70 ICm 4524/2014
70 ICm 4524/2014-48

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze, se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5, rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci žalobce: Citibank Europe plc, založená a existující podle irského práva se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice pod č. 132781, podnikající na území České republiky pomocí organizační složky Citibank Europe plc, organizační složka, IČ: 28198131, Bucharova 2641/14, 158 02 Praha 5-Stodůlky, právně zast.: JUDr. Janem Brožem, advokátem se sídlem Sokolská 60, 120 00 Praha 2, proti žalované: Mgr. Ing. Petra Hýsková, IČ: 74360809, se sídlem U Smaltovny 1375/25, 170 00 Praha 7, insolvenční správce dlužnice: anonymizovano Simona, rč. 745313/0245, Adresa: Uhelná 47, 252 25 Zbuzany, o určení pravosti pohledávky ve výši 4.179 Kč

I. Žaloba na určení, že část pohledávky za dlužníkem Simona anonymizovano , anonymizovano , bytem Uhelná 47, 252 25 Zbuzany ve výši 4.179 Kč z titulu náhrady nákladů exekučního řízení dle vyhlášky č 177/1996 Sb., se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Žalobou ze dne 22.12.2014 se žalobce Citibank Europe plc, organizační složka, IČ: 28198131 (dále jen žalobce) domáhal v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 22037/2014 ve věci dlužníka anonymizovano Simona, rč. 745313/0245, Uhelná 47, 252 25 Zbuzany (dále jen dlužník) určení pravosti přihlášené pohledávky za dlužníkem ve výši 4.719 Kč z titulu náhrady nákladů exekučního řízení dle vyhl. 177/1996 Sb., (dále jen náklady) popřené při přezkumném jednání insolvenčním správcem Mgr. Ing. Petrou Hýskovou (dále jen insolvenční správce). Žalobu pak odůvodnil tak, že v rámci insolvenčního řízení přihlásil pohledávku ze dne 11.9.2014 v celkové výši -pokračování-

95.833,69 Kč a to jako nevykonatelnou a nezajištěnou s tím, že při přezkumném jednání byla tato pohledávka částečně popřena žalovanou co do pravosti a výše, pokud jde o částku 5.493,40 Kč. Na základě vyrozumění insolvenčního správce ze dne 15.12.2014 pak žalobce podal tuto žalobu na určení pravosti pohledávky ve výši 4.179 Kč odpovídající náhradě nákladů právního zastoupení žalobce a exekuční řízení dle vyhl. č. 177/1996 Sb., a to za právní úkony právní služby dle tarifní hodnoty 54.746,88 Kč a to ve znění účinného v době poskytování právní služby. Svůj návrh pak odvozuje ze skutečnosti, že návrh na náhradu nákladů právního zastoupení vznikl dnem kdy byl dlužník vyrozuměn pověřeným soudním exekutorem o zahájení exekuce tj. dne 10.7.2014 a vydanými rozsudky v rozhodnutích soudů v obdobných věcech v žalobě uvedených a zejména pak z rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 129 ICm 1423/2013 ze dne 6.11.2014. Žalovaná i po provedeném dokazování navrhla žalobu zamítnout, neboť dle jejího názoru, že v daném případě pro pro uznání pohledávky v rámci řízení jeho nároku po právu je nezbytné, aby ke dni prohlášení úpadku nebo v předepsané lhůtě pro přihlášení pohledávek tento nárok existoval v daném případě však tato situace nenastala, neboť doručené pravomocné rozhodnutí soudního exekutora či případně exekučního soudu (příkaz k úhradě nákladů exekuce) a existenci nároku nelze dovodit pouze okamžikem spojeným se zahájením exekučního řízení, neboť povinný by tímto výkladem byl zbaven právu na jakoukoliv obranu povinného. Soud provedl dokazování těmito listinami: -spis Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 70 INS 22037/2014 -usnesení č.j KPSH 70 INS 22037/2014-A-12 z 13.10.2014 -protokol z přezkumného jednání z 10.12.2014-95.833,69 Kč nezajištěné a nevykonatelné -vyrozumění o popření pohledávky ze dne 15.12.2014 -přihláška pohledávky z 12.9.2014

