70 ICm 937/2010
70 ICm 937/2010

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobkyně BEST, a. s., IČ 25201859, sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51, právně zastoupené Mgr. Janem Hrazdirou, advokátem, AK HKDW Legal s. r. o., sídlem Praha 1, Na Příkopě 15, PSČ 110 00, proti žalované Revitax v. o. s., IČ 26424452, sídlem Praha-Cholupice, V Lipinách 1184, PSČ 143 00, insolvenční správce dlužníka ASTRA Servis, a. s., v likvidaci, IČ 49902563, sídlem Žatec, Na Astře 2445, PSČ 438 01 o určení pravosti a výše popřené pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobkyně má za dlužníkem ASTRA Servis, a. s., v likvidaci, IČ 49902563 pohledávku ve výši 1.488.318,09 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 5425/2010 pod č. P17.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 12. 8. 2010 se žalobkyně domáhá určení pravosti a výše své přihlášené pohledávky ve výši 1.488.318,09 Kč (P17, věřitel č. 17) do insolvenčního řízení dlužníka ASTRA Servis, a. s. v likvidaci, kterou insolvenční správce na zvláštním přezkumném jednání dne 13. 7. 2010 popřel co do pravosti a výše. Výzva k podání žaloby byla žalobkyni doručena 20. 7. 2010. Právním důvodem vzniku přihlášené pohledávky je kupní smlouva č. T07-03193 na odběr zboží z 26. 3. 2007, jí předcházející objednávka ze strany dlužníka z 21. 3. 2007, č. TRA 005-2007 a její potvrzení ze strany žalobkyně dne 21. 3. 2007. Dodané zboží žalobkyně fakturovala. Dodání zboží bylo ze strany žalobkyně dokládáno dodacími listy a lístky k nakládce při předání prvnímu přepravci. Tvrzené skutečnosti jsou dokládány listinami (č.l. 6 až 93).

Žalobkyně učinila vůči soudu další procesní podání v reakci na podání žalovaného a to 10. 2. 2011 (č.l. 103 a násl.); 12. 5. 2011 (č.l. 113 a násl.) a 1/11 2011, kdy zaslala závěrečný návrh v písemné podobě. Z nich vyplývá, že není sporu mezi účastníky, že předmětná smlouva kupní smlouva byla uzavřena a zboží bylo dodáváno, sporným zůstává rozsah dodaného zboží. Žalobkyně tvrdí, že dlužníkovi zboží dodala řádně a včas, v požadovaném kvalitě a množství. Ke splnění dodávek došlo předáním zboží prvnímu přepravci dle kupní smlouvy. Žalobkyně navrhla výslech svědků Jana Masopusta, Kadlece, Churavé. Zboží nikdy nebylo dodáváno investorovi akce společnosti ANENSKÝ DVŮR s. r. o. Žalobkyně dále listinnými důkazy dokládá započtení pohledávek s dlužníkem s tím, aby dokladovala výši své pohledávky. Situaci na stavbě dokumentuje korespondenci mezi dlužníkem a firmou AGS ASTRA, a. s. a dalšími listinnými důkazy s fotodokumentací (č.l. 116-127). V písemném závěrečném návrhu shrnula všechna svá tvrzení a důkazy a navrhla soudu žalobě vyhovět.

Žalovaný se vyjádřil k žalobě podáním, doručeném soudu dne 10. 9. 2011. Uvedl, že pohledávku žalobkyně popřel, neboť dlužník v účetní dokumentaci neměl založeny podklady, podle kterých by bylo ověřeno, že dodávka žalobce byla splněna. U všech dodávek nebylo doloženo, že by konkrétní zboží bylo předáno k přepravě a doručeno dlužníku. Navrhl důkazy spisem Krajského soudu v Ústí nad Labem 26 Cm 280/2007, výslechem svědka Davida Koubovského. Další procesní podání vůči soudu učinil dne 17. 1. 2011 (č.l. 100-101) a 8. 6. 2011 (č.l. 1300), uvedl, že dodávky zboží se týkaly akce Anenský Dvůr Harrachov, když část dodávky byla dle kupní smlouvy dodávána přímo investorovi akce, t.j. společnosti ANENSKÝ DVŮR s. r. o. Zbylá část dodávky byla dlužníkem vrácena, o tom byl vystaven dobropis na 518.200,-Kč a došlo k zápočtu, takže dlužník žalované dluží toliko 19.161,-Kč. Žádný z důkazů předložených žalobkyní nebyl opatřen razítkem dlužníka a podpisem konkrétního odpovědného zástupce dlužníka. Žalovaný neměl vlastní dopravu, zboží bylo dopravováno žalobkyní. Závěrečný návrh pak neobsahuje jiné další skutečnosti a shrnuje jen shora uvedené. (Podání z 26. 1. 2012, č.l. 154-)

Ve věci proběhlo jednání před soudem ve dnech 14. 4. 2011, 17. 10. 2011 a 2. 4. 2012.

