71 ICm 3579/2013
č.j.: KSPH 71 ICm 3579/2013-67 KSPH 66 INS 24574/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobkyně: Mgr. Monika Cihelková, IČO 662 54 108, sídlem Vodičkova 37, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka STARÝ TIMBER, s.r.o., IČO 270 95835 (dříve LESS & TIMBER, s.r.o.), sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč, zastoupena advokátem Mgr. Gabrielou Jandovou, sídlem Vodičkova 37, Praha 1 proti žalované: EURO AUTO Chotěboř, s.r.o., IČO 252 83 561, sídlem Dlouhá 837, 583 01 Chotěboř, o odpůrčí žalobě,

takto:

I. Určuje se, že dohoda o vzájemném započtení pohledávek uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou dne 08.10.2012, je v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. 66 INS 24574/2012 vůči věřitelům dlužníka, neúčinná. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz -2-sp.zn.: KSPH

III. Žalovaný je povinen zaplatit na účet Krajského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 2 000 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí, č.ú. 3703-8729111/0710.

Odůvodnění: 1. Žalobkyně jako insolvenční správkyně dlužnice Starý Timber s.r.o., IČO 270 95 835, se sídlem Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč (dále jen dlužník ) se svým návrhem domáhala určení, že dohoda o vzájemném započtení pohledávek uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou dne 08.10.2012, je v rámci insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 66 INS 24574/2012 (dříve sp.zn. KSPH 37 INS 24574/2012) vůči věřitelům dlužníka, neúčinná. 2. K projednávané věci žalobkyně uvedla, že dlužník s žalovanou uzavřeli dne 08. 10. 2012 Dohodu o vzájemném započtení pohledávek. Uvedeným zápočtem dlužník se žalovanou započetli vzájemné pohledávky, jednalo se o pohledávky z obchodního styku. Pohledávky nebyly v době započtení zcela splatné, tj. právní úkon nebyl učiněn za podmínek obvyklých v obchodním styku, když za obvyklou podmínku lze považovat hrazení splatných závazků. Žalobkyně se dovolává neúčinnosti této Dohody o vzájemném započtení pohledávek a to z důvodu uvedeného v ust. § 241 IZ. Má za to, že zápočtem došlo k úplnému uspokojení žalované za situace, kdy dlužník již byl v úpadku a uspokojení ostatních věřitelů dlužníka bylo očekáváno cca v rozsahu 13%, z čehož dovozuje zvýhodnění žalované na úkor ostatních věřitelů dlužníka a zkrácení možnosti uspokojení ostatních věřitelů. 3. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila. 4. Soud nařídil jednání na den 31. 01. 2018. K jednání se dostavila pouze žalobkyně. Ve smyslu ust. § 101 odst. 3 o.s.ř. bylo jednáno v nepřítomnosti žalované, které bylo předvolání doručeno fikcí dne 09. 12. 2017, která se k jednání neomluvila a nepožádala o jeho odročení. 5. Soud se nejprve zabýval otázkou včasnosti žaloby, kdy tato byla podána dne 23. 10. 2013. Dle ust. § 293 odst. 3 IZ insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne. Účinky rozhodnutí o úpadku nastaly dne 23. 10. 2012, žaloba tedy byla podána včas. 6. Na základě provedeného dokazování soud zjistil následující skutečnosti a dospěl k níže uvedeným závěrům: 7. Z insolvenčního návrhu věřitele CITIBANK Europe plc. ze dne 8.10.2012 bylo zjištěno, že výše uvedený věřitel podal proti dlužníku LESS & TIMBER, s.r.o. insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení reorganizace, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 9:10.2012 v 10:07 hodin. 8. Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení zdejšího soudu č.j. KSPH 37 INS 24574/2012- A-4 ze dne 09. 10. 2012 bylo zjištěno, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení dlužníka nastaly dne 09. 10. 2012 v 10:07 hod. 9. Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-A-34 ze dne 23. 10. 2012 byl zjištěn úpadek dlužníka, ustanovena insolvenční správkyně (žalobkyně) a byli vyzváni věřitelé k přihlášení svých pohledávek. 10. Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-47 ze dne 24. 01. 2013 byla povolena reorganizace dlužníka.

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková -3-sp.zn.: KSPH

11. Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-301 ze dne 23. 04. 2014 byl zamítnut reorganizační plán dlužníka a reorganizace dlužníka byla přeměněna v konkurs. 12. Usnesením zdejšího soudu č.j. KSPH 37 INS 24574/2012-B-304 ze dne 23. 10. 2012 bylo nařízeno předběžné opatření, kterým se zakazuje započítávání vzájemných pohledávek dlužníka a jeho přihlášených věřitelů a to do doby zpeněžení majetkové podstaty dlužníka. 13. Z dohody o vzájemném započtení pohledávek ze dne 08. 10. 2012 bylo zjištěno, že dlužník a žalovaná vzájemně započetli své pohledávky. Dlužník započetl svou pohledávku specifikovanou fakturou č. 2631168 se splatností dne 11. 10. 2012 v částce 38 344 Kč proti pohledávkám žalované, specifikovaných fakturami č. 2705767, 2705765, 2705768 a 2705769 všechny se splatností dne 20. 11. 2012 v celkové částce 38 344 Kč. 14. Z insolvenčního návrhu věřitele Citibank Europe plc, jiné reg.č. 132781, se sídlem North Wall Quay 1, Dublin, Irsko (dále jen věřitel ) ze dne 08. 10. 2012 bylo zjištěno, že věřitel uzavřel s dlužníkem Smlouvu o úvěrech. Na základě této smlouvy načerpal dlužník různé úvěry. K 05. 10. 2012 činila pohledávka věřitele částku 685 176 111,85 Kč. K 27. 09. 2012 měl dlužník dle smlouvy o úvěrech splatit jistiny a smluvní úrok dlouhodobých úvěrů v celkové výši 27 640 630,26 Tuto splátku však dlužník neprovedl, čímž porušil smlouvy o úvěrech. Téhož dne nastal i den konečné splatnosti úvěru, čímž se stala splatnou i částka ve výši 192 254 117,33 Kč. Celkem tak ke dni 27.09.021 byla po splatnosti částka ve výši 219 894 747,59 Kč. Dne 08. 10. 2012 pak došlo k akceleraci veškerých úvěrů, čímž se staly splatné i úvěry dosud nesplatné, v souhrnné výši vč. úroků z prodlení, 685 176 111,85 ke dni 05. 10. 2012. Závazek je zajištěný. Věřitel uvedl i další jemu známé věřitele, jakož i další okolnosti osvědčující úpadek dlužníka. Zároveň věřitel navrhl reorganizaci jako způsob řešení úpadku dlužníka. 15. Z vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu ze dne 15. 10. 2012 bylo zjištěno, že dlužník s insolvenčním návrhem souhlasí a dle jeho sdělení již v době podání insolvenčního návrhu věřitele připravoval insolvenční návrh i sám. Dlužník uvedl, kromě věřitelů uvedených v insolvenčním návrhu, další věřitele a jejich splatné závazky: -věřitel Dřevostroj Čkyně a.s., dluh ve výši 91 836 Kč, splatný do 19. 06. 2012, -věřitel Správa Krkonošského národního parku, dluh ve výši 83 119 Kč, splatný do 06. 07. 2012, -věřitel Haasslacher Drauland Holzindustrie GmbH, dluh ve výši 11 526 EUR, splatný do 04. 07. 2012 -věřitel E.H.P. spol. s r.o., dluh ve výši 150 000 Kč, splatný do 16. 05. 2012, -věřitel Jan Musil, dluh ve výši 120 000 Kč, splatný do 15. 5. 2012. 16. Dlužník tvrdil, že shora uvedené závazky není schopen plnit, že zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, přičemž závazky neplní déle než 3 měsíce po splatnosti. Má tedy za to, že je v úpadku pro platební neschopnost a připojuje se k řešení úpadku reorganizací. 17. Z přihlášky věřitele E.H.P. spol. s r.o. bylo zjištěno, že tento uplatňuje za dlužníkem pohledávky v celkové výši 493 045,80 Kč. Částka ve výši 150 000 Kč byla splatná dne 10. 05. 2012, částka ve výši 59 781,60 Kč byla splatná dne 05. 07. 2012, částka ve výši 24 684 Kč byla splatná dne 26. 07. 2012, částka ve výši 16 708,80 Kč byla splatná dne 10.08.2012, částka ve výši 17 778,60 Kč byla splatná dne 28.08.2012, částka ve výši 98 563,20 Kč byla

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková -4-sp.zn.: KSPH

splatná dne 19.9.2012, částka ve výši 114 414 Kč byla splatná dne 25.09.2012 a částka ve výši 11 115 Kč ke dni podání přihlášky dosud nebyla po splatnosti.

18. Z přihlášky věřitele Správa Krkonošského národního parku bylo zjištěno, že tento uplatňuje za dlužníkem pohledávky v celkové výši 3 454 548,46 Kč, z nichž první jsou po splatnosti od dne 05. 07. 2012. 19. Z přihlášky věřitele Dřevostroj Čkyně, a.s. bylo zjištěno, že tento uplatňuje za dlužníkem pohledávku v celkové výši 91 836 Kč, se splatností dne 25. 06. 2012. 20. Z přihlášky věřitele Josef Musil bylo zjištěno, že tento uplatňuje za dlužníkem pohledávku v celkové výši 126 637,96 Kč se splatností dne 29. 08. 2012. 21. Z obsahu insolvenčního spisu bylo dále zjištěno, že žalovaný nemá za dlužníkem přihlášenu žádnou pohledávku. Dlužník dále žalovanou neuvedl v předloženém seznamu závazků. 22. Podle ust. § 235 odst. 1 IZ neúčinnými jsou právní úkony, kterými dlužník zkracuje možnost uspokojení věřitelů nebo znevýhodňuje některé věřitele na úkor jiných. Za právní úkon se považuje též dlužníkovo opomenutí. 23. Podle ust. § 240 odst.1 IZ právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí právní úkon, jímž se dlužník zavázal poskytnout plnění bezúplatně nebo za protiplnění, jehož obvyklá cena je podstatně nižší než obvyklá cena plnění, k jehož poskytnutí se zavázal dlužník. Podle odst. 2 citovaného ustanovení právním úkonem bez přiměřeného protiplnění se rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že právní úkon bez přiměřeného protiplnění učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. 24. Podle ust. § 241 odst. 1 IZ se zvýhodňujícím právním úkonem se rozumí právní úkon, v jehož důsledku se některému věřiteli dostane na úkor ostatních věřitelů vyššího uspokojení, než jaké by mu jinak náleželo v konkursu. 25. Podle ust. § 241 odst. 2 IZ se zvýhodňujícím právním úkonem rozumí pouze právní úkon, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku, nebo právní úkon, který vedl k dlužníkovu úpadku. Má se za to, že zvýhodňující právní úkon učiněný ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, je úkonem, který dlužník učinil v době, kdy byl v úpadku. 26. Podle ust. § 241 odst. 3 IZ Zvýhodňujícími právními úkony jsou zejména úkony, kterými dlužník a) splnil dluh dříve, než se stal splatným, b) dohodl změnu nebo nahrazení závazku ve svůj neprospěch, c) prominul svému dlužníku splnění dluhu nebo jinak dohodl anebo umožnil zánik či nesplnění svého práva, d) poskytl svůj majetek k zajištění již existujícího závazku, ledaže jde o vznik zajištění v důsledku změn vnitřního obsahu zastavené věci hromadné. 27. Podle ust. § 241 odst. 4 IZ zvýhodňujícímu právnímu úkonu lze odporovat, byl-li učiněn v posledních 3 letech před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch osoby dlužníku blízké nebo osoby, která tvoří s dlužníkem koncern, anebo v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení ve prospěch jiné osoby.

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková -5-sp.zn.: KSPH

28. Podle ust. § 3 odst. 1 IZ dlužník je v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) závazky po dobu delší než 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) tyto závazky není schopen plnit (dále jen platební neschopnost ). podle odst. 2 citovaného ustanovení IZ má se za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazky, jestliže a) zastavil platby podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout upokojení některé z pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamy uvedené v ust.§ 104 odst. 1, kterou mu uložil insolvenční soud. Podle odst. 3 citovaného ustanovení dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou-podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je-li předlužen. O předlužení jde tehdy, má-li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. 29. Pokud jde o otázku, zda v důsledku započtení pohledávek došlo ke zvýhodnění žalovaného coby věřitele, resp. zda se mu dostalo vyššího uspokojení, než jaké by mu náleželo v konkursu, a zda se tak stalo bez přiměřeného protiplnění, tedy zda byly naplněny podmínky ust. § 240 a 241 IZ, došel soud k následujícím zjištěním. 30. Jak již judikoval Nejvyšší soud ČR, od jehož názoru nemá zdejší soud důvod se odchýlit, je nutno na úhradu dluhu formou započtení pohledávek hledět jak ona právní úkon zkracující dlužníkovy věřitele, neboť v době účinnosti předmětné dohody o započtení se dlužníku nedostalo žádného skutečného (reálného) protiplnění, z nějž by mohli dlužníkovi věřitelé uspokojit své pohledávky (srov. Rozsudek sp.zn. 29 Cdo 4886/2007 ze dne 29.4.2010). Samotné snížení dluhové zátěže dlužníka pak za přiměřené protiplnění ve smyslu ust. § 241 odst. 5 písm. b) IZ považovat nelze. Uzavřením předmětné dohody tedy dlužník zvýhodnil žalovaného na úkor ostatních věřitelů a navíc jde o právní úkon bez poskytnutí přiměřeného protiplnění. 31. O zvýhodnění žalovaného na úkor ostatních věřitelů svědčí i skutečnost, že jsou zde okolnosti, ze kterých lze usuzovat, že dlužník vůči žalovanému nemá žádný dluh. Dlužník věřitele v seznamu svých závazků neuvedl a věřitel se do řízení se svoji pohledávkou nepřihlásil. Soud tedy má za to, že pohledávky věřitele byly provedenou dohodou o započtení zcela uspokojeny. Očekávané uspokojení ostatních nezajištěných věřitelů, tedy i věřitelů, které dlužník označil ve svém vyjádření k insolvenčnímu návrhu, bude dle sdělení žalobkyně jakožto insolvenční správkyně dlužníka, nulové. 32. Je i zcela zřejmé, že dlužník splnil dluh dříve, než se stal splatným a naplnil tak definici zvýhodňujícího právního úkonu ve smyslu ust. § 241 odst. 3 písm. a) IZ, neboť dluh dlužníka vůči žalované byl splatný až dne 11. 10. 2012 a dluh žalované vůči dlužníku až dne 20. 11. 2012, ale samotná dohoda o započtení byla uzavřena již dne 08. 10. 2012. Došlo tedy k zániku vzájemných pohledávek započtením, z nichž ani jedna nebyl v době započtení splatná. Před zahájením insolvenčního řízení není dlužník v zásadě v dispozici se svým majetkem omezen, avšak jeho právní úkony nesmí být vůči věřitelům zkracující ve smyslu nepřiměřeného protiplnění (z majetkové podstaty je bez adekvátní hodnoty vyveden majetek), ve smyslu zvýhodnění jednoho z věřitelů (zlepšení pozice tohoto věřitele) nebo ve smyslu úmyslného zkrácení (jednání či opomenutí ve zlé víře). Výkladem ust. § 241 odst. 3 pak lze a contrario dovodit, že zvýhodněním věřitele před zahájením insolvenčního řízení samo o sobě není, pokud dlužník některému z věřitelů řádně a včas plní jeho pohledávku, byť takové plnění potenciálně znamená zmenšení budoucího rozsahu majetkové podstaty. Zvýhodněním se tedy bez dalšího nerozumí situace, kdy věřitel po právu získá před zahájením řízení vyšší plnění od dlužníka než ostatní věřitelé (toto taktéž odpovídá možnosti věřitele vymoci ve výkonu rozhodnutí či exekuci celou pohledávku bez ohledu na faktický úpadek dlužníka), nýbrž situace, kdy dlužník, aniž by k tomu byl povinen, poskytne

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková -6-sp.zn.: KSPH

věřiteli určitou výhodu. Úplné splněním nesplatné pohledávky žalované za situace, kdy dlužník má vícero věřitelů s pohledávkami 5 měsíců po splatnosti, se nepochybně dá za poskytnutí výhody tomuto věřiteli považovat. 33. Vztaženo na projednávanou věc pak má soud za to, že dohoda o zápočtu pohledávek uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou dne 08. 10. 2012 je neúčinným právním úkonem a to za situace, kdy zápočet je možné provést výhradně na základě dohody s dlužníkem (srov. ust. § 1982 a násl. o. z.), neboť dlužník, aniž by k tomu byl povinen, svým jednáním zvýhodnil žalovanou. 34. Pokud jde o posouzení, zda dlužník byl v době, kdy posuzovaný právní úkon učinil (tj. ke dni 08. 10. 2012) v úpadku, či nikoliv, pak s ohledem na zákonná ustanovení definující úpadek dlužníka (když dlužník měl nepochybně vícero věřitelů s pohledávkami více než 30 dnů po splatnosti, které nebyl schopen plnit) i na vyjádření dlužníka k insolvenčnímu návrhu věřitele, když dlužník uvedl, že v době podání insolvenčního návrhu věřitele sám již připravoval podání vlastního insolvenčního návrhu, je soud názoru, že stav dlužníkova úpadku byl dostatečně prokázán již ke dni uzavření dohody o započtení, tj. 08. 10. 2012. 35. Pro určení neúčinnosti posuzovaného úkonu jakožto úkonu bez přiměřeného protiplnění musí byt naplněna obecná definice plynoucí z ust. § 235 odst. 1 IZ a současně být naplněny pozitivně vymezené znaky takového úkonu plynoucí z ust.§ 240 odst.1 a 2 IZ (všechny současně), k takovému úkonu musí dojít ve lhůtě předpokládané v ust.§ 240 odst. 3 IZ, přičemž úkon nesmí být zahrnut v negativním vymezení této skutkové podstaty ve 4 odst. citovaného ustanovení zákona. 36. V případě splnění podmínky lhůty dle ust. § 240 odst. 3 IZ, byl daný právní úkon učiněn dne 08. 10. 2012, samotné insolvenční řízení pak bylo zahájeno s účinky ke dni 09.10.2012, právní úkon byl učiněn ve prospěch jiné osoby a byl učiněn v době 1 roku před zahájením insolvenčního řízení. 37. Na danou věc nedopadá žádné z negativních vymezení skutkové podstaty uvedených v ust. § 240 odst. 4 IZ. 38. Vzhledem k tomu, že všechny zákonem vymezené podmínky pro určení neúčinnosti právního úkonu byly naplněny, má soud za prokázáno, že Dohoda o vzájemném započtení pohledávek uzavřená mezi dlužníkem a žalovanou dne 08. 10. 2012 je právním úkonem zvýhodňujícím a též i bez přiměřeného protiplnění, proto žalobě v zcela vyhověl. 39. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 151 odst. l za použití ust. § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch soud přizná náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Žalobkyně, která měla plný úspěch ve věci, náhradu nákladů řízení nepožadovala. Z uvedeného důvodu soud rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. 40. Povinnost zaplatit soudní poplatek soud žalované uložil podle položky 13 odst. 1 písm. d) Sazebníku soudních poplatků, neboť žalobkyně byla osvobozena od soudních poplatků ze zákona podle ust. § 11 odst. 2 písm. n) zákona o soudních poplatcích a poplatková povinnost tedy přechází na žalovaného, který neměl ve věci úspěch. Poučení: Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková -7-sp.zn.: KSPHjen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání (ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř.). Proti výroku II. lze podat odvolání do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Praha dne 31. ledna 2018

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková