71 ICm 3489/2017
Sp.zn. 71 ICm 3489/2017-22 KSPH 71 INS 4312/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou ve věci

žalobkyně: Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Výsluní 1146/89, 252 19 Rudná zastoupené advokátem JUDr. Katarzynou Krzysztyniak, sídlem Náměstí Míru 15, 120 00 Praha 2 proti

žalované: JUDr. Dagmar MIXOVÁ, IČO 11202645, se sídlem Sopotská 645/70, 191 00 Praha 8, insolvenční správce dlužníka Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Žilinská 205, 273 01 Žilina, zastoupené advokátem JUDr. Janem Hrnčářem, sídlem Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1

o vyloučení nemovitosti ze soupisu majetkové podstaty

takto:

I. Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ing. Jana anonymizovano ,, anonymizovano , bytem Žilinská 205, 273 01 Žilina, se vylučuje spoluvlastnický podíl ve výši id1/2 na pozemku parc.č. 330/61, o výměře 1283 m(orná půda), zapsáno na LV č. 480 pro obec a katastrální území Žilina u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, sepsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 30.9.2014 pod položkou n2. isir.justi ce.cz

II. Žalobce je povinen zaplatit žalovanému náhradu náklady řízení ve výši 12.342,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění: 1 Žalobce se svým návrhem ze dne 28.7.2017 domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Žilinská 205, 273 01 Žilina, spoluvlastnický podíl, ve výši id 1/2 na nemovitosti, pozemku parc.č. 330/61, orná půda, o výměře 1283 m, zapsaný na LV č. 480, pro obec a katastrální území Žilina u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

2 K věci uvedl, že k zahrnutí celého pozemku do soupisu majetkové podstaty dlužníka nebylo po právu. Předmětný pozemek není a nemůže být ve společném jmění manželů, neboť společné jmění manželů (dříve bezpodílové spoluvlastnictví manželů) bylo rozhodnutím Okresního soudu v Kladně č.j. 18C 188/95-5 ze dne 26.10.1995, zrušeno.

3 Předmětný pozemek by mohl být nabyt do společného jmění manželů pouze za předpokladu, že by před uzavřením kupní smlouvy došlo na základě soudního rozhodnutí k rozšíření společného jmění manželů do původního rozsahu, k čemuž nedošlo. Rozhodnutím soudu o zrušení společného jmění manželů (dříve bezpodílového spoluvlastnictví manželů) byl pro žalobce a dlužníka jako manžele nastolen závazný stav jejich majetkových vztahů k nabývání majetku, který nebylo možno změnit pouhým projevem vůle. S ohledem na výše uvedené skutečnosti je nepochybné, že předmětný pozemek je v podílovém spoluvlastnictví žalobce a dlužníka, a to majetkové podstaty dlužníka bylo možno zahrnout pouze spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2.

4 Žalobce uvedl, že dne 30.6.2017 obdržel vyrozumění žalovaného o sepsání nemovitosti do soupisu majetkové podstaty, s tím, že správce sepsal nemovitost dle ust.§ 274 IZ.

5 Žalovaný navrhoval žalobu jako nedůvodnou zamítnout. K věci uvedl, že žalovaný poté co bylo zrušeno oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurz sepsal do majetkové podstaty dle ust.§ 205 odst.1 a 3 a § 217 IZ pozemek ve společném jmění manželů (dlužníka a žalobce). O soupisu pozemku do majetkové podstaty byl žalobce insolvenčním správcem vyrozuměn. V případě soupisu žalovaný vycházel z údajů zapsaných v katastru nemovitostí, tj. ze skutečnosti, že pozemek se nachází ve společném jmění manželů, tento stav zůstal nezměněn.

6 Dlužník žalovanému ani svým věřitelům nepředložil rozsudek ohledně zúžení bezpodílového spoluvlastnictví manželů z roku 1995. Zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů nevyplývá ani z žalobcem předložené kupní smlouvy. Naopak v čl. VI. bodě 1 účastníci smluvního vztahu navrhují, aby v listu vlastnictví bylo vyznačeno v části A SJM-ing. Jan Kozák, Jaroslava Kozáková. V případě, že by bylo od roku 1995 Bezpodílového spoluvlastnictví manželů (nyní společné jmění manželů) zrušeno je nepochopitelné z jakého důvodu při nabývání pozemku nebylo toto v kupní smlouvě a návrhu na vklad do katastru nemovitostí zohledněno.