Žalobce a žalovaný uvedli, že za nesporné skutečnosti, které není třeba dokazovat, považují vznik jejich obchodního vztahu na základě kupní smlouvy, zápočty dokladované ve spise 26 Cm 280/2007 a všechny skutečnosti zveřejněné v insolvenčním rejstříku v insolvenční věci dlužníka ASTRA Servis, a. s., v likvidaci, zejména zjištění úpadku a přezkoumání sporné pohledávky správcem, včetně obsahu přihlášky žalované (č.l. 109).

Sporným zůstává objem dodávek (č.l. 109). Bylo provedeno dokazování sdělením obsahu listin

-kupní smlouva č. P07-03193 z 26.3.2007 včetně obchodních podmínek firmy Best, a. s. , čl. 16-18-bez připomínek -příloha kupní smlouvy, čl. 19, bez připomínek -objednávka z 21.2.2007, č. TRA 005-2007, čl. 31-bez připomínek -potvrzení objednávky z 21.3.2007, čl. 32-34-bez připomínek -faktura č. 70113494 na 103.121,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 35-38- bez připomínek, žalobce dodává, že faktura byla následně částečně uhrazena, nyní zbývá pouze částka 43.802,00 Kč -faktura č. 70113654 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 39-42 -bez připomínek -faktura č. 70113655 na částku 93.371,00 Kč + protokol o stornování vystavené faktury s historií průběhu + dodací list + lístek k nakládce, čl. 43-50-bez připomínek -faktura č. 70113656 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 51-54 -bez připomínek -faktura č. 70113657 na částku 93.371,00 Kč + lístek k nakládce, čl. 55-57-bez připomínek, strana žalující dodává při jednání ještě příslušný dodací list, který je předložen žalobci k nahlédnutí-bez připomínek -faktura č. 70114173 na částku 93.371,00 Kč + lístek k nakládce a dodací list, čl. 58-62 -bez připomínek -faktura č. 70114174 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 63-66 -bez připomínek -faktura č. 70114446 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 67-70 -bez připomínek -faktura č. 70115432 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 71-74 -bez připomínek -faktura č. 70115433 na částku 87.422,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 75- 78-bez připomínek -faktura č. 70115434 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 79-82 -bez připomínek -faktura č. 70115454 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 83-86 -bez připomínek -faktura č. 70115966 na částku 93.371,00 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 87-90 -bez připomínek -faktura č. 70116558 na částku 79.378,90 Kč + dodací list + lístek k nakládce, čl. 91-93 -bez připomínek -vyjádření žalovaného k žalobnímu návrhu ve věci 26 Cm 280/2007 z 18.1.2008, čl. 102-bez připomínek proveden důkaz obsahem spisu 26 Cm 280/2007, z toho zejména dobropis ve výši 518.200,00 Kč, kterým byla část dodávky dlužníkem vrácena

K těmto důkazům žalovaná strana uvedla, že z dokladů není prokázáno, že by dlužník zboží převzal. Obě strany uvedly, že neměly vlastní dopravu, žalovaný dále namítal, že dodávky byly plněny na stavbu investora, nikoli pro žalovaného. Soudem bylo dáno poučení, že tvrzení o vlastní dopravě a dodávkách pro investora je třeba doložit důkazy (č.l. 110).

Dále byl proveden důkaz čtením listin na č.l. 118-127 spisu (dopis AGS ASTRA, a. s. ASTŘE SERVIS, a. s., v likvidaci z 1. 2. 2008, dopis ASTRA Servis, a. s. společnosti Anenský Dvůr, s. r. o. z 25. 10. 2007 se soupisem zbylého zboží, úřední záznam o podaném vysvětlení z 3. 6. 2008, fotodokumentace 3 listy). Jednalo se o důkazy předložené žalobkyní k neuhrazené částce a k tomu, že dlužník s dodaným materiálem disponoval a požadoval úhradu po investorovi, tedy společnosti Anenský Dvůr, s. r. o., kterému materiál dodal.

Z účastnického výslechu Ing. IVETY CHURAVÉ (členka statutárního orgánu žalobce) vyplynulo, že zboží-betonová dlažba, bylo žalované dodáváno v roce 2007 na akci Anenský Dvůr, Harrachov na základě objednávky. Žalovaná nezaplatila. Začali jednat s panem Koubovským (červenec-srpen 2007). Následně chtěli odvést zboží z Harrachova, protože v uzavřené kupní smlouvě je stanoveno, že vlastnické právo přechází na kupujícího až zaplacením kupní ceny. V září r. 2007 na místo stavby vypravili 8 kamionů, chtěli dlažbu odvézt, ale pan Koubovský jim zabránil, vše řešila Policie České republiky v Harrachově. Pak podali trestní oznámení na p. Koubovského, částečně se následně s ním dohodli a oni v prosinci 2007 část zboží odvezli. Na toto zboží vystavili dobropis. Ve skutečnosti žalovaná neuhradila nic z celé dodávky. Požadují zaplatit pouze to zboží, které nebylo vráceno. Žalobkyně vlastní dopravu nemá. Zboží buď odvážel nějaký dopravce na žádost kupujícího, nebo si dopravu zajistí kupující sám. Zboží bylo určitě dodáno ASTRA Servis, a. s., společnost ANENSKÝ DVŮR s. r. o., nikdy nebyla zákazníkem žalobkyně. Dodávky nebyly žalovanou nikdy reklamovány. Pokud na vozidlech z důkazu provedené dokumentace je logo žalobkyně, v žádném případě to není jejich vozidlo, je to jen reklamní označení. Podmínka zajištění dopravy by musela být stanovena v objednávce nebo ve smlouvě.

Svědek David Koubovský uvedl, že v roce 2007 byl statutárním orgánem ASTRA Servis, a. s. a v té době byla uzavřena kupní smlouva se žalobkyní na akci Apartmány Anenský Dvůr. Pak se objevily potíže investora s financováním a žalobkyně začala o dodávkách jednat přímo s investorem. ASTRA Servis, a. s. vlastně realizovala rámcovou kupní smlouvu, neboť investorem ANENSKÝ DVŮR s. r. o. byl určen dodavatel materiálu. ASTRA Servis, a. s. působila jako výhradní dodavatel pro generálního dodavatele stavby, kterým byla společnost AGS ASTRA, a. s., kde byl rovněž členem představenstva. Když se AGS ASTRA, a. s. dostala do konkursu a byla vypovězena smlouva o dílo s investorem stavby, umožnil žalobkyni odvoz části nezaplaceného materiálu z Anenského Dvora v prosinci 2007. S žalobkyní bylo provedeno vypořádání, vystaveny dobropisy a podepsaly se zápočty. ASTRA Servis, a. s. AGS ASTŘE a.s. musela vystornovat částky dle dobropisů, ale jak to bylo přesně, nemohl uvést. Vlastně vznikl domino efekt z nevůle investora vypořádat se s AGS ASTRA, a. s., a protože ASTRA Servis byla na platbách od AGS ASTRA, a. s. závislá, dostala se do potíží. V prosinci 2007 se ze stavby odvezlo na kamionech přesné množství zboží a od p. Churavé ví, že se vyjednávalo o prodeji zboží investorovi, neboť na stavbě i tak zůstalo velké množství zboží. Zda se odprodej uskutečnil, neví, ale je přesvědčen, že ano, neboť se stavba nakonec dokončila. Kolik za dlažbu zaplatili a kolik dlužili, to neví. Podle smlouvy dodávky přebírala AGS ASTRA, a. s. a dílčí pohledávky se prováděly po dohodě s ASTROU Servis, a. s. na základě požadavku stavby.

Soud provedl všechny důkazy navržené oběma stranami, vyjma navrženého výslechu svědka Masopusta a Kadlece, když strana žalobkyně výslovně prohlásila, že na jejich výslechu netrvá (č.l. 149).

