70 ICm 4163/2014
č.j.: KSPH 70 ICm 4163/2014-178

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze rozhodl soudcem JUDr. Tomášem Malým v právní věci žalobce AQUASERVIS Mělník s.r.o., IČ 26740273, K Přívozu 3371, 276 01 Mělník proti žalovanému č. 1 JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1, insolvenční správce dlužníka Vlastimila anonymizovano a žalovanému č. 2 Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934, Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník o určení pravosti pohledávky ve výši 1.081.865,29 Kč

takto:

I. určuje se že pohledávka žalobce AQUASERVIS Mělník s.r.o., IČ 26740273, K Přívozu 3371, 276 01 Mělník přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 ve věci úpadce Vlastimila anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934, Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník ve výši 1.081.865,29 Kč byla přihlášena po právu.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 28.11.2014 se žalobce AQUASERVIS Mělník s.r.o., IČ 26740273, K Přívozu 3371, 276 01 Mělník (dále jen žalobce) domáhal určení pravosti pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 INS 16402/2014 vedeném vůči úpadci Vlastimil anonymizovano , anonymizovano , IČ 10234934, Havlíčkova

304/5, 276 01 Mělník (dále jen úpadce) v celkové výši 1.081.865,29 Kč. Podanou žalobu pak odůvodnil tím, že na základě zjištění úpadku a prohlášení konkursu se majetek úpadce přihlásil do tohoto řízení částku v celkové výši 1.081.865,29 Kč představující cenu dodaného zboží (materiálu) na stavebních akcí MINT Čestlice a JUNKER Mělník na základě uzavřené rámcové smlouvy uzavřené mezi žalobcem a úpadcem blíže pak specifikovaných v dodacích listech č. 10/2013/1697, 10/2013/1709, 10/2013/1710, 10/2013/1744, 10/2013/1798, 10/2013/1872, 10/2013/1884, 10/2013/1893, 10/2013/1913, 10/2013/1927, 10/2013/2063, 10/2013/2064, 10/2013/2065, 10/2013/2161, 10/2013/2387, 10/2013/2506, 10/2013/2625, 10/2013/2737, 10/2013/2817, 10/2013/2888, 10/2013/2889, 10/2013/2942, 10/2013/3487 a to na základě skutečnosti, že předmětné dodávky nebyly úpadcem uhrazeny a dále na základě skutečnosti, že přihlášené pohledávky byly na přezkumném jednání dne 29.10.2014 popřeny insolvenčním správcem JUDr. Pavlem Čížkovským jako insolvenčním správcem (dále jen žalovaným č. 1 a úpadcem jako žalovaným č. 2. Svůj návrh pak osvědčoval listinami předloženými k podané žalobě. Žalovaný č. 1 se k žalobě vyjádřil tak, že navrhl její zamítnutí, neboť z předložených listinných důkazů nelze jednoznačně dovodit oprávněnost uplatněných nároků, které jsou správné, neboť není prokázáno, na jakém podkladě došlo k těmto dodávkám, v jaké ceně a zda došlo k předání dodaného zboží úpadci. Žalovaný č. 2 se k žalobě nevyjádřil a na nařízené ústní jednání se nedostavil. Soud provedl dokazování při ústním jednání níže uvedenými listinami:

-spis Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 15402/2014 -usnesení Krajské soudu v Praze č.j. 70 INS 15402/2014-A-17 ze dne 24.7.2015 -protokol z přezkumného jednání z 29.10.2014 -vyrozumění o popření pohledávky -rámcová kupní smlouvy žalobce-dlužník 21.2.2012 -zplnomocnění k odběru zboží ze dne 6.2.2013 vystavená žalovaným č. 2 -inventarizace pohledávek k 31.1.2013 k uznání závazku -faktura-daňový doklad č. 130385 -výdejka č. F0772, č. F0773, č. F0774 -dodací list č. 10/2013/1710, č. 10/2013/1697, č. 10/2013/1709 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130401 -výdejka č. F0794 -dodací list č. 10/2013/1744 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130404 -výdejka č. F0800 -dodací list č. 10/2013/1798 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130407 -výdejka č. F0804, F0817, F0818 -dodací list č. 83405971, č. 83405994, č. 6704387493 -e-mailové objednávky ze dne 15.5.2013 a 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130413 -výdejka č. F0873 -dodací list č. 10/2013/1872 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130425 -dodací list č. F0823, č. F0831, č. F0838 -dodací list č. 83406237

