70 ICm 3891/2017
70 ICm 3891/2017-101 KSUL 70 INS 10179/2017-C1-15

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci

žalobce: Stavební spořitelna České spořitelny, a.s., IČO 60197609, sídlem Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3,

zastoupená advokátem JUDr. Pavlem Hráškem, sídlem Týnská 1053/21, 110 00 Praha 1

proti

žalovanému: Milan anonymizovano , anonymizovano , bytem Želetická2186/30, 412 01 Chabařovice, zastoupen Ing. Josefem Bartošem, zmocněncem, bytem Paříkovo náměstí 1, 411 13 Třebenice o žalobě na určení výše popřené nevykonatelné pohledávky

takto:

I. Určuje se, že žalobce má pohledávku ve výši 1 288 159,62 Kč přihlášenou pod číslem přihlášky 2/2, číslo věřitele 2, do insolvenčního řízení dlužníka Milana anonymizovano , vedeného u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 70 INS 10179/2017 z titulu úroků, úroků Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. isir.justi ce.cz KSUL 70 INS 10179/2017

z prodlení a nákladů řízení ze smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPOTREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 51-1002924500/8060. II. Žalobci soud přiznává nárok na náhradu nákladů řízení ve výši 17 342 Kč vč. DPH.

Odůvodnění: 1. Žalobou ze dne 4. 9. 2017, doručenou Krajskému soudu v Ústí nad Labem do datové schránky téhož dne, se žalobce domáhá určení své popřené nevykonatelné a nezajištěné pohledávky ve výši 1 288 159,60 Kč. Právním titulem vzniku pohledávky jsou náklady řízení, smluvní úrok a úrok z prodlení, které žalobci vznikly ze smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPOTREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 51-1002924500/8060. V žalobě uvedl, že do insolvenčního řízení dlužníka Milana anonymizovano dne 28. 6. 2017 přihlásil dvě dílčí pohledávky, když obě vznikly na základě smlouvy o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPOTREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření číslo 51-1002924500/8060 (dále označeno jako Smlouva). Pod číslem pohledávky 2/1 byla přihlášena zajištěná část pohledávky ze Smlouvy ve výši 2 100 000 Kč, která se skládá z jistiny 1 759 869,50 Kč, kapitalizovaného úroku ve výši 30 155,50 Kč a ze smluvního úroku ve výši 289 974 60 Kč. Sporná pohledávka číslo 2/2 představuje nezajištěnou část pohledávky z této Smlouvy v celkové výši 1 288 159,60 Kč a je tvořena částkou smluvního úroku ve výši 274 558,68 Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 903 600,94 Kč a náhrady nákladů řízení ve výši 110 000 Kč. Dílčí pohledávku číslo 2 na přezkumném jednání popřel dlužník v celé výši s odůvodněním, že žalobce vyčíslil smluvní úrok a úrok z prodlení neoprávněně až do dne úpadku žalovaného a v rozporu s dobrými mravy. Žalovaný se domáhal toho, aby žalobce při vyčíslování úroků postupoval citlivěji. Insolvenční správce uznal přihlášenou pohledávku, a to jak dílčí 1, tak dílčí 2 zcela. 2. Žalobce dále reagoval na argumentaci žalovaného, že jakýkoliv úrok má být vypočítaný pouze k okamžiku zesplatnění úvěru, v daném případě k 26. 11. 2010, když vyčíslení úroku od zesplatnění úvěru do úpadku je neoprávněné, dále reagoval na to, že úrok, smluvní úrok a úrok z prodlení je uváděn rovněž u pohledávky číslo 1 a v neposlední řadě se vyjádřil k uvedeným důvodům, pro které žalovaný přestal úvěr splácet, když nepopřel, že by nedošlo k zesplatnění úvěru, má však za to, že žalobce mohl posuzovat situaci citlivěji a toto zohlednit při vyčíslení především úroku z prodlení, když jejich vyčíslení je v rozporu s dobrými mravy. 3. K tomu žalobce uvedl, že podle § 1970 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, může věřitel požadovat po dlužníkovi, který je v prodlení se splácení peněžitého dluhu, zaplacení Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

