70 ICm 4211/2014
č.j.: KSPH 70 ICm 4211/2014-111

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Praze, nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl soudcem JUDr. Tomáš Malý v právní věci žalobce: Tech Data Distribution, s.r.o., IČ 40767701, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 práv. zást. JUDr. Janem Kozubkem, advokátem se sídlem U Prašné brány 1078/1, 110 00 Praha 1 proti žalovanému č. 1 JUDr. Pavel Čížkovský, insolvenční správce dlužníka Vlastimila anonymizovano , se sídlem Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1 a proti žalovanému č. 2 Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934, místem podnikání Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník

o určení pravosti pohledávky ve výši 85.221,59 Kč

takto:

I. Určuje se, že pohledávka věřitele Tech Data Distribution s.r.o., IČ 40767701 se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5 za dlužníkem Vlastimilem, anonymizovano ve výši 85.221,59 Kč včetně příslušenství, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 přihláškou P 96 ze dne 24.9.2014 jako nevykonatelná a nezajištěná, je po právu co do pravosti a výše.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 1.12.2014 se žalobce Tech Data Distribution, s.r.o., IČ 40767701, se sídlem Bucharova 2641/14, 158 00 Praha (dále jen žaloba) domáhal určení pravosti přihlášené nezajištěné, nevykonatelné pohledávky ve výši 85.221,59 Kč přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 ve věci úpadce isir.justi ce.cz

Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934, místem podnikání Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník (dále jen žalovaný č. 2) a současně vůči insolvenčnímu správci JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem Václavské náměstí 18, 110 00 Praha 1 (dále jen žalovaný č. 1), když oba žalovaní popřeli pravost přihlášené pohledávky při přezkumném jednání konaném dne 29.11.2014.

Žalobce v žalobě uvedl, že se jedná o neuhrazenou cenu zboží za dodané a vyúčtované zboží žalovanému č. 2 v rozsahu objednávky č. 1022037934 ze dne 7.2.2014, vyfakturované fakturou č. 8089271715 ze dne 7.2.2014 na 36.544,43 Kč (částečně žalovaným byly uhrazeny částka 10.000,-Kč a 6.544,43,-Kč), v rozsahu objednávky č. 1022054064 ze dne 11.2.2014 vyfakturované fakturou č. 8089362564 ze dne 11.2.2014 na 26.954,94 Kč (uhrazena částka 2.636,74 Kč) v rozsahu objednávky 1022102236 ze dne 20.2.2014 vyfakturované fakturou č. 8089648711 ze dne 20.2.2014 na částku 18.246,56 Kč a v rozsahu objednávky č. 1022124364 vyfakturované fakturou č. 8089715711 ze dne 25.2.2014 na částku 12.510,69 (uhrazena částka 1.455,93 Kč), to vše realizované na základě smlouvy o spolupráci ze dne 12.11.1999 uzavřené mezi žalobcem a žalovaným č. 2 včetně vyúčtovaného příslušenství.

Žaloba byla podána na základě neuhrazení výše uvedených faktur žalovaným č. 2 a to v rámci insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 INS 16402/2014, ve kterém byl zjištěn úpadek žalovaného č. 2 a byl prohlášen na jeho majetek konkurs, do kterého žalobce přihlásil přihláškou ze dne 24.9.2014 nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku ve výši 85.221,59 Kč popřené co do pravosti při přezkumném jednání dne 29.10.2014 a vyrozumění o popření přihlášené pohledávky insolvenčním správcem.

Žalovaný č. 1 uvedl, že důvodem popření přihlášené pohledávky co do pravosti bylo stanovisko úpadce, který uvedl, že z jeho strany nebyly učiněny objednávky dle výše již uvedených objednávek s tím, že žádné zboží nebylo dodáno a dále z důvodu, že nemá k dispozici důkazy, který prokazují dodané zboží žalovanému č. 2 v rozsahu podané žaloby. Žalovaný č. 2 rovněž při přezkumném jednání popředl pravost přihlášených pohledávek, neboť zboží nebylo u žalobce objednáno a žalobcem dodáno. K výzvě soudu pak k prokázání tohoto tvrzení ničeho nedoložil a na nařízené jednání se bez omluvy nedostavil.