Z provedeného dokazování má soud za prokázané:

1. Dne 26. 3. 2007 byla uzavřena kupní smlouva č. T07-03193 mezi žalobkyní a ASTRA Servis, a. s.

Podle čl. 2/2.2 této smlouvy se kupující zavazuje převzít zboží od prodávajícího v závodě BEST, a. s. Rybnice 148, 331 51 Kaznějov a v závodě BEST, a. s. Sušice, Chlumec nad Cidlinou.

Podle čl. 2/2.3 vlastnické právo přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.

Podle čl. 3/3.1. se kupující zavazuje zaplatit prodávajícímu po dodání zboží dohodnutou kupní cenu ve splatnosti faktury.

Nedílnou součástí smlouvy podle čl. 5/5.2 jsou obchodní podmínky firmy BEST, a. s.

Podle čl. 3/3.1 obchodních podmínek prodávající zajistí kupujícímu naložení zboží na dopravní prostředek kupujícího. Podle čl. 3/3.3. je dodávka splněna:

-v případě odběru zboží kupujícím z expedičního skladu prodávajícího okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím

-v případě požadavku dopravy na dohodnuté místo dopravními prostředky zajišťovanými prodávajícím předáním zboží na určeném místě

-v ostatních případech předáním zboží prvnímu dopravci

Přílohou kupní smlouvy je specifikace předmětu zboží-betonové dlažby podle druhu, množství, cena (celkem 1.943.027,-Kč), termínu dodání a expedičního místa (oba závody BEST, a. s.)

2. Uzavření kupní smlouvy předcházela objednávka ASTRY Servis, a. s. z 21. 3. 2007 části zboží (s tím, že zbytek bude doobjednán) s místem dodání "komunikace Sportapartmány Anenský Dvůr, Harrachov s vlastní dopravou".

3. Objednávka byla potvrzena téhož dne, t.j. 21. 3. 2007. 4. Dodávané zboží bylo následně fakturováno, faktury jsou podloženy dodacími listy a lístky k nakládce; z dokladů je zřejmé množství, cena, místo dodání, SPZ vozu s poznámkou jména řidiče, s podpisem vydávajícího. Tyto důkazy byly provedeny soudem čtením listin při jednání dne 14. 4. 2011 a pro stručnost se na ně odkazuje (viz shora).

5. Stranami jsou ohledně množství a výše pohledávek nezpochybněny vzájemné zápočty a to VK 700442 na 6.553,-Kč, z 15. 1. 2008 na částku 518.200,-Kč-VK 800030, z 15. 6. 2008 na částku 501.879,-Kč VK 800401. Tyto částky byly odečteny od celkové ceny dodaného zboží.

6. Generálním dodavatelem stavby Sportapartmány Harrachov byla firma AGS ASTRA, a. s. Žalovaná jako servisní organizace své mateřské společnosti AGS ASTRA a. s. dodávala svým jménem na tuto stavbu mimo jiné i betonovou dlažbu od firmy BEST, a. s.

7. Insolvenční řízení dlužníka ASTRA Servis, a. s. bylo zahájeno dne 19. 8. 2009 na základě věřitelského návrhu (vedeno u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 5425/2009).

8. Dne 1. 12. 2009 Krajský soud v Ústí nad Labem zjistil úpadek dlužníka a zároveň prohlásil na majetek dlužníka konkurs. Usnesením ze dne 22. 7. 2010 bylo rozhodnuto, že konkurs bude projednáván jako nepatrný.

9. Žalobkyně je v insolvenčním řízení dlužníka ASTRA Servis, a. s. v likvidaci vedena jako věřitel č. 17, č. přihlášky 17. Tato přihláška byla na zvláštním přezkumném jednání dne 13. 7. 2010 zcela popřena (přihlášeno 1.488.318,09 Kč) správcem co do důvodu a výše.

10. Žaloba byla podána 12. 8. 2010. Vyrozumění o popření pohledávky žalované doručeno 20. 7. 2010.

Podle § 198/1 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání.; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolventnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolventnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřena co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejich popření.

Soud zhodnotil provedené důkazy po skutkové a právní stránce následovně.

Žaloba byla podána včas osobou aktivně legitimovanou.

