71 ICm 3995/2015
Sp.zn. 71 ICm 3995/2015-221 KSPH 36 INS 9175/2009

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: DEMISWOOD Investmets Limited, reg.č. HE 180482, sídlem Naousis 1, Karapatakis Building 6018, Larnaca, Kyperská republika, zastoupen: Mgr. Markem Vojáčkem, advokátem, sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1,

proti žalovanému: JUDr. Lenka VIDOVIČOVÁ, sídlem Husitská 372/20, 779 00 Olomouc, insolvenční správce dlužníka CON INVEST, a.s., IČO: 25061607, sídlem Za Pivovarem 3, 263 01 Dobříš,

za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, sídlem Husova 243/11, Praha, Staré Město

a vedlejšího účastníka: A-SHIFT, s.r.o., IČO 27563383, sídlem Švermova 128, Liberec XX-Ostašov, 460 10 Liberec, zastoupen Mgr. Patrikem Personou, advokátem , sídlem Bedřicha Smetany 1916, 688 01 Uherský Brod,

Claim Investments, s.r.o., IČO 28948866, sídlem Balbínova 223/5, 120 00 Praha 2, zastoupen Mgr. Ing. Janem Kabešem, advokátem, sídlem Na Jezerce 1047/15, 140 00 Praha 4 isir.justi ce.cz o vyloučení kmenové akcie na jméno ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST a.s., IČ: 250 61 607, se sídlem Dobříš, Za Pivovarem čp. 3, zveřejněného dne 9.10.2015 pod položkou č. 460, se vylučuje kmenová akcie č. 11 na jméno vydaná společností Vinohradská Development, a.s. IČO 27617076, sídlem Chorvatská 1400/1, Praha 10-Vinohrady, v listinné podobě se jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,-Kč.

II. Žalovaná a vedlejší účastníci j s o u p o v i n n i zaplatit společně a nerozdílně žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 26.684,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

1.Žalobce se svým návrhem ze dne 15.10.2015 domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, kmenovou akcii na jméno v listinné podobě se jmenovitou hodnotou ve výši 100.000,-Kč, s číselným označením 11, zapsanou pod položkou č. 460 v doplněném seznamu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 9.10.2015 na č.l B-293.

2. K věci uvedl, že z insolvenčního rejstříku zjistil, že žalovaný sepsal do majetkové podstaty dlužníka pod položkou č. 460 kmenovou akcii společnosti Vinohradská Development, a.s., sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, a to listinnou akcii na jméno ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, s číselným označením 11, s tím, že nedošlo k platnému převodu akcie z majetku dlužníka na třetí osobu, když převod ze stravy dlužníka je stižen absolutní neplatností.

3. Akcie byla v roce 2010 převedena na žalobce, který ji nabyl v dobré víře, a od roku 2010 je jejím vlastníkem. Akcii nabyl žalobce nikoliv od dlužníka, ale od jejího pozdějšího vlastníka Daniela Farnbauera, na základě smlouvy o úplatném převodu akcie ze dne 25.5.2010, současně byla akcie předána žalobci a opatřena rubopisem. Žalobce za akcii uhradil řádně úplatu. Veškeré náležitosti převodu akcie dle ust.§ 17 zák.č. 591/1992 Sb. o cenných papírech (dále jen ZCP), tj. uzavření smlouvy, předání akcie a její opatření rubopisem byly splněny a od 25.6.2010 je žalobce jejím vlastníkem.

4. Ve smyslu ust.§ 20 ZCP je nerozhodné tvrzení žalovaného, zda byla akcie převedena platně z dlužníka na předchozí vlastníky. Vlastníkem akcie se dle tohoto ustanovení stává ten subjekt na koho je cenný papír převáděn i tehdy, pokud by převodce (Daniel Farnbauer) neměl právo akcii převést, ledaže by žalobce věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá (§20 ZCP).

5. Ze sledu rubopisů (předchozích vlastníků akcie) nelze dovodit jakoukoliv pochybnost, že by akcie nebyla v minulosti platně převedena na kteréhokoliv z předchozích nabyvatelů.

6. Je tedy irelevantní, zda dlužník platně či neplatně převedl akcii na třetí osobu a tvrzený důvod sepsání akcie do majetkové podstaty dlužníka je neopodstatněný. Pokud žalovaný namítá, že nebyla splněna povinnost zaplatit kupní cenu, to má za následek pouze právo požadovat její zaplacení, případně právo na odstoupení od smlouvy. Nezaplacení kupní ceny nemá za následek neplatnost smlouvy o převodu akcie. Není oprávněná námitka žalovaného, že v případě, že některý z předchozích nabyvatelů akcie tuto nezískal řádně (což žalobce popírá), a to s ohledem na dobrou víru žalobce při nabytí akcie, nedošlo k nabytí akcie žalobcem. Při nabytí akcie byl žalobce v dobré víře, že převodce je oprávněn akcii na žalobce převést, neboť mu svědčila nepřetržitá řada rubopisů na akcii, svědčící o tom, že dlužník převedl akcii na společnost SOMMANA ENTREPRISES LIMITED, reg.č. 178327, sídlem 4 Diagoras Street, Kermia House, Office 601, Nicosia, Kypr , která ji následně převedla na Daniela Farnbauera, který ji převedl na žalobce. Zde odkazuje na ust.§ 20 ZCP, kdy se v pochybnostech dobrá víra na straně žalobce předpokládá. Námitku žalovaného, že akcie byla nabyta žalobcem nikoliv v dobré víře má za účelovou, žalobce nabyl akcii na základě písemné smlouvy o úplatném převodu akcie. Akcie byla žalobci řádně předána a byla opatřena převodním rubopisem. V daném případě byly splněny veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro převod akcie na žalobce. tyto skutečnosti žalovaný nepopíral.

7. V případě dobré víry, žalobce spoléhal na přetržitou řadu převodních rubopisů, která nevypovídala nic o tom, zda v minulosti došlo k zaplacení kupní ceny za převod akcie, či zda nastal jiný důvod neplatnosti ve vztahu k jejím předchozím vlastníkům. Žalobce byl v dobré víře při nabytí akcie, že převodce (Daniel Farnbauer) byl oprávněn akcii převést, neboť mu svědčila nepřetržitá řada rubopisů na akcii. V řízení žalovaný neprokázal, že by dobrá víra žalobci nesvědčila.

8. Neobstojí námitka žalovaného o tom, že se v dokumentaci dlužníka nenachází smlouva či jiná listina prokazující převod akcie. Převod akcie nevyžadoval uzavření písemné smlouvy, vlastnické právo k akcii nemůže zpochybnit skutečnost, zda dlužník vedl či nevedl řádné účetní záznamy. Tvrzení o tom, že převod akcie na žalobci či její předchozí vlastníky vyl účelově vykonstruován vyvrací zejména notářský zápis č. NZ 572/2009 ze dne 17.12.2009 a NZ 11/2010 ze dne 11.1.2010, které jsou založeny ve sbírce listin vedené ke společnosti Vinohradská Development, a.s. Z těchto listin vyplývá, že Daniel Farnbauer vystupoval jako akcionář této společnosti již od 17.12.2009. I tato skutečnost vedla žalobce k přesvědčení, že akcii nabývá od vlastníka.

9. Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, neboť nárok jí uplatněný neuznává. Podle ust.§ 225 IZ žalobce nese důkazní břemeno ohledně rozhodujících skutečností, podle kterých neměl být majetek do majetkové podstaty sepsán (zde odkazuje na rozhodnutí NS ČR ve věci sp.zn. 22 Cdo 3209/2009). Z tvrzení žalobce není zřejmé, zda v době nabytí vlastnického práva k akcii ověřoval nabývací tituly svých právních předchůdců, resp. skutečnost, zda tito nabyli akcie řádně a za jakých okolností a zda jim svědčí platný právní titul.

10. V dokumentaci dlužníka se nenachází žádná smlouva či jiná listina, jež by prokazovala platný převod akcií emitenta z dlužníka na další osobu. Žalovaný je názoru, že je na žalobci, aby předložil vedle samotné akcie také souvislou řadu nabývacích titulů svých právních předchůdců, z níž by bylo možno dovodit, zda a za jakých podmínek došlo k převodu akcií a zda žalobci svědčí dobrá víra při jejich nabytí.

11. Dlužník byl vlastníkem akcií společnosti Vinohradská Development, a.s. představujících 50% podíl na základním kapitálu emitenta. Dlužník převedl akcie na Daniela Farnbauera, který je osobou dlužníkovi blízkou, tj. osobou úzce spojenou s dlužníkem (panem Michalem a Jiřím Štepánkem), s nimiž se podílí na řadě projektů. Daniel Farnbauer převedl akcii na žalobce, jehož vlastnická struktura je nejasná. Podle žalovaného nedošlo k platnému převodu akcií z majetku dlužníka na třetí osobu, když nabyvatel dlužníkovi nikdy neuhradil kupní cenu akcie.Daniel

Farnbauer-údajný nabyvatel akcií podle žalovaného nemohl být v dobré víře v době, kdy akcie nebýval, neboť se jednalo o osobu propojenou s dlužníkem a osobami za něj jednajícími a ze stejných důvodů nemohl akcie dále převést na žalobce.