úroku z prodlení. Předpokladem uplatnění úroku z prodlení není žádné speciální smluvní ujednání, neboť tato sankce nastupuje přímo ze zákona. Aby bylo možné požadovat po dlužníkovi zaplacení úroku z prodlení, musí být současně splněny tyto předpoklady: jedná se o peněžitý dluh, dlužník je v prodlení, dlužník je za prodlení odpovědný a věřitel splnil řádně své povinnosti. 4. Smlouva byla mezi žalobcem a žalovaným uzavřena dne 30. 10. 2007. Žalobce se zavázal poskytnout žalovanému překlenovací úvěr ve výši 2 100 000 Kč, a to na dobu splnění podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, nejdéle však na dobu 15 let od uzavření Smlouvy. Žalovaný se zavázal splácet předmětný úvěr splátkou ve výši 10 920 Kč. 5. Žalovaný byl v prodlení s plněním závazku ze Smlouvy a následně byl žalobcem opakovaně o dlužné plnění upomínán. Ve třetí upomínce byl žalovaný žalobcem vyzván k zaplacení dlužného plnění a zároveň byl upozorněn na skutečnost, že pokud nesplní v upomínce uvedené podmínky, dojde k zesplatnění veškerých pohledávek ze smlouvy. Žalovaný nijak na tyto výzvy nereagoval a došlo tak k zesplatnění úvěru ke dni 26. 11. 2010. 6. S odkazem na rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. 9. 2003, č. j. 3 Odo 518/154 žalobce dále argumentuje, že je oprávněn vedle úroku z prodlení požadovat i smluvní úrok, neboť tyto instituty mají odlišnou funkci a mohou také existovat vedle sebe. Smluvní úroky představují odměnu za poskytnutou půjčku, úroky z prodlení jsou sankcí za nedodržení dohodnuté doby splatnosti. 7. O pohledávce žalobce již bylo rozhodnuto Okresním soudem v Litoměřicích, rozsudkem pro uznání ze dne 12. 9. 2013 č. j. 25 C 473/2012-110 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem dne 14. 11. 2013, č. j. 17 Co 587/2013-121, právní moc 21. 1. 2014. Podle těchto rozhodnutí je žalovaný povinen žalobci zaplatit jistinu ve výši 1 779 869,90 Kč, zákonný úrok z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč, od 27. 11. 2010 do zaplacení, obchodní úrok ve výši 4,85 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 1. 12. 2010 do zaplacení, částku 30 155,50 Kč představující neuhrazený úrok za období do 30. 11. 2010 a náhradu nákladů řízení ve výši 110 000 Kč. 8. Žalobce tak uzavírá, že dílčí pohledávka číslo 1 byla přihlášena ve výš 2 100 000 Kč a skládá se z jistiny ve výši 1 779 869,90 Kč, z neuhrazeného úroku za období do 30. 11. 2010 ve výši 30 155,50 Kč a z neuhrazené části smluvního úroku ve výši 4,85 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 1. 12. 2010 do 13. 6. 2017 ve výši 289 974,60 Kč (celková výše neuhrazeného smluvního úroku za uvedené období činila 564 533,28 Kč, ve zbývající části ve výši 274 558,68 Kč je přihlášena jako součást dílčí pohledávky číslo 2). Jako dílčí pohledávka číslo 2 byla přihlášena částka 1 288 159,62 Kč, která se skládá z neuhrazené části smluvního úroku ve výši 4,85 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 1. 12. 2010 do 13. Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

6. 2017, ve výši 274 558,68 Kč, zákonného úroku z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 27. 11. 2010 do 13. 6. 2017 ve výši 903 600, 94 Kč a náhrady nákladů řízení ve výši 110 000 Kč. Úrok z prodlení je rozdělen na obě dílčí pohledávky s ohledem na výši zajištění 2 100 000 Kč, které vyplývá ze smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitosti číslo 51-1002924500/3. N ze dne 4. 3. 2009 a č. 51-1002924500/4.N ze dne 25. 11. 2009. Smluvní úrok tedy není počítán duplicitně, ale s ohledem na zajištění je rozdělen. 9. Co se týče vyčíslení úroku z prodlení, kdy žalovaný se domáhá citlivějšího přístupu s tím, že toto vyčíslení je v rozporu s dobrými mravy, žalobce poukazuje na to, že úrok z prodlení byl přihlášen zcela oprávněně v zákonné výši 7,75 % ročně, a to na základě shora citovaného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích a počítán z jistiny 1 779 869,90 Kč a to ode dne následujícího po zesplatnění pohledávky, tedy od 27. 11. 2010 až do dne v úpadku žalovaného dne 13. 6. 2017. Výše zákonného úroku z prodlení tak za uvedené období činí skutečně přihlášených 903 600,94 Kč, když žalobce obdržel od žalovaného poslední splátku v červenci 2010. Dle citovaného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích žalovanému byla uložena povinnost zaplatit žalobci jistinu, neuhrazený úrok do 30. 11. 2010, smluvní úrok z jistiny od 1. 12. 2010 do zaplacení a zákonný úrok z prodlení z jistiny od 27. 11. 2010 do zaplacení. V souladu s ust. § 170 IZ, dle kterého se v insolvenčním řízení neuspokojují úroky ani úroky z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí, žalobce přihlásil svou pohledávku vyčíslenou ke dni úpadku 13. 6. 2017 zcela oprávněně. 10. K vymožení pohledávky bylo rovněž zahájeno exekuční řízení u soudního exekutora JUDr. Milana Suchánka, Exekutorský úřad Praha 9, vedené pod sp.zn. 085 EX 6457/14. 11. Po doručení žaloby žalovanému, došlo soudu vyjádření k žalobě (č. l. 79). Žalovaný dlužník se vyjádřil tak, že nárok uplatněný v žalobě pod dílčí pohledávkou číslo 2 nadále neuznává v plné výši, když nemá nic nového, co by mohl uvést, než uvedl při přezkumném jednání. Už tehdy uvedl, proč nemohl řádně úvěr splácet, chápe věřitele a možná měl jednat trochu jinak, když však neměl práci a dohadoval se se zaměstnavatelem, tak musel řešit jiné věci a nedomyslel možné budoucí následky. Přesto si myslí, že by mohla ještě existovat nějaká kompromisní dohoda. To, že se soudí o náhradu mzdy, dokládá příslušným rozsudkem (č. l. 80), kterým mu byla náhrada přiznána, rozsudek však stále není pravomocný. 12. Usnesením ze dne 5. 12. 2017 (číslo listu 85) soud vyzval žalobce i žalovaného, aby se vyjádřili, zda souhlasí s rozhodnutím soudu bez nařízení jednání s poučením, že nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Výslovný souhlas udělil žalobce (č. l. 88), kdy se zároveň vyjádřil k podání žalovaného z 24. 11. 2017 tak, že žalovaný neuvedl žádné skutečnosti, proč nárok neuznává Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

a vyčíslil náklady řízení. Žalovaný výslovně uvedl, že nesouhlasí s rozhodnutím bez nařízení jednání. (č. l. 90). 13. Soud nařídil jednání na den 29. 1. 2018. Žalobce v plném rozsahu odkázal na žalobní návrh s tím, že na žalobě trvá. Účastníci učinili nespornými veškeré listinné důkazy zveřejněné v insolvenčním rejstříku ve věci 70 INS 10179/2017 včetně obsahu přihlášky P2, č. v. 2.

