71 ICm 3426/2014
Sp.zn. 71 ICm 3426/2014-58 KSPH 41 INS 7273/2012 VYHLÁŠKA ve smyslu § 160 odst. 3 insolvenčního zákona o zaslání písemnosti žalovanému

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Růžena VÁCLAVÍKOVÁ, nar. 12.5.1957, bytem V Zahradách 407, 270 33 Jesenice, zastoupen: Mgr. Davidem Šmrhou, advokátem se sídlem Malická 11, 301 00 Plzeň, proti žalovanému: JUDr. Vladimír SZABO, se sídlem Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Arnošta anonymizovano , anonymizovano , bytem 270 33 Jesenice 378, zastoupen: JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem Jeremenkova 1021/70, 147 00 Praha 4,

o určení spoluvlastnického práva k nemovitosti podle ust.§ 159 odst. 1 písm. g) IZ

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobkyně domáhá určení, že podílovými spoluvlastníky pozemku par.č. 471/2 o výměře 176 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Jesenice, č.p.378 (objekt, bydlení), pozemek par.č.470, o výměře 26 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek par.č. 471/1 o výměře 485 m2 (zahrada), vše zapsáno na LV č.1336 pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Rakovníka u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník, je ve výši id 1/2 Růžena Václavíková nar. 12.05.1957, bytem V Zahradách 407, isir.justi ce.cz

Jesenice a ve výši id 1/2 Arnošt Václavík nar. 06.05.1955, bytem Jesenice 378, s e z a m í t á.

II. Žalobce je p o v i n e n zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení výši 10.200,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění :

Žalobkyně se svým návrhem ze dne 1010.2014 domáhala, aby soud svým rozhodnutím určil, že podílovými spoluvlastníky pozemku par.č. 471/2 o výměře 176 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba Jesenice, č.p.378 (objekt, bydlení), pozemek par.č.470, o výměře 26 m2 (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez č.p./č.e., pozemek par.č. 471/1 o výměře 485 m2 (zahrada), vše zapsáno na LV č.1336 pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Rakovníka u katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, katastrální pracoviště Rakovník, je ve výši 1/2 idRůžena Václavíková nar. 12.05.1957, bytem V Zahradách 407, Jesenice a ve výši id 1/2 Arnošt Václavík nar. 06.05.1955, bytem Jesenice 378.

K věci uvedla, že jí svědčí naléhavý právní zájem na určení spoluvlastnictví k výše uvedeným nemovitostem, neboť v katastru nemovitostí je nesprávně zapsáno vlastnické právo, bez určení spoluvlastnického práva žalobkyně. Naléhavý právní zájem spatřuje i v tom, že na majetek dlužníka je vedena insolvence a má dojít k prodeji nemovitostí. Žalobkyně by s ohledem na skutečnost, že není uvedena v katastru nemovitostí jako spoluvlastník ničeho z tohoto prodeje neobdržela. Uvedla, že manželství dlužníka a žalobkyně bylo rozvedeno rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku sp.zn. 3C 708/2003 ze dne 2003. Ke dni zániku manželství do společného jmění manželů náležely i výše uvedené nemovitosti. Usnesením Okresního soudu v Rakovníku č.j. 6C 181/2006 ze dne 16.6.2008 mělo dojít k vypořádání společného jmění manželů, tak, že dlužník se měl stát výlučným vlastníkem v usnesení uvedených nemovitostí, zapsaných na LV č. 485,v k.ú., Jesenice a žalobkyni měla být do 5 let vyplacena dlužníkem částka 1,350.000,-Kč, na vypořádací podíl. Žalobkyně tvrdí, že k vypořádání společného jmění manželů předmětným usnesením soudu nikdy nedošlo. Nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí pro dlužníka, a které byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka jsou ve spoluvlastnictví žalobkyně. Žalobkyně poukazuje na skutečnost, že ve společném jmění manželů nikdy nebyly nemovitosti v katastrálním území Jesenice, neboť toto katastrální území neexistuje, když název katastrálního území je v rámci České republiky jedinečným. Žalobkyně poukazuje na vadné označení pozemků a budov, které není dostatečně určité. Uvedla, že ve společném jmění manželů se nikdy nenacházel rodinný dům č.p. 378 v obci Jesenice stojící na stavebním pozemku parc.č. 471/2, stavební pozemek parc.č. 471/2, o výměře 176 m, budova garáže bez čp stojící na stavebním pozemku č. 470 a pozemek parc.č. 470, o výměře 26 m . V usnesení uveden pozemek parc.č. 471/1, o výměře 485,mkterý nebyl výše uvedeným usnese ním soudu vypořádán. Podle žalobkyně je usnesení Okresního soudu v Rakovníku č.j. 6C 181/2006 zmatečné, neboť v něm jsou uvedeny nemovitosti, které do společnému jmění nikdy nenáležely a současně nebyly vypořádány nemovitosti výše specifikované, které naopak do společného jmění náležely. Vzhledem k tomu, že předmětné nemovitosti náležející do společného jmění manželů vypořádány nebyly. Povinnost bývalého manžela (dlužníka) vyplatiti žalobkyni vypořádací podíl ve výši 1,350.000,-Kč nebyla splněna. Společné jmění manželů nebylo podle žalobkyně nikdy řádně vypořádáno s ohledem na nicotnost citovaného usnesení soudu a s ohledem na ust.§ 150 odst. 4 zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník se předmětné nemovitosti nachází ve spoluvlastnictví dlužníka a žalobkyně, kdy spoluvlastnický podíl činí id1/2. nemovitosti, které jsou ve spoluvlastnictví žalobkyně, a to ve výši id1/2 spoluvlastnického podílu neměly být do majetkové podstaty dlužníka sepsány. Pro případ, že by soud žalobu zamítl navrhovala, aby soud použil ust.§ 150 o.s.ř. a nepřiznal žalovanému náklady řízení, neboť dle jejího názoru v případě, že je žalovaný advokátem, není nutné, aby měl ve věci právního zástupce.

