71 ICm 2620/2014
71 ICm 2620/2014-179 KSPH 71 INS 1877/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce : MUDr. Václav KRŮTA, nar. , zastoupen: Mgr. Janou Havlovou, advokátkou se sídlem Hráského 406, 256 18 Benešov, proti žalovanému: Mgr. Ing. Ivona MIECHOVÁ, se sídlem Betlémské nám. 251/2, 110 00, Praha 1, insolvenční správce dlužníka JUDr. Ivety anonymizovano , anonymizovano , IČ: 713468510, bytem Zborovská 1287/4, 150 00 Praha 5, zastoupen: JUDr. Janem Onheiserem, advokátem se sídlem Betlémské nám. 251/2, 110 00 Praha 1, o vyloučení věci ze soupisu majetkové podstaty

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vyloučení osobního automobilu Porsche 911 Carrera 4 S, černé barvy, reg.zn. 1SE 1262, VIN kód WPOZZZ99Z7S726873 z majetkové podstaty dlužnice JUDr. Ivety Krůtové, anonymizovano , bytem Zborovská 1287/4, Praha 5, v insolvenčním řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 1877/2014, s e zamítá.

II. Žalobce j e p o v i n e n zaplatit žalovanému náhradu nákladů řízení ve výši 35.150,50 Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku k rukám právního zástupce žalovaného.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem podaným ke zdejšímu soudu domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka JUDr. Ivety Krůtové, anonymizovano , bytem Zborovská 1287/5, Praha výše uvedené motorové vozidlo Porsche 911

Carrera 4S, černé barvy, RZ: 1SE 1262, VIN: WPOZZZ99Z726873, které insolvenční správce (žalovaný) sepsal do majetkové podstaty dlužnice. Žalovaný insolvenční správce dopisem ze dne 7.7.2014 vyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedeného motorového vozidla do majetkové podstaty dlužnice, jako důvod sepsání uvedl, že se jedná o majetek náležející do nevypořádaného společného jmění manželů (žalobce a dlužnice). Motorové vozidlo bylo sepsáno do majetkové podstaty dlužnice dle ust.§ 274 IZ, neboť závazky dlužnice, které mohou být uspokojeny ze společného jmění dlužnice a žalobce jsou vyšší než majetek, který do společného jmění náleží. Vyrozumění o soupisu žalobce obdržel dne 14.7.2014.

Žalobce uvedl, že motorové vozidlo je jeho výlučným vlastnictvím, neboť jej nabyl na základě darovací smlouvy ze dne 15.1.2009, kterou uzavřel s dlužnicí (dárkyní), která je ve smlouvě označena jako advokátka s uvedení IČ. darovací smlouva byla uzavřena se žalobcem v době, kdy dlužnice vykonávala advokacii, a bylo jí tudíž známo jaký právní úkon a s jakými právními následky činí. Po rozvodu manželství bylo zahájeno u Okresního soudu v Berouně řízení ve věci vypořádání společného jmění manželů pod č.j. 19C 110/2011, které nebylo ukončeno. Dlužnice při jednání okresního soudu tvrdila, že od počátku nezamýšlela předmětné motorové vozidlo zanést do svého podnikání Motorové vozidlo bylo zakoupeno dlužnicí jako podnikatelkou s uvedením IČ a místa podnikání a stalo se součástí jejího podniku dlužnice, a jejím výlučným majetkem.