14. Následně byly čteny tyto listinné důkazy:

-přihláška pohledávky-strany bez připomínek,

-protokol o přezkumném jednání a schůzi věřitelů ze dne 21. 8. 2017 včetně kopií darovacích smluv a uvedenými důvody popření pohledávky dlužníkem-bez připomínek,

-seznam přihlášených pohledávek-přezkumný list-bez připomínek,

-smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 4. 3. 2009-bez připomínek,

-vyrozumění o zahájení exekuce-Exekutorský úřad JUDr. Milan Suchánek ze dne 2. 7. 2014-bez připomínek,

-smlouva o zřízení zástavního práva k nemovitosti ze dne 30. 10. 2007-žalobce upřesnil, že k úvěru bylo uzavřeno několik zástavních smluv, tak jak stavba pokračovala, a do katastru se vkládala rozestavěná stavba, navíc část pozemku byl ve vlastnictví další osoby -strany bez připomínek,

-předžalobní výzva na úvěr č. 51-1002924500/8060 ze dne 31. 10. 2010 s dodejkou doručení dlužníku 8. 11. 2010-strany bez připomínek,

-smlouva o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPOTREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření 51-1002924500/8060 ze dne 30. 10. 2007 včetně přiložených úvěrových podmínek Stavební spořitelny-strany bez připomínek,

-výpis z obchodního rejstříku žalobce-bez připomínek,

-usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem 17 Co 587/2013-121 ze dne 14. 11. 2013- bez připomínek,

-rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích 25 C 473/2012-110 ze dne 12. 9. 2013, právní moc ve výroku I. dne 8. 10. 2013 a ve výroku II. dne 21. 1. 2014-bez připomínek,

-zástavní smlouva ze dne 25. 11. 2009-bez připomínek,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

-usnesení o schválení splátkového kalendáře 70 INS 10179/2017 ze dne 21. 8. 2017-bez připomínek,

-zjištění úpadku a povolení oddlužení 70 INS 10179/2017 ze dne 13. 6. 2017-bez připomínek,

-výpočet pohledávky ke dni 13. 6. 2017 činí 3 388 159,62 Kč-bez připomínek,

-vyrozumění o popření nevykonatelné pohledávky ze dne 30. 8. 2017-bez připomínek,

-rozsudek Okresního soudu v Písku bez čísla jednacího ze dne 3. 8. 2016-bez připomínek.

15. Z nesporných skutečností, které vyplývají z listin obsažených v insolvenčním spise 70 INS 10179/2017 dlužníka Milana anonymizovano , včetně přihlášky P2, číslo věřitele 2 a provedených důkazů soud učinil následující skutková zjištění: 16. Žalobce uzavřel dne 30. 10. 2007 s žalovaným smlouvu o poskytnutí překlenovacího úvěru HYPOTREND a úvěru ze stavebního spoření ke smlouvě o stavebním spoření č. 51-1002924500/8060. Smlouva byla uzavřena dle ustanovení § 497 a následující zákona č. 513/1991 Sb. a zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a v souladu s Všeobecnými obchodními podmínkami stavebního spoření Stavební spořitelny České spořitelny, a.s. (dále jen Smlouva). Na základě této Smlouvy se žalobce zavázal poskytnout žalovanému překlenovací úvěr ve výši 2 100 000 Kč, a to na dobu do splnění podmínek pro získání úvěru ze stavebního spoření, nejdéle však na dobu 15 let od uzavření smlouvy. Úroková sazba byla sjednána v článku II. Smlouvy s tím, že sjednaný úrok je dlužník povinen platit od poskytnutí úvěru až do úplného splacení tohoto úvěru, včetně příslušenství. Oproti tomu se žalovaný zavázal splácet předmětný úvěr měsíční splátkou ve výši 10 920 Kč. Úvěr byl zesplatněn k 26. 11. 2010 pro porušení povinností na straně žalovaného, když byl žalobcem opakovaně o dlužné plnění upomínán. Dlužník je tak v prodlení s plněním závazku od 27. 11. 2010 do zaplacení. 17. O dlužné pohledávce bylo pravomocně rozhodnuto Okresním soudem v Litoměřicích, a to rozsudkem pro uznání ze dne 12. 9. 2013, č. j. 25 C 473/2012-110 ve spojení s usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 14. 11. 2013, č.j. 17 Co 587/2013-12 (PM 21. 1. 2014). Na základě těchto rozhodnutí je žalovaný povinen zaplatit žalobci částku 1 799 869,90 Kč se zákonným úrokem z prodlení ve výši 7,75 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 27. 11. 2010 do zaplacení a dále s obchodním úrokem ve výši 4,85 % ročně z částky 1 779 869,90 Kč od 1. 12. 2010 do zaplacení a částku 30 155,50 Kč, vše do 1 měsíce od právní moci rozhodnutí. Na nákladech řízení je pak žalovaný povinen uhradit částku 110 000 Kč rovněž do jednoho měsíce od právní moci rozhodnutí k rukám právního zástupce žalobce. Z odůvodnění rozsudku se podává, že na základě Smlouvy byl žalovanému poskytnut překlenovací úvěr 2 100 000 Kč s měsíční splátkou ve výši 10 920 Kč a s roční úrokovou sazbou ve výši 3,95 %. Žalovaný v období od 3. 11. 2008 Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

