71 ICm 3829/2015
71 ICm 3829/2015-82 KSPH 71 INS 17926/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

R OZ S UD E K JMÉ NE M R E P UB LIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce Mgr. Ing. Petra HÝSKOVÁ, se sídlem Tyršova 18835/13, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka Pavla anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 153, 285 22 Zruš nad Sázavou, zastoupen: Mgr. Petrem Řehákem, advokátem se sídlem Domažlická 1256/1, 130 00 Praha 3, proti žalovanému: Růžena anonymizovano , anonymizovano , bytem Nová 180, 285 22 Zruš nad Sázavou, zastoupena Mgr. Lubošem Hanzlíkem, advokátem se sídlem Havlíčkovo nám. 512, 284 01 Kutná Hora,

o neúčinnosti právního jednání

takto :

I. Určuje se, že právní jednání-darovací smlouva uzavřená dne 5.června 2013 mezi dlužníkem Pavlem Roubalem, anonymizovano , bytem Zámek 1, Zruč nad Sázavou jako dárcem a žalovanou Růženou Roubovou, anonymizovano , bytem Nová 180, Zruč nad Sázavou jako obdarovanou je vůči majetkové podstatě dlužníka Pavla Rouba, anonymizovano , bytem Okružní 153, Zruč nad Sázavou a vůči věřitelům tohoto dlužníka, n e ú č i n n é .

II. Řízení o vydání spoluvlastnického podílu ve výši id1/2 na nemovitosti-pozemku parc.č. 149, o výměře 185 m(zastavěná plocha a nádvoří) jehož součás tí je stavba č.p. 180 a pozemku parc.č. 150 o výměře 740 m (zahrada), vše zapsáno na LV č. 656, pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se z a s t a v u j e . isir.justi ce.cz

III. Žalovaná je povinna zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 13.552,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce.

IV. Žalovaná je povinna uhradit na účet státu soudní poplatek v částce 2.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí na účet Krajského soudu v Praze.

Odůvodně ní :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu domáhal, aby soud svým rozhodnutím určil, že darovací smlouva uzavřená dne 5.6.2013 mezi dlužníkem Pavlem anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 153, Zruč nad Sázavou jako dárcem (dále jen dlužník) a žalovanou Růženou Roubovou nar. 21.6.1954, bytem Nová 180, Zruč nad Sázavou jako obdarovanou, kterou dlužník daroval žalované svůj spoluvlastnický podíl ve výši1/2,id a to nemov itostech-pozemku parc.č. 149, o výměře 185 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba čp. 180, pozemek parc.č. 150, o výměře 740 m (zahrada), zapsáno na LV č. 656 pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, je neúčinným právním jednáním. Žalobce se dále domáhal o vydání spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na nemovitosti-pozemku parc.č. 149, o výměře 185 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 180 a pozemku parc.č. 150 o výměře 740 m (zahrada), vše zapsáno na LV č. 656, pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, do majetkové podstaty dlužníka.