2

-faktura-daňový doklad č. 130444 -výdejka č. F0881 -dodací list č. 10/2013/1884 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130445 -výdejka č. F0882 -dodací list č. 10/2013/1893 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130448 -výdejka č. F0885 -dodací list č. 10/2013/1913 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130450 -výdejka č. F0887 -dodací list č. 10/2013/1927 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130469 -výdejka č. F0940, č. F0941, č. F0942 -dodací list č. 10/2013/2063, 10/2013/2064, 10/2013/2065 -e-mailové objednávky ze dne 19.7.2013 a 5.8.2013 -faktura-daňový doklad č. 130476 -výdejka č. F0958, č. F0961 -faktura-daňový doklad č. 130490 -výdejka č. F0992 -dodací list č. 10/2013/2161 -e-mailové objednávky ze dne 19.7.2013 a ze dne 5.8.2013 -faktura-daňový doklad č. 130525 -dodací list č. F01036 -faktura-daňový doklad č. 130529 -výdejka č. F01058 -dodací list č. 10/2013/2387 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130532 -dodací list č. F1039, č. F1040, č. F1041, č. F1062 -faktura-daňový doklad č. 130556 -výdejkou č. F01097 -dodací list č. 10/2013/2506 -faktura-daňový doklad č. 130561 -dodací list č. F1077, č. F1116 -faktura-daňový doklad č. 130578 -výdejka č. F01152 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130579 -výdejka č. F01147, č. 1169 -faktura-daňový doklad č. 130615 -výdejka č. F1201 -dodací list č. 10/2013/2625 -e-mailová objednávka ze dne 5.8.2013 -faktura-daňový doklad č. 130650 -výdejka č. F1241, č. F1255, č. F1261, č. F1264, č. F1265

3

-dodací list č. 10/2013/2737, 10/2013/2817 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013 -faktura-daňový doklad č. 130652 -dodací list č. F1285 -faktura-daňový doklad č. 130658 -výdejka č. F1296, č. F1297 -dodací list č. 10/2013/2888, č. 10/2013/2889 -faktura-daňový doklad č. 130682 -výdejka č. F1320 -dodací list č. F1359, č. F1360, č. 1361, č. 10/2013/2942 -faktura-daňový doklad č. 130753, dodací list č. F1439 -e-mailová objednávka ze dne 19.7.2013

Na základě provedeného dokazování dne 30.9.2015 a souhlasu účastníků sporu, že může být soudem rozhodnuto bez dalšího ústního jednání soud doplnil dokazování o listiny předložené žalobcem a to prohlášení společnosti BETONIKA plus s.r.o., IČ 8077733 ze dne 5.10.2015, která potvrdila, že zboží dodané a specifikované v přihlášce pohledávky žalobce dodala jako subdodavatel žalobce na stavby MINT Čestlice JUNKER Mělník ve prospěch úpadce a v cenách odpovídajících v této přihlášce pohledávky a které odpovídají ceníku této společnosti pro rozhodné období.

Soud na základě provedených důkazů má za prokázané, že na základě návrhu úpadce byl usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 ze dne 24.7.2015 zjištěn úpadek a prohlášen konkurs na majetek úpadce s tím, že insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný č. 1. Z přihlášky pohledávky žalobce, že tento do insolvenčního řízení přihlásil za úpadcem pohledávky ve výši 1.081.856,29 Kč, které byly přihlášeny jako nezajištěné a nevykonatelné a že na přezkumném jednání dne 29.10.2014 byly popřeny co do pravosti z důvodu neprokázání oprávněnosti uplatněných pohledávek za úpadcem. Dále že na základě vyrozumění žalovaného č. 1 o popření přihlášených pohledávek, že žalobce řádně a ve stanovené lhůtě uplatnil právo na zjištění pravosti přihlášených pohledávek touto žalobou.

Pokud jde o samotné dodávky, soud vyšel z uzavřené rámcové smlouvy uzavřené mezi žalobcem a žalovaným č. 2, jejichž předmětem byla úprava vztahů při objednávání, dodávání a převzetí zboží, které bylo v nabídkovém sortimentu úpadce. Z potvrzení společnosti BETONIKA plus s.r.o., IČ 60777133 ze dne 5.10.2015, že toto prováděla v období červenec až prosinec 2013 prostřednictvím žalobce dodávky pro úpadce na akce MINT Čestlice a JUNKER Mělník a to dle cen platných pro dodávky v roce 2013. Z předložených dodávkových listů a vystavených faktur, které byly provedeny jako důkazy k oprávněnosti přihlášených pohledávek že tyto dodávky byly realizovány prostřednictvím žalobce úpadci a to dle rámcové smlouvy ze dne 1.2.2012 a to v rozsahu dodacích listů č. 10/2013/1697, 10/2013/1709, 10/2013/1710, 10/2013/1744, 10/2013/1798, 10/2013/1872, 10/2013/1884, 10/2013/1893, 10/2013/1913, 10/2013/1927, 10/2013/2063, 10/2013/2064, 10/2013/2065, 10/2013/2161, 10/2013/2387, 10/2013/2506, 10/2013/2625, 10/2013/2737, 10/2013/2817, 10/2013/2888, 10/2013/2889, 10/2013/2942, 10/2013/3487. O oprávněnosti přihlášených pohledávek pak svědčí i doklad vystavený úpadcem dne 4.2.2014-inventarizace pohledávek k 31.12.2013 účetní závěrka z kterého vyplývá, že rozsah dodávek byl odsouhlasen samotným úpadcem. Provedeným dokazováním pak nebylo prokázáno, že úpadce přihlášené pohledávky uhradil žalobci a proto soud rozhodl jak uvedeno ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

4

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který se věci úspěch neměl, ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci proti insolvenčnímu správci nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 25. listopadu 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

5