12.Na dotaz soudu žalovaný po poučení soudem podle ust.§ 118 a) o.s.ř. uvedl, že mu není známa žádná skutečnost, že by dlužník neměl právo akcie převést.

13. Žalovaný navrhoval provedení důkazů e-mailovou korespondencí, ze dne 1.4.2010 a ze dne 8.4.2010, z níž mělo vyplývat, že transakce převodu akcií společnosti Vinohradská Development, a.s. byla vytvořena dodatečně až v roce 2010, tak aby zachycovala poslední reálný stav dle notářského zápisu ze dne 25.11.2008. Převod akcií měl být proveden zpětně k listopadu 2008, aby se nebylo možno dovolávat neúčinnosti právního úkonu, u zahraničního spolku nemohla být dovozována spřízněnost. Soud rovněž zamítl důkazy z jimiž mělo být prokázáno, že k platnému převodu akcie na společnost SOMANNA ENTERPRISE LIMITED nikdy nedošlo a převod akcie byl připraven a realizován zpětně v roce 2010, tedy po zjištění úpadku dlužníka, tj. v době, kdy dlužník byl omezen ve svých dispozičních oprávněních dle usr.§ 111 IZ. Z e-mailové korespondence je patrno, že Daniel Farnbauer, který byl dalším nabyvatelem akcie věděl, že akcie je převáděna v průběhu insolvenčního řízení dlužníka a nemohl být tudíž v dobré víře, a to i toho důvodu, že s jednalo o osobu dlužníkovi blízkou. Podle žalovaného se žalobce nemohl platně stát vlastníkem převáděné akcie, neboť tuto nemohl nabýt od nevlastníka, když sám nebyl v dobré víře, a to s ohledem na skutečnosti týkající se vlastnické struktury žalobce.

14. Krajský státní zástupce navrhoval zamítnutí žaloby. K věci uvedl, že z rubopisu akcie vyplývá, že byla převedena na řad společnosti SOMANNA ENTERPRISE LIMITED dne 28.11.2008, následně byla převedena dne 22.1.2009 na Daniela Farnbauera a dne 25.6.2010 na řad žalobce. Z e-mailu ze dne 1.4.2010 vyplývá, že otázka převodu akcie byla řešena v druhé polovině roku 2010, a to zpětně k listopadu 2008 zahraničnímu spolku, na to v roce 2009 na Daniela Farnbauera. K převodu akcie došlo po zahájení insolvenčního řízení, neboť podpisy na rubu akcie byly antidatovány s cílem znemožnit insolvenčnímu správci napadnout vyvedení akcie z majetku dlužníka.

15. Podle ust.§ 156 odst. 6 obch.zák. je listinná akcie na jméno převoditelná rubopisem a předáním, za situace, kdy převod akcií byl připravován v průběhu dubna 2010 a podpis paní David Rena byl zajištěn až ve dnech 28.6.-30.6.2010 došlo k převodu akcie až po zahájení insolvenčního řízení dlužníka. Pokud dlužník převáděl akcie po zahájení insolvenčního řízení dopadá na takový převod ust.§ 111 IZ ve znění do 31.12.2013. Dlužník byl oprávněn činit veškeré úkony v rámci jeho obchodní a provozní činnosti a nakládat s majetkovou podstatou jen po předchozím souhlasu insolvenčního správce. Právní úkony, které takto dlužník učinil v rozporu s omezeními, jsou vůči věřitelům neúčinné. Neúčinnost na základě odporovatelnosti ze zákona se zjišťuje, deklaruje. Při neúčinnosti na základě odporovatelnosti lze příslušný majetek zahrnout do majetkové podstaty bez dalšího s tím, že tomuto soupisu se lze bránit pouze vylučovací žalobou. Žalovaný proto správně zahrnut akcii do majetkové podstaty dlužníka. Rovněž je zpochybněna dobrá víra žalobce při nabytí akcie, neboť podpis na rubopisu byl paní David Rena učiněn nejdříve 28.6.2010. Na žalobce měla být akcie převedena dne 25.6.2010, k tomuto datu nemohl být na rubopisu podpis společnosti SOMANNA ENTERPRISE LIMITED. Pokud byl podpis zajištěn nejdříve ke dni 28.6.2010, pak ke dni uzavření smlouvy o úplatném převodu akcií tj. ke dni 25.6.2010, zde nepřetržitý sled rubopisů nebyl.

