70 ICm 4766/2015
č.j.: 70 ICm 4766/2015-121 sp.zn. insolvenčního řízení: KSPH 70 INS 24923/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci žalobce: MAPATRANS, s.r.o., IČO: 29303532, se sídlem Na Vyhlídce 1684, 686 05 Uherské Hradiště-Mařatice, zastoupena Mgr. Radovanem Dospělem, advokátem, se sídlem Marešova 305/14, 602 00 Brno, proti žalovanému: TP Insolvence, v.o.s., IČO: 03296636, se sídlem Jankovcova 1037/49, Holešovice, 170 00 Praha 7, insolvenční správkyně dlužníka RASK-Car s.r.o., IČO: 24840157, se sídlem Křesetice 87, 285 47 Křesetice, zastoupena Mgr. Tomášem Urbanem, advokátem, se sídlem Vřesová 685, 181 00 Praha 8, o vyloučení majetku z majetkové podstaty, takto: I. Z majetkové podstaty dlužníka RASK-Car, s.r.o., IČO 24840157, sídlem 285 47 Křesetice 87, se vylučuje vozidlo SCHMITZ SCS 24/L-13,62MB, VIN: WSM00000003036651. isir.justi ce.cz

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci náklady řízení ve výši 20 456,00 Kč, a to do 15 dnů od právní moci tohoto rozsudku. Odůvodnění: [1] Žalobou ze dne 14. 12. 2015 se žalobce MAPATRANS s.r.o., IČ 29303532, (dále jen žalobce) se domáhal vyloučení vozidla SCHIMTZ SCS 24/L-13,62MB VINWSM00000003036651 (dále jen vozidlo) z majetkové podstaty dlužníka RASK-Car s.r.o. Křesetice 87 285 47, IČ 24840157 (dále jen dlužník). Žaloba byla podána proti insolvenčnímu správci dlužníka TP Insolvence v.o.s. Jankovcova 1037/49 Praha 7 170 00, IČ 0326636 (dále jen žalovaná) [2] Podanou žalobu pak žalobce odůvodnil tak, že přípisem žalované ze dne 8. 12. 2015 byl vyrozuměn, že v souladu s ust. § 224 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) o zapsání vozidla do soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním, že společnost GE Money Leasing s.r.o., IČ 60751606 (dříve VB Leasing CZ spol. s.r.o., IČ 60751606), uzavřela dne 7. 11. 2014 na předmětné vozidlo kupní smlouvou se společností Pro Resale a.s., IČ 27677150, která následně vozidlo prodala žalobci kupní smlouvou ze dne 7. 11. 2014, neboť výše uvedené kupní smlouvy byly uzavřeny v rozporu se zákonem. [3] Dle stanoviska žalobce je vlastníkem předmětného vozidla, jelikož vlastnické právo nabyl na základě řádného titulu (kupní smlouvy uzavřené se společností Pro Resale s.r.o.) a vzhledem ke všem okolnostem byl v dobré víře v oprávnění společnosti Pro Resale s.r.o., vlastnické právo k předmětnému vozidlu převést, nadto žalobce nabýval od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, tak jak uvádí dikce ust. § 1109 písm. b) zákona č. 89/2012 Sb. Vozidlo žalobce převzal a zaplatil. Podle ust. § 7 zák. č. 89/2012 se má za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře, tedy i žalobce jednal v dobré víře, že předmětné vozidlo nabývá od vlastníka. O nabytí vlastnické právo žalobcem tak nemůže býti pochyb. Podanou žalobou pak odůvodnil důkazy uvedenými v podané žalobě. [4] Žalovaná pak navrhla žalobu zamítnout v celém rozsahu, neboť vozidlo bylo žalovanou zahrnuto do majetkové podstaty důvodně, neboť společnost Pro Resale se nikdy nestala vlastníkem vozidla, neboť Společnost GE Money Leasing jako věřitel uzavřela s Dlužníkem Dodatek č. 1., jehož předmětem bylo zajištění závazku Dlužníka (dílčí pohledávka č. 3 přihlášky P5) vyplývající z leasingové smlouvy č. 9129210067 ze dne 21. března 2012, zajišťovacím převodem vlastnického práva k Vozidlu, s Dodatkem č. 1 smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věci a smlouvy o výpůjčce ze dne 7. dubna 2014. Základním rysem institutu zajišťovacího převodu práva je podmíněnost převodu práva z dlužníka na věřitele. Strany uzavírají smlouvu o zajišťovacím převodu práva s úmyslem, aby nešlo o převod trvalý, ale jen o převod dočasný, a to za účelem zajištění pohledávky věřitele. [5] Podle aktuální judikatury Nejvyššího soudu má být institut zajišťovacího převodu práva vnímán jako ujednání s rozvazovací podmínkou (a to i v případě, že rozvazovací podmínka není ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva výslovně uvedena), jejímž splněním se vlastníkem práva opět stává bez dalšího původní vlastník, tedy dlužník, který toto zajištění poskytl. Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 12. září 2014, č.j. KSPH 70 INS 24923/2014-A-3, bylo zahájeno Insolvenční řízení ve věci Dlužníka. Důkaz: Vyhláškou Krajského soudu v Praze ze dne 12. září 2014, č.j. KSPH 70 INS 24923/2014-A-3. Zahájení insolvenčního řízení má podle § 109 odst. 1 písm. b) InsZ mimo jiné ten účinek, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek

stanovených insolvenčním zákonem, tedy zpeněžením majetkové podstaty insolvenčním správcem (žalovaným) se souhlasem věřitelského výboru. [6] V případě insolvence dlužníka tedy náleží právo, které je předmětem zajišťovacího převodu (v tomto případě vlastnické právo k Vozidlu), do majetkové podstaty a uspokojení tímto způsobem zajištěných pohledávek věřitele lze realizovat pouze v rámci insolvenčního řízení. Pakliže k realizaci zajišťovacího převodu práva k Vozidlu (jeho prodeji) nedošlo před zahájením Insolvenčního řízení (dne 12. září 2014), náleží věřiteli (společnosti GE Money Leasing) pouze právo přihlásit svou pohledávku vůči Dlužníkovi jako zajištěnou do Insolvenčního řízení. K uzavření Kupní smlouvy I se společností Pro Resale (realizaci zajištění ze strany věřitele) došlo až po zahájení Insolvenčního řízení, a to dne 7. listopadu 2014. [7] Kupní smlouva I je tedy ve smyslu ustanovení § 580 OZ neplatná pro rozpor se zákonem. Dále pak ve prospěch zamítnutí žaloby svědčí skutečnost, že žalobce nenabyl vozidlo při uzavírání smlouvy č. KS-6117-2014 ze dne 7. 11. 2014 v dobré víře s odvoláním na ust. § 1112 Občanského zákoníku, neboť si musel být vědom skutečnosti, že údajné vlastnické právo nabyl od neoprávněného. [8] Ve věci proběhlo jednání 22. 6. 2016 a 18. 10. 2016 a soud rozhodl rozsudkem č.j.: 70 ICm 4766/2015-60, tak, že žaloba na vyloučení dotčeného vozidla se zamítá, a že žalobce je povinen zaplatit žalované k rukám jejího právního zástupce náklady právního zastoupení. Proti tomuto rozhodnutí se odvolal žalující a odvolací soud usnesením č.j.: 104 VSPH 228/2017-83 ze dne 11. 5. 2017 rozsudek zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. [9] V odůvodnění odvolací soud konstatoval, že má shodně se soudem I. stupně za to, že společnost MONETA Leasing, s.r.o., jakožto prodávající z kupní smlouvy I. nebyla v době po zahájení insolvenčního řízení ve věci dlužníka oprávněna realizovat zajištění, neboť jí v tom bránil § 109 odst. 1 písm. b) IZ, tedy nebyla oprávněna vlastnické právo k vozidlu převést na společnost Pro Resale, a.s., k tomu byl oprávněn pouze insolvenční správce dlužníka (tj. žalovaný). [10] Přestože má odvolací soud shodně se soudem I. stupně za to, že je kupní smlouva I. uzavřená mezi společnostmi MONETA Leasing, s.r.o. a Pro Resale, a.s., neplatná a v důsledku toho je stižena neplatností i kupní smlouva II. (ve smyslu právní zásady nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet ), odvolací soud ale dále upozornil, že bylo namístě, aby se soud prvního stupně také vypořádal s argumentací žalobce dovolávajícího se ochrany svých vlastnických práv z titulu jeho tvrzené dobré víry. Soud prvního stupně se však touto otázkou podle jeho názoru vůbec nezabýval, a proto rozhodl, jak je uvedeno výše. [11] Soud prvního stupně tedy pokračoval v řízení a ve věci proběhlo další jednání 18. 10. 2017 a 4. 4. 2018. Strany, byly vyzvány k doplnění a doložení svých tvrzení, především strana žalující v otázce tvrzené dobré víry při nákupu vozidla. [12] Soud provedl dokazování těmito níže uvedenými listinami. -ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. 70 INS 24923/2014 soud zjistil, že dne 12.9.2014 bylo zahájeno insolvenční řízení ve věci dlužníka. -z usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 24923/2014-A-13 ze dne 7.11.2014 že byl zjištěn úpadek dlužníka, byl prohlášen konkurs na jeho majetek a insolvenčním správcem byla ustanovena žalovaná.

