71 ICm 2721/2011
71 ICm 2721/2011-55 (KSUL 71 INS 7152/2011)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Irenou Lacinovou v právní věci žalobce: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ 61860069, se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1-Nové Město, zastoupen: JUDr. Ervín Perthen, advokát, se sídlem Velké náměstí 135/19, 500 03 Hradec Králové, proti žalovanému: IREKON, v.o.s., IČ 28781309, se sídlem Palackého 211, 511 01 Turnov, insolvenční správce dlužnice Marie anonymizovano , anonymizovano , bytem Sklářská 203, 417 23 Košťany, o určení pravosti a výše popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že část pohledávky žalobce za dlužníkem v popřené výši 70.304,-Kč, z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100364958, je po právu, se zamítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (KSUL 71 INS 7152/2011)

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 12.10.2011 (doručenou soudu dne 13.10.2011) a doplněnou vyjádřením ze dne 11.02.2013 (soudu došlo dne 12.02.2013) se žalobce domáhal proti žalovanému (insolvenční správce dlužnice) určení, že část pohledávky žalobce za dlužníkem v popřené výši 70.304,-Kč, z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100364958 ze dne 03.06.2010, je po právu. Na základě této smlouvy (ve znění dodatku ze dne 08.06.2010) byl dlužnici poskytnut úvěr ve výši 51.000,-Kč (resp. 141.696,-Kč: skutečně vyplacená částka byla ve výši 51.000,-Kč, smluvní odměna 90.696,-Kč). Smluvní odměna dle smluvních ujednání činila ujednání 90.696,-Kč, poplatek za odklad splátek dle čl. 19.1. smluvních ujednání činil 7.872,-Kč a smluvní pokuta dle čl. 13.1./a, b a čl. 13.4. smluvních ujednání činila 72.816,-Kč. V žalobě žalobce uvádí, že smluvní odměna za poskytnutí úvěru, odměna za provedení odkladu splátek a smluvní pokuta byly sjednány dle platné smlouvy o revolvingovém úvěru, která obsahuje veškeré zákonné náležitosti. Dále žalobce odkazuje na judikáty Nejvyššího soudu. Žalovaná částka 70.304,-Kč se skládá z 2/3 smluvní odměny 60.464,-Kč, z poplatku za odklad splátek ve výši 7.872,-Kč a z části smluvní pokuty 1.968,-Kč. Smlouva o revolvingovém úvěru (shora) byla dne 03.06.2010 uzavřena mezi dlužnicí a věřitelem, který byl na základě plné moci zastoupen úvěrovým poradcem paní Ludmilou Blahníkovou. Tato skutečnost je i výslovně uvedena na úvodní straně smlouvy o úvěru. V písm. C. smlouvy o revolvingovém úvěru je výslovně uvedeno, že smluvní ujednání představují nedílnou součást smlouvy o úvěru. Dlužnice s nimi byla seznámena a tuto skutečnost potvrdila svým podpisem ve smlouvě o úvěru. Ve smlouvě o úvěru byla stanovena maximální výše úvěru a zároveň byl v článku 2.5. smluvních ujednání stanoven mechanismus, jak může být výše úvěru snížena, a to za situace, kdyby věřitel po posouzení bonity dlužníka maximální výši úvěru ponížil a tím došlo ke změně parametru smlouvy. V souladu se smluvními ujednáními byl dlužnici odeslán dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 08.06.2010, který si dlužnice převzala dne 15.06.2010. Ve smluvních ujednáních bylo stanoveno, jakým způsobem dlužnice může toto snížení odmítnout, pokud s ním nesouhlasí (článek 2.5. smluvních ujednání). Dlužnice se snížením úvěru souhlasila, poskytnuté finanční prostředky, které ji byly dne 08.06.2010 zaslány na účet, přijala a vyslovila tak svůj souhlas s uvedenými parametry smlouvy o úvěru. Tomu nasvědčuje i skutečnost, že dlužnice splácela úvěr ve splátkách, jejichž výše odpovídala nově stanoveným parametrům smlouvy o úvěru. Dlužnice zaplatila 5 x 3.936,-Kč. Je tedy zřejmé, že došlo k platnému uzavření smlouvy o úvěru. Dlužnice se v souladu se zásadou smluvní volnosti zavázala poskytnutý úvěr splácet dle stanovených podmínek a tuto svou povinnost po uhrazení pěti splátek porušila. Dnem vyhotovení dodatku, tedy dnem 08.06.2010, došlo zároveň i k zaslání peněženích prostředků na účet dlužnice (51.000,-Kč), kdy v souladu s smluvními ujednáními měla dlužnice sedmi denní lhůtu ode dne doručení dodatku na to, aby sdělila věřiteli (žalobci), že parametry smlouvy o úvěru nepřijímá a zároveň aby vrátila (KSUL 71 INS 7152/2011) poskytnuté finanční prostředky. Dodatek byl dlužnici odeslán dne 08.06.2010, na poště uložen dne 10.06.2010 a dlužnicí osobně převzat dne 15.06.2010 .

Žalovaný se k žalobě vyjádřil podáním ze dne 17.12.2012 (soudu doručeno dne 17.12.2012), kdy uvedl, že trvá na tom, že uplatněné nároky jsou v rozporu s dobrými mravy a nárok je neoprávněný. Žalovaný uvedl, že smlouva o revolvingovém úvěru vůbec uzavřena nebyla. Návrh smlouvy datovaný 03.06.2010 je podepsán pouze dlužnicí. Tento nebyl žalobcem akceptován naopak žalobce předložil návrh jiný, datovaný 08.06.2010, který ale není potvrzen dlužnicí a mám proto za to, že nedošlo k řádnému uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru. V rámci přezkumného jednání ze dne 15.09.2011 insolvenční správce přiznal věřiteli nárok ve výši skutečně poskytnutého plnění zvýšeného v souladu s judikaturou Vrchního soudu o 30% resp. 1/3 a poníženou o provedené splátky. Žalovaný má za to, že návrh žalobce je nárokem z bezdůvodného obohacení, nikoliv ze smlouvy a v souladu s dobrými mravy mu proto byla přiznána (resp. při přezkumném jednání uznána) částka odpovídající součtu skutečně poskytnutého plnění (51.000,-Kč) + 1/3 vyúčtované smluvní odměny za poskytnutí úvěru (90.696,-Kč) 30.232,-Kč, to vše poníženo o provedené splátky (5 x 3.936,-Kč, tj. 19.680,-Kč) = 61.552,-Kč (tato částka byla insolvenčním správcem při přezkumném jednání dne 15.09.2011 uznána). Předmětem sporu je tedy jednak, zda má věřitel nárok na 2/3 nebo 1/3 smluvní odměny za poskytnutí úvěru a dále zda došlo k platnému sjednání smluvních pokut a odměny za provedení odkladu splátek. Žalovaný má za to, že nedošlo k platnému uzavření smlouvy a tedy i k platnému sjednání smluvních pokut a poplatků, protože návrh smlouvy datovaný 03.06.2010 nebyl žalobcem přijat (paní Blahníková, jednající za žalobce, nebyla oprávněna za žalobce jednat). Dále usoudil, že podle této smlouvy nebylo žalobcem nikdy plněno. Žalobce svůj nárok dovozuje z dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru-dodatek je datován dnem 08.06.2010, kdy parametry revolvingového úvěru, zejména vyplacená částka RPSN, jsou změněny. Dodatek ke smlouvě o úvěru není dlužnicí potvrzen a proto má žalovaný za to, že souhlas dlužnice se změnou výše úvěru a RPSN nelze zhojit odkazem na obchodní podmínky. Pokud žalobce cituje judikáty Nejvyššího soudu, pak tyto se všechny týkají bankovního sektoru a nikoliv nebankovních institucí, kterou žalobkyně je. Pokud mělo dojít k platnému sjednání smlouvy včetně všeobecných podmínek upravující smluvní pokuty, muselo by tak dojít oboustranně podepsanou písemnou formou a jejich případná změna je možná pouze shodným způsobem, tj. oběmi stranami podepsaným písemným dodatkem. Pokud žalobkyně parametry změnila, není možno posuzovat na sjednání smluvních pokut a potvrzení všeobecných podmínek v původním návrhu, který nebyl realizován. Žalovaný uvedl, že platba byla dlužnici poskytnuta žalobcem dne 08.06.2010 a dodatek byl dlužnici zaslán 10.06.2010 a dlužnicí byl převzat dne 15.06.2010. Není zřejmé, a pro dlužnici nemohlo být zřejmé, zda jde o dílčí plnění dle původního návrhu smlouvy, neboť v době převzetí plnění ještě neznala nové parametry úvěru dle dodatku z 08.06.2010. Při plnění 51.000,-Kč považuje nárok na smluvní odměnu 90.696,-Kč za v rozporu s dobrými mravy a shodně tak i žalobcem požadované 2/3 této odměny. Maximální výše, která se ještě dobrým mravům nepříčí je v rozsahu, který byl správcem při přezkumném jednání dne 15.09.2011 uznán.

Jednání ve věci se konalo dne 20.11.2014 (neboť žalobce nesouhlasil, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání). Soud zkonstatoval, že žaloba byla k insolvenčnímu soudu podána včas dne 13.10.2011 (§ 198 odst. 1 IZ, § 197 odst. 2 IZ). (KSUL 71 INS 7152/2011)

Před soudem byly provedeny listinné důkazy:

Ze spisu KSUL 71 INS 7152/2011:

-č.l. A-16 (rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení ze dne 27.07.2011) -přihláška č. P3 + přílohy k přihlášce (přihláška žalobce do insolvenčního řízení): smlouva o úvěru ze dne 03.06.2010, č. 9100364958, dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 08.06.2010, splátkový kalendář ke smlouvě o úvěru, parametry úvěru, dodatek ke smlouvě o úvěru ze dne 04.11.2011 o odkladu splátek, upravený splátkový kalendář, oznámení o zesplatnění ze dne 17.04.2011, faktura smluvní pokuty 70.848,-Kč ze dne 17.04.2011, faktura smluvní pokuty 1.968,-Kč ze dne 15.04.2011) -č.l. B-4 (protokol z přezkumného jednání a schůze věřitelů ze dne 15.09.2011) -č.l. B-5 (usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře ze dne 15.09.2011)

Ze spisu:

-č.l. 17 (vyrozumění IS o popření)

Po zhodnocení provedených důkazů (§ 132 o.s.ř.) dospěl soud k následujícímu závěru o skutkovém a právním stavu:

Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 27.07.2011, č.j. KSUL 71 INS 7152/2011-A-16, byl zjištěn úpadek dlužníka a ustanoven insolvenční správce IREKON, v.o.s. .. Dne 09.08.2011 žalobce přihlásil do insolvenčního řízení nezajištěnou nevykonatelnou pohledávku ve výši 202.704,-Kč (přihláška č. P3, věřitel č. 3 ) z titulu smlouvy o revolvingovém úvěru č. 9100364958, ze dne 03.06.2010. Dne 15.09.2011 se v insolvenční věci konalo první přezkumné jednání a první schůze věřitelů, při němž byla přezkoumána také přihláška č. P3 žalobce (věřitel č. 3), která byla insolvenčním správcem přezkoumána jako nezajištěná a nevykonatelná a byla insolvenčním správcem uznána ve výši 61.552,-Kč (viz shora) a popřena co do pravosti a výše 141.152,-Kč (viz shora). Dlužník pohledávku nepopřel. Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15.09.2011, č.j. KSUL 71 INS 7152/2011-B-5, bylo schváleno oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Podáním ze dne 19.09.2011 insolvenční správce vyrozuměl věřitele č. 3 (žalobce) o popření nevykonatelné pohledávky a poučil jej nutnosti podat incidenční žalobu (vyrozumění bylo žalobci doručeno dne 22.09.2011). Podáním doručeným soudu dne 17.09.2011 vzal věřitel (žalobce) částečně zpět přihlášku č. P3, a to ve výši 70.848,-Kč (část smluvní pokuty). Usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22.05.2013, č.j. KSUL 71 INS 7152/2011-P3-3, soud vzal na vědomí částečně zpětvzetí přihlášky č. P3 s tím, že věřitel č. 3 zůstává účastníkem řízení s nezajištěnou nevykonatelnou pohledávkou ve výši 131.856,-Kč. Usnesení na bylo právní moci dne 08.06.2013. Z částky 131.856,-Kč je tedy zjištěna částka ve výši 61.552,-Kč (shora) a popřena částka ve výši 70.304,-Kč (předmět tohoto sporu).