Soud provedl dokazování níže uvedenými listinnými důkazy:

-spis KS v Praze čj. KSPH 70 INS 16402/2014 -usnesením KS v Praze čj. 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.9.2014 -přihláška pohledávky ze dne 24.5.2014 -přezkumné jedná ze dne 29.11.2014 -smlouva o spolupráci ze dne 12.11.1999 -emailová komunikace zaměstnance žalovaného č2 Tomáše Klášterky -přehled úhrad ze dne 25.3.2014 -dodací listy č. 7063218707, 7063227733, 7063223155, 7063215152 -přepravní listy č. 70632218707, 7063227733, 7063223155, 7063215152 -faktura č 8089362564 ze dne 11.2.2014 -dodací listy č. 7063279900, 7063279841, 7063302134 -přepravní listy č. 706327990, 7063279841, 7063302134 -faktura č. 8089648711 ze dne 20.2.014 -dodací list č. 70632521875 -přepravní list č. 7063521875

2

-faktura č. 80897718771 ze dne 25.2.2014 -dodací listy č. 70636607347, 7063612503 -přepravní listy č. 7063607347,7063612503 -dobropis č. 8090551913 ze dne 24.3.2014 -emailová komunikace zaměstnance žalovaného č.2 Tomáše Klášterky

Soud dále doplnil dokazování o výslech svědka-zaměstnance žalovaného č. 2 Ing. Tomáše Klášterky, který pracoval ve firmě úpadce v rozhodné době jako IT pracovník divize programování s tím, že jeho náplní bylo zejména realizace nákupu a zajištění softwaru a hardwaru pro následný prodej. Pokud jde o neuhrazené dodávky zboží dle shora uvedených faktur uvedl, že tyto byly realizovány na základě uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 12.11.1999 a to že došlo k dodání zboží žalovanému č. 2 žalobcem. Pokud jde o úhradu vystavených faktur, tak toto bylo prováděno po jejich odsouhlasení ekonomickým náměstkem žalovaného č. 2, který pak prováděl platby dle ekonomických možností žalovaného č. 2.

Soud na základě výše uvedeného dokazování má za prokázané, že mezi žalobcem a žalovaným č. 2 byla uzavřena rámcová smlouva ze dne 12.11.1999 na základě, které byly prováděny dodávky zboží a to na základě objednávek, které bude žalovaný č. 2 přebírat a hradit žalobci vyfakturovanou cenu. Soud na základě provedeného dokazování, má za prokázané, že zboží dle výše již uvedených 4 objednávek bylo žalovanému dodáno, avšak že vystavené faktury za dodávky zboží byly uhrazeny pouze částečně. V průběhu řízení nebyla pak prokázána úhrada vystavených fakturu v celém rozsahu, přičemž dodání zboží žalobcem žalovanému č. 2 bylo na základě výše uvedeného dokazování prokázáno. Soud učinil skutkový závěr takový, že mezi žalobcem a žalovaným č. 2 došlo k předání a převzetí objednaného zboží v rozsahu objednávky č. 1022037934 ze dne 7.2.2014, č. 1022054064 ze dne 11.2.2014, č. 1022102236 ze dne 20.2.2014 a č. 1022124364 ze dne 25.2.2014, avšak že nedošlo k jejich úhradě žalovaným č. 2). V rámci insolvenčního řízení, že žalobce přihlásil přihláškou včas do řízení neuhrazené pohledávky za žalovaným č. 2 a že popření přihlášené pohledávky žalovanými nebylo důvodné.

Právně pak soud tento spor posoudil takto. Po zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek úpadce přihlásil žalobce do insolvenčního řízení postupem dle § 173 a IZ pohledávku v celkové výši 85.221,59 Kč kterou žalovaný č. 1) jako insolvenční správce a úpadce jako žalovaný č. 2) přezkoumal postupem dle ust. § 189 IZ a na přezkumném jednání byla popřela co do pravosti dle ust. § 198 IZ a žalovací byl vyzván v případě s nesouhlasem s popřením, aby podal žalobu ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, což žalobce v této lhůtě učinil, tedy že žaloba byla podána v lhůtě a je tedy projednatelná. Pokud jde o samotnou realizaci prací je třeba vycházet ze zákona č. 513/1991 Sb. ve znění platném do 31.12.2014 dále jen obch. zák. Soud považuje v tomto případě, že mezi stranami došlo k uzavření rámcové smlouvy na dodávky zboží na základě, které došlo k realizaci výše uvedených objednávek, avšak nedošlo k zaplacení dodaného zboží.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo brání práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl, ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci nepřiznal. Stejně tak soud rozhodl o nepřiznání svědečného, neboť do

3 vydání tohoto rozsudku svědky nepředložil soudu potřebné listiny a soud má za to, že svědek od svého návrhu ustoupil a že svědečné nepožaduje.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 30. března 2016

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

4