16. Vedlejší účastník A-SHIFT, s.r.o. navrhoval zamítnutí žaloby, uvedl, že v řízení je důkazní břemeno i břemeno tvrzení na žalobci, který měl tvrdit a prokázat, že mu svědčí vlastnické právo k akcii, kterou navrhoval z majetkové podstaty dlužníka vyloučit. Žádný důkaz o pravosti listiny a pravosti podpisu žalobce nepředložil. Důkaz předloženou akcií, jejíž pravost včetně rubopisu vedlejší účastník zpochybnil nemůže svědčit o vlastnickém právu žalobce k této akcii. Žalobce neunesl své břemeno tvrzení a břemeno důkazní. K věci uvedl, že dle e-mailové komunikace mezi Pavlem Petrovičem a Jiřím Holasem, mělo dojít k převodu akcie, zpětně. Podpis na smlouvách o převodu akcií byl v zahraničí zajištěn ve II. čtvrtletí roku 2010, a to na objednávku Ing. Pavla Petroviče. Vedlejší účastník předložil soudu Výroční zprávu společnosti Vinohradská Development, a.s. za období 1.4.2008 až 31.12.2009, jejíž přílohou je Zpráva auditora o ověření účetní závěrky a Zpráva vztazích mez propojenými osobami. V účetní závarce se uvádí, že v průběhu sledovaného období došlo ke změně osob s podstatným nebo rozhodujícím vlivem (tj. ke změněn akcionářské struktury výše uvedené společnosti), a to k převodu 50% akcií z dlužníka na Daniela Farnbauera. Žalobce je zahraniční společností patřící do struktury zahraničních společností spravovaných pro Daniela Farnbauera, které por něj spravuje ing. Pavel Petrovič, patřící do offshore sktruktury, kterou má pro své účely vytvořenu Daniela Farnbauera se svým obchodním partnerem Sergeyem Bystrovem. Mezi společnostmi dochází k obchodním transakcím majícím různý účel. Daniel Farnbauer jako akcionář společnosti Vinohradská Development, a.s. vystupoval již před datem 1.4.2010 na základě převodního rubopisu. nebyla uzavřena žádná smlouva o převodu akcií a nebylo uhrazeno ničeho za převod akcií Danielem Farnbauerem dlužníkovi. Po zahájení insolvenčního řízení dlužníka se Daniel Farnbauer obával, že insolvenční správce by převod akcií rozporoval, proto bylo navrženo, aby do převodu akcí byl vložen mezičlánek, kterým byla společnost SOMANNA ENTERPRISE LIMITED, a to z toho důvodu, aby se Daniel Farnbauer mohl dovolávat dobré víry v řádný převod akcií jeho právním předchůdcem.

17. Vedlejší účastník je názoru, že žalobce, který je vlastněn Danielem Farnbauerem se nemohl stát vlastníkem akcie, neboť tuto nemohl nabýt od nevlastníka, když nebyl v dobré víře.

18. Vedlejší účastník Claim Investments, s.r.o., IČO 28948866, k věci uvedl, že se ztotožňuje s vyjádřeními učiněnými vedlejším účastníkem FENDER, s.r.o. (nyní A-SHIFT,s.r.o).

19. Insolvenční řízení dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607 bylo zahájeno dne 18.12.2009. Usnesením ze dne 12.05.2010, sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-A-32 byl zjištěn úpadek dlužníka CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, IČ: 25061607. Insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Usnesením ze dne 13.12.2010, sp.zn. KSPH 36 INS 9175/2009-B-56 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Tyto skutečnosti nejsou účastníky rozporovány.

20. Kmenová akcie č. 11 na jméno v listinné podobě, jejíhož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, byla sepsána insolvenčním správcem do aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 7.10.2015 v Příloze č. 13, pod položkou č. 460 soupisu, soupis byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 9.10.2015, pod č.l. B-293.

21. Dopisem ze dne 7.10.2015 insolvenční správce vyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedené kmenové akcie na jméno v listinné podobě do majetkové podstaty dlužníka. Vyrozumění o soupisu bylo žalobci doručeno dne 22.10.2015, tuto skutečnost prohlásili účastníci za nespornou.

22.Žaloba byla podána dne 15.10.2015, tj. včas (ust.§ 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou (žalobce tvrdí, že je vlastníkem výše uvedené kmenové akcie na jméno v listinné podobě).

23. Podle ust. § 224 odst.1 IZ do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje svá práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení.

24. Podle ust.§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolventního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Z odst.2 vyplývá, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30ti dnů, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu. Nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil, nebo ji odmítl (odst. 3).