-z přihlášky pohledávky GE Money Leasing ze dne 16.12.2014 že tato podala do insolvenčního řízení vedeného pod sp. zn. KSPH 70 INS 24923/2014 pohledávku za dlužníkem v celkové výši 1.025.729,20 Kč a to na základě nesplnění leasingové smlouvy č. 9129210185 ze dne 8.6.2012 ve znění smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouvy o výpůjčce ze dne 30.4.2013, v přihlášce však GE Money Leasing uvedla, že předmět leasingové smlouvy byl pronajímateli, jakožto vlastníkovi (tzn. GE Money Leasing) vrácen a reprodán, a že po jeho reprodeji bylo věřitelem provedeno finanční vyrovnání a do insolvenčního řízení přihlášen pouze nárok na úhradu tzv. záporného rozdílu. -z protokolu z přezkumného jednání ze dne 4.2.2015, že tato přihlášená pohledávka byla zjištěna v celém rozsahu. -z vyrozumění ze dne 8.12.2015, že vozidlo bylo zapsáno do soupisu majetkové podstaty dlužníka s odůvodněním v tomto vyrozumění uvedeném a s poučením o možnosti v případě nesouhlasu se bránit zapsání vozidla do majetkové podstaty excindační žalobou, dále že dle aktuálního soupisu majetkové podstaty je vozidlo nadále v majetkové podstatě zapsáno, s tím, že excindační žalobou bylo podáno v poskytnuté lhůtě 30 dnů. -z kupní smlouvy č. KS-6117-2014 ze dne 7.11.2014 uzavřené mezi společností Pro Resale a.s., IČ 27677150 a žalobce že vozidlo bylo podáno za sjednanou částku 181.500 Kč a že tato částka byla uhrazena téhož dne, což je prokázáno příjmovým dokladem potvrzeným stranami uzavření kupní smlouvy a faktury č. FU14220399 ze dne 7.11.2014. K předání vozidla pak došlo rovněž 7.11.2014 a to na základě protokolu o předání a převzetí vozidla potvrzené stranami kupní smlouvy č. KS-6117-2014. -z kupní smlouvy č. 50-9777777028 ze dne 7.11.2014 uzavřené mezi prodávajícím UB Leasing spol. s.r.o., IČ 60751606 a kupujícím Pro Resale a.s., IČ 27677150, že předmětné vozidlo bylo prodávajícím prodáno kupujícímu za cenu 151.250 Kč včetně DPH a že kupující toto vozidlo převzal a sjednanou cenu uhradil. -z listiny ze dne 7.4.2014 označené jako souhlas vlastníka k převedení vozidla na jiného vlastníka, že byl vysloven souhlas s převodem vozidla na dlužníka s tímto odůvodněním: Tento souhlas vydává leasingová společnost se zřetelem na skutečnost, že mezi ní jakožto poskytovatelem leasingu (věřitelem) a klientem jakožto příjemcem leasingu (dlužníkem) byly uzavřeny následující smlouvy: LS č. 9129220067 ze dne 21.3.2012, přičemž za účelem zajištění pohledávek z těchto leasingových a nebo úvěrových smluv byla dne 21.3.2012 uzavřena smlouva o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouva o výpůjčce, na základě které bylo vlastnické právo k vozidlu převedeno z klienta na leasingovou společnost, a to po dobu trvání závazků z leasingových a nebo úvěrových smluv. V souladu s tím, že se leasingová společnost zapisuje do registru silničních vozidel jako vlastník a klient jako provozovatel vozidla. -z dodatku č. 1 smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věci a smlouvy o výpůjčce uzavřené mezi dlužníkem a VB Leasing CZ spol. s.r.o., IČ 60751606, že smluvní strany uzavřely dne 21.3.2012 smlouvu o zajišťovacím převodu vlastnického práva k movité věci a smlouvy o výpůjčce (dále jen smlouvu o ZP) za účelem zajištění závazků z úvěrových smluv týkajících se i předmětné vozidla s tím, že dlužník ke dni uzavření dodatku č. 1 je výlučným vlastníkem vozidla a že tímto dodatkem převádí vlastnického práva k vozidlu na věřitele VB Leasing CZ spol. s.r.o., IČ 60571606, který tuto skutečnost akceptoval. -z osvědčení o registraci vozidla, tzv. velkého technického průkazu, že z rubriky základní údaje o registraci vyplývá, že jako vlastník vozidla je ke dni 9. 4. 2014 vedena VB Leasing

