71 ICm 3559/2017
č.j.: KSPH 71 ICm 3559/2017-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobkyně: jmt insol, v.o.s., IČO 052 76 454, se sídlem Sudoměřská 1550/6, 130 00 Praha 3, proti žalované: CURATORES v.o.s., IČO 057 58 556, se sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, o určení pravosti pohledávky, pro uznání takto: I. Určuje se, že pohledávka žalobkyně ve výši 20 450 839,00 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Michala Karbana, IČO 667 57 894, se sídlem Bylany 32, Miskovice, vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 3323/2017, je po právu. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobkyně se svým návrhem domáhala určení, že má za dlužníkem Michalem Karbanem, IČO 667 57 894, se sídlem Bylany 32, Miskovice, nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku ve výši 20 450 839,00 Kč z titulu dodaného a nezaplaceného zboží, kterou přihlásila do insolvenčního řízení dlužníka vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 3323/2017 přihláškou č. 15/P15. Žalobkyně byla osobně přítomna na přezkumném jednání konaném dne 17. 07. 2017. Žaloba byla podána dne 04. 08. 2017 (tj. včas, pohledávka byla přezkoumána na přezkumném jednání konaném dne 17. 07. 2017, kterého se účastnila i věřitelka), osobou oprávněnou isir.justi ce.cz -2-sp.zn.: KSPH-7

(žalobkyně je insolvenční správkyní věřitelky, jejíž nevykonatelná pohledávka byla popřena § 198 IZ). Důvody popření jsou uvedeny v protokolu o přezkumném jednání a přezkumném listu. Usnesením ze dne 14. 08. 2017 soud vyzval žalovanou k vyjádření k žalobě, která jí byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byla žalovaná poučena, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má za to, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalované doručeno spolu se žalobou do datové schránky dne 14. 08. 2017. Žalovaná se k žalobě nevyjádřila. Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen. Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5). V dané konkrétní věci soud uložil žalované usnesením, aby se vyjádřila ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které jí bylo spolu se žalobou doručeno do datové schránky dne 14. 08. 2017. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 13. 09. 2017 (středa). Zároveň byla žalovaná v usnesení poučena, že v případě nevyjádření se, se má za to, že nárok žalobce uznává. Žalovaná na výzvu soudu nereagovala, v zákonné třicetidenní lhůtě se nevyjádřila, čímž nárok žalobce uznala ve smyslu § 114b odst. 5 o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl. O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst.1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch soud přizná náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Vzhledem k tomu, že žalobkyni náklady řízení nevznikly, soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá na jejich náhradu nárok. Poučení: Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání (ust. § 205 odst. 2 písm. a) o.s.ř.). Proti výroku II. lze podat odvolání do 15 dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze. Praha 31. leden 2018 JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková