70 ICm 4147/2014
č.j.: KSPH 70 ICm 4147/2014-29

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Praze se sídlem Nám. Kinských 5, 159 75 Praha 5 rozhodl samosoudcem JUDr. Tomášem Malým ve věci žalobce HŠBETON s.r.o., IČ 26087472, se sídlem Grussova 828/10, 152 00 Praha 5 práv. zast. JUDr. Vlastimilem Hájkem, advokátem společnosti Hájek & Úlehla, advokátní kancelář s.r.o. se sídlem Krajinská 224/37, Česká Budějovice proti žalovanému JUDr. Pavel Čížkovský, advokát a insolvenční správce se sídlem Václavské nám. 18, 110 00 Praha 1 insolvenční správce úpadce Vlastimila Fryče, IČ 10234934, Havlíčkova 304, 276 01 Mělník o určení pravosti pohledávky ve výši 78.790,80 Kč

takto:

I. určuje se žalobcem HŠBETON s.r.o., IČ 26087472, se sídlem Grussova 828/10, 152 00 Praha 5 přihlášená nevykonatelná a nezajištěná pohledávka č. 51/1 ve výši 61.058,-Kč, přihlášená do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 byla přihlášena po právu. Žaloba o určení pravosti pohledávky přihlášená jako nevykonatelná a nezajištěná pohledávka č. 51/2 ve výši 17.732,80 Kč do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 se zamítá.

II. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce HŠBETON s.r.o., IČ 26087472, se sídlem Grussova 828/10, 152 00 Praha 5 (dále jen žalobce) se žalobou ze dne 26.11.2014 domáhal, aby soud po provedeném soudním jednání rozhodl, že má za úpadcem Vlastimilem Fryčem, IČ 10234934, Mělník, Havlíčkova 3045 (dále jen dlužník) zjištěnou nezajištěnou a nevykonatelnou pohledávku v celkové výši 78.790.80 Kč přihlášenou do insolvenčního řízení vedeném u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 70 INS 16402/2014. Žalobu pak odůvodnil takto: přihlášenou ze dne 20.8.2014 se přihlásil do insolvenčního řízení shora již uvedeného pohledávku v celkové výši 171.388,60 Kč jako nezajištěnou a nevykonatelnou, která se skládala z pohledávky č. 1 ve výši 153.655,80 Kč (jistina ve výši 140.000,-Kč a zákonný úrok ve výši 13.655,80 Kč a to na základě provedených smluvených prací v Multifunkčním objektu V-Group, Kladno Kročehlavy na základy smlouvy o dílo ze dne 1.2.2013 uzavřené mezi úpadcem a žalobcem a pohledávky č. 2 ve výši 17.732,80 Kč (jistina ve výši 16.335,-Kč a zákonný úrok ve výši 1.397,80 Kč) za dodávku betonářského písku v měsíci dubnu 2013 vyúčtovanou fakturou č. 10713 na 16.335,-Kč se splatností 6.5.2013. Svůj nárok pak prokazoval listinami přiloženými k přihlášce pohledávky. Žalovaný v písemném vyjádření k podané žalobě návrh zamítnutí žaloby, neboť k částečnému popření přihlášené pohledávky došlo z důvodu neprokázání oprávněnosti uplatněného nároku. Ze spisu soud dále zjistil, že při přezkumném jednání konaném dne 29.10.2014, že žalovaný částečně popřel pohledávku žalobce co do pravosti a výše takto: celkově přihlášeno 171388.60 Kč s tím, že u další pohledávky č. 51/1 byla popřena co do pravosti a výše částka 61.058,-Kč a u dílčí pohledávky č. 51/2 ve výši 17.732,80 Kč bylo toto popřeno co do pravosti a to s odůvodněním uvedeným v přezkumných listech. Obě strany sporu pak setrvaly na svých stanoviscích i po převedeném dokazování na ústním jednání svolaném soudem za účelem zjištění pravosti přihlášené pohledávky. Soud provedl dokazování těmito níže uvedenými listinami

-usnesením KS v Praze 70 INS 16402/2014-A-17 z 24.7.2014 -přihláška pohledávky ze dne 25.8.2014-171.388,60 Kč ( nezajištěná, nevykonatelná) -protokol z přezkumného jednání z 29.10.2014-popřeno do výše 78.790,80 Kč -smlouva o dílo ze dne 1.2.2013 -faktura č. 2513 na 271.150 Kč ze dne 19.2.2015 splatná 5.3.2013 -faktura č. 10713 na 16.335 Kč ze dne 22.4.2013 -oznámení o popření pohledávky ze dne 12.11.2014 doručené dne 14.11.2014 -zápis o podání a převzetí ze dne 15.2.2013

K provedeným důkazům se strany sporu vyjádřili tak, že je činí nespornými a nenamítají jejich obsah.