do 16. 6. 2010 postupně čerpal překlenovací úvěr ve výši 1 873 146 Kč, následně se dostal do prodlení s plněním závazku ze Smlouvy, neboť nehradil řádně a včas měsíční splátky za měsíc únor 2009, červenec 2009, únor 2010, když zároveň byl opakovaně žalobcem vyzýván k zaplacení dlužných splátek písemně. Ke dni 26. 11. 2010 se tak staly splatné veškeré pohledávky žalobce vůči žalovanému. Soud ve věci vydal platební rozkaz dne 16. 4. 2013, žalovaný proti němu podal odpor, v němž namítal, že ne vlastní vinou není schopen řádně splácet dluh díky jeho zaměstnavateli, který mu nevyplatil řádně mzdu a s ním řeší soudní spory. Žádal o odklad splátek a pochopení celé situace. Při jednání, které soud nařídil, uznal žalovaný svůj dluh vůči žalobci, co do důvodu i výše 1 779 869,90 Kč a částku 30 155,50 Kč spolu se zákonným úrokem z prodlení a obchodním úrokem a podepsal uznávací prohlášení. 18. Insolvenční řízení Milana anonymizovano bylo zahájeno k jeho návrhu dne 17. 5. 2017 (A-1), úpadek byl zjištěn a oddlužení povoleno usnesením z 13. 6. 2017 (A-10). Splátkový kalendář byl schválen s usnesením ze dne 21. 8. 2017 (B-6) za situace, že bylo zjištěno, že dlužník je svobodný, bydlí u bratra. Dle soupisu majetkové podstaty (B-4/9) dlužník vlastní majetek zapsaný na LV 9703 pro k. ú. Litoměřice (pozemek 16 m2 se stavbou-rozestavěný dům, další pozemky vlastní bratr a na části jeho pozemku stojí rovněž dům), správcem oceněno na 10 000 Kč a dále má pohledávku vůči spol. Tino Redemann CZ, s.r.o. ve výši 998 670 Kč, o které se vede soudní řízení a dosud není pravomocně rozhodnuto. Dlužník je zaměstnán na dohodu o provedení práce u Roberta Šandy, IČ: 622 18 573 s průměrným měsíčním příjmem 10 000 Kč. V návrhu dlužník uvedl nezajištěné závazky ve výši cca 86 tis, přičemž se přihlásili věřitelé s pohledávkami cca 1 370 tis. Kč. K tomu dlužník uvedl, že rozdíl činí právě příslušenství zajištěné pohledávky, se kterou nepočítal.