K věci žalobce uvedl, že usnesením sp.zn. KSPH 71 INS 17926/2014-B-26 ze dne 19.2.2015 bylo rozhodnuto tom, že se neschvaluje oddlužení dlužníka. Výrokem II. byl na majetek dlužníka prohlášen konkurz. Dlužník vlastnil nemovitý majetek, který získal jako pozůstalost po zemřelém otci, na základě usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře č.j. 4D 360/200-89 ze dne 5.10.200, kterým byl schválena dohoda dědiců, podle které dlužník nabyl vlastnictví1/2id pozemku p.č. 149, o ýměře v 185 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba č.p. 180 a pozemku parc.č. 150, o výměře 740 m (zahrada), vše zapsáno na LV č. 656 pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. Dne 5.6.2013 dlužník jako dárce uzavřel se žalovanou jako obdarovanou darovací smlouvu, kterou převedl na obdarovanou svůj spoluvlastnický podíl ve 1/2 výšik id výše citovaným nemovitostem. Darovací smlouva byla vložena do katastru nemovitostí pod č.j. V-2140/2013-205 s právními účinky vkladu ke dni 6.6.2013. V daném případě se jedná o neúčinné právní jednání, které bylo učiněno dlužníkem bez přiměřeného protiplnění a úmyslně zkracující upokojení věřitelů. V době převodu spoluvlastnického podílu, již byl dlužník v úpadku, tj. měl více věřitelů a peněžité závazky po dobu delší než 30 dnů po splatnosti. Jednalo se o závazky vůči sedmi věřitelům v celkové výši 8,467.298,64 Kč. Dlužník v době převodu vlastnického práva věděl o skutečnosti, že nebude schopen plnit své závazky. K rozhodnému datu dlužník vlastnil nemovitost, rodinný dům č. 1), kterým byla zajištěna pohledávka věřitele Reticulum Recovery a.s. v částce 6,839.730,99 Kč, splatná dne 21.12.2012.

Nemovitost byla nabízena k prodeji více jak 1 rok, nakonec byla prodána v rámci insolvenčního řízení dlužníka za cenu 3,450.000,-Kč. Dlužník dále vlastnil rodinný dům č. 2, kterým byly zajištěny pohledávky věřitele Moneta Money bank, a.s. ve výši 1,192.709,-Kč, Citibank Europe plc ve výši 1,412.236,95 Kč, tato nemovitost byla prodávána více jak rok a byla důvodem k podání insolvenčního návrhu věřitelem Citibank Europe plc. Na základě poučení podle ust.§ 118a o.s.ř., kterého se žalobci soudem dostalo doplnil žalobce svá tvrzení o výši dluhů dlužníka ke dni uzavření darovací smlouvy tak, že uvedl, že ke dni 5.6.2013 měl za dlužníkem pohledávku věřitel Citibank Europe plc v částce 1,412.236,95 Kč, splatná dne 28.1.2013, zajištěná, věřitel GE Moneta Bank, a.s. v částce 76.023,97 Kč a 283.507,36, splatná dne 20.2.2013 a 11.4.2013, zajištěné, věřitel TERM spol. s r.o. v částce 90.652,-Kč, splatná dne 26.12.2011, nezajištěná, věřitel ČMSS, a.s. v částce 243.255,50 Kč, zajištěná, věřitel Finanční úřad pro Středočeský kraj v částce 28.080,56 Kč, splatná od 31.8.2011 do 28.4.2013, zajištěná, Stavební spořitelna české spořitelny, a.s. v částce 27.995,17 Kč, splatná 26.4.2013, nezajištěná a věřitel Reticulum Recovery, a.s. v částce 6,748.730,99 Kč , splatná dne 21.12.2012, zajištěná. V rámci insolvenčního řízení dlužníka došlo ke zpeněžení zajištěných nemovitostí a částečnému uspokojení zajištěných věřitelů, a to Reticulum Recovery, a.s. ve výši 51,12% přihlášené pohledávky, Citibank Euroep plc. ve výši 83,34% přihlášené pohledávky.

