dlužníka Štefana Radoviče, anonymizovano , oba bytem Višňová 1241/8, Hořovice, usnesením č.j. KSPH 71 INS 11485/2015-A-11 ze dne 8.7.2015. Dlužníkům bylo povoleno oddlužení, insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Eva Kabelková, se sídlem Kamenická 1, Plzeň. Oddlužení bylo schváleno plněním splátkového kalendáře usnesením soudu ze dne 25.11.2015, č.j. KSPH 71 INS 11485/2015-B-15.

2) Žalobce věřitel č. 2/P2 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků dne 27.7.2015 nezajištěnou pohledávku v celkové výši 3,134.361,42 Kč. Pohledávka je tvořena dvěma dílčími pohledávkami: dílčí nevykonatelnou pohledávkou č. P2/1 v částce 2,866.127,73 Kč, kterou tvoří dlužná jistina v částce 2,368.001,90 Kč a příslušenstvím, které tvoří úrok ve výši 4,24% p.a. a zákonný úrok z prodlení od 25.9.2006 do 8.7.2015 v částce 498.125,83 Kč, z titulu smlouvy o úvěru č. 0230335199 ze dne 25.9.2006 ve znění dodatku č. 1 ze dne 3.1.2011 a dodatku č. 2 ze

dne 3.1.2011. Dílčí nevykonatelnou pohledávkou č. P2/2 v částce 268.233,69 Kč, kterou tvoří dlužná jistina v částce 196.637,72 Kč a příslušenství, kteří tvoří úrok ve výši 4,24% p.a. a zákonný úrok z prodlení v částce 71.595,97 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 2686837823 ze dne 25.9.2006 ve znění dodatku č. ze dne 30.8.2007 a dodatku ze dne 31.3.2008.

3) Na přezkumném jednání dne 23.11.2015, jehož se věřitel nezúčastnil popřeli dlužníci pohledávku věřitele č.2/P2, zcela co do pravosti, z důvodu promlčení a současně z důvodu zániku pohledávky započtením. Jako důvod popření uvedli, že věřitel připustil zatížení zástavy (nemovitosti) věcným břemenem, kdy prodej nemovitosti byl exekutorem následně realizován za kupní cenu 700.000,-Kč, i když obvyklá tržní cena činila částku 7,500.000,-Kč. Tímto jednáním věřitele vznikla dlužníkům škoda. Insolvenční správce pohledávku věřitele nepopřel.

4) O popření přihlášené pohledávky insolvenční správce věřitele č. 2-Českou spořitelnu, a.s., podle ust.§ 197 odst.2 IZ vyrozuměl dopisem ze dne 1.12.2015, doručeným věřiteli dne 3.12.2015.

5) Z insolvenčního spisu sp.zn. KSPH 71 INS 11485/2015, soud učinil skutkové zjištění o tom, že dlužníci podali dne 30.4.2015 insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. K návrhu připojili přílohy, které obsahují i Seznam závazků s uvedením svých věřitelů podepsaný dlužníky s prohlášením, že tento je správný a úplný. V seznamu uvedli dlužníci uvedli, že evidují pohledávky z titulu smlouvy o úvěru v částce 2,648.179,-Kč a z titulu smlouvy o úvěru v částce 238.418,13 Kč u České spořitelny, a.s. Dlužníci výslovně prohlásili, že tento závazek nepopírají. V Seznamu pohledávek dlužníků vůči jejich dlužníkům, který dlužníci rovněž podepsali a prohlásili o něm, že je správný a úplný neuvedli, že by ve vztahu k žalobci České spořitelně, a.s. měli jakoukoliv pohledávku.