CZ spol. s.r.o., IČ 60571606, a provozovatelem vozidla je RASK-Car s.r.o., IČ: 248 40 157, dále pak, že dne 29. 10. 2014 bylo vozidlo převedeno-odhlášeno na VB Leasing CZ spol. s.r.o., IČ 60571606 a z rubriky úřední záznamy , že dne 29. 10. 2014 došlo k ukončení leasingové smlouvy č. 9129210067. [13] Na základě výše uvedeného dokazování soud učinil skutkový závěr takový, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 12.9.2014 s tím, že dne 7.11.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo současně rozhodnuto řešení jeho úpadku konkursem. [14] Dále, že společnost GE Money leasing s.r.o. (dříve VB Leasing CZ spol. s.r.o., IČ 60751606) jako věřitel uzavřela dne 7.4.2014 s dlužníkem dodatek č.1 smlouvy o zajišťovacím převodu vlastnického práva věci a smlouvy o výpůjčce ze dne 7.4.2014, přičemž předmětem tohoto dodatku bylo zajištění závazku dlužníka vyplývající z uzavřené leasingové smlouvy č. 9129210067 ze dne 21.3.2012 předmětným vozidlem. [15] Následně dne 7.11.2014 byla leasingovou společností GE Money Leasing s.r.o., IČ 60751606, uzavřena kupní smlouva, kterou vozidlo prodala společnosti Pro Resale a.s., IČ 27677150, za kupní cenu 151.250 Kč včetně DPH, která téhož dne vozidlo prodala kupní smlouvou č. KS-6117-2014 vozidlo žalobci za cenu 181.500 Kč včetně DPH. [16] Dále že společnost GE Money leasing s.r.o., IČ 60751606 přihlásila přihlášku pohledávky za dlužníkem v celkové výši 1.025.729,20 Kč z titulu neplnění leasingové smlouvy uzavřené dlužníkem a v přihlášce uvedla, že předmět leasingové smlouvy byl pronajímateli, jakožto vlastníkovi (tzn. GE Money Leasing), vrácen a reprodán, a že po jeho reprodeji bylo věřitelem provedeno finanční vyrovnání a do insolvenčního řízení přihlášen pouze nárok na úhradu tzv. záporného rozdílu, a dále že předmětné vozidlo v průběhu insolvenčního řízení bylo zapsáno do majetkové podstaty dlužníka. [17] Podle § 109 odst. 1 písm. b) IZ se zahájením insolvenčního řízení se spojuje účinek, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených tímto zákonem, to platí i pro zřízení soudcovského zástavního práva na nemovitostech nebo exekutorského zástavního práva na nemovitostech, které bylo navrženo po zahájení insolvenčního řízení. [18] Podle § 224 odst. 1 IZ insolvenční správce, který zapíše do soupisu věci, práva, pohledávky a jiné majetkové hodnoty, které nenáleží dlužníku nebo jejichž zahrnutí do majetkové podstaty je sporné zejména proto, že k nim třetí osoba uplatňuje práva, která to vylučují, do soupisu poznamená, komu sepisovaný majetek náleží, nebo kdo k němu uplatňuje své právo. Tuto osobu insolvenční správce písemně vyrozumí o zahrnutí majetku do soupisu a na její žádost jí o tom vydá osvědčení. Osvědčení musí vždy obsahovat i uvedení důvodu, pro který insolvenční správce tento majetek sepsal. [19] Podle § 225 IZ osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty (odst. 1). Žaloba musí být podána proti insolvenčnímu správci, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy osobě uvedené v odstavci 1 bylo doručeno vyrozumění o soupisu majetku, k němuž uplatňuje právo. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty insolvenčnímu soudu (odst. 2). [20] K předpokladům, za nichž může soud vyhovět žalobě o vyloučení věci, práva, pohledávky či jiné majetkové hodnoty (dále jen věc) z majetkové podstaty (excindační žalobě), patří, že

