71 ICm 1840/2014
NEJVYŠŠÍ SOUD OBýANSKOPRÁVNÍ A OBCHODNÍ KOLEGIUM B ur ešo va 2 0 , 6 5 7 3 7 B r no tel.: 5 4 1 5 9 3 1 1 1 , fax: 5 4 1 2 1 8 8 0 4 e-mail: p o d atelna@nso ud .cz

Krajskému soudu v Praze ke sp. zn. 71 ICm 1840/2014

Brno 26. února 2018 sp. zn.: 29 ICdo 6/2018

Dovolání-vrácení spisu

V p íloze vracím bez rozhodnutí o dovolání proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 29. srpna 2017, . j., 102 VSPH 371/2015-58 (KSPH 71 INS 4670/2014) spis Vašeho soudu sp. zn., z jehož obsahu se podává, že soud prvního stupnČ dosud neprovedl ádnČ všechny p edepsané úkony ve smyslu ustanovení § 241b odst. 1 zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), ve spojení s ustanovením § 210 odst. 1 o. s. . S úinností od 1. ledna 2014 [po novele zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), provedené zákonem . 294/2013 Sb.] není žádných pochyb o tom, že ustanovení § 160 odst. 3 insolvenního zákona pro dobu od 1. ledna 2014 p edepisuje insolvennímu soudu, který projednává a rozhoduje incidenní spor, aby všechny (!) písemnosti, které doruuje (nejen soudní rozhodnutí, ale i žalobu, vyjád ení k ní, opravné prost edky apod.) doruoval vyhláškou, tedy postupem podle § 71 insolvenního zákona. K tomu dále (p i vylouení aplikace § 75 odst. 2 insolvenního zákona) p edepisuje, aby úastník m (incidenního) ízení byly písemnosti dorueny i zvláš a rozhodnutí ve vČci samé do vlastních rukou (jde o zvláštní zp sob doruení ve smyslu § 75 odst. 1 insolvenního zákona). SouasnČ platí, že tam, kde je vedle doruení vyhláškou p edepsán i zvláštní zp sob doruení (což je i p ípad § 160 odst. 3 insolvenního zákona) se od zvláštního zp sobu doruení písemnosti odvíjí poátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu (je-li spojen s doruením takové písemnosti) [§ 74 odst. 2 insolvenního zákona], ale zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku (doruení písemnosti vyhláškou) je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti (§ 74 odst. 1 insolvenního zákona). Ze spisu (i z ISIRu, oddílu C) se nepodává, že by insolvenní soud v dobČ po 1. lednu 2014 plnil povinnost doruovat soudní písemnosti v této vČci vyhláškou zcela. Ve smyslu výše eeného tak dosud nebyly ádnČ (zákonem p edepsaným zp sobem) dorueny (a byly doruovány zvláš ) tyto písemnosti: 1/ výzva k úhradČ soudního poplatku (. l. 9), 2/ žaloba (. l. 1-7), 3/ výzva žalované k vyjád ení (. l. 11), vyjád ení žalované (. l. 14), isir.justi ce.cz

4/ p edvolání k jednání na den 22. íjna 2014, 5/ p edvolání k jednání (. l. 20). Všechny tyto závady v doruení nech jsou p ed novým p edložením vČci Nejvyššímu soudu neprodlenČ zhojeny.

JUDr. ZdenČk Krmá v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Pavlína Tkaná p íloha dle textu