70 ICm 4193/2014
70 ICm 4193/2014-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce: Kaisler. s.r.o., IČ 25523406, Měřičkova 48, 621 00, Brno proti žalovanému : JUDr. Pavel Čížkovský, IČ 66210089, Bratří Čapků 23,101 00, Praha 10, insolvenční správce úpadce: Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934 se sídlem Havlíčkova 304/5 276 01 Mělník o určení pravosti pohledávky ve výši 524.850 Kč

takto :

I. Žaloba na určení, že žalobce Kaisler s.r.o., Miřičkova 48 Brno, 621 00, IČ 25523406 má za úpadcem Vlastimil Fryč anonymizovano bytem Havlíčkova 304/5 Mělník 276 01 pohledávku ve výši 524.860 Kč. Přihlášeno za insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 se zamítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění :

Žalobou ze dne 1.12.2014 se žalobce Kaisler. s.r.o., IČ 25523406 ( dále jen žalobce) domáhal vůči žalovanému JUDr. Pavel Čížkovský, IČ 66210089 insolvenční správce úpadce ( dále jen žalovaný ) , aby soud rozhodl, že jeho přihlášená pohledávka ve výši 524.860 Kč do insolvenčního řízení vedeného u KS v Praze sp. zn. 70 INS 16402/2014 vedeného vůči úpadci Vlastimilovi Fryčovi anonymizovano , IČ 10234934 (dále jen úpadce) byla přihlášena po právu.

V žalobě uvedl, že na základě objednávky úpadce č. 2012028 z 29.5.2012 byla uzavřena smlouva o dílo na základě, které žalobce řádně provedl zahradnické a sadové úpravy na akci Park Hrušov II, Praha Štěrboholy. Toto dílo úpadce převzal a bylo vyfakturováno fakturou č. 20120081 na 1147207 Kč splatnou 11.9.2012. Úpadce provedl na úhradu předmětné faktury částečné platby-5 splátek. V souhrnné výši 687.207 Kč , čímž došlo k uznání pohledávky. K úhradě zbývá 460.000 Kč. K prokazování uplatněného návrhu pak soudu předložil objednávku č. 2012028, fakturu č. 20120081 ze dne 1.8.2012 a přehled úhrad úpadcem na přidělené akci za období od 25.10.2013 do 6.12.2013. V přihlášce pohledávky ze dne 13.8.2014 uvedl, že předložil pohledávku na jistině ve výši 450.000 Kč a úrok z prodlení ve výši 64.860 Kč prokazující doplatek za již shora uvedené objednávky č. 2012028 z 29.5.2012. K výzvě soudu pak navrhl doplnit dokazování o výslech osob, které by prokázali oprávněnost žaloby. Soud ze spisu zjistil, že přihlášená pohledávka žalobce byla při přezkumném jednání insolvenčního správce popřena co do pravosti. Soud ve věci svolal ústní jednání na 24.6.2015 na které se bez omluvy žalobce nedostavil , soud nepožádal o odročení ústního jednání. Na základě tohoto zjištění soud v řízení pokračoval bez účasti žalobce a provedl dokazování těmito listinami a důkazy předloženými žalobcem :

-usnesení KS v Praze č.j. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.7.201 + úpadek + konkurs --přihláška pohledávky z 13.8.2014 č. 44-524.860 Kč, 460.000 Kč + úrok z prodlení 64.860 Kč --protokol z přezkumného jednání z 29.10.2015 --objednávka úpadce č. 2012028 z 29.5.2012 --faktura č. 20120081 ze dne 1.8.2012 se splatností 11.9.2012 na 1.147.206,60 Kč s DPH --bankovní výpisy z 18.8.2014-celkem 5 splátek v souhrnné výši 687.207 Kč --výzva insolvenčního správce k doplnění přihlášky pohledávky dle ust. § 188 odst. 2 IZ ze dne 22.8.2014, doručené žalobci dne 24.9.2014