Žalovaná navrhovala zamítnutí žaloby. Podle žalované právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby blízké, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku (§ 240 odst. 1 IZ), jedná se však vyvratitelnou právní domněnku. Źalovaná nepopírá, že darovací smlouva byla uzavřena dne 5.6.2013 a vložena do katastru nemovitostí s právními účinky vkladu ke dni 6.6.2013. Namítá, že by v rozhodné době byl její syn (dárce) v úpadku a nesouhlasí s tím, že by se jednalo o právní úkon jehož úmyslem bylo zkrátit uspokojení věřitelů. Podle žalované fakticky k žádnému zkrácení věřitelů nedošlo. Žalobce v žalobě tvrdil, že dlužník měl ke dni uzavření darovací smlouvy sedm věřitelů s pohledávkami ve výši 8,467.298,64 Kč. Do insolvenčního řízení byly přihlášeny pohledávky v celkové výši 12,667.530,16 Kč. Žalobce opomenul zhodnotit rozsah majetku dlužníka ke dni uzavření darovací smlouvy, který byl v jeho vlastnictví. Kromě nemovitých věcí, které byly obsahem darovací smlouvy vlastnil dlužník rozestavěný rodinný dům na pozemku parc.č. 2386/85, parc.č. 2386/24, parc.č. 2386/83 zapsáno na LV č. 10622, pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou, dále budovu č.p. 153 rodinný dům na parcele č.p. 1254, zapsané na LV č. 1609 pro obec a k.ú., Zruč nad Sázavou. Podle žalované hodnota nemovitého majetku dlužníka ke dni uzavření darovací smlouvy činila cca 14 mil. Kč, přičemž závazky činily cca 9 mil. Kč. Pokud tedy hodnota majetku dlužníka v dané době přesahovala hodnotu závazků, nemohl být dlužník v úpadku a reálně nemohlo dojít ke zkrácení věřitelů, a o ani takový úmysl. Darovací smlouvou dlužník zmenšil svůj majetek jen nepatrně, když převedl pouze id 1/2 nemovitých věcí, na kterých vázlo zástavní právo ve prospěch ČMSS, a.s. a FÚ. Žalovaná nadále dluh u ČMSS, a.s., splácí. Po poučení podle ust.§ 118 a o.s.ř., kterého se žalované soudem dostalo, aby doplnila své tvrzení o tom, že ke dni 5.6.2013 dlužník nebyl v úpadku, tj, že neměl peněžité závazky delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti nebo neplnil po dobu 3 měsíců po lhůtě splatnosti, a že nebylo možno dosáhnout upokojení, některých ze splatných pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí a exekucí, aby doplnila své tvrzení ohledem tvrzení, že dlužník nebyl předlužen, jaká byla výše jeho majetku k uvedenému dni.

Na výzvu soudu žalovaná uvedla, že v rozhodné době dlužník vlastnil osobní automobil VW Caravella, r.v. 2001, který žalovaná ocenila částkou 300.000,-Kč, vlastnil garáž zapsanou na LV č. 10194 a podle daňového přiznání měl dlužník na počátku roku 2013 hmotný majetek v částce cca 900.000,-Kč. Dále pak vlastnil pohledávku dlužníka za JASPOL BOHEMIA, s.r.o. v částce 18.632,-Kč, přiznaná dlužníku rozhodnutím Okresního soudu ve Zlíně ze dne 18.5.2005, sp.zn. 20 C 121/2005 a pohledávku za Ondřejem Gaváčem ve výši 127.165,-Kč, která podepsal uznání dluhu dne 2.5.2005.

Před zahájením řízení ve věci samé vzal žalobce co do výroku II. zpět. Soud podle ust.§ 96 odst. 1 a 3 o.s.ř., co do tohoto výroku II. řízení zastavil.

Insolvenční řízení na dlužníka Pavla Rouba, anonymizovano , IČ: 16532902, bytem Karolíny Světlé 122/7, Třebíč, bylo zahájeno na základě vyhlášky Krajského soudu v Praze ze dne 30.6.2014 v 16:01 hodin, č.j. KSPH 71 INS 17926/2014. Usnesením ze dne 9.10.2014, č.j. KSPH 71 INS 17926/2014-A-20 soud rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 19.2.2015, č.j. KSPH 71 INS 17926/2014-B-26 soud neschválil oddlužení dlužníka Pavla Rouba a na jeho majetek prohlásil nepatrný konkurz. Na první schůzi věřitelů byl věřiteli odvolán soudem ustanovený insolvenční správce Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s. se sídlem Hvězdova 1716/2b, Praha 4 a na jeho místo byl ustanoven insolvenční správce Mgr. Ing. Petra Hýsková se sídlem Tyršova 2835/13, Praha 2, žalobce.