Dne 03.03.2010 byla mezi věřitelem (žalobcem) a dlužníkem, uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100364958, ve znění dodatku ze dne 08.06.2010 a dodatku o (KSUL 71 INS 7152/2011) odkladu splátek ze dne 04.11.2010. Výše poskytnutého úvěru činila 141.696,-Kč (skutečně vyplaceno bylo 51.000,-Kč, smluvní odměna činila 90.696,-Kč). Výše měsíční splátky činila 3.936,-Kč. Odměna za provedení odkladu splátek činila 7.872,-Kč. Smluvní pokuta činila 70.848,-Kč (50 % z výše úvěru 141.696,-Kč ) + 1.968,-Kč, tj. celkem smluvní pokuta ve výši 72.816,-Kč. Dlužnice zaplatila 5 splátek po 3.936,-Kč. Dne 04.11.2010 požádala dlužnice o odklad splátek. Podáním ze dne 17.04.2011 bylo dlužnici oznámeno zesplatnění úvěru, neboť se ocitla v prodlení s jeho splácením.

Podle § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět (v oddlužení též § 410 IZ). Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, poučí insolvenční správce nebo insolvenční soud při přezkumném jednání o dalším postupu; věřitele, který se přezkumného jednání nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek. Podle § 198 odst. 1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Po právním posouzení skutkových zjištění dospěl soud k závěru, že žaloba není důvodná. Soud má za to, že mezi dlužnicí a žalovaným byla platně uzavřena smlouva o revolvingovém úvěru č. 9100364958. K uzavření smlouvy došlo v souladu s ust. § 44 odst. 1 obč. zák. přijetím návrhu smlouvy, a to dne 03.06.2010, kdy dlužnice smlouvu podepsala. Listina ze dne 08.06.2010 označená jako dodatek ke smlouvě není novým návrhem na uzavření smlouvy, ale upřesněním výše poskytovaného úvěru a z toho plynoucích závazků dlužnice (výše odměny, výše splátek apod.) podle bodu 2.5 smluvních ujednání. Na smlouvu, z níž žalobce dovozoval vznik své pohledávky, dopadají ustanovení zák. č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání spotřebitelského úvěru (zrušen až zákonem č. 145/2010 Sb., který nabyl účinnosti dne 01.01.2011), neboť v daném případě šlo o půjčku za úplatu a šlo o smlouvu uzavřenou mezi žalobcem jako dodavatelem (při uzavření smlouvy jednala v rámci své obchodní činnosti) a spotřebitelem. Na takovou smlouvu se proto subsidiárně vztahují ustanovení občanského zákoníku, a to jak ustanovení o spotřebitelských smlouvách (§ 52-§ 57 obč. zák.), tak o platnosti právních úkonů, včetně ust. § 39 obč. zák. . Smlouva o spotřebitelském úvěru musí splňovat požadavky vymezené v ust. § 4 odst. 2 zák. č. 321/2001 Sb., a tedy musí obsahovat tam uvedené náležitosti, kdy mimo jiné musí být roční procentní sazba nákladů stanovena způsobem uvedeným v příloze tohoto zákona. Je tedy vyloučena smluvní volnost ohledně stanovení odměny za poskytnutí úvěru a žalobce má právo na úrok toliko ve výši stanovené v občanskoprávních předpisech. Z ust. § 3 odst. 1 obč. zák. plyne, že výkon práv a povinností vyplývajících z občanskoprávních vztahů nesmí bez právního důvodu zasahovat do práv a oprávněných zájmů jiných a nesmí být v rozporu s dobrými mravy. Toto ustanovení je nutné vztáhnout i na výkon práv a povinností založených (KSUL 71 INS 7152/2011) ujednáním smluvních stran o smluvní odměně, smluvní pokutě a odměně za provedení odkladu splátek. Z tohoto důvodu se soud zabýval tím, zda ujednání o