Motorové vozidlo bylo financováno úvěrem poskytnutým na základě úvěrové smlouvy ze dne 4.1.2008 uzavřené mezi dlužnicí jako podnikatelskou a obchodní firmou Santander Consumer Finance, a.s. na částku 998.153,-Kč, měsíční splátka činila 19.531,-Kč. Splátky byly hrazeny z podnikatelského účtu dlužnice č.ú. 8900103079/2600 u Citibank a.s.. Úvěr byl poskytnut na financování výše uvedeného motorového vozidla. Daňovým dokladem ze dne 7.1.20008, č. F010852031 vyúčtoval prodejce kupní cenu vozidla, celková kupní ceny činila 3,198.154,11Kč, na kupní cenu bylo z vlastních prostředků zaplaceno 2,200.001,-Kč. Úhrada kupní ceny byla provedena v částce 1,510.000,-Kč z účtu vedeného na Ivetu Krůtovou-č.ú. 8435921139/2600, částka 190.000,-Kč a 500.001,-Kč z účtu vedeného na JUDr. Ivetu Krůtovou-č.ú. 8900103079/2600 a částka 998.153,-Kč na základě poskytnutého úvěru. Finanční prostředky uhrazené dlužnicí na celkovou kupní cenu vozidla z účtu u Citibank a.s., č.ú. 8435921139/2600 byly na tento účet poukázány z účtu dlužnice vedeného u ČSOB, a.s. č.ú. 129316831/0300 (ČSOB konto), účet byl zrušen ke dni 5.12.2008. K převzetí vozidla došlo 7.1.2008, v technickém průkazu vozidla č. UD 391718 byla jako první vlastník uvedena JUDr. Iveta Krůtová s uvedením IČ podnikatele, a to od 10.1.2008 do 15.4.2001, následně bylo motorové vozidlo přihlášeno na nového vlastníka MUDr. Václava Krůtu (žalobce). Žalobce je názoru, že motorové vozidlo jehož vyloučení z majetkové podstaty dlužnice se domáhá není součástí nevypořádaného společného jmění manželů, nýbrž je výlučným majetkem žalobce, který jej nabyl do svého výlučného vlastnictví na základě darovací smlouvy ze dne 15.1.2009 a insolvenční správce nebyl proto k soupisu oprávněn.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby, když předmětné motorové vozidlo nikdy nebylo ve výlučném vlastnictví dlužnice, neboť bylo pořízeno za finanční prostředky náležející do společného jmění manželů. Částky 450.000,-Kč, 450.000,-Kč a 340.000,-Kč byly uhrazeny s č.ú. 129316831/0300 a částka 1,510.000,-Kč z účtu č. 8435921139/2600, oba účty byly vedeny na jméno Iveta Krůtová a náležely do společného jmění manželů. Z prostředků náležejících do společného jmění manželů bylo zaplacena částka 2,750.000,-Kč, celková kupní cena motorového vozidla činila částku 3,198.154,-Kč. Samotná skutečnost, že motorové vozidlo bylo formálně zakoupeno dlužnicí jako podnikatelkou není rozhodující, neboť finanční prostředky na pořízení vozidla byly nejméně ve výši přesahující 5/6 ceny vozu uhrazeny z prostředků náležejících do společného jmění manželů. Podnikem dlužnice byl výkon advokacie, vozidlo nebylo nikdy zaúčtováno do obchodního majetku, nebyly prováděny odpisy a nebylo požádáno o vrácení DPH. Rovněž úhrada splátek není zahrnuta do účetnictví dlužnice. Podle žalovaného darování mezi manžely není možné, neboť by znamenalo obcházení institutu společného jmění manželů. Jestliže má každý z manželů vlastnické právo k celé věci, omezené ovšem stejným právem druhého manžela, pak nemůže jeden z manželů toto své právo převést na druhého manžela darovací smlouvou. Žalovaný považuje darovací smlouvu za absolutně neplatný právní úkon, z toho důvodu bylo vozidlo zahrnuto do majetkové podstaty dlužnice. Dále odkazuje na ust.§ 144 obč.zák. kdy platí právní domněnka, že pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů. Bylo tedy na žalobci, aby tvrdil a prokázal, že motorové vozidlo bylo dlužnicí zakoupeno do jejího výlučného vlastnictví a mohlo být předmětem darovací smlouvy uzavřené mezi žalobcem jako obdarovaným a dlužnicí jako dárcem.

