71 ICm 4369/2017
č.j. 71 ICm 4369/2017-13 (KSBR 39 INS 5070/2017)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Peterm anonymizovano ve věci žalobce: Kancelář správců v.o.s., IČO 04204867 sídlem Čechyňská 419/14a, 602 00 Brno, zastoupený advokátem Mgr. Jaroslavem Nekudou sídlem Drůbeží trh 89/1, 664 91 Ivančice proti žalovaným: 1) Josef anonymizovano , anonymizovano 2) Alena anonymizovano , narozená dne 29.4.1974 oba bytem Leska Horní 1956/34, 669 02 Znojmo

o určení pravosti pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalovaní nemají v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Jiřího anonymizovano , nar. 29.7.1975, bytem Jaroslavice, Družstevní 637, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 5070/2017 pohledávku z titulu poplatku z prodlení ve výši 19 590,-Kč.

II. Na náhradě nákladů řízení jsou žalovaní povinni zaplatit žalobci společně a nerozdílně částku 6 800,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Mgr. Jaroslava Nekudy, advokáta se sídlem Ivančice, Drůbeží trh 81.

III. Žalovaní jsou povinni zaplatit z titulu soudního poplatku společně a nerozdílně České republice částku 5 000,-Kč do 3 dnů od právní moci rozsudku na účet Krajského soudu v Brně.

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová. isir.justi ce.cz

Odůvodnění:

1. Žalobou ze dne 3.10.2017 doručenou soudu dne 5.10.2017 domáhal se žalobce určení, že žalovaní nemají v insolvenčním řízení označeném ve výroku I. rozsudku na majetek dlužníka tamtéž uvedeného (dále jen dlužníka) pohledávku tamtéž specifikovanou a to z toho důvodu, že tuto pohledávku žalobce popřel u přezkumného jednání dne 5.9.2017 z důvodů promlčení.

2. Žalovaní se k žalobě nevyjádřili.

3. Protože byly splněny podmínky ust. § 115a o.s.ř. rozhodl soud bez nařízení jednání.

4. Z přihlášky pohledávky č. 21 v insolvenčním řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 39 INS 5070/2017 vyplývá, že pohledávka žalovaných byla přihlášena jako pohledávka vykonatelná na základě rozsudku Okresního soudu ve Znojmě ze dne 10.10.2013 č.j. 14 C 276/2012-41, kterým byla dlužníkovi uložena povinnost uhradit žalovaným pohledávku ve výši 5 800,-Kč s poplatkem z prodlení 2,5 promile denně nejméně však 25 Kč za každý i započatý měsíc prodlení od 1.10.2010 do zaplacení, to vše do 3 dnů od právní moci rozsudku. Pokud jde o poplatek z prodlení, žalobce popřel na přezkumném jednání poplatek z prodlení co do částky 35 902,-Kč a to z toho důvodu, že poplatek v této výši byl již promlčen. Následně však insolvenční správce vzal své popření pohledávky zpět co do částky 16 312,-Kč s tím, že pohledávky v této výši spočívající v poplatku z prodlení od 1.10.2010 do 29.10.2013 promlčeny nejsou (pol. B 13). Pro úplnost se dodává, že rozsudek, kterým bylo popřené příslušenství přiznáno, nabyl právní moci 29.10.2013 a přihláška byla podána 16.8.2017.

5. V usnesení velkého senátu NS ČR ze dne 15.3.2013, sp. zn. 31 Cdo 2160/2012 dovodil Nejvyšší soud, že uplyne-li doba tří let od právní moci rozhodnutí soudu nebo jiného orgánu, jímž úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění byly přiznány, promlčí se celý nárok na úroky, úroky z prodlení nebo jiná opětující se plnění, která se jako nárok promlčují a jejichž splatnost nastala po právní moci rozhodnutí (pramen www.nsoud.cz). V poměrech souzené věci je poplatek z prodlení nepochybně opětujícím se plněním ve smyslu ust. § 154 odst. 2 o.s.ř. a proto soud nemá důvodu se od závěrů učiněných ve jmenovaném usnesení odchýlit a uzavřít, že popřené nároky žalovaných (poplatek z prodlení od 30.10.2013 do 16.8.2017) jsou nároky promlčenými a byly žalobcem popřeny po právu. Pro úplnost soud ještě připomíná, že námitka promlčení vznesená v poměrech souzené věci není limitována ust. § 199 odst. 2 IZ a odkazuje v tomto směru na rozsudek NS ČR ze dne 30.9.2016, sp. zn. 29 ICdo 74/2014 publikovaný pod Rc 32/2018, kde jmenovaný soud uzavřel, že pravidlo, podle kterého důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci (§ 199 odst. 2 insolvenčního zákona) není překážkou pro účinné uplatnění námitky, že se promlčel exekuční titul (pramen www.nsoud.cz). Proto soud žalobě v celém rozsahu vyhověl.

6. Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 142 odst. 1 o.s.ř., neboť žalobce měl ve věci plný úspěch. Soud přiznal žalobci náhradu účelně vynaložených nákladů řízení a to odměnu advokáta dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za 2 úkony právní služby po 3.100,-Kč (§ 11 ve spojení s § 7 a § 9 odst. 4 písm. c)), 2 paušální náhrady hotových výdajů po 300,-Kč (§ 13 odst. 3).

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová.

7. Povinnost žalovaných zaplatit soudní poplatek vyplývá z ust. § 2 odst. 3 zákona o soudních poplatků, když zcela úspěšný žalobce je od soudních poplatků osvobozen. Výše poplatku je stanovena podle položky 13 č. 1 písm. a) sazebníku soudních poplatků.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Brno 15. února 2018

JUDr. Petr anonymizovano v.r. samosoudce

Shodu s prvopisem potvrzuje Renata Krédlová.