Odpůrčí žaloba byla insolvenčnímu soudu doručena dne 6.10.2015 tj. ve lhůtě dle ust.§ 239 odst.3 IZ, kdy odporovat právním úkonům dlužníka v insolvenčním řízení může pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku, proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty.

Podle ust.§ 235 odst. 1 neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo znevýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí.

Podle ust.§ 240 odst.1 právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Podle odst.2 citovaného ustanovení právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku.

Podle ust.§ 241 IZ Neúčinnost zvýhodňujících právních úkonů odst.1 zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. (2) Zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern21), je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. (3) Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. (4) Zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Podle ust.§ 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). podle odst. 2 citovaného ustanovení IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout upokojení některé z pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust.§ 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle odst. 3 citovaného ustanovení dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že:

Mezi účastníky nebylo sporným, že dlužník jako dárce uzavřel se žalovanou (matkou) jako obdarovanou dne 5.6.2013 darovací smlouvu, která byla vložena do katastru nemovitostí pod č.j. V-2140/2013-205, s právními účinky vkladu ke dni 6.6.2013, jejímž předmětem byl spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č.656 pro obec a k.ú. Zruč nad Sázavou u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora. V darovací smlouvě, čl. III. dárce výslovně prohlásil, že na nemovitostech vázne dluh u ČMSS, a.s. a u Finančního úřadu pro Středočeský kraj a s tím spojené smluvní a zákonné zástavní právo.

Z usnesení Okresního soudu v Kutné Hoře ze dne 5.10.2000, č.j. 4D 360/2000-89, Nd 106/2000 má soud za prokázáno, že byla schválena dědická dohoda, na základě které dlužník Pavel Roub nabyl do svého vlastnictví id 1/2 domučp. 180, se st. 149 a zahradou č. 150 v k.ú. Zruč nad Sázavou.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 656 k datu 24.3.2015 vzal soud za prokázáno, že jako jediný vlastník nemovitostí je v tomto uvedena Roubová Růžena, bytem Nová 180, Zruč nad Sázavou. Nemovitosti jsou zajištěny zástavním právem zákonným ve výši spoluvlastnického podílu id 1/2 ve výši 84.900,-Kč pro Finanční úřad pro Středočeský kraj, a to na základě rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva ze dne 27.5.2013 a zástavním právem smluvním k zajištění všech pohledávek plynoucích ze smlouvy o poskytnutí meziúvěru a úvěru ze stavebního spoření, pohledávka meziúvěru poskytovaného do výše 900.000,-Kč, budoucí pohledávka úvěr do výše 540.000,-Kč pro ČSSM, a.s. s právními účinky vkladu ke dni 8.6.2004.