Soud provedeným dokazováním zjistil ze spisu Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 70 INS 22037/2014, že usnesením č.j. KSPH 70 INS 22037/2014-A-12 ze dne 13.10.2014 byl zjištěn úpadek dlužníka a schváleno jeho řešení oddlužení s tím, že ins. správcem byla soudem ustanovena žalovaná. Z pohledávky žalobce ze dne 12.9.2014 , že tento přihlásil do insolvenčního řízení nevykonatelnou, nezajištěnou pohledávku v celkové výši 95.833,69 Kč s tím, že při přezkumném jednání dne 10.12.2014 byla popřena co do pravosti a výše částka 5.493,40 Kč a že žalobce byl o popření pohledávky vyrozuměn podaném ze dne 15.12.2014. Z žaloby ze dne 22.12.2014 které bylo podané řádně a ve lhůtě, že žalobce se domáhal určení pravosti popřené pohledávky ve výši 4.719 Kč. Soud na základě výše uvedeného dokazování a stanovisek stran sporu učinil skutkový závěr takový, že předmětem tohoto sporu je určení pravosti přihlášené pohledávky nákladů právního zastoupení v exekučním řízení ve výši 4.719 Kč včetně 21 % DPH dle § 7 advokátního tarifu s tím, že výpočet a výše odměny byla žalobcem vypočtena ve správné výši. Pokud jde o popření pravosti této pohledávky pak soud učinil závěr takový, že žalobci názor na přiznání shora uvedené částky nevznikl a to z důvodu neprokázání existence pravomocného rozhodnutí o existenci tohoto nároku. Právě pak soud daný případ posoudil takto. V tomto případě žalobce postupem dle ust. § 173 a rozhodl zák. č. 182/2006 Sb., v platném znění (dále jen IZ) přihlásil do ins. řízení svoji pohledávku v celkové výši 95.883,69 Kč a to jako nezajištěnou a nevykonatelnou. Žalovaná postupem dle ust. § 188 IZ přihlášenou pohledávku přezkoumala a zařadila do seznamu přihlášených pohledávek a na přezkumném jednání postupem dle ust. § 190 a přezkoumala tak, že popřela část přihlášené pohledávky a to že toto popření je předmětem tohoto řízení s tím, že žaloba byla podána ve lhůtě a je soudem projednatelná. Předmětem popření jsou náklady právního zastoupení žalobce a to v rámci exekučního řízení a to na

2 -pokračování-základě zahájeného exekučního řízení ze dne 10.7.2014 s tím, že dlužník byl pověřeným exekutorem vyrozuměn a zahájení řízení. Pokud jde o fakturový doklad ( příkaz k úhradě nákladů exekuce) tento byl soudním exekutorem vydán, avšak s tím, že tento nebyl po zahájení ins. řízení již dlužnici doručován a tedy že tento nenabyl právní moci. Při posuzování otázky vzniku názoru na přiznání nákladů exekučního řízení včetně oznámení o zahájení exekučního řízení až okamžikem nabytí právní moci k rozhodnutím soudního exekutora nebo exekučního soudu učinil soud tento závěr. Při existenci skutečnosti, že soudu nebylo předloženo jakékoliv pravomocné rozhodnutí soudního exekutora případně exekučního soudu a při vědomí existence různých rozhodnutí soudů v obdobných věcech vyšel soud z rozsudku Vrchního soudu v Praze sp. zn. 291 Cdo 62/2014 ze dne 31.3.2015 jehož závěry lze v plném rozsahu použít i pro toto řízení a z jehož obsahu vyplývá, že před právní mocí rozhodnutí, kterým soud přizná účastníku občanského soudního řízení návrh na náhradu nákladů řízení ( před okamžikem vzniku nároku na náhradu nákladů řízení ), nelze takový nárok přihlásit do ins. řízení ani jeho pohledávku vázanou na splnění oddlužení pohledávku. Soud na základě tohoto právního záměru určeného Nejvyšším soud ČR , který dle jeho stanoviska plně dopadá a na tento případ při absenci jakéhokoliv pravomocného rozhodnutí ve věci přiznání nákladů právního zastoupení rozhodl, jak je uvedeno ve výroku I. tohoto rozsudku s tím, že považuje již za nadbytečné opakovat a rozepisovat odůvodnění již výše citovaného rozsudku Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 29 I Cdo 62/2014 ze dne 31.3.2015. O nákladech řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. s tím, že žalovaná žádné náklady řízení nepožadovala.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud Praze.

V Praze dne 2. prosince 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora

3