25. Podle ust.§ 111 IZ nerozhodne-li insolvenční soud jinak, je dlužník povinen zdržet se od okamžiku, kdy nastaly účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení, nakládání s majetkovou podstatou a s majetkem, který do ní může náležet, pokud by mělo jít o podstatné změny ve skladbě, využití nebo určení tohoto majetku anebo o jeho nikoli zanedbatelní zmenšení. Peněžité závazky vzniklé před zahájením insolvenčního řízení je dlužník oprávněn plnit jen v rozsahu a za podmínek stanovených tímto zákonem (odst. 1). Právní úkony, které dlužník učinil v rozporu s omezeními stanovenými v důsledku účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, jsou vůči věřitelům neúčinné (odst. 3).

26. Podle ust.§ 13 zák.č. 591/1992 Sb. o cenných papírech (dále jen ZCP) odst. 1 smlouva o úplatném převodu cenných papírů se řídí úpravou kupní smlouvy v obchodním zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo povahy věci nevyplývá něco jiného. K platnosti smlouvy se vyžaduje, aby v ní byly určeny převáděné cenné papíry a jejich kupní cena. Podle odst. 2 citovaného ustanovení smlouva o bezúplatném převodu cenného papíru se řídí úpravou darovací smlouvy v občanském zákoníku, pokud z tohoto zákona nebo z povahy věci nevyplývá něco jiného.

27. Podle ust. § 17 odst. 1 ZCP k převodu cenného papíru dochází jeho předáním nabyvateli, nestanoví-li dohoda stran něco jiného. Závazek převést cenný papír je splněn převodem uskutečněným podle odst. 1, pokud listinný cenný papír odpovídá smlouvě (odst. 2).

28. Podle ust. § 18 odst. 3 ZCP na legitimační účinky rubopisu se použijí obdobně ustanovení zvláštního právního předpisu upravujícího rubopis směnky.

29. Podle ust. § 20 ZCP pokud zvláštní předpis nestanoví jinak stává se ten, na koho je cenný papír převáděn, vlastníkem tohoto cenného papíru i tehdy, jestliže převodce neměl právo listinný cenný papír převést, ledaže věděl nebo musel vědět, že převodce toto právo v době převodu neměl. V pochybnostech se dobrá víra předpokládá.

30. Podle ust. § 17 zák.č. 191/1950 Sb. zákon směnečný a šekový (dále jen ZSŠ) kdo je žalován ze směnky, nemůže činit majiteli směnky námitky, které se zakládají na jeho vlastních vztazích k výstavci nebo k dřívějším majitelům, ledaže majitel při nabývání směnky jednal vědomě na škodu dlužníka.

31. Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že:

32. Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že byl zjištěn úpadek dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurz, sporným nebyla ani skutečnost, že žalovaný insolvenční správce sepsal do soupisu majetkové podstaty dlužníka předmětnou akcii, jejíhož vyloučení z majetkové podstaty se žalobce domáhá a skutečnost, že žalobce obdržel vyrozumění o soupisu akcie do majetkové podstaty dlužníka.

33. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku dlužníka CON INVEST, a.s., sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 4137 bylo zjištěno, že v době podpisu smlouvy o úplatném převodu cenných papírů ze dne 28.11.2008 byl předsedou představenstva pan Jiří Štěpánek, místopředsedou představenstva pan Michal Štěpánek. Za společnost byl oprávněn jednat každý člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se dělo tak, že k vytištěné či vypsané obchodní firmě společnosti připojil svůj podpis samostatně jeden z členů představenstva.

34. Ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (akcí) ze dne 28.11.2008, uzavřené mezi CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš, zastoupen místopředsedou představenstva Michalem Štěpánkem (jako převodcem) a SOMMANA ENTERPRISES LIMITED sídlem 4 Diagoras Street, Keria House, Office 601, Nicosia, Kypr, zastoupen ředitelem David Rena (jako nabyvatelem) bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byl úplatný převod 10 ks akcií čísla 11 až 20 společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, jejichž jmenovitá hodnota činila 1,000.000,-Kč. V čl. III. byla sjednána kupní cena v částce 5,000.000,-Kč, kterou se nabyvatel zavázal uhradit do 31.1.2009. Smlouva je ze strany převodce podepsána Michalem Štěpánkem, předsedou představenstva, ze strany nabyvatele ředitelem David Rena.

