71 ICm 1738/2016
Sp.zn. 71 ICm 1738/2016-16 KSPH 71 INS 32071/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: Mgr. Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Ostromečská 436/7, 130 00 Praha 3- Žižkov, zastoupen: Mgr. Romanem Ambrožem, advokátem se sídlem Měšická 721/1, 190 00 Praha 9, proti žalovanému: JUDr. Josef CUPKA, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka Ing. arch. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 379, 273 45 Hřebeč, IČ: 47526271,

o vyloučení spoluvlastnického podílu na nemovitostech ze soupisu majetkové podstaty dlužníka

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá vyloučení spoluvlastnického podílu z majetkové podstaty Ing. arch. Petra anonymizovano , ve výši id 1/2 na pozemku parc.č.st. 938, o výměře 409 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba v obci Kladno č.p. 1966 (rodinný dům), na pozemku parc.č. 939, o výměře 46 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp./če. (garáž), na pozemku parc.č.st. 940, o výměře 18m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp./če. (garáž), na pozemku parc.č. 941, o výměře 210 m (zahrada), vše zapsáno na LV č. 105893, pr obec a k.ú. Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, s e z a m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. isir.justi ce.cz

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem ze dne 20.5.2016 domáhal, aby soud svým rozhodnutím vyloučil ze soupisu majetkové podstaty dlužníka Ing. arch. Petra anonymizovano , anonymizovano , IČ: 47526271, bytem Hřebeč, Lidická 379, spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/2 id na pozemku parc.č.st. 938, o výměře 409 m(zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba v obci Kladno č.p. 1966 (rodinný dům), na pozemku parc.č. 939, o výměře 46 m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp./če. (garáž), na pozemku parc.č.st. 940, o výměře 18m (zastavěná plocha a nádvoří), jehož součástí je stavba bez čp./če. (garáž), na pozemku parc.č. 941, o výměře 210 m(zahrada), vše zapsáno na LVč. 105893, pr obec a k.ú. Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

K věci uvedl, že žalovaný zahrnul do majetkové podstaty dlužníka i spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id 1/2 na výše citovaných nemovitostech, jejichž je žalobce druhým spoluvlastníkem s podílem ve výši id 1/2. Soupis majetkové podstaty není zveřejněn v insolvenčním rejstříku a vyrozumění o zahrnutí podílu dlužníka na nemovitostech do majetkové podstaty nebyl žalobce vyrozuměn. Žalobce i dlužník získali nemovitost za účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. a dle ust.§ 140 obč. zák., žalobci svědčí předkupní právo. Podle ust.§ 284 odst. 2 IZ je insolvenční správce zákonným předkupním právem vázán. Žalobci není známo zda bude spoluvlastnický podíl zpeněžen dražbou či mimo dražbu. Žalobce obdržel od společnosti NAXOS, a.s. dne 8.12.2015 podání s dotazem zda má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu dlužníka, na což odpověděl kladně. Na jeho odpověď nebylo reagováno. Žalobce má právní zájem na vyloučení spoluvlastnického podílu na dlužníka na nemovitostech, neboť nemovitost společně se svojí rodinou užívá a cítí se ohrožen na svých právech a oprávněných zájmech. V případě realizace zpeněžení podílu dlužníka na nemovitostech by hrozilo, že se jeho rodina bude nucena vystěhovat, a to bez nároku na náhradní bydlení. Žalobce nedisponuje žádnými relevantními finančními prostředky, kterými by mohl situaci reálně řešit.

Žalovaný navrhoval zamítnutí žaloby. Uvedl, že dlužník s insolvenčním správcem nespolupracuje, soupis majetkové podstaty insolvenční správce sestavil na základě informací získaných z veřejných registrů. Spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši 1/2 naid výše uvedených nemovitostech zahrnul do majetkové podstaty na základě výpisu z katastru nemovitostí. K námitkám žalobce uvádí, že soupis majetkové podstaty byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn dne 13.5.2015 na čl. B-1. Insolvenční správce nemá povinnost o zahrnutí majetku do majetkové podstaty vyrozumět podílového spoluvlastníka. Žalobce nemá vůči žalovanému předkupní právo na polovinu nemovitostí zpeněžovaných správcem, stejně tak se žalobce mýlí ve výčtu pochybení správce, kdy v případě zpeněžování majetku, který slouží k zajištění pohledávky věřitele je insolvenční správce vázán pouze pokynem zajištěného věřitele viz ust.§ 293 IZ. Žalobce v žalobě netvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu majetkové podstaty zahrnut proto, že to vylučuje jeho právo k majetku nebo, že je tu jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, jak to vyžaduje ust.§ 225 IZ. Žalovaný odkazuje na ustálenou judikaturu Nejvyššího soudu ČR, a to rozhodnutí sp.nz. 29 Cdo 342/2000 ze dne 28.2.2002, 29 Cdo 2086/2000 ze dne 30.5.2002 z nichž vyplývá, že osoba, která se domáhá vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu majetkové podstaty, svědčí právě jí.

Podle žalovaného žalobce není osobou, jejíž právo by vylučovalo zařazení podílu na nemovitostech dlužníka do soupisu majetkové podstaty, není vlastníkem nemovitostí, jejichž vyloučení se domáhá a ani to netvrdí, není tak ve sporu aktivně legitimován.

Usnesením ze dne 10.3.2015, sp.zn. KSPH 71 INS 32071/2014-A-17 byl zjištěn úpadek dlužníka Ing. arch. Petra anonymizovano , anonymizovano , bytem Lidická 379, 273 45 Hřebeč, IČ: 47526271 a na jeho majetek byl prohlášen nepatrný konkurz. Insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Josef Cupka, se sídlem Trojanova 18, Praha 2.

V soupisu majetkové podstaty ze dne 11.5.2015 v Kategorii nemovitý byl pod položkou č. 1-sepsán spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id 1/2 na nemovitostech zapsaných na LV č. 10593, pro obec a k.ú. Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno, jehož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se žalobce domáhá. Soupis majetkové podstaty dlužníka byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 13.5.2015 na č.l. B-1.

Žalovaný insolvenční správce žalobce o soupisu nevyrozuměl.

Žaloba byla podána dne 20.5.2016, tj. včas ( ust.§ 225 odst. 2 IZ), neboť žalovaný žalobce o soupisu nevyrozuměl.

Podle ust.§ 224 odst.1 IZ do soupisu se zapisují i věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáležejí dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje svá práva, která to vylučují. Do soupisu se poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo; tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení.

Podle ust.§ 225 odst.1 IZ se osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku, nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolventního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Z odst.2 vyplývá, že žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30ti dnů, kdy osobě uvedené v odst. 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty k soudu. Z odst. 3 vyplývá, že nebyla-li žaloba podána včas, platí, že označený majetek je do soupisu pojat oprávněně. Totéž platí i tehdy, jestliže insolvenční soud žalobu zamítl, nebo jestliže řízení o žalobě zastavil, nebo ji odmítl.

Soud poučil žalobce ve smyslu ust.§ 118 a odst. 1 a 3 o.s.ř., aby doplnil svá žalobní tvrzení o tom, že majetek jehož vyloučení ze soupisu majetkové podstaty se domáhá neměl být do tohoto zahrnut, protože to vylučuje jeho právo k majetku, nebo je zde jiný důvod pro nezahrnutí majetku do majetkové podstaty dlužníka. V případě, že budou tvrzení doplněna byl povinen k těmto navrhnout důkazy. Současně byl žalobce poučen o následcích nevyhovění výzvě. Po poučení soudem uvedl, že vyloučení majetku se domáhá z důvodu tohoto, že mu svědčí zákonné předkupní právo, neboť je spoluvlastníkem nemovitosti a je tedy legitimován k nabytí tohoto majetku.

K důkazu předložil podání společnosti NAXOS, a.s. ze dne 5.1.2016, dále navrhoval výslech žalobce a vypracování znaleckého posudku za účelem ocenění nemovitosti.

Na základě provedeného dokazování učinil soud skutkové zjištění o tom, že:

Ze soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 11.5.2015 má soud za prokázáno, že v tomto je v kategorii nemovitý pod položkou č. 1 sepsán spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id 1/2 na pozemku parc. č.st. 938, o výměře 409 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba č.p. 1966 v obci Kladno (rodinný dům), pozemku parc..č. 939, o výměře 46 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), pozemek parc.č. 940, o výměře 18 m (zastavěná plocha a nádvoří) jehož součástí je stavba bez čp./če (garáž) a pozemku parc.č. 941, o výměře 210 m (zahrada), vše zapsáno na LVč. 10593 pro obec a k.ú. Kladno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno.

Z výpisu z katastru nemovitostí LV č. 10593, pro obec a k.ú. Kladno, vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kladno vzal soud za prokázáno, že vlastnické právo ve výši spoluvlastnického podílu na výše uvedených nemovitostech ve výši id 1/2 svědčí Mgr. Pavlu Šulcovi, bytem Ostromečská 436/7, Praha 3-Žižkov (žalobce) a ve výši id 1/2 spoluvlastnického podílu Ing. arch. Petru Šulcovi, bytem nám. Draha 75, Hřebeč (dlužník).

Dopisem ze dne 8.12.2015 společnost NAXOS, a.s. pověřená insolvenčním správcem ke zprostředkování prodeje majetku dlužníka vyzvala podílového spoluvlastníka Mgr. Pavla anonymizovano ke sdělení, zda má zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu dlužníka ve výši id 1/2 na nemovitostech uvedených na LV č. 10593. V případě zájmu jej vyzvala k učinění potřebných kroků podle ust.§ 295 odst. 1 IZ, kdy pro případ uskutečnění takového prodeje osobě blízké je třeba souhlasu soudu. Opačném případě společnost zahájí aktivní prodej nemovitosti.

Dopisem ze dne 132.6.2016 sdělil společnosti NAXOS, a.s., právní zástupce Mgr. Pavla anonymizovano , že obdrželi nabídku ze dne 8.12.2015 na odkoupení spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 na nemovitostech dlužníka zahrnutých do majetkové podstaty, kdy byla nabídnuta kupní cena v částce 1,382.000,-Kč.

Dopisem ze dne 5.1.2016 společnost NAXOS a.s. potvrdila přijetí odpovědi Mgr. anonymizovano na výzvu ze dne 8.12.2015.

Žalobce navrhoval doplnění dokazování o výslech žalobce k objasnění jednání se společností NAXOS a.s. a důkaz znaleckým posudkem, kterým by bylo provedeno ocenění nemovitosti. Soud návrh žalobce na doplnění dokazování výslechem žalobce a vypracováním znaleckého posudku za účelem ocenění nemovitosti zamítl. Žalobcem navržené důkazy považuje za nadbytečné, neboť skutečnosti jimi prokazované nemají pro posouzení návrhu význam.

Na základě výše uvedených skutečností, dospěl soud k závěru, že v řízení bylo řádně prokázáno, že žalobce i dlužník jsou spoluvlastníky výše uvedených nemovitostí, a to každý ve výši id 1/2. Žalobce ani po poučení soudem (§118a odst. 1 o.s.ř.) nedoplnil své tvrzení o tom, že majetek-spoluvlastnický podíl dlužníka ve výši id 1/2 ěl být sepsán do majetkové nem podstaty z důvodu toho, že to vylučuje jeho, právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být tento majetek do soupisu zahrnut, tak jak to požaduje ust.§ 225 IZ. Insolvenční soud nemá důvod se odchýlit od ustálené judikatury NS ČR (srovnej rozhodnutí NS ČR sp.zn. 29 Cdo 342/2000, sp.zn. 29 Cdo 2086/2000) z níž vyplývá, že osoba, která se domáhá vyloučení majetku z majetkové podstaty, musí prokázat nejen to, že věc neměla být do soupisu zařazena, ale i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do spisu majetkové podstaty svědčí právě jí.

Nelze než dospět závěru, že žalobce není osobou, jejíž právo by vylučovalo zařazení podílu na nemovitostech dlužníka do majetkové podstaty, není vlastníkem druhého spoluvlastnického podílu ve výši id 1/2 Ing.arch, Petra anonymizovano na výše uvedených nemovitostech, jejichž vyloučení se domáhá.

Soud neshledal oprávněnou námitku žalobce, že soupis majetkové podstaty dlužníka Ing. arch Petra anonymizovano nebyl zveřejněn v insolvenčním rejstříku, neboť ke zveřejnění v insolvenčním rejstříku došlo dne 13.5.2015 na č.l. B-1. Rovněž není důvodnou námitka žalobce, že bylo povinností insolvenčního správce žalobce o soupisu tohoto majetku vyrozumět, neboť v případě majetku dlužníka náleží do majetkové podstaty majetek, který dlužníkovi patřil v okamžiku, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku dlužníka (§205 odst. 2 IZ). V daném případě, nebylo vyrozumění podle ust.§ 224 IZ třeba, neboť z výpisu z katastru nemovitostí spoluvlastnické právo dlužníka bylo zcela osvědčeno. Lze uzavřít, že insolvenční správce sepsal spoluvlastnický podíl ve výši id 1/2 na výše uvedených nemovitostech, který je ve vlastnictví dlužníka zcela po právu. Na základě výše uvedených skutečností, soud dospěl k závěru, žaloba není důvodná, proto ji zamítl.

Nad rámec insolvenční soud uvádí, že v případě, že měl žalobce, který je druhým spoluvlastníkem výše uvedených nemovitostí, zájem na odkoupení spoluvlastnického podílu dlužníka ing. arch. Petra anonymizovano , byl na místě postup podle ust.§ 295 IZ (výzvou společnosti NAXOS, a.s. byl žalobce na tento postup odkázán), kdy po vyjádření věřitelského výboru může soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ust. § 163 IZ ve spojení s ust.§ 142 odst.1, § 149 o.s.ř., kdy ve sporu úspěšný žalovaný, které mu by náležena náhrada nákladů řízení, náklady řízení nepožadoval, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 29. srpna 2016 JUDr. Jitka DROBNÁ, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Nikola Bílková