Usnesením ze dne 18.2.2014 sp.zn. KSPH 71 INS 1877/2014-A-11 byl zjištěn úpadek dlužnice JUDr. Ivety Krůtové, anonymizovano , bytem Zborovská 1287/4, Praha 5 a na její majetek byl prohlášen konkurz, insolvenčním správcem byl ustanoven Mgr. Ing. Ivona Miechová, se sídlem Betlémské nám. 251/2, Praha 1 (žalovaná).

Motorové vozidlo jehož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá, bylo sepsáno insolvenčním správcem do soupisu majetkové podstaty dlužnice dne 7.7.2014, pod položkou č .3. Dopisem ze dne 7.7.2014 insolvenční správce vyrozuměl žalobce o sepsání výše uvedeného motorového vozidla o majetkové podstaty dlužnice. Žaloba byla podána dne 4.8.2015, tj. včas ( ust.§ 225 odst. 2 IZ), osobou oprávněnou.

Podle ust.§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolventního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Podle ust.§ 144 obč.zák. pokud není prokázán opak, má se za to, že majetek nabytý a závazky vzniklé za trvání manželství tvoří společné jmění manželů.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že mezi žalobcem jako obdarovaným a JUDr. Ivetou Krůtovou identifikovanou ve smlouvě rodným číslem i uvedením IČ jako dárkyní (dlužnicí) byla dne 15.1.2009 uzavřena kupní darovací smlouva podle ust.§ 628 a násl. obč.zák. Předmětem darovací smlouvy bylo motorové vozidlo zn. Porsche 997, Carrera 4S, VIN: WPOZZZ99Z7S76873, RZ 8A4 5959, černé barvy (metalické). Dárkyně ve smlouvě prohlásila, že motorové vozidlo je v jejím výlučném vlastnictví.

Z výpisu u živnostenského rejstříku bylo zjištěno, že dlužnici JUDr. Ivetě Krůtové, jako fyzické osobě podnikající dle jiných zákonů než živnostenského a zákona o zemědělství nezapsaná v obchodním rejstříku, bylo přiděleno identifikační číslo osoby 66247454.

Z kupní smlouvy ze dne 30.11.2007 bylo zjištěno, že smlouva byla uzavřena mezi prodejcem Porsche Inter Auto CZ spol. s r.o. jako prodávajícím a dlužnicí-podnikatelkou s uvedením IČ 662147454 jako kupujícím. Předmětem kupní smlouvy bylo motorové vozidlo Porsche Carrera 4S Coupe 997, VIN: WP0ZZZ99Z7S726873 za kupní cenu 3,198.154,-Kč.

Ze smlouvy o úvěru č. 082000118 uzavřené mezi Santander Consumer Finance, a.s. a dlužnicí-podnikatelkou s uvedením IČ za účelem poskytnutí úvěru v částce 998.153,-Kč s měsíční splátkou v částce 19.531,-Kč., předmětem úvěrového financování bylo motorové vozidlo Porsche 911 Carrera Coupe S.

Z daňového dokladu-faktury č. F010852031 ze dne 7.1.2008, splatnost 21.1.2008 soud zjistil, že tímto dokladem byla vyúčtován odběrateli-dlužnici-podnikatelce s uvedením IČ: 66247454, kupní cena výše uvedeného vozidla. Celková cena vozu činila 3,198.154,11 Kč, z vlastních zdrojů uhrazeno 2,200.001,-Kč, k úhradě 998.153,-Kč.

Z předložených technických průkazů č. UC 352250, vystaven dne 11.12.2007, RZ 8A45959, vlastník vozidla uveden JUDr. Iveta Krůtová, IČ: 66247454, č. UD 391718 (duplikát), vlastník uveden JUDr. Iveta Krůtová, IČ: 66247454, RZ 8A45959 a č. UD 324565 (duplikát), vystaven 19.4.2011, RZ 1SE1262, vlastník vozidla uveden Václav Krůta s uvedením rodného čísla bylo zjištěno, že všechny tři technické průkazy se týkají registrace výše uvedeného motorového vozidla Porsche 911, Carrera 4S, VIN: WP0ZZZ99Z7S76873.

Z daňových přiznání dlužnice k dani z příjmu fyzických osob za zdaňovací období 2007, 2008 a 2009 a karty hmotného majetku bylo zjištěno, že v těchto zdaňovacích obdobích dlužnice jako OSVČ odepsala pouze motorové vozidlo zn. Lexus RX400h, RZ 6A6 3732, které bylo v roce 2009 vyřazeno z obchodního majetku, tato skutečnost vyplývá rovněž ze Zprávy nezávislého auditora o ověření evidence určené pro zvláštní účely ze dne 3.12.2013. Z čestného prohlášení účetní dlužnice paní Renaty Veselé učiněného dne 2.5.2013 bylo zjištěno, že účetní uvedla, že motorové vozidlo Porsche 911 Carrera 4S nebylo nikdy zařazeno do obchodního majetku JUDr. Krůtové, rovněž nebyl z tohoto vozu uplatněny odpisy.

Ze smlouvy o otevření Citibank účtu , č.ú. 8435921139/2600 ze dne 8.10.2007 a spořícímu korunovému účtu č.ú. 7435377351/2600 ze dne 8.10.2007 bylo zjištěno, že tyto byly uzavřeny mezi Citibank Europe a JUDr. Ivetou Krůtovou, fyzickou osobou s uvedením rodného čísla. Dále byla uzavřena smlouva k běžnému korunovému účtu a souvisejících produktech ze dne 8.10.2007 mezi Citibank Europe a dlužnicí JUDr. Ivetou Krůtovou podnikající pod IČ: 6624745 , č.ú. 8900103079/2600. Dispoziční právo k těmto účtům měla, jak vyplývá se sdělení Citibank Europe ze dne 31.7.2015 a 1.9.2015 pouze Iveta Krůtová, s uvedením rodného čísla.

Ze smlouvy o ČSOB osobním Kontu Plus ze dne 11.11.2002, č.ú. 129316831/0300 bylo zjištěno, že smlouva o běžném účtu byla uzavřena mezi ČSOB, a.s. a Mgr. Ivetou Valouškovou, jako fyzickou osobou s uvedením rodného čísla, běžný účet byl, jak vyplývá se sdělení ČSOB, a.s. ze dne 10.8.2015, zrušen ke dni 5.12.2008.

Z potvrzení o provedení platby ze dne 27.2.2012 vystaveného Citibank Europe, bylo zjištěno, že dne 8.1.2008 byla provedena platby z účtu 8435921139/2600 v částce 1,510.000,-Kč ve prospěch č.ú. 1993542/0800, VS 10852031, příjemce Porsche Praha-Smíchov.

Z potvrzení Magistrátu hl.m.Prahy , odboru dopravně správních agend ze dne 31.3.2009 bylo zjištěno, že byl učiněn v evidenci registru vozidle záznam informativního charakteru o neplatnosti darovací smlouvy uzavřené mezi MUDr. Krůtou a JUDr. Krůtovou, z podání ze dne 3.4.2009 bylo zjištěno, že byla učiněna blokace proti provádění jakýchkoliv evidenčních úkonů pod č.j. 8-MHMP 298102/2009, z podání ze dne 19.12.2011 bylo zjištěno, že odbor dopravně správních agent potvrzuje, že JUDr. Iveta Krůtová s uvedením IČ, byla registrována v evidenci registru vozidel, jako vlastník vozidla Porsche 911 Carrera, RZ 8A45959, VIN: WP0ZZZ99Z7S726873 v období od 10.1.2008 do 15.4.2011, kdy bylo vozidlo odhlášeno na nového vlastníka MUDr. Václava Krůtu, vozidlo je registrováno pod RZ 1SE 1262.

