70 ICm 4161/2014
Č.j. KSPH 70 ICm 4161/2014-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 150 75 Praha 5 rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci žalobce Skanska a.s., IČ 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4-Chodov, právně zastoupen Mgr. Vratislavem Konířem proti žalovanému JUDr. Pavel Čížkovský, se sídlem Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1 insolvenčním správcem dlužníka: Vlastimila Fryče, IČ 10234934, se sídlem Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník o určení pravosti pohledávky ve výši 480.242,47 Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem Vlastimilem Fryčem, se sídlem Havlíčkova 304/5, 276 01 Mělník, IČ: 10234934 pohledávku č. 2 ve výši 480.242,47 Kč z titulu ceny díla za provedené stavební práce včetně příslušenství.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nároků řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 27.11.2014 se žalobce Skanska a.s. (dále jen žalobce) domáhal žalobou o určení pravosti a výše pohledávky vůči žalovanému JUDr. Pavel Čížkovský v insolvenční věci dlužníka Vlastimil Fryč, se sídlem Havlíčkova 304/5, 27601 Mělník, IČ 10234934 (dále jen dlužník). Žalobní návrh odůvodnil tak, že po zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek usnesením Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.7.2014 přihlásil přihláškou ze dne 22.9.2014 do insolvenčního řízení přihlášku č. 1 ve výši 1.508.975,50 za provedení asfaltovacích prací provedených na základě smlouvy o dílo č. SAT 1000091144 ze dne 24.6.2013 (dále jen pohledávka č. 1) pohledávka č. 2 ve výši 445828,20 Kč za provedení stavebních prací-provedení živičného povrchu na akci Říčanská-Čestlice dle cenové nabídky žalobce a na základě smlouvy o dílo uzavřené na základě objednávky dlužníka 2013060 ze dne 19.6.2013.

Na přezkumném jednání byla přihlášená pohledávka č. 2 popřena co do pravosti a výše žalovaným a popřena co do pravosti dlužníkem. Jako důvod popření ze strany žalovaného je uvedeno, že není zřejmé, jaká byla pozice a z toho plynoucí oprávnění osoby, která objednávku podepsala za dlužníka. Výše pohledávky je popřena z důvodu, že cena byla v objednávce sjednána v částce 364.890,-Kč, přičemž dle žalovaného nebyl žalobce více oprávněn požadovat. Důvodem popření ze strany dlužníka je, že dle jeho názoru objednávku nepodepsal. Ze stejných důvodů bylo žalovaným a dlužníkem popřeno i příslušenství pohledávky č. 2. Navrhovatel byl následně vyzván žalovaným k podání této žaloby na určení pravosti popřené pohledávky ve lhůtě stanovené stranou navrhovatele dodat k prokázání svých důkazů, pak navrhovatel předložil důkazy níže uvedené.

Žalovaný se k podané žalobě vyjádřil tak, že navrhl žalobu zamítnout v celém rozsahu, neboť dle jeho názoru není prokázáno, že objednávky stavebních prací č. 2013060 ze dne 19.6.2014 byla podepsána osobou oprávněnou jednat za dlužníka a dále vznesl námitku, že byla sjednána v cenové nabídce cena za dílo ve výši 364.988,-Kč + DPH, avšak uvedená cena v zápisu o předání a převzetí díla je cena díla ve výši 445.828,20 Kč. Na svém stanovisku setrval i po soudem provedeném dokazování.

Soud provedl dokazování těmito listinami:

-spis Krajského soudu v Praze sp. zn. KSPH 70 ICm 16402/2014 -přihláškou pohledávky ze dne 22.9.2014 -protokolem o přezkumném jednání ze dne 30.10.2014 -vyrozuměním o popření pohledávky -smlouva o dílo č. 12004S/2013 ze dne 26.4.2014 -zápis o předání a převzetí stavby ze dne 9.5.2014 -protokol o předání a převzetí stavebních prací ze dne 23.5.2013 -soupis provedených prací a dodávek za měsíc květen 2014 podepsaný dlužníkem dne 23.5.2013 -faktura č. 8041002026 ze dne 28.5.2013 na částku 1.508.975,50 Kč -objednávka ze dne 17.6.2013 -objednávka č. 2013060 ze dne 19.6.2013 -zápis o předání a převzetí stavby ze dne 28.6.2013 -soupis provedených prací a dodávek za červen 2013 -faktura č. 8041002054 na částku 445.820,20 Kč -objednávka č. 2013032 ze dne 19.4.2013 -cenová nabídka ze dne 18.6.2013.