6) Ze smlouvy o hypotečním úvěru č. 0230335199 ze dne 25.9.2016 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem na straně jedné a Štefanem Radovičem a Alenou anonymizovano , bytem Hořovice, Višňová 1241/18 jako dlužníky na straně druhé, soud učinil skutkové zjištění o tom, že na základě této smlouvy uzavřené podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. se banka zavázala dlužníkům poskytnout hypoteční úvěr ve výši 3,000.000,-Kč, úrok byl sjednán ve výši 4,19% p.a. (dle ust.§ 502 odst. 1 obch.zák.) s tím, že úroková sazba je platná do 30.8.2009. Anuitní splátka pro období platnosti pevné úrokové sazby činila 20.679,-Kč měsíčně. Dlužníci se zavázali bance vrátit poskytnutý hypoteční úvěr včetně úroků do 31.10.2023. Hypoteční úvěr byl poskytnut za účelem koupě nemovitosti č.p. 251, na pozemku parc.č.st. 427 (stavební parcela), včetně pozemku a pozemku parc.č.s.t. 428 (stavební parcela) a pozemku parc.č. 109/5, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Rokycany, pro obec a k.ú. Cheznovice. Nedílnou součástí smlouvy o hypotečním úvěru je dodatek č. 1 ze dne 30.8.2007, upravující výši anuitní splátky od 12/2007 na částku 21.274,-Kč a dodatek č. 2 ze dne 3.1.2011 upravující výši anuitní splátky od 1.7.2011 ve výši 25.174,-Kč. K zajištění hypotečního úvěru byla uzavřena mezi žalobcem a žalovanými a zástavcem (třetí osobou) smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0230335199-1 ze dne 25.9.2006. Pro neplnění smluvních podmínek žalobce dopisem ze dne 15.10.2013 vyzval dlužníky k uhrazení dlužných splátek v částce 96.138,-Kč do 6.11.2013. Dopisem ze

dne 6.11.2013 ke dni 6.11.2013 pohledávku ze smlouvy o hypotečním úvěru sesplatnil, celková dlužná částka k tomuto dni činila 2,414.608,-Kč. Současně vyzval dlužníky k vrácení této částky poskytnutého úvěru. Z historie k úvěrovému účtu ke dni 8.7.2015 bylo zjištěno, že dlužníkům byl poskytnut hypoteční úvěr v částce 3,000.000,-Kč, na který bylo zaplaceno celkem 631.998,10 Kč. Dlužná jistina celkem činí částku 2,368.001,90 Kč. Smluvní úrok (úrok z úvěru) do splatnosti činí 1.952,29 Kč, úrok po splatnosti z výše uvedené částky 211.962,50 Kč. Zákonný úrok z prodlení po splatnosti činí částku 282.946,84 Kč. Z výpisu z účetní evidence za období od 15.9.2006 do 11.12.2015 byl zjištěn pohyb na úvěrovém účtu, tj. splácení, zaúčtování úroku z úvěru, poplatků, zákonného úroku z prodlení včetně výše úrokové sazby za daná období.

7) Ze smlouvy o úvěru č. 2686837823 ze dne 25.9.2016 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem na straně jedné a Štefanem Radovičem a Alenou anonymizovano , bytem Hořovice, Višňová 1241/18 jako dlužníky na straně druhé, soud učinil skutkové zjištění o tom, že na základě této smlouvy uzavřené podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. se banka zavázala dlužníkům poskytnout hypoteční úvěr ve výši 1,000.000,-Kč, úrok byl sjednán ve výši 5% p.a. (dle ust.§ 502 odst. 1 obch.zák.) s tím, že úroková sazba je po celou dobu trvání smlouvy neměnná. Dlužníci se zavázali úvěr vrátit v pravidelných měsíčních splátkách po 7.500,00 Kč do 20.9.2023, první splátka byla stanovena na dne 20.10.2006. Úvěr byl poskytnut za účelem koupě nemovitosti. Nedílnou součástí smlouvy o úvěru je dodatek č. 1 ze dne 30.8.2007, upravující odklad splátek za měsíc září až prosinec 2007, s tím že se zvýšila měsíční splátka úvěru na částku 7.750,-Kč, dodatek obsahuje uznání závazku-zůstatku ke dni 30.8.2007 ve výši 968.991,40 Kč s úrokem ve výši dle bodu 3.smlouvy a dodatek ze dne 31.3.2008 upravující odklad splátek za měsíc dubem až září 2008, s tím že se zvýšila měsíční splátka úvěru na částku 8.126,-Kč, dodatek obsahuje uznání závazku ke dni 31.3.2008 ve výši 977.964,70 Kč včetně úroku dle bodu 3. smlouvy. K zajištění úvěru byla uzavřena mezi žalobcem a žalovanými a zástavcem (třetí osobou) smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 2686837823-1 ze dne 25.9.2006. Pro neplnění smluvních podmínek žalobce dopisem ze dne 15.10.2013 vyzval žalobce dlužníky k zaplacení dlužných splátek v částce 33.796,-Kč, nejpozději do 6.11.2013. Dopisem ze dne 6.11.2013 pohledávku ze smlouvy o úvěru sesplatnil, dlužná částka k tomuto dni činila 8209.486,-Kč. Současně vyzval dlužníky k vrácení této částky poskytnutého úvěru. Z historie k úvěrovému účtu ke dni 8.7.2015 bylo zjištěno, že dlužníkům byl poskytnut úvěr v částce 1,000.000,-Kč, na který bylo zaplaceno celkem 1,157.159,58 Kč. Dlužná jistina celkem činí částku 196.637,72 Kč. Smluvní úrok (úrok z úvěru 5% p.a.) po splatnosti činí 29.441,78 Kč. Zákonný úrok z prodlení po splatnosti činí částku 42.154,20 Kč. Z výpisu z účetní evidence za období od 15.9.2006 do 11.12.2015 byl zjištěn pohyb na úvěrovém účtu, tj. splácení, zaúčtování úroku z úvěru, poplatků, zákonného úroku z prodlení včetně výše úrokové sazby za daná období. Z výpisu z účetní evidence za období od 15.9.2006 do 11.12.2015 byl zjištěn pohyb na úvěrovém účtu, tj. splácení, zaúčtování úroku z úvěru, poplatků, zákonného úroku z prodlení včetně výše úrokové sazby za daná období.