35. Ze smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (akcí) ze dne 21.1.2009, uzavřené mezi SOMMANA ENTERPRISES LIMITED sídlem 4 Diagoras Street, Keria House, Office 601, Nicosia, Kypr (jako převodcem) a Danielem Farnbauerem, bytem Mečíková 447, Jesenice, Osnice (jako nabyvatelem) bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byl úplatný převod 10 ks akcií čísla 11 až 20 společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, jejichž jmenovitá hodnota činila 1,000.000,-Kč. V čl. III. byla sjednána kupní cena v částce 5,000.000,-Kč. Smlouva je ze strany převodce ředitelem David Rena, ze strany nabyvatele Danielem Farnbauerem.

36. Ze smlouvy o úplatném převodu akcií ze dne 25.6.2010, uzavřené mezi Danielem Farnbauerem, bytem Mečíková 447, Jesenice, Osnice (jako převodcem) a Demiswood Investment Limited, sídlem Naousis 1, Karapatakis Building. P.C. 6018, Larnaca, Kypr (jako nabyvatelem) bylo zjištěno, že předmětem smlouvy byl úplatný převod 1 kusu akcie s pořadovým číslem 11na jméno, společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč. V čl. III. byla sjednána kupní cena ve výši 600.000,-Kč, kterou se nabyvatel zavázal uhradit nejpozději do dvou měsíců od popisu smlouvy.

37. Z výpisu z bankovního účtu žalobce u BANK of Cyprus ze dne 14.10.2010 se podává provedení úhrady kupní ceny na účet převodce.

38. Ze Sbírky listin společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, tak jak je zveřejněna ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze se podává z listiny přítomných na mimořádné valné hromadě obchodní společnosti konané dne 17.12.2009 a mimořádné valné hromadě konané dne 11.1.2010 v notářské kanceláři JUDr. Zdeňka Kratochvíla, že jako vlastník 10 kusů kmenových listinných akcií na jméno č. 11-20 ve jmenovité hodnotě 100.000,-Kč je Daniel Farnbauer.

39. Žalobce předložil soudu 1 kus kmenové akcie na jméno společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, č. 11 v originále, který je uložen u Krajského soudu v Praze pod pol. 418/2017. Z akcie bylo zjištěno datum emise akcie 30.října 2006, na akcii je uveden podpis Daniela Farnbauera, předsedy představenstva Vinohradská Development, a.s. Na zadní straně akcie je nepřetržitá řada převodních rubopisů. Prvním převodním rubopisem byla akcie dne 18.4.2007 převedena na řad společnosti CON INVEST, a.s. Druhým převodním rubopisem byla převedena akcie na řad společnosti SOMMANA ENTERPRISES LIMITED dne 28.11.2008. Třetím převodním rubopisem byla akcie dne 21.1.2009 převedena na pana Daniela Farnbauera. V pořadí čtvrtým převodním rubopisem byla akcie dne 25.6.2010 převedena na žalobce, který má akcii i nadále ve svém držení.

40. Soud provedl důkaz listinou ze dne 13.11.2017 vystavenou předsedou představenstva Vinohradská Development, a.s. Sergeyem Bystrovem, z níž se podává, že Vinohradská Development, a.s. považuje společnost žalobce za jejího akcionáře, a to od 25.6.2010, a je zapsána do seznamu akcionářů k tomuto datu.

41. Soud zamítl návrh vedlejšího účastníka A-SHIFT a Krajského státního zástupce na doplnění dokazování e-mailovou korespondencí ze dne 1.4.2010 a 8.4.2010, drafty smluv, založenými ve spise, výslech Daniela Farnbauera, Mgr. Radky Třeštíkové, David Rena, Jiřího Otmara, Ing. Pavla Petroviče, Sergeye Bystrova, JUDr. Jiřího Holase, Mgr. Tomáše Ference a Michala Štěpánka, vypracování znaleckého posudku z oboru písmoznalectví majícího zjistit pravost e-mailové korespondence pravosti podpisu paní David Rena, pro nadbytečnost neboť skutečnosti jimi dokládané nemají pro posouzení žalovaného nároku význam. Některé z výše navrhovaných důkazů by mohly mít význam v případě, že by předmětem sporu byla neúčinnost právního jednání dlužníka. Insolvenční správce se k návrhu na doplnění dokazování výše citovanými důkazy nepřipojil.

42. Na základě výše uvedených skutečností a provedeného dokazování a tvrzení žalovaného, které uvedl po poučení soudu podle ust.§ 118 o.s.ř,(žalovanému nebyl znám žádný důvod, pro který by dlužník nebyl oprávněn akcii převézt), dospěl soud k závěru, že v řízení nebylo prokázáno, že by dlužník neměl právo akcii převézt.