Žalovaný navrhoval řízení dle ust.§ 104 odst. 1 o.s.ř. zastavit pro překážku věci pravomocně rozsouzené, neboť žalobou je projednávána shodná věc jako byla projednávána u Okresního soudu v Rakovníku. V případě, že soud důvod k zastavení řízení neshledá navrhoval zamítnutí žaloby. K věci uvedl, že opravným usnesením ze dne 16.6.2008, č.j. 6C 181/2006-115 Okresní soud v Rakovníku zahrnul do vypořádání společného jmění manželů i pozemek pac.č. 471/1, o výměře 4885 m, druh pozemku zahrada. Usnesení o schválení smíru bylo podkladem pro zápis výlučného vlastnického práva dlužníka k předmětným nemovitostem do katastru nemovitostí. Podle ust.§ 99 o.s.ř. má schválený soudní smír účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem může soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li smír podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do 3 let od právní moci usnesení o schválení smíru. Z tvrzení obsažených v žalobě nevyplývá, že by žalobkyně nebo dlužník využili svého práva a podali proti usnesení o schválení smíru žalobu na jeho zrušení. Tříletá lhůta k podání takového návrhu uplynula. Usnesení o schválení smíru je závazné jak pro žalobkyni, žalovaného (insolvenčního správce dlužníka), tak pro Krajský soud v Praze, když v řízení vedeném u Okresního soudu v Rakovníku pod č.j. 6C 181/2006byla řešena otázka vlastnického práva k předmětným nemovitostem Krajský soud v Praze je povinen otázku vlastnického práva k nemovitostem posoudit ve shodě s rozhodnutím Okresního soudu v Rakovníku ve věci 6C 181/2006. Žalobkyně namítá, že nikdy platně nedošlo k vypořádání společného jmění manželů, neboť v usnesení o schválení smíru je uvedeno neexistující katastrální území, nemovitosti jsou vadně označeny a, že usnesení neobsahuje vypořádání pozemku parc.č. 471/1, o výměře 485 m, zahrada, ačkoliv byl tento pozemek ástí součspolečného jmění manželů. není pravdivé tvrzení žalobkyně, že nedošlo k vypořádání pozemku parc.č. 471/1, o výměře 485 m, zahrada. O tomto pozemku bylo rozhodnuto Okresním soudem v Rakovníku opravným usnesením ze dne 29.9.2008, č.j. 6C 181/2006-122, které nabylo právní moci dne 28.10.20008. Pokud se jedná o námitku žalobkyně ve vztahu k vadnému označení pozemků a nemovitostí odkázal na závěry Ústavního soudu ČR sp.zn. I. ÚS 321/2000, IV. ÚS 298/98 a NS ČR ze dne 27.11.2007, sp.zn. 21 Cdo 1332/2006 a ze dne 21.4.2010, sp.zn. 30 Cdo 2591/2008, podle kterých v případě, že v kupní smlouvě nejsou označeny nemovitosti v souladu s ust.§ 5 odst. 1 zák. č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí, je smlouva neurčitá. pro závěr určitosti popisu nemovitostí ve věcné smlouvě není významné, že tyto nemovitosti nejsou popsány zcela v souladu s ust.§ 5 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona, pokud jejich popis je umožňuje nezaměnitelně identifikovat. Podle žalovaného vady označení předmětných nemovitostí v usnesení o schválení smíru nejsou takového charakteru, aby to mělo za následek neplatnost smíru dle hmotného práva. Správné označení nemovitostí je zřejmé z dalších identifikačních znaků, a rovněž skutečnost za jakých okolností byl soudní smír schválen. je nepochybné, že v obci Jesenice na LV č. 485 se nenacházely žádné jiné nemovité věci než právě předmětné nemovitosti, v době schválení smíru měl dlužník bydliště v budově, která spadá mezi předmětní nemovitosti a nemovitosti se nachází v katastrálním území, ve kterém jsou pozemky vedeny v jedné číselné řadě-proto označení pozemků parc.č. 470 a parc.č. 471/2 jako pozemků stavebních nemůže způsobovat jejich zaměnitelnost s pozemky jinými. Toto označení nepochybně mělo signalizovat, že uvedené pozemky jsou zastavěny.