7. Žalovaný proto postupoval zcela v souladu s insolvenčním zákonem, pokud nebude pravomocně prokázáno, že pozemek (aktuálně zapsaný ve společném jmění manželů) je ve skutečnosti v podílovém spoluvlastnictví žalobce a dlužníka, je nucen na svém stanovisku o

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková

oprávněnosti sepsání pozemku do majetkové podstaty setrvat, když dosud nebylo ukončeno řízení o určení vlastnictví k pozemku.

8. Usnesením ze dne 6.4.2017, sp.zn. KSPH 71 INS 4312/2014-B-40 bylo zrušeno oddlužení dlužníka Ing. Jana anonymizovano , anonymizovano , IČO 65252144, bytem Žilinská 205, 273 01 Žilina povolené usnesením soudu ze dne 4.8.2014, sp.zn. KSPH 71 INS 4312/2014-16, a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurz (zveřejněno dne 11.4.2017).

9. V soupisu majetkové podstaty ze dne 30.9.2014 (zveřejněn na č.l. B-3) v kategorii nemovitý položka n2 je sepsán majetek v SJM pozemek parc.č. 330/61, orná půda, evidovaná výměra 1283 m, zapsáno na LV č. 480 pro obec a k.ú. Žilina, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, jehož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá.

10. O soupisu pozemku žalovaný vyrozuměl žalobce dopisem ze dne 21.6.2017, doručeným dle doručeny dne 30.6.2017.

11. Žaloba byla podána dne 28.7.2017, vyrozumění o soupisu bylo žalobci doručeno dne 30.6.2017 tj. včas ( ust.§ 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou (žalobce tvrdí, že je spoluvlastníkem ve výši id 1/2 nemovitosti).

12. Podle ust.§ 224 odst.1 IZ do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje svá práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení.

13. Podle ust.§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolventního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Z odst.2 vyplývá, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30ti dnů, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu. Z odst. 3 vyplývá, oprávněně že nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat, totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil, nebo ji odmítl.

14. Podle ust.§ 205 odst. 3 IZ je-li dlužník spoluvlastníkem majetku podle odst. 1 a 2, náleží do majetkové podstaty podíl dlužníka na tomto majetku. majetek podle odst. 1 a 2 náleží do majetkové podstaty i tehdy, je-li ve společném jmění dlužníka a jeho manžela.

15. Podle ust.§ 148a odst. 2 zák.č. 40/1964 Sb. občanský zákoník ve znění k 31.5.1996 soud na návrh zruší bezpodílové spoluvlastnictví manželů v případě, že jeden z manželů získal oprávnění k podnikatelské činnosti. Návrh může podat ten z manželů, který nezískal oprávnění k podnikatelské činnosti. Pokud toto oprávnění mají oba manželé, může podat návrh kterýkoliv z nich.

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková

16. Podle ust.§ 151 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění k 31.5.1996 jestliže za trvání manželství bezpodílové spoluvlastnictví zaniklo, může být obnoveno je rozhodnutím soudu vydaným na návrh jednoho z manželů.

17. Mezi účastníky nebylo sporným, že na majetek dlužníka byl prohlášen usnesením ze dne 6.4.2017 konkurz, a že insolvenční správce zahrnul do soupisu majetkové podstaty dlužníka pozemek, jehož vyloučení id 1/2 , z majetkové podstaty se žalobce domáhá.

18. Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že majetek jehož vyloučení se žalobce domáhá byl nabyt dlužníkem a jeho manželem nikoliv do společného jmění manželů, ale podílového spoluvlastnictví.

19. Z kupní smlouvy o převodu vlastnictví k nemovitostem uzavřené dne 6.6.2008 mezi prodávajícím Antonínem Novotným, bytem Žilina 14, Kamenné Žehrovice a kupujícími- manželi Ing. Janem Kozákem a Jaroslavou Kozákovou, bytem Na Úvozu 255, Žilina, soud učinil skutkové zjištění o tom, že předmětem této smlouvy byl převod nemovitosti- pozemku parc.č. 330/61, orná půda, o výměře 1283 m, zapsaný na LV č. 51, pro katastrální území Žilina u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno. V čl. VI bod 1 by navržen vklad vlastnického práva pro SJM Ing. Jan Kozák a Jaroslava Kozáková.

20. Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 480 pro obec a katastrální území Žilina, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, má soud za prokázáno, že v tomto je zapsáno vlastnické právo k nemovitosti-pozemku parc.č. 330/61, orná půda, o výměře 1283 m pro SJM Ing. Kozák Jan a Kozáková Jaroslava.

21. Z rozsudku Okresního soudu v Kladně ze dne 26.10.1995, č.j. 18C 188/95-5, který nabyl právní moci dne 16.12.1995 vzal soud za prokázáno, že tímto rozhodnutím soud zrušil bezpodílové spoluvlastnictví manželů navrhovatele Ing. Jana kozáka a odpůrkyně Jaroslavy Kozákové, rozené Müllerové, kteří uzavřeli manželství dne 7.7.1990 před Místním národním výborem v Karlštejně.

22. Soud poučil žalobce podle ust.§ 118a o.s.ř., aby doplnil tvrzení, zda došlo k rozšíření společného jmění manželů rozhodnutím soudu. Po poučení žalobce uvedl, že společné jmění manželů nebylo rozhodnutím soudu ani žádným jiným způsobem rozšířeno ani jinak modifikováno.

23. V řízení bylo postaveno najisto, že bezpodílové spoluvlastnictví manželů bylo za trvání manželství na základě pravomocného rozhodnutí soudu zrušeno a nebylo nijak modifikováno. Rovněž je nepochybné, že ke zrušení bezpodílového spoluvlastnictví manželů došlo ještě před zakoupením výše uvedeného pozemku (BSM zrušeno v roce 1995, pozemek byl zakoupen v roce 2008).

24. Soud nemá důvod se odchýlit od právního názoru vyloveného v rozsudku NS ČR sp.zn. 22 Cdo 3541/2009, ze dne 29.2.2012, že manželé mohou předmětný pozemek nabýt do společného majetku pouze za předpokladu, že by před uzavřením kupní smlouvy změnili (rozšířili) rozsah majetkového společenství rozhodnutí soudu, což však neučinili. Rozhodnutím o zrušení jejich bezpodílového spoluvlastnictví tak byl nastolen pro ně závazný stav jejich majetkových vztahů k nabývání nemovitostí, který nebylo možno změnit pouhým projevem vůle.

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková

25. V souzeném případě, za situace, kdy bezpodílové spoluvlastnictví manželů (nyní společné jmění manželů) bylo rozhodnutí soudu zrušeno, nebylo možno předmětný pozemek nabýt do společného jmění manželů, nýbrž do podílového spoluvlastnictví, kdy každý z manželů nabyl nemovitost rovným dílem.

26. Lze uzavřít, že insolvenční správce sepsal výše uvedenou nemovitost do soupisu majetkové podstaty dlužnice podle ust.§ 274 IZ po právu pouze co do spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2, která je ve vlastnictví dlužníka. Spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na pozemku, který je ve vlastnictví dlužnice sepsán po právu, nebyl.

27. Na základě výše uvedených skutečností, soud dospěl k závěru, žaloba je důvodná, proto ji v celém rozsahu vyhověl.

28. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust.§ 143 o.s.ř., kdy žalovaný, který neměl úspěch ve věci, má právo na náhradu nákladů řízení proti žalobci, jestliže svým chováním nezavdal příčinu k podání návrhu na zahájení řízení. V souzeném případě insolvenční správce nezavdal příčinu k podání návrhu, neboť při sepisu majetku dlužníka do soupisu majetkové podstaty vycházel z údajů uvedených ve veřejném rejstříku (katastru nemovitostí), v němž je uvedeno, že majetek, který do soupisu pojal náleží do společného jmění manželů, proto soud žalovanému přiznal náhradu nákladů právního zastoupení, a to odměnu advokáta podle ust.§ 9 odst. 4 písm.c) vyhl.č. 177/1996 Sb., za 3 úkony právní služby po 3.100,-Kč (převzetí věci, vyjádření k žalobě, účast na jednání) a 3 režijní paušály po 300,-Kč podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb. + 21% DPH v částce 2.142,-Kč. Celkem částka 12.342,-Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15ti dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím nadepsaného soudu.

Praha 10. ledna 2018

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková

Shodu s prvopisem potvrzuje Nikola Bílková