70 ICm 3663/2012
70 ICm 3663/2012-38 KSUL 70 INS 21018/2012

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Ústí nad Labem rozhodl samosoudkyní JUDr. Evou Sixtovou v právní věci žalobce CCRB a.s., IČ: 24723576, se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, zastoupen Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem, sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti žalovanému Ing. Oldřich Valta, se sídlem Louny 1, Obora 146, PSČ 440 01, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Černčice, Smetanova 106, PSČ 439 01, o žalobě o určení popřené pohledávky

takto:

I. Žaloba na určení, že žalobce má za dlužníkem Tomášem Štourečem nevykonatelnou pohledávku ve výši 399.992,54 Kč, přihlášenou do insolvenčního řízení KSUL 70 INS 21018/2012, se zamítá pro nedostatek pasivní věcné legitimace na straně žalovaného.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění

Dne 12.12.2012 byla Krajskému soudu v Ústí nad Labem doručena žaloba žalobce CCRB a.s., IČ: 24723576, se sídlem Praha 1, Olivova 948/6, PSČ 110 00, zastoupen Mgr. Ing. Zdeňkem Mikulášem, advokátem, sídlem Praha 1, Purkyňova 74/2, PSČ 110 00, proti žalovanému Ing. Oldřich Valta, se sídlem Louny 1, Obora 146, PSČ 440 01, insolvenční správce dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Černčice, Smetanova 106, PSČ 439 01, o určení popřené pohledávky. Pokračování-38 KSUL 70 INS 21018/2012

Předmětem řízení tak měla být nevykonatelná pohledávka žalobce ve výši 399.992,54 Kč, která byla přihlášena do insolvenčního řízení dlužníka Tomáše anonymizovano , anonymizovano , bytem Černčice, Smetanova 106, PSČ 439 01 a byla při přezkumném jednání konaném dne 26.11.2012 dlužníkem popřena co do výše, insolvenční správce pohledávku uznal. Insolvenční řízení dlužníka bylo zahájeno dne 29.08.2012, úpadek byl zjištěn dne 16.10.2012 spolu s povolením oddlužení. Splátkový kalendář byl schválen dne 20.11.2012. Věřitel byl o popření vyrozuměn podáním insolvenčního správce, které mu bylo doručeno dne 26.11.2012 (vyrozumění spolu s dokladem o doručení právnímu zástupci věřitele založeno ve spise KSUL 70 INS 21018/2012 na č.l. B-5). Věřitel byl výslovně seznámem se skutečností, že předmětnou pohledávku popřel pouze dlužník, řádně specifikován byl i důvod tohoto popření. Dále byl věřitel výslovně poučen o možnosti podat žalobu na určení své popřené nevykonatelné pohledávky a o následcích nepodání takové žaloby. Dle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku. V daném případě probíhajícího oddlužení věřitel podal žalobu pouze proti insolvenčnímu správci, který však s ohledem na skutečnost, že danou pohledávku nepopřel, není ve sporu pasivně věcně legitimován. Takovou osobou s pasivní věcnou legitimací je v tomto případě insolvenční dlužník, který pohledávku popřel, a jako takový měl v žalobě figurovat na pozici žalovaného. S ohledem na výše uvedené se tedy soud nezabýval samotným předmětem sporu, když primárním posuzováním formální správnosti podané žaloby došel k závěru, že tato nemůže být s ohledem na nedostatek věcné pasivní legitimace žalovaného úspěšná a výrokem I. tohoto rozsudku rozhodl o jejím zamítnutí. Současně soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, když účastník, který měl ve věci plný úspěch žádné neuplatňoval.

Poučení:

Proti tomuto rozsudku je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení (§80 odst. 1 a §160 odst. 3 IZ) jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím soudu zdejšího.

V Ústí nad Labem dne 17.07.2013 JUDr. Eva Sixtová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Lenka Ptáčková