71 ICm 1772/2015
Sp.zn.: 71 ICm 1772/2015- KSPH 71 INS 21821/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: JUDr. Filip PUNDA, se sídlem Klášterská 126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, insolvenční správce dlužníka Václava anonymizovano , anonymizovano , bytem U Jeřábu 139, 252 06 Davle, IČ 12380253, proti žalovanému: Michal anonymizovano , anonymizovano , bytem Havlíčkovo nám. 700, 130 00 Praha 3, o popření vykonatelné pohledávky, rozsudkem pro uznání

takto :

I. Určuje se, že žalovaný n e m á za dlužníkem Václavem anonymizovano , anonymizovano , bytem U Jeřábu 139, Davle, pohledávku č. P11 ve výši 628.328,50 Kč, přiznanou mu vykonatelným směnečným platebním rozkazem Městského soudu v Praze ze dne 29. 05. 2013, č.j. 50 Cm 99/2013-11, v insolvenčním řízení vedeném Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 71 INS 21821/2014.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

III. Žalovaný je povinen zaplatit České republice na účet Krajského soudu v Praze soudní poplatek ve výši 5.000,-Kč, a to do 3 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že pohledávka žalovaného přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 21821/2014 dlužníka Václava Kobl anonymizovano , bytem U Jeřábu 139, Davle, jako pohledávka vykonatelná, není co do pravosti z důvodu duplicity po právu. Žalovaný jako věřitel č. 10 přihláškou P11 doručenou insolvenčnímu soudu dne 31. 10. 2014 přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka pohledávku v celkové výši 628.328,50 Kč jako pohledávku vykonatelnou, z toho činí 500.000,-Kč na jistině, částka 62.958,90 Kč příslušenství, částka 1.666,60 Kč odměnu a částka 63.703,-Kč činí náklady řízení. Při přezkumném jednání konaném dne 10. 04. 2015 insolvenční správce (žalobce) i dlužník popřeli vykonatelnou pohledávku žalovaného co do pravosti z důvodu duplicity, a to s pohledávkou žalovaného č. 14 přihlášenou dne 04. 12. 2014. Právním důvodem přihlášené pohledávky je směnka, vykonatelnost této pohledávky žalovaný opírá o směnečný platební rozkaz Městského soudu v Praze ze dne 29. 05. 2013, č.j. 50 Cm 99/2013-11.

Žaloba byla podána dne 06. 05. 2015, tj. ve lhůtě 30 dnů od přezkumného jednání ze dne 10. 04. 2015 u insolvenčního soudu dle ust. § 199 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ) a osobou oprávněnou (žalobce je insolvenčním správcem).

Usnesením ze dne 07. 05. 2015 soud vyzval žalovaného k vyjádření k žalobě, která mu byla zároveň doručena, ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení. V usnesení byl žalovaný poučen, že v případě nevyjádření se ve stanovené lhůtě se má za to, že nárok uznává a soud může ve věci rozhodnout rozsudkem pro uznání. Usnesení bylo žalovanému doručeno fikcí spolu se žalobou do vlastních rukou dne 12. 07. 2015.

Žalovaný se k žalobě ve stanovené lhůtě nevyjádřil.

Dle § 114b o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, případně označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Podle § 114b odst. 2 o.s.ř. k podání vyjádření podle odst. 1 předseda senátu stanoví lhůtu, která nesmí být kratší než 30 dnů od doručení usnesení. Podle § 114b odst. 4 o.s.ř usnesení podle odst. 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou a nesmí být doručeno dříve než žaloba. Podle § 114b odst. 5 o.s.ř. jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odst. 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se zato, že nárok, který je proti němu uplatňován, uznává. O tomto následku musí být poučen.

Podle § 153a odst. 3 o.s.ř. rozsudkem pro uznání rozhodne soud také tehdy, má-li za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal (§ 114b odst. 5).

V dané konkrétní věci soud uložil žalovanému usnesením, aby se vyjádřil ve lhůtě 30 dnů od doručení usnesení, které mu bylo spolu se žalobou doručeno do vlastních rukou fikcí dne 12. 07. 2015, neboť žalovaný nebyl zastižen a uvedené písemnosti byly uloženy a připraveny k vyzvednutí dne 02. 07. 2015 a 10. dnem od tohoto dne se považují písemnosti za doručené. Lhůta pro podání vyjádření uplynula dnem 11. 08. 2015 (úterý). Zároveň byl žalovaný v usnesení poučen, že v případě nevyjádření se, se má za to, že nárok žalobce uznává. Žalovaný na výzvu soudu nereagoval, v zákonné třicetidenní lhůtě se nevyjádřil, čímž nárok žalobce uznal ve smyslu § 114b odst. 5 o.s.ř. Soud proto ve věci rozhodl rozsudkem pro uznání ve smyslu § 153a odst. 3 o.s.ř. a žalobě v plném rozsahu vyhověl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. podle úspěchu účastníků ve sporu, s tím že úspěšnému žalobci náklady řízení nevznikly, proto soud rozhodl jak uvedeno ve výroku.

Žalovanému, který nebyl v řízení úspěšný, soud uložil povinnost k zaplacení soudního poplatku dle Položky č. 13 bod 1. písm. a) sazebníku soudních poplatků v částce 5.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Praze.

Poučení: Proti výroku I. rozsudku pro uznání je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolacím důvodem mohou být jen vady uvedené v § 205 odst. 2 písm. a) o. s. ř. nebo skutečnosti a důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro vydání rozsudku pro uznání (§ 205b o. s. ř.). Proti výroku II. lze podat odvolání do 15ti dnů k Vrchnímu soudu v Praze, prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 11. září 2015

JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Lenka Babická