Z přihlášky věřitele č. 11-Finanční úřad pro Středočeský kraj soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku celkem v částce 49.816,56 Kč, jako pohledávku nezajištěnou. Jedná se o 12 dílčích pohledávek. Dílčí pohledávka č. 1) v částce 15.510,19 Kč je pohledávkou z daňových výměrů za 07/2013 až 04/2014.Dílčí pohledávka č. 2) v částce 633,-Kč jedná se o platební výměr na úrok z prodlení ze dne 14.9.2011, splatná dne 31.8.2011. Dílčí pohledávka č. 3) v částce 3.838,-Kč, splatná dne 31.8.2012 z titulu výkazu nedoplatků daně z přidané hodnoty. Dílčí pohledávka č. 4) v částce 2.236,-Kč, splatná dne 31.8.2012, z titulu platebního výměru na úrok z prodlení z neuhrazené DPH, Dílčí pohledávka č. 5) v částce 1.151,-Kč, splatná dne 31.8.2012, z titulu platebního výměru na úrok z prodlení z neuhrazené DPH, Dílčí pohledávka č. 6) v částce 89,-Kč, splatná dne 31.12.2012, z titulu platebního výměru na úrok z prodlení z neuhrazené DPH. Dílčí pohledávka č. 7) v částce 17.339,56 Kč, splatná dne 28.4.2013, z titulu platebního výměru DPH s příslušenstvím. Dílčím pohledávka č. 8) v částce 723,-Kč, splatná dne 30.4.2012, z titulu platebního výměru na úrok z prodlení z nezaplacené DPH. Dílčí pohledávka č. 9) v částce 3.654,40 Kč, splatná dne 31.5.2013, z titulu platebního výměru za daň z nemovitých věcí včetně příslušenství. Dílčí pohledávka č. 10) v částce 4.404,41 Kč, splatná dne 2.12.2013, z titulu platebního výměru daně z nemovitých věcí včetně příslušenství. Dílčí pohledávka č. 11) v částce 210,-Kč, splatná dne 17.12.2012, z titulu platebního výměre na pokutu za opožděné tvrzení daně z převodu nemovitostí. Dílčí pohledávka č. 12) v částce 28,-Kč, splatná dne 31.12.2012, z titulu Platebního výměru na úrok z prodlení z daně z převodu nemovitostí. V přihlášce pohledávky věřitel uvedl, že pohledávky jsou zajištěny zástavním právem zřízeným rozhodnutím správce daně na nemovitostech, které jsou předmětem odpůrčí žaloby. Z přihlášky věřitele č. 6-ČMSS, a.s. soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 243.255,50 Kč, jako pohledávku nezajištěnou, z titulu nesplacené pohledávky ze Smlouvy o poskytnutí úvěru ze stavebního spoření č. 0341616-1-01 ze dne 7.6.2004, na základě které poskytl dlužníkovi a Radce Roubové meziúvěr do výše 900.000,-Kč. Jedná se o pohledávku nesplatnou. Věřitel uvedl, že pohledávka je zajištěna smluvním zástavním právem k věcem nemovitým, které jsou předmětem odpůrčí žaloby. 6alovaná dle svého tvrzení i nadále pohledávku tohoto věřitele dobrovolně splácí.

Z přihlášky věřitele č. 1-Citibank Europe plc soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 1,412.236,95 Kč, jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka, z titulu nesplacené pohledávky ze Smlouvy o provozním úvěru ze dne 22.9.2006, splatnou dne 28.1.2013.

Z přihlášky věřitele č. 4-MONETA Money Bank, a.s. (Dříve GE Money Bank, a.s.) soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 1,192.709,-Kč, jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka. Pohledávka se skládá z dílčí pohledávky č. 1) v částce 480,46 Kč, splatné dne 30.9.2014 z titulu Smlouvy o bankovních produktech a službách ze dne 22.1.2009. Dílčí pohledávky č. 2) v částce 908.721,18 Kč, splatné v částce 778.580,88 Kč dne 12.9.2013, v částce 5.861,55 Kč splatné dne 31.8.2013, v částce 11.913,35 Kč splatné dne 20.8.2013, v částce 5.989,89 Kč splatné dne 31.7.2013, v částce 12.113,30 Kč splatné dne

20.7.2013 a v částce 5.931,44 Kč splatné dne 30.6.2013. Dílčí pohledávky č. 3) v částce 283.507,36, splatné dne 11.4.2013.

Z přihlášky věřitele č. 5-TERM spol. s r.o. soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 90.652,-Kč, jako pohledávku nezajištěnou, z titulu nesplacené dodávky zboží dle Rámcové kupní smlouvy ze dne 10.11.2011, pohledávka byla splatná dne 26.12.2011.

