71 ICm 3102/2014
71 ICm 3102/2014-14 (KSUL 71 INS 15951/2014-C1-3)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci žalobce: Administrace insolvencí CITY TOWER, v.o.s., IČ 29414873, se sídlem Hvězdova 1716/2b, 140 00 Praha 4, insolvenční správce dlužníka Šárky anonymizovano , anonymizovano , Okružní 944/2, 434 01 Most, zastoupen: Mgr. Eva Řeháčková Gruzovská, advokátka, se sídlem Dobětická 2333/10, Ústí nad Labem, proti žalovanému: ČEZ Prodej, s.r.o., IČ 27232433, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, zastoupen: JUDr. Daniel Volopich, advokát, se sídlem Vlastina 602/23, Severní Předměstí 323 00 Plzeň, o žalobě na popření pravosti vykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného ve výši 8.885,59 Kč není po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění: (KSUL 71 INS 15951/2014)

Žalobou ze dne 19.09.2014 (doručenou soudu dne 19.09.2014) se žalobce domáhal proti žalované určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného uplatněná přihláškou č. P5 ve výši 8.885,59 Kč není po právu. Jde o pohledávku dle elektronického platebního rozkazu Okresního soudu v Mostě ze dne 12.02.2013, č.j. 8 EC 230/2012-7. Pohledávka byla popřena insolvenčním správcem (žalobce) i dlužnicí na přezkumném jednání dne 21.08.2014 z důvodu pravosti a výše (pohledávka byla zaplacena).

Žalovaný se k žalobě zatím nevyjádřil (soudem k tomu byl vyzván usnesením ze dne 14.10.2014).

Z insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 71 INS 15951/2014 je zřejmé, že dlužník se insolvenčním návrhem spojeným s návrhem na povolení oddlužení domáhal povolení a schválení oddlužení (návrh byl soudu doručen dne 11.06.2014).

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 17.06.2014, č.j. KSUL 71 INS 15951/2014-A-8, soud zjistil úpadek dlužníka a povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. Tímto usnesením byl rovněž ustanoven insolvenční správce (žalobce). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21.08.2014, č.j. KSUL 71 INS 15951/2014-B-8, soud schválil oddlužení splněním splátkového kalendáře (v insolvenčním rejstříku zveřejněno dne 21.08.2014).

Žalovaný jako věřitel č. 5 přihlásil přihláškou č. P5 do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku ve výši 8.885,59 Kč jako pohledávku vykonatelnou a nezajištěnou. Při přezkumném jednání dne 21.08.2014 insolvenční správce i dlužník popřeli vykonatelnou pohledávku žalovaného co do pravosti a výše 8.885,59 Kč, a to z důvodu zaplacení. Popírající insolvenční správce a popírající dlužník byli při jednání dne 21.08.2014 poučeni o běhu lhůty k podání incidenční žaloby (ta uplynula dne 22.09.2014).

Podle § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle § 199 odst. 3 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel. Podle § 410 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinků oddlužení obdobně § 190 až 202 IZ. Podle § 410 odt. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 IZ tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají (KSUL 71 INS 15951/2014)

žalobu vždy vůči dlužníku. Podle § 410 odst. 3 IZ jde-li o vykonatelnou pohledávku přiznanou rozhodnutím příslušného orgánu, může dlužník jako důvod popření její pravosti nebo výše uplatnit jen skutečnosti, které jsou důvodem pro zastavení výkonu rozhodnutí nebo exekuce proto, že pohledávka zanikla nebo je promlčená. Podle § 407 odst. 1 IZ účinky schválení oddlužení nastávají okamžikem zveřejnění rozhodnutí o schválení oddlužení v insolvenčním rejstříku.

V dané věci má soud za to, že je zde nedostatek aktivní legitimace žalobce k podání žaloby. Insolvenční správce není sám aktivně legitimován k podání žaloby. Žaloba měla být podána popírajícím insolvenčním správcem a popírajícím dlužníkem, a to buď společně nebo zvlášť (v druhém případě by soud obě řízení spojil). Za daného stavu věci soud nemůže jednat, neboť není na straně žalobce dostatek oprávnění k prosazení zájmu těch, kdo popřeli (insolvenční správce a dlužník). Tím, že popírající dlužník nepodal žalobu, dal najevo, že na popěrném úkonu netrvá.

Účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání podle § 115a o.s.ř. (žalobce vyslovil souhlas podáním ze dne 09.10.2014 na č.l. 11 spisu, žalovaný se k usnesení soudu ze dne 26.09.2014 na č.l. 9 spisu ohledně souhlasu s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, nevyjádřil).

Rozsudek byl vyhlášen dne 30.10.2014.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle § 202 odst. 1 IZ.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

V Ústí nad Labem dne 30. října 2014

JUDr. Irena Lacinová v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Zita Kryšpínová