Soud ze spisu sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014, že usnesením č.j. KSPH 70 INS 16402/2014-A-17 ze dne 24.7.2014 byl zjištěn úpadek a na majetek úpadce byl prohlášen konkurs s tím, že insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný. Z přihlášky žalobce ze dne 25.8.2014, že žalobce přihlásil nevykonatelné nezajištěné pohledávky v celkové výši 171.308,60 Kč. Z protokolu o přezkumném jednání ze dne 29.10.2014, že žalovaný jako insolvenční správce popředl přihlášenou pohledávku žalobce co do pravosti a výše takto: U dílčí pohledávky č. 51/1 celkově přihlášeno 153.655,80 Kč z toho popřeno co do pravosti a výše částka 61.058,-Kč a dílčí pohledávka č. 51/1 ve výši 17.732,80 Kč popřel co do pravosti. Z oznámení o popření pohledávky ze dne 12.11.2014 doručené žalobci dne

2

14.11.2014, že žalobce byl v případě nesouhlasu s popřením insolvenčního správce poučen, že svého práva se může domáhat podáním insolvenční žaloby ve lhůtě v tomto oznámení uvedeném, a že žalobce svého práva využil a dále s ohledem na datum zahájení žaloby bylo toto podáno ve stanov do 25.2.2013. Cena díla pak byla sjednána ve výši 230,-Kč /m2 bez DPH, přičemž cena díla bude zatížena DPH ve výši 21 %. Z protokolu o předání a převzetí díla ze dne 15.2.2013 pak soud zjistil, že po řádném dokončení díla bylo toto předáno zhotovitelem objednateli bez vad a nedodělků v rozsahu 935 m2 se silou betonu 8 cm. Z faktury č. 2513 ze dne 19.2.2013, že tato byla vystavena za provedené dílo na částku 271.150,-Kč bez DPH, přičemž tato částka byla ponížena o zaplacení zálohy ve výši 101.200,-Kč se splatností 5.3.2013 s tím, že na tuto fakturu nebylo uhrazeno ničeho. Soud z faktury č. 10713 ze dne 22.4.2013 se splatností 6-5-2013 že tato byla vystavena na částku 16.335,-Kč a to včetně 21 % DPH za dodávku betonářského písku v souvislosti s realizací další etapy na shora již uvedené stavbě.

K výzvě soudu pak přítomné strany sporu nenavrhli provedení dalších důkazů a setrvaly na svých dosavadních stanoviscích.

Soud po provedeném dokazování učinil skutkový závěr takový, že v případě přihlášené pohledávky č. 51/1 na základě uzavřené smlouvy o dílo ze dne 1.2.2013 došlo žalobcem jako zhotovitelem k provedení sjednaného díla a že současně došlo k jeho předání a převzetí bez vad a nedodělků v rozsahu uvedeném v tomto zápisu o předání a převzetí ze dne 15.2.2013 a žalobci tak vzniklo právo na zaplacení sjednané ceny za provedené dílo v celkovém rozsahu. Naopak u uplatněného nároku č. 51/1 ve výši 17.732,80 Kč že žalobce neprokázal oprávněnost tohoto nároku, neboť předložil jako důkaz fakturu č. 10713 ze dne 22.4.2013, což bez dalších důkazů považuje soud k prokázání tohoto nároku za nedostatečné.

Právně pak soud daný případ posoudil takto: Po zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek žalobce přihlásil do insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. KSPH 70 INS 16402/2014 přihlášenou ze dne 25.8.2014 pohledávky č. 51/1 a č. 51/2 v celkové výši 171.388,60 Kč, které insolvenční správce postupem dle ust. § 188 a násl. zák. č. 182/2006 Sb. v platném znění (dále jen IZ) přezkoumal a na přezkumném jednání dle ust. § 148 IZ byla pohledávka č. 51/1 popřena co do pravosti a výše 61.058,-Kč a pohledávka č. 51/2 byla popřena správcem co do pravosti a výše s tím, že následně byl žalobce vyzván správcem k podání žaloby na určení pravosti pohledávky ve lhůtě 30 dnů, což žalobce učinil. Soud má dále za prokázané že mezi žalobcem a úpadcem byla uzavřena smlouva o dílo ze dne 1.2.2013 na provedení shora již uvedeného díla v rozsahu, čase a ceně uvedené v této smlouvě. Dále má soud za prokázané, že předmětná dodávka byla žalobcem reálně provedena a realizována v rozsahu zápisu o předání a převzetí ze dne 15.2.2013, potvrzený stranami sporu. Na základě tohoto zápisu pak žalobce oprávněn vystavit fakturu na provedené dílo ve výši 271.150,-Kč (bez DPH) její obsah není v rozporu s provedeným soupisem prací a sjednanou cenovou jednotkou. Dále má soud za prokázané, že požadovaná částka nebyla žalobci uhrazena a proto v této části žalobě v plném rozsahu vyhověl.

Naopak pokud jde o přihlášenou pohledávkou pod přihláškou 51/2 ve výši 17.732,80 Kč uplatněné na základě údajné ústní dohody o dodávce betonářského písku na další etapu stavby (na základě objednávky úpadce) na akci Multifunkční objekt V-Group Kladno-Kročehlavy, ulice Arménská dle faktur č. 10713 ze dne 22.4.2013 soud zjistil, že jediným důkazem předloženým žalobcem je tato faktura č. 10713 ze dne 22.4.2013, která však bez dalších důkazů (např. prokázání objednávky úpadce, prokázání předání a převzetí

3 betonářského písku, dohoda o ceně) neprokazuje oprávněnost vytavení této faktury a vznik nároku na úhradu částky 16.335,-Kč a popření předložení této pohledávky bylo učiněno žalovaným a soud v této částky žaloby uplatněný nárok zamítl.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl podle ustanovení § 142 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ust. § 202 odst. 1 IZ věty první insolvenčního zákona, podle něhož ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí l z e ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat odvolání. Odvolání se podává ve dvou vyhotoveních u Krajského soudu v Praze, se sídlem Náměstí Kinských 5, 150 75 Praha 5. O odvolání rozhoduje Vrchní soud v Praze.

V Praze dne 29. července 2015

JUDr. Tomáš Malý, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Jana Šťastná

4