8) Soud provedl důkaz předložený žalobcem, a to usnesením soudního exekutora JUDr. Milana Usnula, č.j. 098 EX 04229/11-134 ze dne 25.2.2014 ve věci oprávněného Motor Knap Company, s.r.o. proti povinné Kateřině Králové, kterým bylo rozhodnuto po provedeném rozvrhovém jednání o tom, že ve třetí skupině jako první v pořadí byla

upokojena pohledávka věřitele ČS, a.s. v částce 623.207,45 Kč, a to na základě exekutorské dražby nemovitosti, která byla vydražena za částku 790.000,-Kč. Soud sice důkaz touto listinou provedl, vzhledem k tomu, že však tento důkaz neměl pro posouzení oprávněnosti pohledávky žalobce význam tento nikterak právně nehodnotil.

Z provedených důkazů soud zjistil a má za prokázané, že mezi žalobcem jako věřitelem a žalovanými jako dlužníky byla uzavřena dne 25.9.2006 smlouva o hypotečním úvěru č. 0230335199 ve znění dodatků č. 1 a č. 2, na základě, které žalobce poskytl dlužníkům finanční prostředky ve výši 3,000.00,-Kč za účelem zakoupení nemovitosti. Poskytnuté finanční prostředky se dlužníci zavázali věřiteli vrátit ve lhůtě do 31.10.2023 včetně úroku (dle ust.§ 502 odst. 1 obch.zák.) ve výši 4,19% p.a., pevná sazba úroku byla sjednána do 31.8.2009. Měsíční splátka byla sjednána v částce 20.679,-Kč. Smlouva o hypotečním úvěru byla uzavřena podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. Dopisem ze dne 6.11.2013 žalobce smlouvu o hypotečním úvěru ze dne 25.9.2006 ke dni 6.11.2013 z důvodu porušení smlouvy ze strany dlužníků vypověděl a úvěr sesplatnil, celková dlužná částka k tomuto dni činila 2,414.608,-Kč, způsob výpočtu je dlužné částky vyplývá z historie k hypotečnímu úvěru a účetní evidence. Smlouva byla zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 0230335199-1 ze dne 25.9.2006. Soud má dále za prokázané, že žalobcem jako věřitelem a žalovanými jako dlužníky byla uzavřena dne 25.9.2006 smlouva o úvěru č. 2686837823 ve znění dodatků č. 1 a dodatku, na základě, které žalobce poskytl dlužníkům finanční prostředky ve výši 1,000.00,-Kč za účelem zakoupení nemovitosti. Poskytnuté finanční prostředky se dlužníci zavázali věřiteli vrátit ve lhůtě do 20.9.2023 včetně úroku (dle ust.§ 502 odst. 1 obch.zák.) ve výši 5 % p.a., pevná sazba úroku byla sjednána na celou dobu poskytovaného úvěru. Měsíční splátka byla sjednána v částce 7.500,-Kč. Smlouva o hypotečním úvěru byla sjednána podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. Dopisem ze dne 6.11.2013 žalobce smlouvu o úvěru ze dne 25.9.2006 ke dni 7.11.2013 z důvodu porušení smlouvy ze strany dlužníků vypověděl a úvěr sesplatnil, celková dlužná částka k tomuto dni činila 8290.486,-Kč, způsob výpočtu dlužné částky vyplývá a soud má za prokázány z historie k úvěru a účetní evidence. Smlouva byla zajištěna smlouvou o zřízení zástavního práva k nemovitosti č. 2686837823-1 ze dne 25.9.2006.