Usnesením ze dne 23.7.2012, sp.zn. KSPH 41 INS 7273/2012-A-15 byl zjištěn úpadek dlužníka Arnošta Václavíka, anonymizovano , bytem Jesenice 378, IČ: 15829910 a na jeho majetek byl prohlášen konkurz. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Vladimír Szabo, se sídlem Jeremenkova 1021/70, 147 07 Praha 4.

V soupisu majetkové podstaty ze dne 23.10.2012 (zveřejněno na č.l. B-10) v Kategorii zajištěný majetek byly pod položkou č. n24, n25, n26, n27 a n28 sepsány nemovitosti zapsané v k.ú. Jesenice u Rakovníka na LV č. 485, u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, kdy žalobkyně se domáhá učení, že je spoluvlastníkem nemovitostí o spoluvlastnickém podílu ve výši id 1/2.

Podle ust.§ 159 odst. 1 písm. g) IZ incidenčními spory jsou spory o určení, zda tu je či není právní vztah nebo právo týkající se majetku nebo závazků dlužníka, je-li na takovém to určení naléhavý právní zájem.

Podle ust. § 99 odst.2 o.s.ř. soud rozhodne o tom, zda smír schvaluje; neschválí jej, je-li v rozporu s právními předpisy. V takovém případě soud po právní moci usnesení pokračuje v řízení. Podle odst. 3 citovaného ustanovení schválený smír má účinky pravomocného rozsudku. Rozsudkem však může soud zrušit usnesení o schválení smíru, je-li podle hmotného práva neplatný. Návrh lze podat do tří let od právní moci usnesení o schválení smíru.

Podle ust.§ 159a odst. 1 o.s.ř. nestanoví-li zákon jinak, je výrok pravomocného rozsudku závazný jen pro účastníky řízení. V rozsahu v jakém je výrok pravomocného rozsudku závazný pro účastníky řízení a popřípadě jiné osoby, je závazný též pro všechny orgány (odst. 3).

Podle ust.§ 5 odst. 1 zák.č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon) ve znění do 28.2.2009 v katastru se evidují: a) pozemky v podobě parcel, b) budovy spojené se zemí pevným základem, a to: 1. budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, 2. budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které jsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele, c) byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky podle zvláštního zákona v budovách, d) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odst. 1 písm. b) nebo c), požádá-li o to vlastník nemovitosti nebo jiná osoba oprávněná z práva, které se zapisuje do katastru, e) rozestavěné budovy nebo byty a nebytové prostory, které budou podléhat evidenci podle odst. 1 písm. b) nebo c) v souvislosti se vznikem, změnou nebo zánikem práva k nim, f) stavby spojené se zemí pevným základem, o nichž to stanoví zvláštní předpis.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že:

Rozsudkem Okresního soudu v Rakovníku ze dne 8.7.2003, č.j. 3C 708/2003-8 bylo rozvedeno manželství mezi Růženou Vaclavíkovou, (žalobkyni) a Arnoštem Václavíkem (dlužník) uzavřené dne 5.4.1975 před MěNV Podbořany.

Z výpisu katastru nemovitostí LV č. 485, pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Rakovníka vzal soud za prokázáno, že ke dni 14.5.2003 svědčilo vlastnické právo k nemovitostem tam uvedeným, patřícím do společného jmění manželům, manželům Arnoštu a Růženě Václavíkovým, bytem Svobodova 378, Jesenice.

Z výpisu katastru nemovitostí LV č. 1336, pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Rakovníka vzal soud za prokázáno, že ke dni 25.6.2014 svědčilo vlastnické právo k nemovitostem tam uvedeným, Arnoštu Václavíkovi, bytem Svobodova 378, Jesenice. Nabývacím titulem je usnesení soudu 6C 181/P2006-115 o vypořádání zaniklého SJM ze dne 16.6.2008. právní moc ke dni 30.6.2008 pro Arnošta Václavíka a usnesení soudu 6C 181/2006-122 o vypořádání zaniklého SJM-opravné ze dne 29.9.2008. Právní moc ke dni 28.10.2008. Pro Arnošta Václavíka.

Z usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 16.6.2008, č.j. 6C 181/2006-115 vzal soud za prokázáno, že v žalobě o vypořádání zaniklého společného jmění manželů soud schválil smír účastníků. Výrokem I./1. přikázal z věcí, které měli účastníci ve společném jmění manželů do výlučného vlastnictví žalovaného (Arnošt Václavík) rodinný dům č.p. 378 v obci Jesenice stojící na pozemku parc.č. 471/2, stavební pozemek parc.č. 471/2, o výměře 176 m, budova garáže bezč.p. stojící na stavebním pozemku č. 470, pozemek parc.č. 470 o výměře 26 m , vše zapsáno na LV č. 485 pro obec a k.ú. Jesenice. Ve výroku I./2. zavázal žalovaného (dlužníka) k povinnosti uhradit žalobkyni částku 1,350.000,-Kč v pravidelných měsíčních splátkách po 10.000,-Kč splatných vždy nejpozději do 20. dne v měsíci, počínaje červencem 2008, vše nejpozději do 5ti let od právní moci tohoto usnesení, pod ztrátou výhody splátek. Ve výroku I./ 3. rozhodl o tom, že žalovaný (dlužník) přebírá veškeré společné závazky vzniklé za trvání manželství se žalobkyní. Výrokem II. rozhodl o nákladech řízení. Výrokem III. uložil žalovanému povinnost uhradit České republice náklady ve výši 900,-Kč. Usnesení nabylo právní moci dne 30.6.2008.

Z usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29.9.2008, č.j. 6C 181/2006-122 vzal soud za prokázáno, že tímto usnesením soud opravil výrok usnesení ze dne 156.6.2008, č.j. 6C 181/2006-115 v odst. I./1. výroku tak, že do výlučného vlastnictví žalovaného (dlužníka) přikázal rovněž pozemek p.č. 471/1, o výměře 485 m zapsa ný na LV č. 485 pro obec a k.ú. Jesenice. Usnesení nabylo právní moci dne 28.10.2008.

Soud zamítl návrh žalobce na doplnění dokazování výpovědí Arnošta Václavíka a spisem Okresního soudu v Rakovníku č.j. 6C 181/2006 za účelem zjištění skutečné vůle účastníků při uzavření soudního smíru, a zjištění, zda v protokolu z jednání jsou uvedeny shodné chyby jako ve výroku usnesení z důvodu nadbytečnosti, neboť skutečnosti jimi dokládané nemají pro posouzení souzeného nároku význam.

Soud neshledal oprávněnou námitku žalobkyně, že Okresní soud v Rakovníku ve věci 6C 181/2006 nerozhodl o vypořádání pozemku parc.č. 471/1, o výměře 485 m(zahrada) v k.ú. Jesenice u Rakovníka, který byl rovněž součástí společného jmění manželů, když z opravného usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 29.9.2008, č.j. 6C 181/2006-122 vyplývá, že předmětem tohoto usnesení bylo právě vypořádání tohoto pozemku, který byl přikázán do výlučného vlastnictví žalovaného (dlužníka).

Soud se neztotožnil s právním závěrem žalovaného, že se souzeném případě jedná o totožnou věc, která již dříve byla rozhodnuta Okresním soudem v Rakovníku usnesením pod č.j. 6C 181/2006. Předmětem řízení u Okresního soudu v Rakovníku bylo řízení o vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství jako celku, v souzeném případě se žalobkyně domáhá určení, že je podílovým spoluvlastníkem nemovitostí zapsaných do majetkové podstaty dlužníka.

Na základě výše uvedených skutečností, dospěl soud k závěru, že v řízení žalobkyně prokázala svůj naléhavý právní zájem na určení spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 id na nemovitostech zapsaných na LV č. 1336 pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Rakovníka u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Rakovník, které byly sepsány do majetkové podstaty dlužníka 23.10.2012 (zveřejněno na č.l. B-10) v Kategorii zajištěný majetek pod položkou č.n24, n25,n26, n27 a n28, kdy bez určení jejího spoluvlastnického podílu k nemovitoem není možno se domoci změny v katastru nemovitostí.

Je nepochybné, že žalobkyně není přihlášeným věřitelem dlužníka z titulu nezaplacené částky dle výroku II. usnesení Okresního soudu v Rakovníku ze dne 16.6.2008, č.j. 6C 181/2006-115.

V řízení vyšlo najevo, že žaloba ve smyslu ust.§ 99 odst.3 o.s.ř. na zrušení usnesení o schválení smíru podána nebyla. Usnesení, který byl schválen smír, jehož předmětem bylo vypořádání společného jmění manželů po rozvodu manželství nabyl právní moci dne 30.6.2008, opravné unesení pak dne28.10.2008. Na základě těchto skutečností provedl Katastr nemovitostí změnu zápisu vlastnického práva ve prospěch Arnošta Václavíka (dlužník) va LV č. 485, pro obec Jesenice, k.ú. Jesenice u Prahy.

Z dikce ust. 99 odst. 3 os.ř. vyplývá, že usnesení o schválení smíru má stejné účinky, jaké o.s.ř. přiznává rozsudku, z tvrzení žalobkyně uvedených v žalobě nevyplývá, že by ona nebo dlužník využili svého práva a napadli usnesení okresního soudu návrhem na zrušení smíru. V současné době již tato možnost neexistuje z důvodu uplynutí tříleté lhůty, ve které je možno usnesení o schválení smíru napadnout (právní moc obou usnesení nastala v roce 2008). V souladu s ustálenou judikaturou Nejvyššího soudu ČR 21 Cdo 1724/2003 je výrok pravomocného rozsudku v daném případě usnesení o schválení smíru závazný pro všechny orgány , tj. i pro soudy, a to pokud posuzují (jako předběžnou otázku) mezi účastníky popř. osobami, na něž byla zákonem závaznost rozhodnutí soudu rozšířena, právní vztahy, které byly pravomocně vyřešeny rozhodnutím soud. ani soud proto v takových případech nemůže vycházet z jiného závěru o existenci či neexistenci nároku mezi týmiž účastníky, o nichž již bylo pravomocně rozhodnuto, a tuto otázku nemůže sám v jiném řízení znovu posuzovat, a to ani jako otázku předběžnou.

Vzhledem k tomu, že pravomocné rozhodnutí vydané v předchozím řízení je pro jeho účastníky a pro soud závazným, byla tím ve vztahu mezi žalobkyní a dlužníkem otázka vlastnického práva k výše uvedeným nemovitostem závazným způsobem vyřešena a insolvenční soud je tímto pravomocným rozhodnutí okresního soudu vázán.

Pokud se žalobkyně dovolává vadného označení nemovitostí pro jejich dostatečnou neurčitost v usneseních Okresního soudu v Rakovníku ve věci 6C 181/2006, kterými byl schválen smír a vypořádáno společné jmění manželů, soud nad rámec odkazuje na rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ve věci sp.zn. 21 Cdo 1332/2006 ze dne 27.11.2007 a sp.zn. 30 Cdo 2591/2008 ze dne 21.4.2010 z nichž vyplývá, že pro závěr o určitosti popisu nemovitostí tvořících předmět rozhodnutí o vypořádání společného jmění manželů není významné, že tyto nemovitosti nejsou popsány zcela v souladu s ust.§ 5 odst. 1 písm. a) a c) katastrálního zákona, neboť jejich popis je v daném případě umožňuje nezaměnitelně individualizovat.

Na základě výše uvedených skutečností, soud dospěl k závěru, že žaloba není důvodná, neboť žalobkyně v řízení neprokázala, že je podílovým spoluvlastníkem výše uvedených nemovitostí, proto žalobu zamítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust.§ 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalovanému náklady řízení byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří odměna advokáta dle ust.§ 9 odst. 3 písm. a) vyhl.č. 177/1996 Sb., v platném znění za tři úkony právní služby po 3.100,-Kč a 3 režijní paušály po 300,-Kč dle vyhl.č. 177/1996 Sb. Celkem částka 10.200,-Kč. Lhůta k plnění byla soudem stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř. Důvod pro aplikaci ust.§ 150 o.s.ř. soud neshledal, neboť zákon nevylučuje, aby si insolvenční správce, který má právnické vzdělání nemohl zvolit právního zástupce, advokáta.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 26. září 2016

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně

Písemnost se považuje za doručenou okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ) Datum zveřejnění: 17. října 2016 zveřejnila: Nikola Bílková

Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková