71 ICm 3938/2014
71 ICm 3938/2014-54

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl JUDr. Vojtěchem Ceplem jako samosoudcem ve věci žalobce Komerční banka, a.s., IČ 453 17 054, Na Příkopě 33, Praha 1, proti dlužnici Soňa anonymizovano , anonymizovano , bytem Valkeřice 307, Valkeřice 407 24, na určení pohledávky

takto:

I. Pohledávka žalobkyně proti dlužnici ve výši podle přihlášky 1.248.841,17 Kč a vzhledem k usnesení zdejšího soudu č.j. KSUL 44 INS 33720/2013-B-20 ze dne 7.4.2015 ve zbylé výši 345.632,27 Kč je zjištěna.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobkyně se domáhala jakožto jeden z věřitelů v insolvenčním řízení určení pohledávky, popřené žalovanou jakožto dlužnicí v tomto řízení. Uvedené pohledávka vznikla jako dluh vůči žalobkyni v důsledku úvěru, který si sjednala dlužnice spolu se svým manželem Karlem Zelenkou. Dlužnice tvrdila, že úvěr byl pouze ve prospěch manžela a nechce za něj odpovídat. Manželství již bylo rozvedeno a společné jmění manželů rozděleno. isir.justi ce.cz

Žalobkyně uvedla, že je nerozhodné, zda vznikl dluh v době trvání SJM nebo po jeho zániku, v každém případě uzavřeli písemnou smlouvu o úvěru výslovně oba manželé a oba tedy za dluh odpovídají. Případná dohoda mezi společnými dlužníky potom nemůže zavazovat žalobkyni, která o takové dohodě nebyla informována a nevyslovila s ní souhlas. Dlužnice naopak namítala, že o vypořádání SJM byla uzavřena dohoda u notářky 7.6.2010, kde Karel Zelenka převzal všechen majetek včetně dluhů. Banka se přihlásila do insolvenčního řízení proti Karlu Zelenkovi i proti dlužnici se stejnou pohledávkou. V průběhu řízení nárok omezila, protože byl nárok částečně uhrazen.

Mezi stranami bylo nesporné, že si dlužnice sjednala spolu s Karlem Zelenkou u žalobkyně úvěr a nesplatili ho. Nesporná byla i skutečnost, že manželství mezi dlužnicí a Karlem Zelenkou bylo rozvedeno a že na Karla Zelenku byl rovněž podán návrh na insolvenční řízení, při čemž do obou insolvenčních řízení se přihlásila žalobkyně se stejnou pohledávkou. . Soud provedl dokazování písemnými důkazy. Z přihlášky žalobkyně v insolvenčním řízení bylo zjištěno, že původní výše nároku byla 1.019.622,86 Kč jistina, a částky 4.263,-Kč a 224.954,57 Kč jsou úroky. Z přihlášky proti Karlu Zelenkovi bylo zjištěno, že byla uplatněna shodná pohledávka ze stejného úvěru. Z dohody o vypořádání vzájemných majetkových práv v několika listinách soud zjistil, že byla podepsána zřejmě 6.10.2010, a podle ní získal Karel Zelenka nemovitost, zaplatit dlužnici 250.000,-Kč a převzít dluh u žalobkyně. Z usnesení KSUL 44 INS 33720/2013-B-20 ze dne 7.4.2015 soud zjistil, že v rámci insolvenčního řízení byla velká část pohledávky již uhrazena a zbývá zaplatit 345.632,27 Kč. Do zbytku nároku byla omezena přihláška zpětvzetím žalobkyně. Ze žádného důkazu nebylo zjištěno, že by kterékoli ujednání mezi bývalými manželi nebo jeho část byly oznámeny žalobkyni, případně by byla patrná reakce žalobkyně.

Podle ustanovení § 511 o.z. 40/1964 Sb., platného v době uzavření smlouvy a vyhlášení insolvenčního řízení, platí, že jestliže je účastníky dohodnuto nebo to vyplývá z povahy plnění, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn vymáhat plnění po kterémkoli z nich. Podle § 150 odst. 2 platí, že práva věřitelů nemohou být dohodou manželů dotčena. K tomu lze dodat, že nový občanský zákoník v tomto smyslu situaci nijak nezměnil a základní zásady závazkového práva platí beze změny; jakékoli omezení práv věřitele-například v tom, že ze společenství dlužníků některý dlužníkem být přestane-je možné jedině s jeho souhlasem. Dohoda, kterou uzavřeli navzájem dlužníci ke škodě věřitele bez jeho souhlasu a vědomí je proti němu neúčinná. Za těchto okolností soud nároku žalobkyně plně vyhověl, s tím upřesněním, že v důsledku insolvenčního řízení byl dluh mezitím částečně uhrazen, což se projevilo na jeho zbylé výši (345.632,27 Kč).

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle § 142 odst. 1) o.s.ř. a contrario, protože žalobkyně měla sice ve věci plný úspěch, ale náklady nepožadovala a nebyla právně zastoupena. Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů od doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 31.7.2017 JUDr. Vojtěch Cepl v. r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Michaela Bartoňková