19. Soud měl za prokázané, že celkové nezajištěné dluhy dlužníka činí částku 1 371 933,63 Kč, z toho 30 % činí částku 411 580,08 Kč. Výpočtem zabavitelné částky příjmu, která u dlužníka činí 2 562 Kč bylo zřejmé, že za 60 měsíců je schopen uhradit 153 720 Kč, když z této částky 65 340 Kč připadne na odměnu a hotové výdaje insolvenčního správce + 1 210 Kč z počtu přihlášek a zbytek tedy 87 170 Kč na poměrné uspokojení věřitelů. Je tedy zřejmé, že věřitelé budou takto uspokojeni pouze z 6,35 % z dlužných částek. Dlužník při jednání předložil darovací smlouvu, uzavřenou se svojí matkou na částku 5 500 Kč. Pak by se svojí zabavitelnou částkou z příjmů za 60 měsíců uhradil 480 720 Kč, po odečtení odměny a nákladů správce a částky za přihlášky pro věřitele zbývá 417 170 Kč, což činí 30,40 % z přihlášených pohledávek.

20. Žalobce dne 28. 6. 2017 do insolvenčního řízení dlužníka Milana anonymizovano přihlásil pod číslem přihlášky 2, číslo věřitele 2, celkem 3 388 159,62 Kč ve dvou dílčích pohledávkách. Pod P2/1 2 100 000 Kč jako nárok vykonatelný a zajištěný, pod P2/2 1 288 159,60 Kč jako nárok nezajištěný a nevykonatelný. Na přezkumném jednání, které se konalo dne 21. 8.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

2017 celá přihláška byla uznána insolvenčním správcem a dlužníkem popřena dílčí pohledávka 2 co do výše. Věřitel nebyl na přezkumném jednání přítomen. 21. Z přihlášky č. 2 je zjištěno, že sporná, dlužníkem popřená pohledávka věřitelé číslo 2. ve výši 1 288 159,60 Kč je tvořena částkou 274 558,68 Kč na smluvním úroku, částkou 903 600,94 Kč na úroku z prodlení a částkou 110 000 Kč na nákladech řízení. Smluvní úrok je zde přihlášen částečně, celkem byl vyčíslen částkou 564 533,28 Kč, v části 289 974,60 Kč je zahrnut do zajištěné části pohledávky s ohledem na výši sjednaného zajištění. 22. Vyrozumění o popření pohledávky bylo věřiteli doručeno 1. 9. 2017, žaloba byla podána 4. 9. 2017. Protokol o přezkumném jednání je zveřejněn v insolvenčním rejstříku na čísle listu B-5. Insolvenční řízení dosud neskončilo. 23. Soud tedy učinil následující závěry: 24. Podle § 410 IZ platí, že popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinku schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy proti dlužníku. Podle § 198 IZ věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena insolvenčním správcem, mohou uplatnit své právo žalobou na určení u incidenčního soudu do 30 dnů od přezkumného jednání; tato lhůta však neskončí dříve než uplynutím 15 dnů od doručení vyrozumění podle § 197 odst. 2. Žalobu podávají vždy proti insolvenčnímu správci, nedojde-li žaloba ve stanovené lhůtě insolvenčnímu soudu, k pohledávce popřené, co do pravosti se nepřihlíží; pohledávka popřená, co do výše nebo pořadí je v takovém případě zjištěna ve výši nebo pořadí uvedeném při jejím popření. Podle odstavce druhého tohoto ustanovení v žalobě může žalobce uplatnit jako důvod vzniku popřené pohledávky pouze skutečnosti, které jako důvod vzniku této pohledávky uplatnil nejpozději do skončení přezkumného jednání, a dále skutečnosti, o kterých se žalobce dozvěděl později proto, že mu kupující ze smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části neoznámil včas převzetí dlužníkova závazku. 25. Lze tedy uzavřít, že věřitel uplatnil žalobou na určení výše nevykonatelné pohledávky u soudu před uplynutím lhůty 30 dnů od přezkumného jednání, tedy včas. Nebyl tedy důvod odmítnutí žaloby pro opožděnost (§ 160 odst. 4 IZ), a proto se soud žalobou dále zabýval věcně. Žalobce, jehož nevykonatelná pohledávka byla popřena, je aktivně legitimován k podání žaloby na určení. 26. Jak již shora uvedeno, sporná pohledávka je tvořena částí nesplaceného smluvního úroku, zákonným úrokem z prodlení a náklady řízení. 27. Vzhledem k ustanovení § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále o. z.) se řídí právní poměry vzniklé před účinností Občanského zákoníku (před 1. 1. 2014) dosavadními předpisy; sporná věc se tak posuzuje podle Občanského zákoníku (obč. zák.), respektive Obchodního zákoníku (dále obch. zák.), jež byly k tomuto datu zrušeny (§ 3080 bod 1. A 72. o.z.).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

