70 ICm 828/2010
70 ICm 828/2010-39 (KSUL 70 INS 2745/2010)

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce Česká spořitelna, a.s., IČ: 45244782, Praha 4, Olbrachotva 1929/62, PSČ 140 00, korespondenční adresa: Oblastní pobočka v Ústí nad Labem, Odd. 6372-restrukturalizace a vymáhání II, Mírové nám.č. 2, Ústí nad Labem, PSČ 400 01 , proti žalovanému SVOBODA-VRŠANSKÝ, v.o.s., IČ 25466763, se sídlem Husitská 692/3, Teplice, insolvenčnímu správci dlužníků-manželů Dagmar a Vastimila Westfálových , oba bytem Teplice, Stará Mlýnská 34, PSČ 415 01, o určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 70.194,06 Kč přihlášené pod č. přihl. 4 do insolvenčního řízení KSUL 70 INS 2745/2010 dlužníků manželů Dagmary a Vastimila Westfálových, oba bytem Teplice, Stará Mlýnská 34, PSČ 415 01, žalobcem Českou spořitelnou, a.s., Praha 4, Olbrachotva 1928/62, PSČ 140 00, z titulu úvěrové smlouvy č. 2638122823 a č. 2642394813, s e z a m í t á .

II. Žalovanému se nepřiznává vůči žalobci náhrada nákladů řízení. (KSUL 70 INS 2745/2010)

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem dne 22.7.2010 se žalobce domáhá určení pravosti pohledávky v celkové výši 70.194,06 Kč, kterou přihlásil do insolvenčního řízení dlužníků-manželů Westfálových (KSUL 70 INS 2745/2010) pod č. přihl. 4 jako věřitel č. 3. Na přezkumném jednání dne 20.5.2010 tuto pohledávku insolvenční správce popřel co do pravosti, neboť shodná pohledávka byla správcem uznána pod č. přihl. 3. Žalobce v žalobě uvedl, že právním důvodem vzniku pohledávky bylo poskytnutí hotovostního úvěru č. 2638122823 (dlužná částka 22.206,55 Kč) a č. 2642394813 (dlužná částka 47.987,51 Kč). Ke splnění povinnosti splatit čerpané úvěry se manželé zavázali společně a nerozdílně. Podle § 511 o.z. platí, že jestliže je účastníky dohodnuto, že více dlužníků má témuž věřiteli splnit dluh společně a nerozdílně, je věřitel oprávněn požadovat plnění na kterémkoli z nich. Žalobce má z tohoto důvodu lepší-silnější pozici věřitele.

Soud vyzval žalovaného insolvenčního správce, aby se vyjádřil k žalobě a doložil výzvy k podání incidenční žaloby. Žalovaný se výslovně nevyjádřil, doložil však výzvu z 28.7.2010 k podání incidenční žaloby s doručenou. (Zveřejněno v insolvenčním rejstříku). Žalobce uhradil soudní poplatek.

Po zhodnocení nastalé situace, soud usnesením z 16.11.2010 vyzval oba účastníky, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, když mezi účastníky zůstala sporná toliko otázka posouzení tzv. duplicity v oddlužení, čili existence pohledávky dlužníků vůči žalobci není sporná. Spornou je otázka možnosti přihlásit do spojeného řízení dlužníků-manželů tuto pohledávku vůči každému z nich, a dosáhnout tak lepšího poměrného uspokojení.

Žalobce i žalovaný se výslovně vyjádřili, že s postupem soudu podle § 115a o.s.ř. souhlasí.

Soud se dále zabýval včasností podání žaloby a pasivní legitimací nerozlučných společníků insolvenčního správce a dlužníka v incidenčním sporu ve specifice insolvenčního řízení v režimu oddlužení formou splátkového kalendáře.

Podle § 410 odst. 1 IZ není-li dále stanoveno jinak, platí o přezkoumání přihlášených pohledávek za trvání účinnosti oddlužení obdobně § 190 až § 202 IZ. Podle odstavce druhého téhož paragrafu, popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. (KSUL 70 INS 2745/2010)

Podle § 197 odst. 2 IZ věřitele, jehož nevykonatelná přihlášená pohledávka byla popřena při přezkumném jednání, jehož se nezúčastnil, o tom insolvenční správce písemně vyrozumí, a to i tehdy, je-li popření uvedeno v upraveném seznamu přihlášených pohledávek.

Podle § 198 odst. 1 IZ Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u insolvenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2 IZ. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci. Nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření.

