71 ICm 2997/2017
č. j. 71 ICm 2997/2017-34 (KSUL 71 INS 519/2015)

ČESKÁ REPUBLIKA ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci

žalobce: O2 Czech Republic a.s., IČO 60193336 sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

proti

žalované: JUDr. Ing. Kristýna Fronc Chalupecká, Ph.D., IČO 72537426 sídlem Zemské právo 1574/3, 102 00 Praha insolvenční správce dlužníka BÁRT-STAVBY s.r.o., IČO 25009851 sídlem Blšany u Loun 1, 440 01, Loun zastoupená advokátkou Mgr. Michaelou Sochovou sídlem Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí o žalobě na určení pořadí uplatněné pohledávky takto:

I . Žaloba na určení, že pohledávka žalobce za dlužníkem ve výši 8 015,32 Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou, se zamítá.

I I . Žalobce je povinen zaplatit žalované náhradu nákladů řízení ve výši 6 800 Kč, a to do 3 dnů od právní moci rozsudku k rukám právní zástupkyně žalované Mgr. Michaely Sochové, advokátky, sídlem Náměstí 13/15, 594 01 Velké Meziříčí.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 19. 6. 2017 (doručenou soudu dne 20. 6. 2017) se žalobce domáhal proti žalované určení, že uplatněná pohledávka ve výši 8 015,32 Kč je pohledávkou za majetkovou podstatou. V žalobě uvedl, že přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka přihláškou č. P34 isir.justi ce.cz -2- (KSUL 71 INS 519/2015)

pohledávky ve výši 103 272, 94 Kč, kdy právním důvodem vzniku jsou neuhrazená vyúčtování cen za poskytnuté služby elektronických komunikací. Pohledávky se týkaly dílčích smluvních vztahů do dne zjištění úpadku dlužníka. V období po zjištění úpadku dlužníka byly dlužníkovi nadále poskytovány služby elektronických komunikací, a to na základě dříve uzavřených smluvních vztahů (jednalo se o období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015; celková výše činila 8 015,32 Kč). Po rozhodnutí a úpadku a prohlášení konkursu na majetek dlužníka (30. 3. 2015) postupoval žalobce dle § 253 odst. 2 IZ a po marném uplynutí 30 denní lhůty (kdy insolvenční správkyně s pokračováním služby nevyjádřila souhlas) službu elektronických komunikací zrušil. Dne 5. 4. 2017 žalobce zaslal žalované upomínku za nezaplacené služby elektronických komunikací, kde specifikoval pohledávky za majetkovou podstatou v celkové částce 21 950,32 Kč. K výši uplatněné částky v žalobě (8 015,32 Kč) žalobce uvedl, že se jedná o nezaplacené služby jednotlivých telefonních stanic a službu Internet za období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015. K tomu přiložil k žalobě pět faktur (č. 15755400, 0641883709, 0641904464, 1287847810, 128784806) na celkovou částku v součtu 8 015,32 Kč. 2. Žalovaná se k žalobě vyjádřila v podání ze dne 5. 10. 2017 (soudu došlo dne 5. 10. 2017). V něm uvádí, že uplatněnou pohledávku neuznává jako pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. f) IZ a dle § 203a IZ. Úpadek dlužníka byl zjištěn dne 30. 3. 2015 a na majetek dlužníka byl prohlášen konkurs, lhůta pro přihlášení pohledávek věřitelů byla stanovena do 1. 6. 2015. Žalobce přihlásil řádně ve lhůtě pohledávky přihláškou č. P34. V žalobě uplatňovanou pohledávku žalobce neuplatnil řádně přihláškou pohledávky. Žalobce nyní uplatňuje nárok za období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015, který si měl řádně přihlásit přihláškou pohledávky v přihlašovací lhůtě, což ovšem neučinil. Žalovaná poukázala na ust. § 253 IZ. Žalovaná navrhla, aby žaloba byla v celém rozsahu zamítnuta. 3. Z insolvenčního spisu sp.zn. KSUL 71 INS 519/2015 je zřejmé, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 12. 1. 2015 na základě insolvenčního návrhu dlužníka. 4. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 30. 3. 2015, č.j. KSUL 71 INS 519/2015-A-11, soud zjistil úpadek dlužníka a na majetek dlužníka prohlásil konkurs (usnesení nabylo právní moci ve výroku I. dne 30. 3. 2015, ve výroku II. dne 17. 4. 2015). Tímto usnesením byl rovněž ustanoven insolvenční správce: žalovaná. 5. Podáním ze dne 5. 4. 2017 (č.l. B-63 insolvenčního spisu) uplatnil žalobce u žalované pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. f) IZ ve výši 21 950,32 Kč. Podáním doručeným soudu dne 6. 4. 2017 (č.l. B-63 insolvenčního spisu) žalovaná sdělila insolvenčnímu soudu, že dne 5. 4. 2017 obdržela od žalobce podání ze dne 5. 4. 2017 (uplatnění pohledávky za majetkovou podstatou). V tomto podání žalovaná uvedla, že uplatněnou pohledávku neuznává a žádá insolvenční soud, aby věřitele (žalobce) vyzval k podání žaloby dle § 203a IZ. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 18. 5. 2017, č.j. KSUL 71 INS 519/2015-B-66, bylo věřiteli (žalobci) uloženo, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky ve výši 21 950,32 Kč. Usnesení bylo věřiteli (žalobci) doručeno dne 22. 5. 2017. Žaloba tedy byla podána včas. 6. Soud cituje níže § 168 IZ, § 203 IZ, § 203a IZ. § 253 IZ. 7. § 168 IZ: (1) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po zahájení insolvenčního řízení nebo po vyhlášení moratoria, jsou a) náhrada hotových výdajů a odměna předběžného správce; to neplatí, byl-li předběžný

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Bláhová. -3- (KSUL 71 INS 519/2015)

správce ustanoven insolvenčním správcem, b) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora dlužníka jmenovaného soudem a správce podniku dlužníka za součinnost poskytnutou předběžnému správci nebo insolvenčnímu správci, c) náhrada nutných výdajů a odměna členů a náhradníků věřitelského výboru, d) náhrada zálohy na náklady insolvenčního řízení, jestliže ji v souladu s rozhodnutím insolvenčního soudu zaplatila jiná osoba než dlužník, e) pohledávky věřitelů vzniklé za trvání moratoria ze smluv podle § 122 odst. 2, f) pohledávky věřitelů z úvěrového financování. (2) Pohledávkami za majetkovou podstatou, pokud vznikly po rozhodnutí o úpadku, jsou a) hotové výdaje a odměna insolvenčního správce, b) náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty dlužníka, c) náhrada nutných výdajů a odměna likvidátora, osoby v postavení obdobném postavení likvidátora a odpovědného zástupce za činnost prováděnou po rozhodnutí o úpadku, d) náhrada hotových výdajů a odměna znalce ustanoveného insolvenčním soudem za účelem ocenění majetkové podstaty, e) daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění, pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní pojištění a pojistné na důchodové spoření, pohledávky vzniklé opravou výše daně u pohledávek za dlužníkem v insolvenčním řízení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, f) pohledávky věřitelů ze smluv uzavřených osobou s dispozičními oprávněními, s výjimkou smluv uzavřených dlužníkem po schválení oddlužení, g) pohledávky věřitelů ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními neodmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku po zahájení insolvenčního řízení; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, h) pohledávky věřitelů odpovídající právu na vrácení plnění ze smluv, které se podle tohoto zákona považují za smlouvy, jejichž splnění osoba s dispozičními oprávněními odmítla, jestliže se týkají plnění poskytnutého věřiteli dlužníku v době od zahájení insolvenčního řízení do dne, kdy podle tohoto zákona nastaly účinky odmítnutí; to neplatí pro pohledávky, které se týkají plnění poskytnutého věřiteli za trvání oddlužení, i) úroky podle § 171 odst. 4, j) náhrada hotových výdajů osob, které poskytly insolvenčnímu správci součinnost, k) další pohledávky, o nichž tak stanoví tento zákon. (3) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou se uspokojují v plné výši kdykoli po rozhodnutí o úpadku. 8. § 203 IZ (1) Není-li dále stanoveno jinak, pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim postavené na roveň se uplatňují písemně vůči osobě s dispozičními oprávněními. O uplatnění takové pohledávky věřitel současně vždy vyrozumí insolvenčního správce; náležitosti tohoto vyrozumění stanoví prováděcí právní předpis. (2) Neuplatní-li dlužníkův zaměstnanec pracovněprávní pohledávku uvedenou v § 169 odst. 1 písm. a) v jiné výši, pokládá se jeho pohledávka za uplatněnou ve výši vyplývající z účetnictví dlužníka nebo z evidence vedené podle zvláštního právního předpisu 13). (3) Osoba s dispozičními oprávněními uspokojí pohledávky podle odstavce 1 z majetkové podstaty.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Bláhová. -4- (KSUL 71 INS 519/2015)

(4) Neuspokojí-li osoba s dispozičními oprávněními pohledávky podle odstavce 1 v plné výši a včas, může se věřitel domáhat jejich splnění žalobou podanou proti osobě s dispozičními oprávněními; nejde o incidenční spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty, pokud nevznikly zaviněním insolvenčního správce nebo náhodou, která se mu přihodila. (5) Po právní moci rozhodnutí o žalobě podle odstavce 4 určí lhůtu k uspokojení přisouzené pohledávky a jejího příslušenství svým rozhodnutím insolvenční soud; současně rozhodne, která část majetkové podstaty může být použita k uspokojení. Učiní tak jen na návrh oprávněné osoby nebo osoby s dispozičními oprávněními, kterým se rozhodnutí, proti němuž není odvolání přípustné, doručuje, a to zvlášť. 9. § 203a IZ (1) V pochybnostech o tom, zda pohledávka uplatněná věřitelem podle § 203 je pohledávkou za majetkovou podstatou nebo pohledávkou postavenou jí na roveň anebo pohledávkou, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje (§ 170), uloží insolvenční soud i bez návrhu věřiteli, který ji uplatnil, aby do 30 dnů podal u insolvenčního soudu žalobu na určení pořadí uplatněné pohledávky; na návrh insolvenčního správce tak učiní vždy. Žaloba musí být vždy podána proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky uplatněné jako pohledávka za majetkovou podstatou nebo jako pohledávka postavená na roveň pohledávce za majetkovou podstatou ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, považuje se podání, jímž věřitel takovou pohledávku uplatnil, za přihlášku pohledávky a uspokojení pohledávky jako pohledávky za majetkovou podstatou nebo pohledávky postavené jí na roveň je v insolvenčním řízení vyloučeno. Nedojde-li žaloba o určení pořadí pohledávky, která se v insolvenčním řízení neuspokojuje, ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu nebo není-li žalobě vyhověno, je uspokojení takové pohledávky v insolvenčním řízení vyloučeno. (2) Řízení o žalobě podle odstavce 1 je incidenčním sporem podle § 159 odst. 1 písm. a); ustanovení o popření pořadí přihlášené pohledávky platí obdobně. 10.§ 253 IZ (1) Nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může odmítnout plnění. (2) Jestliže se insolvenční správce do 30 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, platí, že odmítl plnění; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak. (3) Je-li druhý účastník smlouvy povinen plnit ze smlouvy jako první, může své plnění odepřít až do té doby, kdy bude poskytnuto nebo zabezpečeno plnění vzájemné; to neplatí, jde-li o smlouvu uzavřenou druhým účastníkem po zveřejnění rozhodnutí o úpadku. (4) Odmítne-li insolvenční správce plnění, může druhý účastník smlouvy uplatňovat náhradu tím způsobené škody přihláškou pohledávky, a to nejpozději do 30 dnů ode dne odmítnutí plnění. Pohledávky druhého účastníka z pokračování smlouvy po prohlášení konkursu jsou pohledávkami za majetkovou podstatou. (5) Druhý účastník smlouvy se nemůže domáhat vrácení částečného plnění, k němuž došlo před rozhodnutím o úpadku, proto, že za toto plnění neobdržel od dlužníka vzájemné plnění.

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Bláhová. -5- (KSUL 71 INS 519/2015)

11. Po právním posouzení skutkových zjištění a po zhodnocení důkazů dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. 12. Soud se zcela ztotožnil se stanoviskem žalované. Žalobce poskytoval dlužníkovi na základě dříve uzavřených smluvních vztahů služby elektronických komunikací. Po prohlášení konkursu na majetek dlužníka (30. 3. 2015) žalobce postupoval dle ust. § 253 odst. 2 IZ a po marném uplynutí lhůty 30 dnů od prohlášení konkursu, kdy žalovaná (insolvenční správkyně dlužníka) se nevyjádřila tak, že smlouvu splní (nevyjádřila souhlas s pokračováním služby), službu elektronických komunikací zrušil. Částka ve výši 8 015,32 Kč představuje nezaplacené služby (u jednotlivých telefonních stanic a službu Internet) za období od 1. 4. 2015 do 30. 4. 2015. Žalovaná nečinila žádné jednání, ze kterého by bylo možno dovodit, že má zájem na splnění smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací. Tedy nastal stav fikce odmítnutí plnění (§ 253 odst. 2 IZ) a žalobci vzniklo právo na uplatnění náhrady škody dle § 253/4 IZ. Žalobci nic nebránilo, aby nárok přihlásil. Dle soudu se nejedná o pohledávku za majetkovou podstatou dle § 168 odst. 2 písm. f) IZ. Obecně princip pohledávek za majetkovou podstatou resp. na roveň jim postaveným spočívá v tom, že se jedná o nároky, které vznikají nově či v průběhu insolvenčního řízení, nikoliv zpětně a jsou v mezidobí uplatněny za majetkovou podstatou či na roveň jim postaveným. 13. S ohledem na výše uvedené soud v bodě I. výroku tohoto rozsudku žalobu zamítl. 14. Účastníci souhlasili, aby soud rozhodl ve věci bez nařízení jednání dle § 115a o.s.ř. (žalobce se k usnesení soudu ze dne 29. 9. 2017 na č.l. 20 spisu ohledně souhlasu s tím, aby ve věci bylo soudem rozhodnuto bez nařízení jednání, nevyjádřil; žalovaná vyslovila souhlas podáním ze dne 5. 10. 2017 na č.l. 22 spisu). 15. Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 8. 3.2018. 16. O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. 17. Soud proto přiznal žalované právo na náhradu nákladů řízení ve výši 6 800 Kč. Jde o odměnu za právní zastoupení v rozsahu 2 úkonů právní služby po 3 100 Kč (§ 7 bod 5., § 9 odst. 4 písm. c) vyhl. č. 177/1996 Sb.). Dále jde o hotové výdaje v rozsahu 2 paušálních náhrad výdajů po 300 Kč ke 2 úkonům právní služby (§ 11 odst. 1 písm. a), d), § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996 Sb. (1x převzetí a příprava právního zastoupení, 1x písemné podání soudu týkající se věci samé ze dne 5. 10. 2017-vyjádření se k žalobě). Tyto náklady řízení je žalobce povinen zaplatit k rukám advokátky žalované (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

Ústí nad Labem 8. března 2018

JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Kateřina Bláhová.