43. Dle ust.§ 156 odst. 1 zák.č. 512/1991 Sb., obchodní zákoník, v tehdy platném znění, může akcie znít na jméno nebo na nabyvatele. Podle odst. 6 citovaného ustanovení listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů.

44. Soud vzal za prokázané, že na základě smlouvy o úplatném převodu cenných papírů (akcí) ze dne 28.11.2008, uzavřené mezi CON INVEST, a.s. se sídlem Za Pivovarem 3, Dobříš (dlužník), zastoupen místopředsedou představenstva Michalem Štěpánkem (jako převodcem) a SOMMANA ENTERPRISES LIMITED sídlem 4 Diagoras Street, Keria House, Office 601, Nicosia, Kypr, zastoupen ředitelem David Rena (jako nabyvatelem) bylo úplatně převedeno 10 ks akcií čísla 11 až 20 společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, jejichž jmenovitá hodnota činila 1,000.000,-Kč, za sjednánou kupní cena v částce 5,000.000,-Kč, kterou se nabyvatel zavázal uhradit do 31.1.2009.

45. Neobstojí zde námitka žalovaného o tom, že se v dokumentaci dlužníka nenachází smlouva či jiná listina prokazující převod akcie. Převod akcie nevyžadoval uzavření písemné smlouvy, vlastnické právo k akcii nemůže zpochybnit skutečnost, zda dlužník vedl či nevedl řádné účetní záznamy (ust.§ 13 a § 20 ZCP), kdy písemná smlouva být uzavřena nemusí. Pokud se jedná o zaplacení kupní ceny, bylo na dlužníku, aby její zaplacení vymáhal, případně od smlouvy odstoupil, dlužník netvrdil, že by těchto zákonných možností využil. Nezaplacení kupní ceny nezakládá neplatnost kupní smlouvy.

46. K námitce, že smlouva o úplatném převodu cenných papírů byla dlužníkem uzavřena v době, kdy již byl dlužník v úpadku soud uvádí, že se jedná o námitku, která může být právně relevantní v případě tzv. odpůrčí žaloby podle ust.§ 240 odst.2 IZ. Pokud by dlužník nerespektoval účinky prohlášení konkurzu a učinil by právní úkon týkající se majetkové podstaty, nemělo by to samo o sobě za následek neplatnost takového právního úkonu, ale pouze jeho neúčinnost vůči věřitelům (ze zákona), a to jen tehdy, jestliže by takový právní úkon poškozoval majetkovou podstatu (§ 246 IZ).

47. Soud vzal rovněž za prokázané, že na žalobce byl převeden smlouvou o úplatném převodu akcií ze dne 25.6.2010, uzavřené mezi Danielem Farnbauerem, bytem Mečíková 447, Jesenice, Osnice (jako převodcem) a Demiswood Investment Limited, sídlem Naousis 1, Karapatakis Building. P.C. 6018, Larnaca, Kypr (jako nabyvatelem) , 1 kus akcie s pořadovým číslem 11na jméno, společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, za sjednanou kupní cenu ve výši 600.000,-Kč, kterou se nabyvatel zavázal uhradit nejpozději do dvou měsíců od popisu smlouvy. Její zaplacení vzal soud za prokázané z bankovního účtu žalobce u BANK of Cyprus ze dne 14.10.2010.

48. Z žalobce předloženého 1 kusu akcie č. 11 na jméno společnosti Vinohradská Development, a.s. se sídlem Chorvatská 1400/11, Praha 10, o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč, která byla žalobcem předložena v originále má soud za prokázáno, že akcie byla převáděna na pozdější nabyvatele převodnímu rubopisy. K námitce vztahující se k podpisům rubopisů soud uvádí, že kdy byly rubopisy podepsány a v jakém časovém sledu, nelze z těchto přímo dovodit, lze však mít z rubopisů na zadní straně akcie za prokázáno, že nejprve byl podepsán rubopis č. 1 na dlužníka, následoval rubopis č. 2 na společnost SOMMANA ENTERPRISES LTD., rubopis č. 3 na Daniela Farnbauera a konečně rubopis č. 4 na současného držitele akcie (žalobce), jak za sebou na rubu akcie následují.