Podle § 13 odst. 1 vyhlášky č. 311/2007 Sb., o jednacím řádu pro insolvenční řízení kterou se provádějí některá ustanovení insolvenčního zákona, písemné vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky obsahuje označení insolvenčního soudu včetně spisové značky, pod kterou je insolvenční řízení vedeno, označení dlužníka a označení věřitele, jemuž je toto vyrozumění určeno, údaje umožňující identifikaci popřené nevykonatelné pohledávky, informaci o tom, zda tato pohledávka byla popřena co do pravosti, výše nebo pořadí, stanovisko dlužníka, datum a podpis insolvenčního správce. U pohledávky popřené co do výše se ve vyrozumění uvede, v jaké výši byla insolvenčním správcem popřena, u pohledávky popřené co do pořadí se ve vyrozumění uvede, v jakém pořadí má být pohledávka podle insolvenčního správce uspokojena. Podle odstavce druhého téhož paragrafu vyrozumění dále obsahuje poučení, že pokud nepodá věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, proti insolvenčnímu správci u insolvenčního soudu žalobu na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky, nebude k pohledávce popřené co do pravosti nadále v insolvenčním řízení přihlíženo a pohledávka popřená co do výše nebo pořadí se bude pokládat za zjištěnou ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření insolvenčním správcem. Ve vyrozumění se uvede i poučení, že věřitel, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, se v podané žalobě může jako důvodu vzniku pohledávky dovolávat jen skutečností uvedených v přihlášce nebo při přezkumném jednání a dále skutečností, o kterých se věřitel dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části podle obchodního zákoníku neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. Vyrozumění dále obsahuje poučení o tom, že lhůta k podání žaloby činí 30 dnů od přezkumného jednání a že tato lhůta neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění.

Podle § 7 odst. 1 IZ pro insolvenční řízení a pro incidenční spory se použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

V dané věci se přezkumné jednání konalo 20.5.2010 za situace, kdy byl zjištěn úpadek a bylo povoleno řešení úpadku oddlužením. Spornou přihlášku popřel jak insolvenční správce, tak oba dlužníci. Po přezkumném jednání soud vydal usnesení o neschválení oddlužení a na majetek dlužníků prohlásil konkurs, když zároveň určil, že bude projednáván jako nepatrný. K odvolání dlužníků bylo toto rozhodnutí zrušeno a vráceno Vrchním soudem v Praze k novému projednání. S účinky ke dni 23.7.2010 soud vydal rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. (KSUL 70 INS 2745/2010)

Žalobce pak obdržel dvě výzvy k podání incidenční žaloby. Obě sám doložil jednak k žalobě (č.l. 25 spisu)a jednak k vyjádření č.l. 35). Výzva z 14.7.2010 mu byla doručena 16.7.2010. Druhá výzva je z 28.7.2010, doručeno 2.8.2010. (Na doručence je datum 2.7.2010, jedná se však o zjevnou nesprávnost s ohledem na další časové údaje).

Žaloba proti insolvenčnímu správci byla tedy podána včas (přezkumné jednání 20.5.2010, žaloba 22.7.2010, výzva doručena 16.7.2010). Žaloba proti dalším nerozlučným společníkům nebyla podána vůbec, když lhůta k jejímu podání počala běžet od účinků oddlužení (§ 410 odst. 2 IZ, tj. od 23.7.2010, kdy bylo rozhodnutí o schválení splátkového kalendáře zveřejněno v insolvenčním rejstříku (nová výzva doručena 2.8.2010).

Z protokolu o přezkumném jednání z 20.05. 2010 je zcela zřejmé, že insolvenční správce i dlužníci popřeli shodně z důvodu pravosti. Vyrozumění správce o popření pohledávky obsahuje vedle dalších povinných údajů výslovné poučení věřitele o tom, že pohledávka byla popřena jak insolvenčním správcem, tak dlužníky co do pravosti a dále poučení dle § 197 a 198 IZ a § 13 odst. 2 vyhlášky č. 311/2007 Sb. Poučení je doslovně vypsáno v textu s výslovným uvedením, že pokud byla pohledávka popřena i dlužníkem, je třeba podat žalobu nejen proti insolvenčnímu správci, ale i proti dlužníku.

Za daného stavu věci, aniž se soud zabýval dalšími aspekty žaloby, po zhodnocení skutkového stavu a jeho právního posouzení, žalobu zamítl, neboť nebyla podána včas vůči oběma pasivně legitimovaným nerozlučným společníkům.

O nákladech řízení rozhodl podle výsledku sporu (§ 137 odst. 1 a § 142 o.s.ř. za použití § 202 odst. 1 a 2 IZ). Žalovaný insolvenční správce měl ve věci plný úspěch. Vzhledem k tomu, že nebyl ani právně zastoupen, ani mu nevznikly žádné další náklady potřebné k účelnému uplatňování nebo bránění práva, když účastníci výslovně souhlasili s rozhodnutím ve věci bez nařízení jednání, soud žalovanému žádnou náhradu nákladů nepřiznal (tento účastník ostatně ani žádné neúčtoval).

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80/1 a § 160/3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 01.02.2011

JUDr. Eva Sixtová, v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Nikola Tschertnerová