28. Podle § 502 odst. 1 věty první obchodního zákoníku, od doby poskytnutí peněžních prostředků je dlužník povinen platit z nich úroky ve sjednané výši, jinak v nejvyšší přípustné výši stanovené zákonem nebo na základě zákona. Podle § 503 odst. 3 věty druhé obchodního zákoníku úroky je dlužník povinen zaplatit jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Ust. § 503 odst. 3 obchodního zákoníku, jak vyplývá z ust. § 263 odst. 1 obchodního zákoníku je dispozitivní. Kromě zákonem předvídaného řešení bylo tedy možné a platné i takové ujednání, že dlužník je povinen platit úrok z úvěru od jeho poskytnutí do smluvené doby splatnosti. V daném případě však bylo ujednáno výslovně to, že úroky je dlužník povinen platit až do úplného splacení úvěru, včetně jeho příslušenství. Souběh úroku za poskytnutí úvěru a úroku z prodlení je přípustný (obvyklý). Tedy i za trvání prodlení dlužníka náleží věřiteli sjednané úroky za poskytnutí úvěru. Opačný závěr, že při prodlení věřiteli náleží jen úrok z prodlení, by totiž vedl k absurdnímu důsledku, že zatímco po dobu trvání smlouvy má dlužník platit sjednaný obchodní úrok, ale poté, kdy pro porušení jeho smluvních povinností došlo k zesplatnění úvěru, by platil pouze zákonný úrok z prodlení, což by znamenalo, že by pro dlužníka bylo výhodnější být v prodlení než úvěr řádně splácet (rozsudek Nejvyššího soudu České republiky ze dne 28. 3. 2017, sp.zn. 32 Cdo 2546/2016 nebo rozsudek téhož soudu ze dne 19. 4. 2017, sp.zn. 32 Cdo 3746/2016). 29. Tomu ostatně odpovídá i výrok pravomocného rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích, který přiznal žalobci jistinu ve výši 1 779 869,90 Kč se zákonným úrokem z prodlení z této částky a dále obchodní úrok z této částky až do úplného zaplacení. Přihlášená a zároveň sporná dílčí pohledávka P2/2 na základě tohoto rozsudku dopočítává zákonný úrok z prodlení a obchodní úrok do rozhodnutí o prohlášení úpadku. Takovýto postup je zcela správný, neboť dlužník podléhá nyní režimu IZ a podle § 170/a IZ v insolvenčním řízení se neuspokojí úroky ani úroky z prodlení z pohledávek přihlášených věřitelů, vzniklých před rozhodnutím o úpadku, pokud přirostly až v době po tomto rozhodnutí. Rovněž náklady řízení byly přihlášeny oprávněně, zde se jedná o nárok procesní, který byl již pravomocně přiznán. 30. Žalovaný dlužník se jak v řízení před Okresním soudem v Litoměřicích, tak v tomto řízení hájí pouze tím, že se dostal do velmi špatné životní situace, když mu zaměstnavatel přestal vyplácet mzdu. Předložil rozsudek Okresního soudu v Písku ze dne 3. 8. 2016, když z této kopie, kterou byl proveden důkaz, není čitelné č.j., sám dlužník uvedl, že tento rozsudek není dosud pravomocný. Jedná se o spor žalovaného proti Tino Redemann CZ, s.r.o. o náhradu mzdy za neplatné rozvázání pracovního poměru. Z odůvodnění usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem 17 Co 587/2013-121 je zjištěno, že byla zahájena exekuce č. j. 124 EX 2249/13-21 ze dne 24. 5. 2013 a to na základě v rozsudku č.j. 9 C 59/2011-62 vydaného Okresním soudem v Písku dne 10. 1. 2012 a rozsudku č. j. 7 Co 1779/2012-86 vydaného Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 23. 8. 2012 a to ve věci exekuce oprávněného Milana anonymizovano proti povinnému Tino Redemann CZ, s.r.o. Vymáhanou povinností k uvedenému datu je jistina 471 320,37 Kč, náklady právního zastoupení 23 220 Kč, odměna exekutora 70 730 Kč a náhrada hotových výdajů 3 500 Kč, DPH 15 584,10 Kč. Odvolací soud ostatně k těmto skutečnostem přihlédl při rozhodování Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková. KSUL 70 INS 10179/2017