Z usnesení KS v Praze čj. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.7.2014 soud zjistil, že byl zjištěn úpadek dlužníka a byl prohlášen konkurs na majetek úpadce s tím, že do tohoto insolvenčního řízení se přihlásil žalobce s pohledávkou ze dne 13.8.2014 ( č. 44 ) na částku 524.860 Kč představující nedoplatek ve výši 460.000 Kč a úrok z prodlení ve výši 64.860 Kč , představující nedoplatek za cenu prací provedených na akci Park Hrušov II. , Praha Štěrboholy a dále že na přezkumném jednání jak vyplývá z protokolu o přezkumném jednání ze dne 29.10.2015 byla přihlášená pohledávka popřena co do pravosti z objednávky č. 2012028 ze dne 29.5.2012 vystavěné úpadcem , že tento objednal u žalobce zahradnické a sádrové úpravy dle přidělené PD a-žalobce na akci Park Hrušov II. Praha Štěrboholy s dohodnutou cenou 945.000 Kč bez DPH v termínu 29.5.2012 , z faktury č. 20120081 ze dne 1.8.2012, že žalobce vystavil úpadci za provedené práce dle již citované objednávky ze dne 1.8.2012 částku 1.147.201,10 Kč ( cena prací 956.005,50 Kč a DPH 191.201,10 Kč ) se splatností 11.9.2012.Soud dále z předložených dokladů zjistil, že úpadce za provedené práce uhradil celkově 687.207 Kč ( 25.10.2013-300.000 Kč, 31.3.2013-107.207 Kč, 19.6.2013-200.000 Kč, 23.8.2013-50.000 Kč a 6.12.2013-30.000 Kč ) Z výzvy žalovaného ze dne 22.8.2014 k doplnění přihlášky ve smyslu ust. § 188 odst. 2 zák. č. 182/2006 Sb v platném znění ( dále jen IZ ) že žalobce byl řádně poučen o jaké listiny a důkazy má přihlášenou pohledávku doplnit. Z vyjádření žalovaného pak soud zjistil, že žalobce přihlášenou pohledávku nedoplnil.

