71 ICm 2880/2014
Jednací číslo: 71 ICm 2880/2014 KSPH 71 INS 2511/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: EOS KSI Česká republika, s.r.o., se sídlem Novodvorská 994, 142 21 Praha 4, IČ: 25117483, zastoupen: Mgr. Zuzanou Kyovskou (dříve Tučková), advokátkou se sídlem Novodvorská 994, 142 00 Praha 4, proti žalovanému: JUDr. Ing. Kristýna FRONC CHALUPECKÁ, se sídlem Sadová 1755, 686 05 Uherské Hradiště, insolvenční správce dlužníka Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, o určení pravosti pohledávky

tak to :

I. Určuje se, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem, vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 2511/2014, jako pohledávka nezajištěná a nevykonatelná z titulu s mlouvy o úvěru č. 20755898 ze dne 14.4.2007 ve výši 184.409,62 Kč, j e p o p r á v u .

II. Žádný z účastníků ne má právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho pohledávka v částce 184.409,62 Kč přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice Bohumily anonymizovano , anonymizovano , bytem Náměstí 8, 262 42 Rožmitál pod Třemšínem uplatněná z titulu nároku ze smlouvy o úvěru ze dne 14.4.2007, č. 20755898, je po právu.

Žalobce přihlásil svou pohledávku za dlužnicí do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 2511/2014 přihláškou ze dne 25.3.2014 v celkové částce 184.409,62 Kč. Při přezkumném jednání konaném dne 30.7.2014 insolvenční správce popřel přihlášenou pohledávku co do pravosti z důvodu promlčení pohledávky, která byla splatná dne 16.9.2008. K rozhodným skutečnostem žalobce uvedl, že právní předchůdce žalobce uzavřel s dlužnicí dne 14.4.2007 smlouvu o spotřebitelském úvěru č. 20755898. Smlouva o úvěru byla uzavřena dle ust.§ 497 a násl. obch.zák. Dopisem ze dne 12.9.2008 pro porušení smluvních povinností ze strany dlužnice věřitel od smlouvy odstoupil a pohledávku ke dni 16.9.2008 sesplatnil. Obecná promlčecí doba dle obchodního zákoníku činí 4 roky. (ust.§ 397 obch.zák.). Dlužnice svůj závazek ze smlouvy o úvěru uznala, a to písemně dne 16.10.2010. V souladu s ust.§ 407 obch.zák. běží od uznání závazku nová promlčecí doba, ta skončila dne 16.10.2014. Dále žalobce poukazuje na skutečnost, že dlužnice i po sesplatnění úvěru na dluh zaplatila celkem částku 11.000,00 Kč, poslední platba proběhla dne 17.5.2013. Dle ust.§ 323 obch.zák. se za uznání nepromlčeného závazku považují i právní úkony uvedené v ust.§ 407 odst. 2 a 3 obch.zák. Žalobce dále uvedl, že v č.l. 7 písm.h) obchodních podmínek, které jsou součástí smlouvy o úvěru byla sjednáno prodloužení promlčecí doby dle ust.§ 401 obch.zák. na dobu 10ti let. Žalobce je názoru, že jeho pohledávka není promlčena a popření pohledávky je nedůvodné.

Žalovaná se k žalobě nevyjádřila.

Žalovaná se k nařízenému jednání včas a řádně omluvila a souhlasila s rozhodnutím věci v její nepřítomnosti. Soud věc projednal a rozhodl dle ust.§ 101 odst. 3 o.s.ř. v nepřítomnosti žalované.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům. Žaloba byla podána včas ( pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 30.7.2014, žaloba podána dne 29.8.2014), oprávněnou osobou (žalobce je přihlášeným věřitelem, jehož pohledávka byla u přezkumného jednání popřena). Žaloba byla podána v souladu s ust. § 198 odst. 1 insolvenčního zákona ( dále jen IZ). Důvody popření přihlášené pohledávky jsou uvedeny v protokole o přezkumném jednání.

Podle ustanovení § 192 odst.1 z.č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona (dále jen IZ) v platném znění dlužník, insolvenční správce a přihlášení věřitelé mohou popírat pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek. Popření pohledávky lze vzít zpět.

Dle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla a nebo že již zcela zanikla a nebo že se zcela promlčela.

Dle § 198 odstavec 2 IZ věřitel, kterému byla účinně popřena jeho pohledávka může v incidenční žalobě podané dle §198 odstavec 1 IZ uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o který se žalobce dozvěděl později, proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dluhu.

Dle ust.§ 261 odst. 2 písm. d) obch.zák. se řídí obchodním zákoníkem bez ohledu na povahu účastníků závazkové vztahy ze smlouvy o úvěru.

Dle ust.§ 497 obch.zák. se smlouvou o úvěru zavazuje věřitel, že na požádání dlužníka poskytne v jeho prospěch peněžní prostředky do určité částky, a dlužník se zavazuje poskytnuté peněžní prostředky vrátit a zaplatit úroky.

Dle ust.§ 397 obch.zák. nestanoví-li zákon pro jednotlivá práva jinak, činí promlčecí doba čtyři roky.

Dle ust.§ 407 odst. 1 obch.zák. uzná-li dlužník písemně svůj závazek, běží nová čtyřletá promlčecí doba od tohoto uznání. Týká-li se uznání pouze části závazku, běží nová promlčecí doba ohledně této části.

Dle ust.§ 323 odst. 1 obch.zák. uzná-li někdo písemně svůj určitý závazek, má se za to, že v uznaném rozsahu tento závazek trvá v době uznání. Tyto účinky nastávají i v případě, kdy pohledávka věřitele byla v době uznání již promlčena.

Soud po provedeném dokazování zjistil a má za prokázány tyto pro rozhodnutí ve věci rozhodné skutečnosti :

1) Zdejším soudem bylo rozhodnuto o úpadku dlužnice Bohumily Mádrové, anonymizovano , bytem Náměstí 8, Rožmitál pod Třemšínem usnesením č.j. KSPH 71 INS 2511/2014-A-13 ze dne 27.2.2014 a bylo povoleno oddlužení, insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný.

2) Žalobce věřitel č. 13/P13 přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou a nezajištěnou pohledávku za dlužnicí ve výši 184.409,62 Kč z titulu smlouvy o úvěru č. 20755898, přihlášenou pohledávku tvoří jistina úvěru ve výši 66.267,00 Kč, dlužný úrok ve výši 5.837,00 Kč, administrativní poplatek ve výši 1.250,00 Kč a smluvní pokuta ve výši 8.572,00 Kč.

3) Na přezkumném jednání dne 30.7.2014, jehož se věřitel nezúčastnil popřel insolvenční správce pohledávku věřitele č.13/P13 co do pravosti z důvodu promlčení, když pohledávka byla splatná dne 16.9.2008. Dlužnice pohledávku věřitele nepopřela.

4) O popření přihlášené pohledávky insolvenční správce věřitele č. 13 podle ust.§ 197 odst.2 IZ vyrozuměl dopisem ze dne 30.7.2014.

5) Ze smlouvy o osobním úvěru č. 20755898 ze dne 14.4.2007 uzavřené s Bohumilou Mádrovou jako dlužníkem, spolužadatelem Lubošem anonymizovano , anonymizovano , bytem Komenského 664, Rožmitál pod Třemšínem na straně jedné a věřitelem Benefical Finance a.s. se sídlem Nádražní 23/344, Praha 5 na straně druhé, soud učinil skutkové

zjištění o tom, že na základě této smlouvy uzavřené podle ust.§ 497 a násl. obch.zák. se věřitel zavázal dlužníku poskytnout peněžní prostředky v částce 80.000,00 Kč. Roční úroková sazba byla sjednána ve výši 22,92%, RPN ve výši 25,53% . Dlužnice se zavázala úvěr věřiteli vrátit ve 48 měsíčních splátkách po 2.767,00 Kč (včetně pojištění ve výši 205,00 Kč měsíčně) měsíčně vždy ke každému 14. dni v měsíci, počínaje od 1 měsíc po data poskytnutí úvěru. Nedílnou součástí smlouvy jsou Obchodní podmínky smlouvy o osobním úvěru.

6) Dopisem ze dne 12.9.2008 v souladu se smlouvou pro řádné neplacení splátek věřitel úvěr ke dni 16.9.2008 sesplatnil. Dlužní částka k tomuto dni činila částku 81.826,00 Kč. Dlužnice byla vyzvána k úhradě dlužné částky do 10ti dnů ode dne splatnosti.

7) Z výpisu z úvěrového účtu dlužnice soud zjistil, že ke dni 2.9.2008 činil dluh na poskytnutém úvěru částku 81.926,00 Kč.

8) Ze smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.11.2088 s přílohou č. 1) soud zjistil, že pohledávka za dlužnicí byla věřitelem Beneficial Finance, a.s. se sídlem Nádražní 23/344, Praha 5 jako postupitelem postoupena na postupníka EOS KSI Česká republika, s.r.o. se sídlem Novodvorská 994, Praha 4. Postoupení pohledávky bylo dlužnici oznámeno dopisem ze dne 15.12.2008.

9) Dlužnice písemně uznala dluh ze smlouvy o úvěru č. 20755898 dne 16.10.2010 co do částky 96.183,97 Kč s příslušenstvím, a to co do důvodu i výše a zavázala se dluh v plném rozsahu uhradit.

Z provedených důkazů soud zjistil a má za prokázané, že mezi právní předchůdcem žalobce a dlužnicí byla dne ze dne 14.4.2007, uzavřena smlouva o osobním úvěru č. 20755898 podle ust. 497 obch.zák. Smlouva o osobním úvěru byla dle ust.§ 524 a násl. obč.zák. postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 24.11.2008 na žalobce. Tato skutečnost byla dlužnici oznámena dopisem ze dne 15.12.2008. O těchto skutečnost nebylo mezi účastníky sporu.

Soud se dále zabýval námitkou promlčení vznesenou žalovanou, pro kterou byla pohledávka při přezkumném jednání co do pravosti popřena.

Promlčecí doba dle ust.§ 397 obch. zák. činí 4 roky. U práva na plnění závazku běží promlčecí doba ode dne, kdy měl být závazek splněn nebo mělo být započato s jeho plněním (doba splatnosti). V daném případě bylo prokázáno, že žalobce dopisem ze dne 12.9.2008 z důvodu porušení smlouvy o úvěru (řádné splácení) dle čl. 4a obchodních podmínek od smlouvy odstoupil a dlužnou částku sesplatnil ke dni 16.9.2008. Dlužná částka k tomuto dni činila 81.926,00 Kč. Ode dne 16.9.2008 započala běžet čtyřletá promlčecí doba, k promlčení závazku ke dni 16.9.2012 nedošlo z důvodu písemného uznání závazku dlužnicí dne 16.10.2010. Dlužnice písemně uznala svůj závazek co do důvodu i výše dle ust.§ 323 obch.zák. dne 16.10.2010, od tohoto uznání závazku pak běží ve smyslu ust.§ 407 odst. 1 obch.zák. nová čtyřletá promlčecí lhůta, která by skončila dne 16.10.2014. Žalobce přihlásil svoji pohledávku za dlužnicí do insolvenčního řízení dlužnice přihláškou pohledávky č. P13 dne 25.3.2014, tj. včas.

Nelze tedy než souhlasit s právním názorem žalobce, že pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužnice není promlčena.

Ve světle shora uvedeného soud v dané věci shrnuje a uzavírá, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení jako nevykonatelná a nezajištěná v částce 184.409,62 Kč z titulu smlouvy o osobním úvěru ze dne 14.4.2007, č. 20755898, je po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle § 202 odst. 1 IZ, kdy ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 13.února 2015

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Eva Dušková