Z přihlášky věřitele č. 17-2K PROPERTY, s.r.o.. soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 1,850.000,-Kč, jako pohledávku nezajištěnou, z titulu nesplacené pohledávky ze Smlouvy o hypotečním úvěru č. 624/044/08/1/01, ze dne 13.5.2008, kterou uzavřel původní věřitel Raiffeisenbank, a.s. s dlužníkem a Radkou Roubovou, na základě, které byl dlužníkům poskytnut hypoteční úvěr ve výši 6,800.000,-Kč. Pohledávka je splatnou dnem 21.12.2012

Z přihlášky věřitele č. 19-Reticulum Recovery, a.s. soud zjistil, že do insolvenčního řízení dlužníka přihlásil věřitel pohledávku v celkové výši 6,839.730,99 Kč, jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka, z titulu nesplacené pohledávky ze Smlouvy o poskytnutí úvěru č. 624/044/08/1/01 ze dne 13.5.2008, na základě které poskytl právní předchůdce věřitele Raiffeisenbank, a.s. dlužníkovi a Radce Roubové úvěr. Pohledávka byla splatná dnem 21.12.2012.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 10194 kde ni 5.6.2013 vzal soud za prokázáno, že dlužník vlastnil společně se svojí manželkou ve společném jmění manželů spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na nemovitosti pozemku parc.č.1914/34, o výměře 20 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), v obci Zruč nad Sázavou.

Soud zamítl návrh žalované na doplnění dokazování přiznáním k dani z příjmu fyzických osob za rok 2013 (žalovaná předložila daňové přiznání dlužníka za rok 2013 bez data, podpisu a otisku podacího razítka), dotazem na registru vozidel ke dni 5.3.2013 a znaleckým posudkem, kterým by byly ke dni 5.6.2013 oceněny veškeré nemovitosti dlužníka, pro nadbytečnost, neboť skutečnosti jimi prokazované nemají vliv pro posouzení žalovaného nároku.

Pro určení neúčinnosti posuzovaného úkonu jakožto úkonu bez přiměřeného protiplnění musí byt jednat naplněna obecná definice plynoucí z ust.§ 235 odst. 1 IZ , současně být naplněny pozitivně vymezené znaky takového úkonu plynoucí z ust.§ 240 odst.1 a 2 IZ (všechny současně), k takovému úkonu musí dojít ve lhůtě předpokládané v ust.§ 240 odst. 3 IZ, přičemž úkon nesmí být zahrnut v negativním vymezení této skutkové podstaty ve 4 odst. citovaného ustanovení zákona.

V projednávané věci není sporné naplnění podmínky pro určení posuzovaného právního úkonu jako úkonu bez přiměřeného protiplnění plynoucí z ust. § 240 odst. 1 IZ. Předmětný spoluvlastnický podíl na nemovitostech byl dlužníkem žalované, která je jeho matkou, a tudíž osobou blízkou darován. Jedná se tudíž o právní úkon na základě, kterého byl spoluvlastnický podíl poskytnut žalované bezúplatně. Rovněž je naplněna podmínka časová, podle níž lze úkonu bez přiměřeného protiplnění odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníkovi blízké. V souzené věci byl právní úkon učiněn (darovací smlouva) dne 5.6.2013, stalo se tak ve prospěch osoby blízké (matka dlužníka), insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 30.6.2014, právní úkon byl učiněn v zákonem předpokládané době. Na danou věc nedopadá žádné z negativních vymezení skutkové podstaty uvedených v ust.§ 240 odst. 4 IZ.

Spor je v dané věci mezi účastníky veden pouze ve vztahu k naplnění znaku právního úkonu bez přiměřeného protiplnění plynoucího z us. § 240 odst. 2 IZ a spočívá v tom, zda dlužník byl v době, kdy posuzovaný právní úkon učinil (tj. ke dni 5.6.2013) v úpadku, či nikoliv. Výše uvedené ustanovení zákona obsahuje vyvratitelnou právní domněnku spočívající v tom, že se má za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby blízké dlužníkovi, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. tyto osoby v řízení o odpůrčí žalobě musí prokázat opak. V projednávané věci je nesporným, že dlužník předmětný spoluvlastnický podíl k nemovitosti daroval svojí matce, která je ve vztahu k dlužníkovi příbuznou v linii přímé, tj. osobou blízkou ve smyslu ust.§ 116 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník.

