71 ICm 3548/2017
Sp.zn.: 71 ICm 3548/2017-12 KSPH 71 INS 3323/2017

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce:

ABC Data, s.r.o., IČO 25688987, sídlem Na Radosti 399, 155 21 Praha 5-Zličín, zastoupen JUDr. Hanou Záveskou, advokátkou, sídlem Blahoslavova 186/8, 293 01 Mladá Boleslav, proti

žalovanému:

CURATORES, v.o.s., IČO 05758556, sídlem Sokolská 1802/32, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , IČO 66757894, bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice,

o určení pravosti, nevykonatelné pohledávky, pro uznání

takto :

I. Určuje se, že nevykonatelná, nezajištěná pohledávka žalobce ve výši 22,903.309,53 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Michala Karbana, naro anonymizovano , bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice , vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 3323/2017, z titulu nezaplacené kupní ceny dodávek zboží, j e p o p r á v u . isir.justi ce.cz

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho pohledávka v částce 22,903.309,53 Kč z titulu nezaplacené kupní ceny dodávek zboží (jistina 22,730.356,-Kč smluvní úrok z prodlení 172.953,53 Kč), dle rámcové kupní smlouvy ze dne 22.2.2006, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Michala Karbana, anonymizovano , bytem Bylany 32, 285 01 Miskovice, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 3323/2017, je po právu.

Žaloba byla podána včas (pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 17.7.2017, vyrozumění o popření pohledávky bylo žalobci doručeno dne 20.7.2017, žaloba podána dne 3.8.2017), oprávněnou osobou (žalobce je přihlášeným věřitelem č.18, jehož pohledávka byla u přezkumného jednání popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ). Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Usnesením ze 16.8..2017 soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě, která mu byla současně doručena do vlastních rukou, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má za to, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno spolu se žalobou do vlastních rukou dne 17.8.2017.

Žalovaný se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5).

V dané konkrétní věci soud uložil žalovanému usnesením, aby se vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které mu bylo spolu se žalobou doručeno do vlastních rukou, dne 17.8.2017. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 18.9.2017 (pondělí). Zároveň byl žalovaný v usnesení poučen, že v případě nevyjádření se, se má za to, že nárok žalobce uznává. Žalovaný na výzvu soudu nereagoval, v zákonné třicetidenní lhůtě se nevyjádřil, čímž nárok žalobce uznal ve smyslu § 114b odst. 5 o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust.§ 142 odst.1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch soud přizná náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Podle ust.§ 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. S ohledem na výše uvedené soud rozhodl o nákladech řízení, jak uvedeno ve výroku II. rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího, když odvolacím důvodem může být jen to, že nebyly splněny podmínky pro vydání rozsudku pro uznání ( ust.§ 205 odst.2 písm. a) o.s.ř.) Proti výroku II. a III. lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 20. prosince 2017 Za správnost vyhotovení: JUDr. Jitka Drobná, v.r. Lenka Panašová samosoudce