odvolání do nákladů řízení a potvrdil rozsudek Okresního soudu v Litoměřicích, který stanovil náklady řízení za použití ust. § 150 o.s.ř. 31. Tyto změněné osobní poměry dlužníka však neměly vliv na oprávněnost či neoprávněnost uplatněného příslušenství zjištěné pohledávky. Tyto skutečnosti mohly v minulosti vést pouze k možnému jednání smluvních stran o odpuštění části tohoto příslušenství. To, že se tak nestalo, nemá a nemohlo mít vliv na posuzování správnosti výše uplatněné pohledávky žalobcem. Žalovaný nárok žalobce v podstatě uznává, pouze se domáhá jeho zmírnění s ohledem na jeho vážnou životní situaci. Jiné relevantní důvody neuvádí a samotnou výší příslušenství se konkrétně nezabývá. 32. Proto soud výrokem I. žalobě žalobce vyhověl. 33. O nákladech řízení rozhodl soud podle § 163 IZ a § 7 IZ a § 142/1 o.s.ř., když na plnou náhradu nákladů, které vynaložil k účelné obraně, má žalobce. Úspěšnému žalobci, který byl zastupován advokátem, přiznal náhradu nákladů řízení ve výši 17 342 Kč (sestávající z odměny advokáta ve výši 9.300 Kč v souladu s ustanovením § 9 odst. 4 písm. c) vyhlášky č.177/1996 Sb. za 3 úkony právní služby ve výši 3 x 3 100 Kč a 3 režijní paušály ve výši 3 x 300 Kč v souladu s ustanovením § 13 odst. 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb. a dále DPH ve výši 2 142 Kč v souladu s ustanovením §23a zákona č. 85/1996 Sb.). Na vrub neúspěšného žalovaného jde dále uhrazení soudního poplatku ve výši 5 000 Kč, který žalobce uhradil (§2/3 zákona o soudních poplatcích). 34. Náhrada nákladů incidenčního sporu je zvláštní pohledávkou, na kterou se nevztahuje ust. § 170 písm. f). Náhrada nákladů řízení přiznaná v tomto sporu vůči dlužníku se pokládá za přihlášenou podle tohoto zákona a uspokojí se insolvenčním řízení ve stejném pořadí jako pohledávka, o kterou se vedl spor (§ 202 odst. 1 IZ).

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§71/2 IZ), lhůta k podání odvolání začíná běžet ode dne, kdy bylo účastníkům incidenčního sporu doručeno zvláštním způsobem (§74/2 IZ).

Ústí nad Labem dne 1. 2. 2018

JUDr. Eva Sixtová v.r. samosoudkyně

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Malíková.