Soud dle provedených důkazů nemá pochybnosti o tom, že uzavřená kupní smlouva spolu s objednávkou byla naplňována. Objednaná dlažba dlužníkem byla žalobkyní dodávána na stavbu v Anenském Dvoře v Harrachově. Tato skutečnost, jejímž právním důvodem vzniku je předmětná kupní smlouva z 26. 3. 2007 č. T07-03193 se specifikací předmětu smlouvy-betonové dlažby dle druhu, množství a ceny, jíž předcházela objednávka a její potvrzení z 21. 3. 2007, rovněž zcela zřejmě vyplývá z výpovědi svědka p. Koubovského a účastnického výslechu p. Churavé. Svědek Koubovský uvedl, v souvislosti s řešenou otázkou dopravy zboží na stavbu, že v prosinci 2007 se ze stavby odvezlo přesné množství zboží, na které byl vystaven dobropis (zcela nepochybně dobropis na částku 518.200,-Kč-stranami nerozporováno), na stavbě však zůstalo i tak velké množství tohoto zboží a on věděl od p. Churavé, že vyjednávala o prodeji investorovi. Zda se tento prodej realizoval, to neví, ale je přesvědčen, že ano, protože stavba se nakonec dokončila. Investorem stavby byla společnost ANENSKÝ DVŮR s. r. o. (nyní Facility Consulting & Engineering, s.r.o., IČ: 27153657, Praha 5, Smíchov, Holečkova 100/9), generálním dodavatelem stavby společnost AGS Astra, a. s. a společnost dlužníka, jako servisní organizace AGS ASTRA, a. s. zajišťovala pro tuto firmu dodávky materiálu. Dopravu musela zajišťovat společnost BEST, a. s. Paní Churavá uvedla, že společnost ANENSKÝ DVŮR s. r. o. nebyla nikdy jejich zákazníkem. Rovněž nedokázala stanovit, jak byla konkrétně v tomto obchodním vztahu řešena doprava, nabízela pouze varianty. Dlažbu dle smlouvy dodali, dlužník ve skutečnosti neuhradil nic z celé dodávky a žalovaná požaduje zaplatit pouze to zboží, které zůstalo na stavbě.

Z provedeného důkazu na č.l. 122-124, úřední záznam o podaném vysvětlení z 3. 6. 2008, jež se váže opět k množství vráceného zboží, p. Churavá uvedla, že dne 29. 2. 2009 došlo k dohodě žalobkyně se společností RAAB KARCHER Staviva a. s. Liberec, Americká 393, že odkoupí dlažbu, která na stavbě v Harrachově zůstala a v této souvislosti byl vystaven dobropis na částku 501.879,-Kč. Tento zápočet rovněž nebyl stranami rozporován.

Že tedy dlažba na stavbu byla dodána, je zcela nepochybné, sporným mezi stranami zůstalo její množství a doprava, respektive, kterým subjektem byla doprava prováděna.

Ohledně dodávek žalobkyně předložila faktury podložené dodacími listy, lístky k nakládce, u dokladů je vyznačena SPZ vozu, který odvážel materiál a jméno řidiče. Kupní smlouva umožňuje a stanoví (viz shora), že je plněno předáním zboží prvnímu dopravci. Z důkazu, objednávky z 21. 3. 2007 (č.l. 31), se mělo jednat o dopravu vlastní (tedy dlužníka), ať již zajišťovanou vlastními vozidly či nasmlouvanými. To koresponduje opět s výpověďmi p. Koubovského a p. Churavé, jakkoli nedokázali způsob dopravy určit, vlastní dopravu neměl žádný z účastníků, dopravu si tedy dlužník nasmlouval sám.

Insolvenční správce-žalovaný, setrval na tom, že nebylo prokázáno, že dlažba byla dle dokladů dodána na stavbu, avšak pro toto tvrzení nenabídl jiné důkazy, než že zpochybnil doklady žalobkyně.

Soud provedené důkazy zhodnotil tak, zboží dle smlouvy bylo na stavbu dodáno. Žalobkyně řádně smlouvu dodržela, postupně dodávaný materiál na stavbu fakturovala. Dlužník sám ničeho neuhradil, částka za zboží byla pouze ponížena o částku na základě tří dobropisů a jim odpovídajícím zápočtům. Ty nejsou zpochybňovány. Co do výše dlužné částky tedy soud uvěřil důkazům žalobkyně, když žalovaný jiné relevantní důkazy nenavrhl, přihlášenou pohledávku včetně její výše uznal po právu.

O nákladech řízení soud rozhodl podle § 202 IZ. Úspěšná žalobkyně nemá právo na náhradu nákladů řízení proti správci.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a §160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 02.04.2012 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Lenka Ptáčková