věc byla insolvenčním správcem příslušného dlužníka vskutku pojata do soupisu majetkové podstaty; excindační žaloba podaná osobou odlišnou od dlužníka došla soudu nejpozději posledního dne lhůty určené této osobě k podání žaloby; žalovaným je insolvenční správce; v době, kdy soud rozhoduje o vyloučení věci (§ 154 odst. 1 o.s.ř.), trvají účinky konkursu a věc je nadále sepsána v soupisu majetkové podstaty; osoba, jež se domáhá vyloučení věci ze soupisu, prokázala nejen to, že neměla (nebo ke dni rozhodnutí o žalobě již nemá) být do soupisu zařazena, nýbrž i to, že právo, které vylučovalo zařazení věci do soupisu, svědčí jí. [21] Podle § 6 o.z. má každý povinnost jednat v právním styku poctivě (odst. 1). Nikdo nesmí těžit ze svého nepoctivého nebo protiprávního činu. Nikdo nesmí těžit ani z protiprávního stavu, který vyvolal nebo nad kterým má kontrolu (odst. 2). [22] Podle § 7 o.z. má se za to, že ten, kdo jednal určitým způsobem, jednal poctivě a v dobré víře. [23] Podle § 1109 o.z. vlastníkem věci se stane ten, kdo získal věc, která není zapsána ve veřejném seznamu, a byl vzhledem ke všem okolnostem v dobré víře v oprávnění druhé strany vlastnické právo převést na základě řádného titulu, pokud k nabytí došlo a) ve veřejné dražbě, b) od podnikatele při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku, c) za úplatu od někoho, komu vlastník věc svěřil, d) od neoprávněného dědice, jemuž bylo nabytí dědictví potvrzeno, e) při obchodu s investičním nástrojem, cenným papírem nebo listinou vystavenými na doručitele, nebo f) při obchodu na komoditní burze. [24] Podle § 1110 o.z. získal-li někdo v dobré víře za úplatu použitou movitou věc od podnikatele, který při své podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku obchoduje s takovými věcmi, vydá ji vlastníku, který prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo že mu věc byla odňata svémocně a že od ztráty nebo odnětí uplynuly nejvýše tři toky. [25] Podle § 1111 o.z. získal-li někdo movitou věc za jiných okolností, než které stanoví § 1109 nebo 1110, stane se vlastníkem věci, pokud prokáže dobrou víru v oprávnění převodce převést vlastnické právo k věci. To neplatí, pokud vlastník prokáže, že věc pozbyl ztrátou nebo činem povahy úmyslného trestného činu. [26] Podle § 2040 o.z. smlouvou o zajišťovacím převodu práva zajišťuje dlužník nebo třetí osoba dluh tím, že věřiteli dočasně převede své právo (odst. 1). Má se za to, že zajišťovací převod práva je převodem s rozvazovací podmínkou, že dluh bude splněn (odst. 2). [27] Z provedeného dokazování vyplývá, že insolvenční řízení bylo zahájeno dne 12. 9. 2014. Zahájení insolvenčního řízení má podle § 109 odst. 1 písm. b) InsZ mimo jiné ten účinek, že právo na uspokojení ze zajištění, které se týká majetku ve vlastnictví dlužníka nebo majetku náležejícího do majetkové podstaty, lze uplatnit a nově nabýt jen za podmínek stanovených insolvenčním zákonem, tedy zpeněžením majetkové podstaty insolvenčním správcem (žalovaným) se souhlasem věřitelského výboru. [28] V případě insolvence dlužníka tedy náleží právo, které je předmětem zajišťovacího převodu (v tomto případě vlastnické právo k Vozidlu), do majetkové podstaty a uspokojení tímto způsobem zajištěných pohledávek věřitele lze realizovat pouze v rámci insolvenčního řízení. Pakliže k realizaci zajišťovacího převodu práva k Vozidlu (jeho prodeji) nedošlo před zahájením Insolvenčního řízení (dne 12. září 2014), náleží věřiteli (společnosti GE Money Leasing) pouze právo přihlásit svou pohledávku vůči Dlužníkovi jako zajištěnou do insolvenčního řízení. [29] K uzavření Kupní smlouvy I se společností Pro Resale (realizaci zajištění ze strany věřitele) došlo až po zahájení Insolvenčního řízení, a to dne 7. listopadu 2014. Kupní smlouva I je