Na základě provedeného dokazování má soud za to, že podmínka plynoucí z ust.§ 240 odst. 2 IZ byla v dané věci splněna. Jinak řečeno, žalovaná ani po poučení soudem, kterého se jí dostalo podle ust.§ 118a o.s.ř. neprokázala, že by dlužník v době, kdy posuzovaný právní úkon učinil (darovací smlouvu ze dne 5.6.2013) v úpadku nebyl. Již ze samotné darovací smlouvy jejího čl. III. vyplývá, že obdarovaná si byla vědoma, že na převáděných nemovitostech vázne dluh u ČMSS, a.s. a Finančního úřadu pro Středočeský kraj a s ním spojené smluvní a zákonné zástavní právo, na což byla dlužníkem upozorněna.

S ohledem na výše provedené důkazy přihláškami pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení dlužníka vyplývá, že v době uskutečnění zpochybňovaného právního úkonu existovaly i jiné pohledávky přihlášených věřitelů, které byly částečně zajištěny jinými nemovitostmi ve vlastnictví dlužníka (Citibank plc, Finanční úřad pro Středočeský kraj, Moneta Money Bank, a.s.) a pohledávky nezajištěné majetkem dlužníka (TERM spol. s r.o., Reticulum Recovery, s.r.o. a 2K Property, s.r.o.), které byly splatné již v roce 2012, tj. ke dni 5.6.2013 se jednalo o pohledávky po lhůtě splatnosti po dobu delší než 30 dnů vůči více věřitelům (minimálně třem), které nebyl schopen dlužník plnit.

Vzhledem k tomu, že všechny zákonem vymezené podmínky pro určení neúčinnosti právního úkonu byly naplněny, má soud za to, že předmětný úkon dlužníka blíže označený ve výroku tohoto rozsudku (darovací smlouva) je právním úkonem bez přiměřeného protiplnění, a proto určil, že tento právní úkon je vůči majetkové podstatě dlužníka a vůči jeho věřitelům neúčinný.

Soud provedl důkaz výpisem z katastru nemovitostí LV č. 10194 kde ni 5.6.2013, tento však s ohledem na výše uvedené skutečnosti nehodnotil, neboť na výsledku sporu nemohl ničeho změnit.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust. § 142 odst.1 o.s.ř., podle něhož účastníku, který měl ve věci plný úspěch soud přizná náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatnění nebo bránění práva, proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. S ohledem na výše uvedené soud uložil v řízení neúspěšnému žalovanému, aby v řízení úspěšnému žalobci zaplatil náhradu nákladů řízení, kterou tvoří odměna advokáta za čtyři úkony právní pomoci po 2.500,-Kč (převzetí věci, sepis žaloby, návrh na pokračování v přerušeném řízení, vyjádření k vyjádření žalovaného) podle ust.§ 7 a§ 9 odstt. 3 písm. a) vyhl.č. 177/1996 Sb., čtyři režijní paušály po 300,-Kč podle ust.§ 13 odst. 3 vyhl.č. 177/1996 Sb. právní zástupce žalobce je plátcem daně z přidané hodnoty (založeno na č.l. 5), proto mu byla tato daň ve výši 21% přiznána v částce 2.352,-Kč. Celkem činí přiznané náklady řízení částku 13.552,-Kč včetně DPH. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

Žalované byla dále uložena povinnost zaplatit na účet soudu soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč podle Položky 13 bod 1., písm.d) Sazebníku soudních poplatků, když žalobce-insolvenční správce je podle ust.§ 11 odst. 2 písm. n) zák.č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, od placení soudního poplatku osvobozen.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. září 2016

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková