71 ICm 1666/2014
Jednací číslo: 71 ICm 1666/2014-18 KSPH 71 INS 3075/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudkyní JUDr. Jitkou Drobnou v právní věci žalobce: BONUS PRAHA Investment, a.s., se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10, IČ: 28214374, zastoupen: Mgr. Michalem Müllerem, advokátem se sídlem Vinohradská 1511/230, 100 00 Praha 10-Strašnice, proti žalovanému: Mgr. Jan ZACHARIÁŠ, se sídlem Trojanova 18, 120 00 Praha 2, insolvenční správce dlužníka Michala anonymizovano , anonymizovano , bytem Vodranty 2, 286 01 Čáslav, (původní insolvenční správce JUDr. Martin ŠÍP, se sídlem Podbabská 1014/20, Praha 6) o určení pořadí nevykonatelné pohledávky

takto :

I. Žaloba, kterou se žalobce domáhá určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Michala Kořínka, anonymizovano , bytem Vodranty 2, Čáslav vedeného u Krajského soud v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 3075/2014, je pohledávkou nezajištěnou ve výši 2,8478.010,96 Kč in eventum, že je v částce 1,977.010,96 Kč pohledávkou nezajištěnou a v částce 870.000,--Kč pohledávkou zajištěnou na základě zástavní smlouvy k nemovitostem č. 115/328/07/2/01 ze dne 26. 09. 2007, a to: budova č.p. 2-objekt bydlení, na pozemku parc. č. St. 2-. Zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 524. m pozemek parc,č, 49-zahrada, o výměře 1.012 m , vše v k.ú. a obci Vodranty, zapsáno na LV č. 10017 u katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora, se zamítá pro předčasnost.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobce se svým návrhem domáhal určení, že jeho pohledávka přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Michala Kořínka, anonymizovano , bytem Vodranty 2, Čáslav vedeného u Krajského soud v Praze pod sp. zn. KSPH 71 INS 3075/2014, je pohledávkou nezajištěnou ve výši 2,8478.010,96 Kč in eventum, že je v částce 1,977.010,96 Kč pohledávkou nezajištěnou a v částce 870.000,--Kč pohledávkou zajištěnou na základě zástavní smlouvy k nemovitostem č. 115/328/07/2/01 ze dne 26. 09. 2007, a to: budova č.p. 2-objekt bydlení, na pozemku parc. č. St. 2-. Zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 524 m. pozemek parc,č, 49-zahrada, o výměře 1.012 m , vše v k.ú. a obci Vodranty, zapsáno na LV č. 10017 u katastrálního úřadu pro Středočeský Kraj, Katastrální pracoviště Kutná Hora.

Uvedl, že žalovaný přihlásil do insolvenčního řízení dlužníka dne 20. 02. 2014 pohledávku z titulu smlouvy o úvěru č. 115/328/07/1/01 ze dne 26. 09. 2007 uzavřenou mezi dlužníkem a právním předchůdcem žalobce Raiffeisenbank, a.s. se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b v částce 870.000,--Kč jako pohledávku zajištěnou majetkem dlužníka a v částce 1,175.069,26 Kč s příslušenstvím ve výši 829.693,--Kč jako pohledávku nezajištěnou. Pohledávka byla na žalobce postoupena na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 28. 06. 2012. Při přezkumném jednání konaném dne 18. 04. 2014 byla pohledávka co do pořadí v dílčím nároku č. 2) v částce 2,004.762,26 Kč popřena insolvenčním správcem, co do dílčího nároku č. 1) nebyla pohledávka popřena. Dne 15. 04. 2014 vzal věřitel částečně svoji přihlášku pohledávky co do pořadí zpět, a to do zajištění. Insolvenční soud konstatoval, že ke změně přihlášky se nepřihlíží, neboť zpětvzetí bylo učiněno po uplynutí 30ti denní lhůty stanovené k podání přihlášky, s tímto názorem žalobce nesouhlasí, neboť ke částečnému zpětvzetí přihlášky došlo ještě před tím, než byla pohledávka zjištěna. Žalobce se s popřením části pohledávky co do pořadí neztotožnil. Uvedl, že svoji pohledávku za dlužníkem přihlásil z části jako zajištěnou a z části jako pohledávku nezajištěnou, tento postup opírá o ust.§ 167 odst. 3 IZ. Dle něhož je-li podle znaleckého posudku vypracovaného v insolvenčním řízení po rozhodnutí o úpadku hodnota zajištění nižší než výše zajištěné pohledávky, považuje se pohledávka co do takto zjištěného rozdílu za pohledávku zajištěnou. S ohledem na vypracovaný znalecký posudek přihlásil žalobce část jistiny přesahující hodnotu zajištění jako pohledávku nezajištěnou, a to v částce 1,175.069,26 Kč. V případě zjištění pohledávky žalobce za dlužníkem jako pohledávky zajištěné v celém rozsahu, by tato měla méně výhodné pořadí vzhledem k tomu, že její nezajištěná část nebude zařazena do splátkového kalendáře dlužníka, pokud platí, že zajištění věřitelé se v oddlužení plněním splátkového kalendáře upokojují pouze z majetku sloužícího k zajištění, tím by vznikla neodůvodněná nerovnost věřitelů. Pokud se jedná o ust.§ 398 odst. 3 IZ aplikace tohoto ustanovení se použije pouze pro tu část pohledávky, kterou věřitel přihlásil jako pohledávku zajištěnou, přičemž zbývající část pohledávky zajištění přesahující zjištěnou znaleckým posudkem je třeba posoudit jako pohledávku nezajištěnou a zařadit ji do splátkového kalendáře.

Žalovaný uvedl, že nesouhlasí s názorem žalobce, že je možno pohledávku účelově rozdělit, což potvrzuje i žalobce. Podle žalovaného se zajištění věřitelé v oddlužení splátkovým kalendářem uspokojují pouze z výtěžku zpeněžení a nelze tedy jednu pohledávku rozdělit tak, aby byla další část této pohledávky zařazena do případného splátkového kalendáře mezi nezajištěné věřitele. V dané věci se jedná o jedinou pohledávku, což je patrno i z podané přihlášky. Věřitel-žalobce dle ust.§ 174 odst. 3 IZ uplatnil právo na její upokojení ze zajištění, označil druh zajištění, dobu jeho vzniku, když uvedl, že uplatňuje právo na její uspokojení ze zajištění dle zástavní smlouvy. Toto také vyplývá ze skutečnosti, že si věřitel přihlásil příslušenství ve vztahu k celé jistině v oddíle přihlášky-nárok č. 2. Není rovněž správný právní názor žalobce, že věřitelé mohou měnit pořadí přihlašované pohledávky a to po uplynutí lhůty určené insolvenčním soudem k přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení, na tom nic nemění skutečnost, že takto bylo učiněno před konáním přezkumného jednání. Žalovaný navrhoval s ohledem na výše uvedené zamítnutí žaloby.

V posuzované věci dospěl soud k následujícím závěrům. Žaloba byla podána včas (pohledávka přezkoumána při přezkumném jednání dne 18. 04. 2014), žaloba byla podána dne 16. 05. 2014, osobou oprávněnou, neboť žalobce je přihlášeným věřitelem (§198 IZ).

Při přezkumném jednání insolvenční správce přihlášenou pohledávku co do pravosti a výše nepopřel.

Žalobce souhlasil s rozhodnutí věci bez nařízení jednání, žalovaný se na výzvu soudu nevyjádřil. Soud věc rozhodl bez nařízení jednání podle ust.§ 115a o.s.ř.

Podle ust.§ 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku.

Podle ust.§ 174 IZ přihlášky pohledávek a jejich přílohy se podávají dvojmo. Stejnopis přihlášky a její přílohy doručí insolvenční soud insolvenčnímu správci ( odst.1). Přihláška pohledávky musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat důvod vzniku a výši přihlašované pohledávky. Důvodem vzniku přihlašované pohledávky se rozumí uvedení skutečností, na nichž se pohledávka zakládá ( odst.2). Jde-li o pohledávku zajištěnou, musí věřitel uvést, zda uplatňuje právo na její upokojení ze zajištění (odst.3).

Podle § 188 IZ insolvenční správce přezkoumá podané přihlášky pohledávek zejména podle přiložených dokladů a podle účetnictví dlužníka nebo jeho evidence vedené podle zvláštního právního předpisu. Dále vyzve dlužníka, aby se k přihlášeným pohledávkám vyjádřil. Je-li to třeba, provede o pohledávkách nezbytná šetření s tím, že využije součinnosti orgánů, které mu ji jsou povinny poskytnout (odst. 1). Nelze-li přihlášku pohledávky přezkoumat pro její vady nebo neúplnost, vyzve insolvenční správce věřitele, aby ji opravil nebo doplnil do 15 dnů, nestanoví-li lhůtu delší. Současně jej poučí, jak je nutné opravu a doplnění provést. Přihlášky pohledávek, které nebyly včas a řádně doplněny nebo opraveny, předloží insolvenční správce insolvenčnímu soudu k rozhodnutí o tom, že se k přihlášce pohledávky nepřihlíží; o tomto následku musí být věřitel poučen (odst. 2).

Uvedená ustanovení určují pro insolvenčního správce přesný postup pro případy, kdy věřitelé podali přihlášku pohledávky, jež vykazuje vady, a nelze ji proto přezkoumat, neboť předmětem přezkumu mohou být jen přihlášky mající všechny obsahové náležitosti nezbytné k tomu, aby v ní uvedená pohledávka mohla být řádně přezkoumána, resp. popřena; přihlášky, jež tomuto požadavku neodpovídají, bez dalšího přezkoumat nelze. Postup podle § 188 IZ se uplatní pouze tehdy, je-li vadný sám procesní úkon, tj. přihláška pohledávky. Okolnost, že věřitel nepřipojí požadované přílohy, nemůže mít jiný následek, než že uplatněný nárok neprokáže (nesplní povinnost důkazní).

Nedoplní-li věřitel ani přes výzvu insolvenčního správce zákonem požadované přílohy (kopie smluv, soudních nebo jiných rozhodnutí a dalších listin dokládajících údaje uvedené v přihlášce pohledávky), čili listinné důkazy ve smyslu § 177 IZ, je na insolvenčním správci, zda takovou pohledávku co do pravosti nebo obsahu zpochybní a podle § 192 a násl. IZ ji popře (viz usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 15.7.2008 sp. zn. KSUL 45 INS 150/2008, 1 VSPH 94/2008-P16 publikovaná ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod R 13/2009).

Podle ust.§ 192 odst. 4 IZ může věřitel až do skončení přezkumného jednání, dokud jeho pohledávka není zjištěn, měnit výši přihlašované pohledávky.

Z obsahu insolvenčního spisu vyplývá, že věřitel č.1 (žalobce) podal svoji přihlášku dne 20.02.2014 v přihlašovací lhůtě 30 dnů od zveřejnění rozhodnutí o úpadku (14.02.2014), jako pohledávku v částce 870.000,--Kč zajištěnou a v částce 1,977.010,50 Kč jako pohledávku nezajištěnou, z titulu nesplácení smlouvy o úvěru č. 115/328/07/1/01 ze dne 26. 09. 2007. Výši přihlášené pohledávky změnil podáním ze dne 25. 03. 2014. Podáním doručeným soudu dne 14. 04. 2014 (po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek stanovení ve usnesení soudu jímž byl zjištěn úpadek) změnil pořadí přihlášky u nároku č. 1) na pohledávku nezajištěnou. Při přezkumném jednání dne 18.04. 2014 bylo přihláška věřitele č. 1( P/1 v dílčí části č. 1 přezkoumána jako pohledávka zajištěná.

Nelze souhlasit s právním názorem žalobce (věřitele č. 1), že přihlášku pohledávky lze měnit co do pořadí ještě před přezkumným jednáním, tj. dokud není pohledávka účinně zjištěna nebo popřena. Soud nemá důvod se odchýlit od právního názoru vysloveného v usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 23. 01. 2013, sp.zn. 1 VSPH 1508/2012 z něhož vyplývá, že změní-li věřitel přihlášku své pohledávky ze zajištěné na nezajištěnou až po přihlašovací lhůtě, nelze k takové změněn přihlášky dle ust.§ 173 a § 192 odst. 4 IZ přihlížet, i kdyby tak učinil ještě před přezkumným jednáním, neboť změna pohledávky (vyjma změny její výše) je po uplynutí lhůty k jejímu přihlášení podle ust.§ 192 odst. 4 IZ nepřípustná.

V souzeném případě tak byla při přezkumném jednání přezkoumána přihláška žalobce P1 jako částečně zajištěná co do jistiny 870.000,--Kč, co do zbylé částky jako pohledávka nezajištěná. Věřitel (žalobce) přihlásil část své pohledávky jako zajištěnou a část jako nezajištěnou majetkem dlužníka, aniž by to mělo oporu v hmotném právu (např. v případě zajištění jen části pohledávky nebo v případě postoupení části pohledávky na jiný subjekt), v tomto případě by měl insolvenční správce věřitele upozornit, aby přihlášku pohledávky opravil jako jen zajištěnou nebo jen nezajištěnou s poučením, že v případě neopravení přihlášky bude na pohledávku pohlíženo pro účely insolvenčního řízení jako na zajištěnou.

Při přezkumném jednání přezkoumána tudíž byla přezkoumána pohledávka, jejíž přihláška vykazuje vady, soudu proto nezbývá v tzv. incidenčním sporu o pořadí pohledávky, zjistí-li že přihláška pohledávky měla v části, o které má v incidenčním sporu rozhodnout, vady bránící řádnému přezkumu, aby žalobu pro předčasnost zamítl. V rámci přezkumného jednání nevyplynulo, že by insolvenční správce věřitele k opravě přihlášky výše uvedeným způsobem, včetně poučení o tom, že pokud přihláška opravena nebude bude na pohledávku pohlíženo pro účely insolvenčního řízení jako na pohledávku zajištěnou.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto dle §142 odst. 1 o.s.ř., podle úspěchu účastníků ve věci, jak uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Praze dne 12. září 2014

JUDr. Jitka DROBNÁ, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Laškovská