tedy ve smyslu ustanovení § 580 OZ neplatná pro rozpor se zákonem, neboť uzavřené kupní smlouvy po zahájení insolvenčního řízení odporuje zákonu, stejně tak je neplatná následně Kupní smlouva II. (ve smyslu právní zásady nemo plus iuris ad alium transfere potest quam ipse habet ). [30] Za dané situace pak dochází ke střetu dvou právních principů/zásad, a to zásady, že nikdo nemůže převést více práv, než sám má, a základního právního principu ochrany dobré víry, neboť žalobce tvrdil a prokazoval, že nevěděl a nemohl vědět o tom, že vlastnické právo k Vozidlu nemá společnost Pro Resale, resp. před tím neměla společnost GE Money Leasing s.r.o., IČ 6075606. [31] K tomuto střetu se opakovaně vyjádřil i Ústavní soud České republiky, např. v nálezu ÚS 165/11-1 ze dne 11.5.2011, v němž vyslovil: Jelikož princip ochrany dobré víry nového nabyvatele působí proti principu ochrany vlastnického práva původního vlastníka, je nutno najít praktickou konkordanci mezi oběma protikladně působícími principy tak, aby zůstalo zachováno maximum z obou, a není-li to možné, pak tak, aby výsledek byl slučitelný s obecnou představou spravedlnosti. Osoby, jimž dobrá víra svědčí, totiž nenesou žádný díl odpovědnosti za neplatnost smlouvy uzavřené mezi právními předchůdci a s ohledem na svou dobrou víru mohly v mezidobí nemalým způsobem zhodnotit inkriminované nemovitosti. Osobě, která učinila určitý právní úkon s důvěrou v určitý, jí druhou stranou prezentovaný skutkový stav, navíc potvrzený údaji z veřejné, státem vedené evidence musí být v materiálním právním státě poskytována ochrana. [32] Ve věci tvrzené dobré víry soud konstatuje, že: -žalobce tvrdil a z obchodního rejstříku je patrné, že nabýval vlastnické právo od podnikatele (Pro Resale a.s., IČ 27677150) při jeho podnikatelské činnosti v rámci běžného obchodního styku. -Vozidlo není zapsáno ve veřejném seznamu (registr vozidel není veřejným seznamem podle § 1109 o.z.). -Vlastnictví dlužníka nebylo možno vyvodit z osvědčení o registraci vozidla, tzv. velkého technického průkazu. -Společnost GE Money Leasing s.r.o., IČ 6075606 se sama považovala za vlastníka a v tomto duchu provedla také přihlášku pohledávky, do které uvedla, že předmět leasingové smlouvy byl pronajímateli, jakožto vlastníkovi (tzn. GE Money Leasing) vrácen a reprodán, a že po jeho reprodeji bylo věřitelem provedeno finanční vyrovnání a do insolvenčního řízení přihlášen pouze nárok na úhradu tzv. záporného rozdílu . Žalobci tedy nemohlo být ani z jednání zástupce GE Money Leasing s.r.o., IČ 6075606, kdyby se s ním setkal, případně poté zástupce Pro Resale a.s., IČ 27677150, zřejmé, že ani jeden nebyli/nejsou vlastníkem, když společnost GE Money Leasing s.r.o., IČ 6075606, jak je patrné z její vlastní přihlášky, se sama za vlastníka považovala. -Iv případě, že by si žalobce zjistil, že původní provozovatel RASK-Car, s.r.o., IČO 24840157, tedy dlužník, je v insolvenčním řízení, nedá se od něho spravedlivě