K provedeným důkazům se strany sporu vyjádřily tak, že je činí nespornými a nenamítají jejich obsah.

2

Soud po provedeném dokazování učinil skutkový závěr takový, že přihlášená a popřená pohledávka č. 2 byla žalobcem realizována na základě objednávky dlužníka č. 2013032 ze dne 19.4.2013 a dle cenové nabídky ze dne 18.6.2013 s tím, že realizace prací, jejich rozsah a dokončení sjednaných prací je prokázána soupisem provedených prací, zápisem o předání a převzetí prací ze dne 28.6.2013 a fakturou č. 8041002054 vystavenou navrhovatelem na částku 445.820,20 Kč. Dále má soud za prokázané, že předmětná dodávka byla realizována shodně jako zakázka (pohledávka č. 1), kterou žalovaný jako insolvenční správce uznal a předložené listiny dodávky č. 1 byly podepsány totožnými osobami. Pokud jde o navýšení ceny dodávky soud zaujal závěr takový, že se nejedná o fiktivní navýšení jednotkové ceny , nýbrž o navýšení objemu prací, který byl odsouhlasen a v průběhu realizace dodávky a byla co do rozsahu prací odsouhlasen a v zápisu o předání a převzetí díla žalobcem i dlužníkem a následně byla promítnuta ve správné dohodnuté výši do faktury č. 8041002054 vystavenou na částku 445.820,20 Kč ze dne 2.7.2013.

Právně pak soud daný případ posoudil takto. Po zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS16402/2014 přihláškou ze dne 22.9.2014 pohledávky č. 1 a č. 2 v celkové výši 2.046.559,04 Kč, které insolvenční správce postupem dle ust. § 188 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) přezkoumal a na přezkumném jednání dle ust. § 148 IZ byla pohledávka č. 2 popřena dlužníkem a správcem co do pravosti a výše s tím, že následně byl vyzván správcem k podání žaloby na určení pravosti pohledávky ve lhůtě 30 dnů, což žalobce učinil. Soud má dále za prokázané že mezi žalobcem a dlužníkem byla uzavřena smlouva o dílo na základě objednávky č. 2013060 ze dne 19.4.2013 na provedení živičných povrchů na akci Kanalizace ul. Říčanských, Čestlice a to v objemu a ceně v rozsahu cenové nabídky žalobce ze dne 18.6.2013. Dále má soud za prokázané, že předmětná dodávka byla žalobcem reálně provedena a realizována v rozsahu soupisu provedených prací a dodávek v červnu 2013, potvrzený stranami sporu. O dokončení díla svědčí zápis o předání a převzetí díla ze dne 28.6.2013. Na základě tohoto zápisu pak žalobce oprávněn vystavil fakturu na provedené dílo ve výši 445.828,20 Kč (bez DPH) její obsah není v rozporu s proveden soupisem prací a sjednanou cenovou jednotkou a to se splatností 16.8.2014. Dále má soud za prokázané, že požadovaná částka nebyla dlužníkem žalobci uhrazena a žalobce částku vyúčtovanou fakturou č. 8041002054 ze dne 2.7.2013 žalobci za provedené práce přísluší. Další námitky dlužníka týkající se neplatnosti listin z důvodu jejich podepsání osobami neoprávněnými takovéto úkony činit za dlužníka soudem nebyly zjištěny.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 ods. 1 o.s.ř., podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch, přizná soud náhradu nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl, ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. Nárok na náhradu nákladů řízení má v tomto případě žalobce proti žalovanému v plné výši, nicméně vzhledem k ust. § 202 IZ soud náhradu nákladů řízení žalobci proti insolvenčnímu správci nepřiznal.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

3

V Praze dne 16. června 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

4