49. Opatření listin indosamentem a jejich předání představuje ve vztahu k uzavřených smlouvám o úplatném převodu cenných papírů je splnění smluvní povinnosti cenný papír převést. Smlouva o převodu akcií sama ještě bez dalšího k žádnému převodu nevede, vytváří jen právní základ pro tento převod. To samozřejmě platí právě jen ve vztahu převodce a nabyvatele. Ve vztahu k dalším majitelům listiny a také ve vztahu těchto majitelů k osobám z listiny povinným, není tento smluvní vztah nijak významný a rozhodné je to, kdo má listinu v ruce a zda mu svědčí nepřetržitá řada indosamentů. V případě podpisů na rubopisech, formálně je jistě podmínkou platnosti rubopisu na akcii na této jeho datování. Této formě je však zela vyhověno, když je tam vůbec jaké datum uvedeno, jde-li o datum obecně možné, není-li v rozporu s jiným skripturním obsahem dané listiny a odpovídá-li logice textu listiny. Je nutno uvést, že pro žádnou listinu nelze bez dalšího konstatovat její neplatnost jen proto, že celý její obsah není pravdivý.

50. Nelze nevzít v této souvislosti v úvahu ani skutečnost, že rubopis buď platný je a má účinky, které s ním ust.§ 16 ZCP spojuje, nebo platná není a pak nemůže legitimovat nikoho z dalších detentorů listiny, neboˇ%t by zde došlo k přerušení nepřetržité řady indosací. Pak by ovšem bylo nutno klást na každého dalšího nabyvatele listiny břemeno, aby zjišťoval nad rámec toho co se z listiny podává, zda náhodou nebyl některý z předchozích rubopisů dotčen nesprávným datováním. To je nejen v rozporu s posledně uvedených ustanovením, ale je to i věcně nemožné, ba nesmyslné.

51. Konečně je vůbec nejisté, jaké datum by měl rubopis obsahovat. Obecně se listinné cenné papíry převádějí až tradicí. Tedy jistě to nebude datum smlouvy, protože ta sama o sobě převod vyvolat nemůže a neměl by to být ani den vyznačení rubopisu. Ten sice již k převodu směřuje, ale také není sám převodem. Ostatně dosavadní majitel akcie může vždy, ještě před tím, než listinu předá, tento rubopis škrtnout, akcii si ponechat a nebo ji indosovat a předat někomu zcela jinému.

52. Jak bylo výše uvedeno, k převodu listinné akci na jméno dochází jejím předáním nabyvateli, žalobce neměl důvod pochybovat, že převodce pan Daniel Farnbauer je vlastníkem akcie, když žalobci předmětnou akcii předal, a kterou má žalobce ve svém držení. Žalobce neměl důvod pochybovat o pravosti převáděné akcie, ani o okolnostech jejího předchozího převádění, a že tuto nabývá od oprávněného. Důkazem o vlastnictví k akcii na jméno je skutečnost, že ji má akcionář u sebe, když převod vlastnického práva nastal jejím předáním. Z provedeného dokazování nevyšlo najevo, že by žalobce nebyl v dobré víře, a tedy měl důvod pochybovat, že prodávající není řádným vlastníkem převáděné akcie, že měl nebo mohl mít pochybnosti o pravosti převáděné akcie a ani o okolnostech jejího předchozího převedení na Daniela Farnbauera.

53. Soud neshledal námitky vznesené vedlejšími účastníky i státním zástupcem za důvodné. Soud má prokázánu úhradu předmětné částky za převáděnou akcii žalobcem, rovněž ujednání o ceně považuje za platné a plně v pravomoci smluvních stran. Stejně tak nepovažuje za podstatnou a rozhodnou námitku týkající se vazeb mezi předchozími subjekty ve vztahu k nabytí akcie, a to ve vztahu k posouzení neplatnosti převodu akcie.

54. Nelze než uzavřít, že žalobce platně nabyl akcii od předchozího vlastníka, kdy akcie byla žalobci předána fyzicky, kupní cena akcie byla převodci ze strany žalobce řádně uhrazena, soud proto dospěl k závěru, žaloba je důvodná, proto ji v celém rozsahu vyhověl.

55. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust.§ 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalobci byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří vynaložený soudní poplatek v částce 2.000,-Kč a náklady právního zastoupení, které tvoří odměna advokáta dle ust.§ 9 odst. 3 písm. a) vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění za šest úkonů právní pomoci po 3.100,-Kč (převzetí věci, sepis žaloby, písemné vyjádření ze dne 14.1.2016, účast na jednání dne 20.1.2016, 18.10.2017, 15.11.2017) a šest režijních paušálů po 300,-Kč dle vyhl.č. 177/1996 Sb. + 21% DPH. Celkem částka 26.684,-Kč včetně DPH. Lhůta k plnění byla soudem stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

Praha 15. listopadu 2017

JUDr. Jitka DROBNÁ samosoudkyně