70 ICm 869/2014
70 ICm 869/2014-43 KSUL 70 INS 33850/2013-C1-10

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Beneš-insolvenční správce, v.o.s., IČ: 22793518, sídlem Kadaň, Tušimice 23, PSČ 432 01, insolvenčního správce dlužníka Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Kadaň, Vrchlického 177, PSČ 432 01, právně zastoupeného Helenou Horovou, advokátkou, sídlem Praha 4, V Luhu 754/18, PSČ 140 00, IČ 16902645 proti žalovanému RCI Financial Services, s.r.o., IČ: 25722328, sídlem Želetavská 1525/1, Michle, 140 00 Praha 4, právně zastoupen Mgr. Petrem Šabatkou, advokátem, sdružení advokátů Haškovcová & Co., Václavské náměstí 823/33, Praha 1, PSČ 110 00 o určení pravosti a výše vykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že pohledávka žalovaného ve výši 62.402,50 Kč z titulu nákladů rozhodčího řízení, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou 70 INS 33850/2013, není po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. KSUL 70 INS 33850/2013

Odůvodnění:

Žalobou, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 11.3.2014 se žalobce-IS domáhá určení, že vykonatelná pohledávka žalovaného, spočívající v nákladech rozhodčího řízení, ve výši 62.402,50 Kč, přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano (P5, č.v. 5-část příslušenství) není po právu. Argumentuje tím, že rozhodčí doložka sjednaná ve smlouvě o úvěru č. 1322000222 z 14.7.2008 je absolutně neplatná, neboť neurčuje rozhodce ad hoc, zároveň neodkazuje na stálý rozhodčí soud, ale umožňuje určit rozhodce toliko žalující stranou ze seznamu rozhodců vedeného při České leasingové a finanční asociaci. Zároveň poukazuje na závěry rozsudku NS ČR z 25.9.2012 sp.zn. 23 Cdo 2021/2011. Uzavřená úvěrová smlouva je smlouvou spotřebitelskou a spotřebiteli by tak měla zaručovat srovnatelná procesní práva, která by měl spotřebitel (dlužník) v soudním řízení, kdyby se k řešení sporu v rozhodčím řízení nezavázal.

Žalovaný se prostřednictvím svého právního zástupce vyjádřil tak (podání z 26.5.2014, č.l. 26 a násl.), že se jedná ze strany insolvenčního správce o jiné právní posouzení věci, což ust. § 199 IZ neumožňuje. Žalovaný je toho názoru, že žalobce překročil svoji pravomoc založenou platnými právními předpisy, neboť k posouzení platnosti rozhodčí doložky není oprávněn (odkaz na NS ČR 29 NS ČR 29/2009-A-108 z 17.2.2011).

Po přezkoumání žaloby a podkladů soud zjistil, že ve věci lze rozhodnout jen na základě listinných důkazů obsažených ve spise. Vyval tedy strany, aby se vyjádřily, zda souhlasí s tím, aby ve věci bylo rozhodnuto bez nařízení jednání-č.l. 31 (§ 115 a) o.s.ř.).

Žalobce výslovně nesouhlasil (č.l. 35), žalovaný výslovně souhlasil (č.l. 33).

Soud tedy nařídil jednání na den 3.11.2012, jednal za přítomnosti žalobce, žalovaný se bez omluvy nedostavil. Rozsudek byl vyhlášen po skončení jednání.

Jak je zřejmé z protokolu na č.l. 38 a násl., strana žalobce učinila nespornými veškeré listinné důkazy obsažené ve spise insolvenčním 70 INS 33850/2013 a incidenčním, včetně přihlášky P5 č.v. 5. Ostatně účastníci žádnou z listin nezpochybnili, sporné mezi nimi zůstalo pouze právní posouzení věci.

Z listinných důkazů soud zjistil, že:

-Dlužník dne 14.7.2008 uzavřel smlouvu o úvěru č. 1322000222 s firmou RENAULT LEASING CZ s.r.o., IČ 25722328 (změna obchodního jména-nyní RCI Financial KSUL 70 INS 33850/2013

Services, s.r.o.,) s maximální výší úvěru 250.380,-Kč, se splátkami v počtu 84 á 4.705,-Kč měsíčně, RPSN 15% p.a. Součástí této smlouvy je sjednaná rozhodčí doložka. Ta je ujednána tak, že majetkové spory vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou rozhodovány podle platného práva ČR rozhodcem vybraným žalující stranou ze seznamu rozhodců vedeného při České leasingové a finanční asociaci. V rozhodčím řízení bude postupováno podle zákona 216/1994 Sb. s přiměřenou aplikací o.s.ř. v souladu se shodnými návrhy obou sporných stran a ve smyslu § 19 zákona 216/1994 Sb. postupy určenými rozhodcem, který k tomu využívá Doporučených procedurálních zásad vypracovaných Českou leasingovou a finanční asociací, platných ke dni podpisu Smlouvy o úvěru .

-Insolvenční řízení dlužníka Jana anonymizovano bylo zahájeno 27.11.2013, úpadek zjištěn a zároveň povoleno oddlužení 12.12.2013, splátkový kalendář schválen 10.2.2014. Insolvenční řízení dosud není skončeno.

-Do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano , vedeného pod sp.zn. 70 INS 33850/2013 přihlásil žalovaný dne 10.1.2014 pod P5, č.v. 5 celkem 407.918,80 Kč a to na jistině 259.367,90 Kč z titulu předčasného ukončení smlouvy o úvěru č. 1322000222 a na příslušenství 148.550,90 Kč a to jako úrok z prodlení dle RN do 12.12.2013-86.402,50 Kč a náklady rozhodčího řízení ve výši 62.402,80 Kč. Pohledávka je vykonatelná a nezajištěná.