požadovat, aby věděl, že mohla nastat situace, jak uvádí ve svém vyjádření žalovaný: kdy se uplatňuje institut zajišťovacího převodu práva, jehož základním rysem je podmíněnost převodu práva z dlužníka na věřitele. Strany uzavírají smlouvu o zajišťovacím převodu práva s úmyslem, aby nešlo o převod trvalý, ale jen o převod dočasný, a to za účelem zajištění pohledávky věřitele. Podle aktuální judikatury Nejvyššího soudu má být institut zajišťovacího převodu práva vnímán jako ujednání s rozvazovací podmínkou (a to i v případě, že rozvazovací podmínka není ve smlouvě o zajišťovacím převodu práva výslovně uvedena), jejímž splněním se

vlastníkem práva opět stává bez dalšího původní vlastník, tedy dlužník, který toto zajištění poskytl . -Žalující neměl smlouvy mezi GE Money Leasing s.r.o., IČ 6075606 a insolvenčním dlužníkem k dispozici. I kdyby je měl, požádal o ně, což samo o sobě se nejeví jako přiměřený požadavek, není možné, aby se dále předpokládalo, že je dá zkoumat osobně s právnickým vzděláním, neboť z nich běžné osobě výše uvedený institut zajišťovacího převodu práva a jeho důsledky, nevyplývají. [33] Žalobce tak prokázal svou dobrou víru a tím dochází ke splnění 5., tedy poslední podmínky pro vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty (osoba žalobce odlišná od dlužníka prokáže, že majetek neměl být do soupisu zahrnutý a zároveň že právo, pro které neměl být majetek zařazený do soupisu, svědčí jí, tedy osobě žalobce), neboť již z dřívějšího je patrné, že: 1. správce zahrnul majetek do soupisu, 2. excindační žaloba byla podána včas, 3. excindační žaloba byla podána proti správci, 4. v době rozhodování soudu trvají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (zjištěním úpadku, prohlášením konkursu) a majetek je stále zapsán v soupisu (nebyl ze soupisu vyňat či vyloučen). Žalobce prokázáním své dobré víry nabyl podle § 1109 o.z. své vlastnické právo od nevlastníka a majetek tedy neměl být do soupisu zahrnut. [34] Protože v tomto řízení byla byly prokázány podmínky pro vyhovění žalobě a vyloučení majetku ze soupisu majetkové podstaty, bylo soudem rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí. [35] Výrok o nákladech řízení vyplývá z ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. a ust. § 137 odst. 1 o.s.ř. Soud úspěšně žalujícímu přiznal náhradu nákladů právního zastoupení v celkové výši 20 456,00 Kč včetně 21 % DPH. A to za soudní poplatek uhrazený za podání žaloby ve výši 2 000,00 Kč, soudní poplatek uhrazený za podání odvolání ve výši 2 000,00 Kč, 4 úkony právní služby při sazbě za jeden úkon právní služby 3.100,-K a náhradu hotových výdajů právního zástupce ve výši 1.200,-Kč spojených s 4 výše specifikovanými úkony právní služby po 300,-Kč, včetně DPH. Poučení: [36] Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení (§ 80 odst. 1 a § 160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Praze a to ve dvou stejnopisech. Do běhu lhůty se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Lhůta je zachována, je-li poslední dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit. (§ 57 odst. 1 a 3 o.s.ř.). Podání učiněné tele-faxem nebo v elektronické podobě (bez uznávaného elektronického podpisu), je třeba ve lhůtě tří dnů doplnit předložením jeho originálu, případně písemným podáním shodného znění. K těmto podáním, pokud nebyla ve stanovené lhůtě doplněna, soud nepřihlíží (§ 42 odst. 2 o.s.ř.).

Praha 18. dubna 2018

JUDr. Tomáš Malý soudce