Z vyjádření žalovaného, na kterém setrval i při ústním jednání soud zjistil, že tento navrhl žalobu zamítnout, neboť není prokázáno co mělo být přidělené plnění žalobce vůči žalovanému jak byla sjednána cena plnění a zda bylo plnění poskytnuto. Soud na základě provedeného dokazování učinil skutkový závěr takový, že na základě objednávky úpadce byly realizovány žalobcem práce na akci Park Hrušov II., Praha-Štěrboholy avšak s tím, že pokud jde o zaplacení částky ve výši 460.000 Kč nebylo prokázanými předloženými důkazy, že tyto práce byly skutečně žalobcem pro úpadce provedeny a že tyto práce byly úpadcem převzaty, že žalobci vzniklo právo fakturovat a to v rozsahu dle přihlášené pohledávky ze dne 13.8.2014. Právě pak soud tento spor posoudil takto. Po zjištění úpadku a prohlášení konkursu na majetek úpadce přihlásil žalobce do insolvenčního řízení postupem dle § 173 a IZ pohledávku v celkové výši 524.860 Kč kterou žalovaný jako insolvenční správce přezkoumal postupem dle ust. § 189 IZ a na přezkumném jednání ji popřel co do pravosti dle ust. § 198 IZ a vyzval žalobce v případě s nesouhlasem s popřením, aby podal žalobu ve lhůtě 30 dnů od konání přezkumného jednání, což žalobce v této lhůtě učinil, tedy že žaloba byla podána ve lhůtě a je tedy projednatelná. Pokud jde o samotnou realizaci prací dle objednávky č. 2012028 z 29.5.2012 je třeba vycházet ze zákona č. 513/1991 Sb ve znění platném do 31.12.2014 ( dále jen obch. zák. ). Soud považuje za prokázané, že mezi žalobcem a úpadcem došlo k uzavření smlouvy za provedení prací na akci Park Hrušov II. Praha Štěrboholy a to postupem dle ust. § 272 Obch. z. a to né v písemné formě , ale ve formě ústní dohody, jak vyplývá z předložených důkazů. Existence písemné smlouvy nebylo v průběhu řízení prokázáno, neboť takováto smlouva nebyla soudu předložena a uzavření smlouvy v ústní formě obch. zák. nevylučoval. Svým obsahem se pak jednalo o smlouvu o dílo. Která je opravena v dílu IX smlouvy o dílo. Dle ust. § 536 odst. 1 a 3 Obch. z. smlouvou o dílo se zavazuje zhotovitel k provedení určitého díla a objednavatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení s tím, že cena musí být ve smlouvě dohodnuta nebo v ní musí být alespoň stanoven způsob jeho určení, ledaže strany se shodně projeví vůli uzavřít smlouvu, bez tohoto znění. Dle ust. § 548 Obch. z. objednavatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou ve smlouvě a pokud ze smlouvy nevyplývá něco jiného vzniká nárok na cenu provedením o dílo a dle ust. § 544 Obch. z. zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli na dohodnutém místě, jinak v místě stanoveném zákonem. V tomto případě soud má za prokázanou existenci smlouvy o dílo na základě objednávky úpadce č. 2012028 ze dne 29.5.2012 a to za provedené zahradnické a sadové úpravy dle přidělené PD a nabídky na akci Park Hrušov II. Praha-Štěrboholy v dohodnuté ceně 945.000 Kč bez DPH v termínu do 29.5.2012.30.6.2012, avšak pouze v rozsahu a v ceně ve výši 687.207 Kč zaplacených úpadcem v pěti splátkách v období od 25.10.2012 do 6.12.2012. Předmětem tohoto sporu je pak doplatek ceny dle objednávky č, 2012028 ze dne 29.5.2012 a v provedení ve výši 64.860 Kč od data splatnosti faktury č. 20120081 ze dne 1.8.2012 vystavenou žalobcem na celkovou částku dle již citované objednávky č. 20120081 ze dne 1.8.2012 do 31.7.2014. Dle již citovaných usnesení Obch. z. je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, přičemž nárok na cenu díla vzniká provedením díla a zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním díla objednateli. Z provedeného dokazování a při absenci listin uvedených v návrhu žalobce, avšak přes výzvu soudu nepředložil. ( například písemná smlouva o dílo , doklad o předání a převzetí díla a dále například stavební deník ) a tedy nelze dovodit rozsah skutečně provedených prací a jejich předání objednateli. Soud tedy nemá za prokázané dokončení a předání díla v rozsahu objednávky č. 2012028 ze dne 29.5.202 a žalobci se nepodařilo v průběhu řízení prokázat provedení díla v celém rozsahu a objednateli díla nevznikla povinnost zaplatit cenu díla v rozsahu přihlášené pohledávky ze dne 13.8.2014 a soud proto rozhodl jak je uvedeno ve výrocích tohoto rozsudku. Soud dále uvádí, že navrhované výslechy svědků uvedených u žalobce v písemném podání ze dne 3.2.2015 pak při absenci žalobce na řádně svolaném jednání a při absenci listin prokazující rozsah prací a prokazující rozsah provedených a převzatých prací ač k tomuto byl žalobce již vyzván insolvenčním správcem ze dne 27.9.2014 a usnesením soudu čj, KSPH 70 ICm 4193/2014-5-ze dne 3.12.2014 soud považuje za nadbytečné. O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ust. § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná soud nároku nákladů řízení. V tomto případě však žalovaný žádné náklady řízení nevyžadoval.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode jeho rozhodnutí podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských č. 5 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce V Praze dne 30. června 2015

Za správnost vyhotovení: Pelcová Barbora