-Dle rozhodčího nálezu z 7.7.2011 rozhodce zapsaného v seznamu rozhodců JUDr. Petra Wildta, Ph.D.-rozhodce zapsaného v seznamu rozhodců vedeném při České leasingové a finanční asociaci sp.zn. 145/09, PM 12.7.2011, bylo žalovanému (zde žalobci) přiznáno 259.367,90 Kč s úrokem z prodlení zde specifikovaným, poplatek za rozhodčí řízení, náklady právního zastoupení 51.708,-Kč a náklady opatrovnice 720,- Kč.

-Na přezkumném jednání dne 10.2.2014 insolvenční správce zjistil 345.51630 Kč, popřel 62.402,50 Kč co do pravosti a výše, z titulu neplatnosti rozhodčí doložky. Popřeny byly právě náklady rozhodčího řízení.

Na základě těchto provedených důkazů soud došel k těmto zjištěním o skutkovém stavu:

-Žalovaný uzavřel dne 14.7.2008 úvěrovou smlouvu č. 1322000222 s dlužníkem. Přímo ve smlouvě je sjednána rozhodčí doložka, jejíž přímá citace je již uvedena shora v souhrnu provedených důkazů. Z této smlouvy přihlásil žalovaný do insolvenčního řízení dlužníka Jana anonymizovano (P5, č.v. 5) celkem 407.918,80 Kč, jako pohledávku vykonatelnou na základě pravomocného rozhodčího nálezu JUDr. Petra Wildta, Ph.D., PM 12.7.2011. Na přezkumném jednání dne 10.2.2014 insolvenční správce zjistil KSUL 70 INS 33850/2013

345.516,30 Kč a popřel 62.402,50 Kč v nákladech rozhodčího řízení a to o do důvodu a výše-neplatná rozhodčí doložka. Soud pak skutkový stav posoudil následovně: Podle § 199 odst. 1 IZ, insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu.

Podle § 199 odst. 2 IZ jako důvod popření pravosti a výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí ; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci.

Podle § 199 odst. 3 IZ v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Žaloba byla podána včas (přezkumné jednání se konalo dne 10.2.2014, žaloba doručena soudu 11.3.2014).

Ve věci zůstalo sporným pouze posouzení platnosti rozhodčí doložky a odtud se odvíjející závěr o vykonatelnosti či nevykonatelnosti přihlášené pohledávky a odtud možnost správce spornou pohledávku (náklady rozhodčího řízení) popřít.

Z ustanovení § 198 odst. 3 IZ lze dovodit možnost hodnotit otázku vykonatelnosti pohledávky v incidenčním řízení, která v případě přezkumného řízení již byla posouzena a má význam pro stanovisko, která ze stran sporu nese důkazní břemeno.

V insolvenčním zákoně chybí právní úprava, která by odpovídala ust. § 35 zákona o rozhodčím řízení, a proto je nutné v insolvenčním řízení s ohledem na jeho zásady (zejména právo věřitelů na poměrné uspokojení a ochrany jejich společného zájmu vyjádřená právě v možnosti provádět pro účely insolvenčního řízení speciální přezkum přihlášených pohledávek) připustit námitku neplatnosti rozhodčí smlouvy (doložky).

Soud zhodnotil citovanou rozhodčí doložku tak, že je neplatná. Výběr rozhodce byl ujednán tak, že jej vybere žalující strana ze seznamu rozhodců vedeného u soukromého subjektu, který není stálým rozhodčím soudem (Rozsudek NS ČR sp.zn. 31 Cdo 1945/2010 z 11.5.2011). Avšak je-li arbitrovatelný rozhodčí nález vydán na základě neplatné rozhodčí KSUL 70 INS 33850/2013 doložky, má i takový rozhodčí nález účinky pravomocného soudního rozhodnutí a nelze jej považovat za nicotný právní akt.

Uzavřená smlouva o úvěru byla zhodnocena jako spotřebitelská (uzavřena mezi právnickou osobou podnikatelem a fyzickou osobou nepodnikatelem), a požívá tak zvýšené ochrany ve smyslu ust. § 51 a následující o.z.).

Soud tedy uzavírá, že pokud insolvenční správce uplatnil při popření vykonatelné pohledávky důvody, pro které by mohl být rozhodčí nález zrušen, je analogicky v rozsahu určeném § 35 Zákona o rozhodčím řízení soud oprávněn řešit otázku, zda zde nejsou dány podmínky pro zrušení rozhodčího nálezu.

Vzhledem k posouzení rozhodčí doložky soud posoudil přihlášenou pohledávku jako nevykonatelnou, což má pro věřitele pouze ten důsledek, že se na přihlášenou pohledávku pohlíží jako na nevykonatelnou, tedy v režimu ust. § 198 IZ.

Pro popřené náklady rozhodčího řízení má poslední teze prvořadý význam. U nevykonatelné pohledávky z důvodu neplatnosti rozhodčí doložky nejsou přihlášené náklady rozhodčího řízení po právu, rozhodčí řízení nemělo proběhnout. Soud proto rozhodl, jak ve výroku I. uvedeno a žalobě insolvenčního správce vyhověl.

O nákladech řízení rozhodl výrokem II. Ve sporu úspěšný insolvenční správce výslovně žádný nárok nevznesl.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a §160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 3.11.2014 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: David Havel