O těchto skutečnostech nebylo mezi účastníky sporu, když žalovaní ve svém insolvenčním návrhu existenci této pohledávky uvedli, že tuto nepopírají.

Soud se zabýval námitkou promlčení vznesenou žalovanými, pro kterou byla pohledávka žalobce při přezkumném jednání co do pravosti mimo jiné popřena a neshledal tuto námitku oprávněnou.

Smlouva o hypotečním úvěru byla žalobcem z důvodu řádného nesplácení poskytnutého úvěru sesplatněna ke dni 6.11.2013, promlčecí doba započala běžet ode dne 7.11.2013, pohledávku přihlásil žalobce do insolvenčního řízení žalovaných dlužníků přihláškou pohledávky dne 24.7.2015. Smlouva o úvěru byla žalobcem z důvodu řádného nesplácení poskytnutého úvěru sesplatněna ke dni 7.11.2013, promlčecí doba započala běžet dne 8.11.2013, pohledávku přihlásil žalobce do insolvenčního řízení žalovaných dlužníků přihláškou pohledávky ze dne 24.7.2015.

Dle ust.§ 173 odst. 4 věta prvá IZ přihláška pohledávky má pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba nebo jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu.

Na základě výše uvedeného nelze než dospět k závěru, že obě pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků přihláškou pohledávky věřitele č. 2-Česká spořitelna, a.s. ze dne 24.7.2015 byly přihlášeny v průběhu obecné čtyřleté promlčecí doby, tj. včas.

Žalovaní popřeli pohledávku žalobce, co do pravosti z důvodu zániku pohledávky započtením, neboť věřitel připustil zatížení zástavy (nemovitosti) věcným břemenem, což mělo za následek prodej nemovitosti za nižší cenu, tímto jednáním věřitele-žalobce vznikla dlužníkům škoda. Vzhledem k tomu, že tvrzení žalovaných ohledně vznesené námitky započtení, a to včetně doložení těchto tvrzení důkazy tato tvrzení prokazující, bylo neúplné bylo možno udělit soudem žalovaným poučení podle ust.§ 118a o.s.ř. Ustanovení § 118a o.s.ř. upravuje poučovací povinnost soudu při jednání. Znamená to, že účastník, který se nedostavil k jednání a včas nepožádal z důležitého důvodu o odročení, tím soudu znemožnil, aby mu poskytl poučení podle ust.§ 118a o.s.ř., jestliže soud projednal věc v nepřítomnosti takového účastníka v souladu s ust.§ 101 odst. 3 o.s.ř. nemohl-li soud poskytnout účastníku poučení podle ust.§ 118a o.s.ř. proto, že s nedostavil k jednání, není oprávněn a povinen mu sdělovat potřebná poučení jinak a není ani povinen z tohoto důvodu odročovat jednání.

V souzeném případě, kdy se žalovaní k jednání soudu nedostavili, čímž se vzdali dobrodiní poučovací povinnosti soudu nelze než souhlasit se žalobcem, že žalovaní neunesli břemeno tvrzení a břemeno důkazní ohledně zániku pohledávky žalobce z titulu započtení.

Ve světle shora uvedeného soud v dané věci shrnuje a uzavírá, že pohledávky žalobce přihlášené do insolvenčního řízení dlužníků jako pohledávky nevykonatelné a nezajištěné v dílčí pohledávce č. P2/1 ve výši 2,866.127,73 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 0230335199 ze dne 25. 9. 2006 a dílčí v pohledávce č.P2/ 2 ve výši 268.233,69 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 2686837823 ze dne 25. 9. 2006, jsou po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle ust. 142 odst. 1 o.s.ř. podle úspěchu účastníků ve věci, kdy v řízení úspěšnému žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří vynaložený soudní poplatek v částce 5.000,-Kč.

Lhůta k plnění byla stanovena dle ust.§ 160 odst. 1 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 27. dubna 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová