71 ICm 3557/2017
Sp.zn.: 71 ICm 3557/2017-40 KSPH 71 INS 25516/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Pavlína anonymizovano , anonymizovano , bytem Okružní 324, 281 61 Kouřim, zastoupena JUDr. Monikou Čírtkovou, advokátkou, sídlem Politických vězňů 44, 280 02 Kolín, proti

žalovanému: JUDr. Petr WILDT, Ph.D., IČO 66235596, sídlem Bohuslava Martinů 1038, 500 02 Hradec Králové, insolvenční správce dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 70952469 bytem Okružní 324, 281 61 Kouřim,

o vyloučení majetku z majetkové podstaty, pro uznání

takto :

I. Z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty ze dne 4.7.2017 (zveřejněno na č.l. B-95) dlužníka Martina anonymizovano , anonymizovano , IČO 70952469, bytem Okružní 324, 281 61 Kouřim v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Praze se vylučuje pozemek par.č. 1808, o výměře 20324 m (ovocný sad), zapsaný na LV č. 1455 pro obec a k.ú. Kouřim u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení ve výši 10.200,- Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem ze dne 4.8.2017, doplněným na výzvu soudu podáním ze dne 11.8.2017 domáhal vyloučení výše uvedené nemovitosti z aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka. O sepsání nemovitosti do aktualizovaného soupisu majetkové podstaty dlužníka insolvenční správce žalobce vyrozuměl dopisem ze dne 4.7.2017. K věci uvedl, že pozemek nabyl na základě kupní smlouvy ze dne 16.4.2014 a jako vlastník pozemku je zapsán v katastru nemovitostí. Pokud žalovaný zdůvodňuje sepsání nemovitosti do soupisu rozhodnutím vydaným v trestním řízení pod sp.zn. 8T 133/2016, tato spisová značka jak vyplývá z elektronického systému Ministerstva spravedlnosti ČR InfoSoud neexistuje. Podle žalobce kupní smlouva není smlouvou neplatnou, neboť se na ni nevztahuje žádný z důvodů neplatnosti dle občanského zákoníku, zde odkazuje na ust.§ 574 o.z. V případě neúčinnosti kupní smlouvy, této se domáhá žalovaný samostatnou žalobou. Podle žalobce nebyla nemovitost pojata do soupisu majetkové podstaty po právu. Žaloba byla podána dne 4.8.2017, vyrozumění o sepsání majetku bylo doručeno žalobci dne 20.7.2017 tj. ve lhůtě dle ust.§ 225 odst. 2 IZ.

Usnesením ze 26.10.2017 soud vyzval žalovaného k vyjádření se k žalobě, která mu byla současně doručena do vlastních rukou, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má za to, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 26.10.2017.

Žalovaný se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal ( § 114b odst. 5).

V konkrétní věci soud uložil žalovanému usnesením, aby se vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které mu bylo spolu se žalobou doručeno do vlastních rukou dne 26.10.2017. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 27.11.2017 (pondělí). Zároveň byl žalovaný v usnesení poučen, že v případě nevyjádření se, se má za to, že nárok žalobce uznává. Žalovaný na výzvu soudu nereagoval, v zákonné třicetidenní lhůtě se nevyjádřil, čímž nárok žalobce uznal ve smyslu § 114b odst. 5 o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust.§ 142 odst.1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch soud přizná náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. V řízení úspěšný žalobce byl v řízení zastoupen advokátem, proto soud přiznal žalobci náhradu nákladů řízení, které tvoří soudní poplatek v částce 1.250,-Kč a náklady právního zastoupení, kterou tvoří odměna advokáta podle ust.§ 9 odst. 4 písm.c) vyhl.č. 177/1996 Sb., za 3 úkony právní služby po 3.100,-Kč (převzetí věci, podání žaloby, doplnění žaloby) a 3 režijní paušály po 300,-Kč podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb., osvědčení plátce daně z přidané hodnoty nebylo právním zástupcem žalobce soudu solku se žalobou předloženo, proto tato daň nebyla soudem přiznána. Celkem náklady řízení činí částku 10.200,-Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. prosince 2017

Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Drobná, v.r. Lenka Panašová samosoudce