uvedeném v předchozí větě je v souladu s dobrými mravy, a v případě, že tomu tak není, zda je namístě odepřít žalobci požadovanou ochranu. Z ust. § 499 obch. zák. vyplývá, že za sjednání závazku věřitele poskytnout na požádání peněžní prostředky lze poskytnout úplatu. Občanský zákoník ani jiné právní předpisy přitom výslovně nestanoví, do jaké výše lze při peněžité půjčce sjednat výši této úplaty-smluvní odměny. Z této skutečnosti však nelze dovozovat, že by její výše závisela jen na dohodě účastníků smlouvy, a že by tedy nepodléhala žádnému omezení. Přitom soulad obsahu právního úkonu s dobrými mravy musí být posuzován vždy, bez ohledu na to, zda byl výsledkem svobodného ujednání mezi účastníky smlouvy. Je nepochybné, že nepřiměřeně vysoká smluvní odměna, smluvní pokuta a odměna za provedení odkladu splátek sjednaná při poskytnutí úvěru je obecně považována za odporující obecně uznávaným pravidlům chování, vzájemným vztahům mezi lidmi a mravním principům společenského řádu. V rámci úvahy o dobrých mravech vycházel soud rovněž z toho, že souladné s dobrými mravy je takové ujednání, jež vymezuje práva a povinnosti účastníků smlouvy vyváženě. To však v daném případě dovodit nelze, protože se dlužnice za poskytnutí skutečně vyplacené částky 51.000,-Kč, kterou byla povinna splatit 36 pravidelnými měsíčními splátky, zavázala zaplatit žalované odměnu ve výši 90.696,-Kč, odměnu za provedení odkladu splátek 7.872,-Kč a smluvní pokutu 70.848,-Kč (50 % z výše úvěru 141.696,-Kč ) + 1.968,-Kč, tj. celkem smluvní pokuta ve výši 72.816,-Kč. O tom, že mezi vzájemnými povinnostmi smluvních stran byl hrubý nepoměr, svědčí i to, že se dlužnice v článku 13.4. smluvních ujednání zavázala, že v případě prodlení s úhradou splátek uhradí (mimo dalších smluvních pokut stanovených v procentních sazbách v článku 13.1.) ještě jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50% z částky 141.696,-Kč (označené ve smlouvě jako výše úvěru). Za tohoto stavu věci je soud přesvědčen o tom, že ujednání o smluvní odměně, smluvní pokutě ve výši 50% a smluvní odměně za provedení odkladu splátek jsou v rozporu s dobrými mravy, a jsou tudíž neplatná ve smyslu ust. § 39, § 55, § 56 obč. zák. . Dlužno dodat, že jde jen o částečnou neplatnost smlouvy dle ust. § 41 obč. zák., neboť důvod neplatnosti se vztahuje výlučně na tato ujednání.

Rozsudek byl veřejně vyhlášen dne 20.11.2014.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle 137 odst. 1 ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., kdy účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů řízení potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl.

Podle § 202 odst. 1 IZ ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto řízení vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se v insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor. Náklady, které v tomto sporu vznikly insolvenčnímu správci, se hradí z majetkové podstaty; do ní náleží i náhrada nákladů řízení přiznaná insolvenčnímu správci.

Žalovaný žádné náklady řízení nepožadoval. (KSUL 71 INS 7152/2011)

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. (§ 204 odst. 1 o. s. ř.).

V Ústí nad Labem dne 20. listopadu 2014

JUDr. Irena Lacinová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Iva Kraková