Z prohlášení dlužnice učiněného dne 10.1.2009, bylo zjištěno, že v tomto dlužnice uvedla, že svému manželovi darovala vozidlo Porsche Carrera 911, RZ 8A4 5959 k jeho 50tým narozeninám s tím, že bude na něj převedeno do konce března 2009, prohlášení připodepsali Václav Krůta a Jaroslav Valoušek.

Soud poučil žalobce ve smyslu ust.§ 118a odst.2 o.s.ř., že jím navržené důkazy nepodporují jeho tvrzení o tom, že motorové vozidlo, jehož vyloučení se žalobce domáhá, bylo uhrazeno z výlučných finančních prostředků dlužnice. Současně byl žalobce poučen o následcích nevyhovění této výzvě. Žalobce po poučení nenavrhl žádné nové listinné důkazy než ty, které již byly soudem provedeny.

Soud zamítl návrh žalobce na doplnění dokazování výpověďmi svědků: účetní dlužnice paní Veselé, manželů Valouškových-rodičů dlužnice a výslechu dlužnice, neboť tyto důkazy považoval za nadbytečné, když rozhodné skutečnosti byly předloženými listinnými důkazy osvědčeny.

Mezi účastníky nebylo sporu o tom, že předmětné motorové vozidlo, jehož vyloučení z majetkové podstaty se žalobce domáhá bylo zakoupeno dlužnicí za dobu trvání manželství žalobce a dlužnice.

Po právní stránce soud posoudil projednávanou věc podle ust.§ 143 a § 144 obč. zák.

Soud při posouzení nároku žalobce vycházel z ustálené judikatury NSČR (srovnej rozhodnutí ze dne 16.6.2010, sp.zn. 22 Cdo 1144/2009, ze dne 2.12.2003, sp.zn. 22 Cdo 980/2003, ze dne 8.9.2008, sp.zn. 22 Cdo 4009/2007) z níž je zřejmé, že na účastníkovi, který tvrdí, že určitá věc je ve společném jmění manželů, leží důkazní břemeno, že věc byla nabyta za trvání manželství, pokud se toto nabytí prokáže a druhý z manželů tvrdí skutečnosti, které věc ze společného jmění manželů vylučují, bude na něm důkazní břemeno ohledně těchto skutečností.

Není pochybnosti o tom, že darem a tím i osobním majetkem jednoho z manželů může být i věc darovaná druhým manželem z jeho samostatného (výlučného) majetku.

V souzeném případě bylo motorové vozidlo Porsche Carrera 4S zakoupeno na základě kupní smlouvy ze dne 30.11.2007 uzavřené mezi prodejcem vozidla a dlužnicí OSVČ, kupní cena vozidla činila celkem 3,198.154,-Kč. Jak bylo prokázáno daňovým dokladem vystaveným prodejcem na osobu dlužnice OSVČ dne 7.1.2008, kupní cena byla v částce

2,200.001,-Kč uhrazena z vlastních zdrojů, částka 998.153,-Kč pak na základě úvěru poskytnutého dlužnici OSVČ společností Santander Consumer Finance, a.s.

V případě úhrady bylo v řízení prokázáno a mezi účastníky nebylo sporným, že zbylá částka 2,200.001,-Kč byla uhrazena následovně: -částka 1,510.000,-Kč z účtu č. 8435921139/2600 dne 8.1.2008, který byl veden na sobu dlužnice fyzické osoby s uvedením rodného čísla. -částka 500.000,-Kč z účtu č. 8900103079/2600, který byl veden jako podnikatelský účet dlužnice a -částka 190.000,-Kč, z účtu 8900103079/2600, který byl veden jako podnikatelský účet dlužnice. Na základě výše uvedených skutečností nelze než dospět k závěru, že motorové vozidlo bylo částečně financováno z výlučných prostředků dlužnice získaných z podnikání (financováno z prostředků získaných z podnikatelské činnosti dlužnice a částečně poskytnutým úvěrem) a částečně z finančních prostředků náležejících do společného jmění manželů.

Jestliže byla nějaká věc získána za trvání manželství a společného jmění manželů z části z prostředků patřících jenom jednomu z manželů, náleží za podmínek uvedených v ust.§ 143 obč.zák. rovněž do společného jmění manželů. To vyplývá i z ust,§ 149 odst. 2 obč.zák., který stanoví, že při vypořádání společného jmění manželů je každý z manželů oprávněn požadovat, aby mu bylo uhrazeno, co ze svého vynaložil na společný majetek. Jinak řečeno, jsou-li na koupi určité věci vynaloženy vedle oddělených prostředků některého z manželů také prostředky náležející do společného jmění manželů, pak pořízená věc patří do společného jmění manželů bez ohledu na výši těchto společných prostředků (srovnej rozhodnutí NSČR sp.zn. 22 Cdo 798/2004 ze dne 7.3.2005). Zákon preferuje společné jmění manželů před jejich oddělenými majetky. Tam, kde jsou dány zákonné předpoklady pro zařazení věci do společného jmění (§143 obč.zák.), mohou věc manželé učinit předmětem výlučného majetku jen způsobem stanoveným zákonem, tedy zejména zúžením společného jmění (§143a obč.zák.). Pouhá shodná vůle nabýt věc do výlučného majetku (viz prohlášení dlužnice ze dne 10.1.2009) nemůže věc ze společného jmění vyloučit (srovnej rozhodnutí NSČR sp.zn. 22 Cdo 2779/2008 ze dne 22.7.2008). Pouhá shodná vůle proto k nabytí do výlučného jmění nepostačuje.

Soud nemá důvod se odchýlit od ustálené judikatury NSČR, který ve svém rozhodnutí ze dne 16.6.2010, sp.zn. 22 Cdo 1144/2006 vyslovil právní názor, že jsou-li na koupi určité věci vynaloženy vedle oddělených prostředků některého z manželů také prostředky náležející do společného jmění manželů, pak pořízená věc patří do společného jmění manželů bez ohledu na výši těchto společných prostředků. Vzhledem k tomu, že v řízení bylo prokázáno, že vozidlo bylo financováno částečně z výlučných finančních prostředků dlužnice pocházejících z podnikání a částečně z finančních prostředků náležejících do společného jmění manželů, neobstojí tvrzení žalobce o tom, že motorové vozidlo bylo financováno z oddělených prostředků dlužnice a bylo lze je darovat do výlučného vlastnictví žalobce. Pro posouzení věci není podstatným, zda dlužnice zakoupila motorové vozidlo jako OSVČ nebo jako fyzická osoba, neboť pro posouzení zda vozidlo náleží do společného jmění manželů je způsob jeho financování.

Nelze než uzavřít, že darovací smlouva uzavřená dne 15.1.2009 mezi žalobcem a dlužnicí JUDr. Ivetou Krůtovou je právním úkonem učiněným v rozporu s zákonem, který je absolutně neplatný podle ust.§ 39 obč.zák., proto soudu nezbylo než žalobu zamítnout. Pro úplnost soud dodává, že žalobce netvrdil, ani neprokazoval, že by společné jmění manželů ke dni jeho zániku nebylo předluženo, insolvenční správce proto sepsal vozidlo do soupisu majetkové podstaty, po právu.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust.§ 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšnému žalovanému byla přiznána náhrada nákladů řízení, které tvoří náklady právního zastoupení, a to odměna advokáta podle ust.§ 9 odst. 4 písm.c) vyhl.č. 177/1996 Sb., za 8,5 úkonu právní služby po 3.100,-Kč a 9 režijních paušálů po 300,--Kč podle ust.§ 13 vyhl.č. 177/1996 Sb. + 21% DPH v částce 6.100,50 Kč. Celkem částka 35.150,50 Kč. Lhůta k plnění byla stanovena podle ust.§ 160 o.s.ř.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 2. prosince 2015

JUDr. Jitka Drobná, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Jana Vyskočilová